Hoppa över navigering
 • § 74

  Protokollsjustering

 • Länsgården fastigheter har på uppdrag av Region Örebro län planerat och projekterat en byggnation på fastigheten Spannremmen 2 i Kumla. Projektet är upphandlat och tilldelning till entreprenör har skett vid regionstyrelsens sammanträde 2022-09-27. Projektavtal ska nu godkännas av samtliga parter samt villkoren i ett framtida hyreskontrakt.

 • Länsgården fastigheter har på uppdrag av Region Örebro län planerat och projekterat en byggnation på fastigheten Spannremmen 2 i Kumla. Projektet är upphandlat och tilldelning till entreprenör har skett vid regionstyrelsens sammanträde 2022-09-27. Projektavtal ska nu godkännas av samtliga parter samt villkoren i ett framtida hyreskontrakt.

 • Region Örebro län sorterar idag avfall i 26 olika fraktioner. Avfallet hämtas och transporteras sedan av en entreprenör som säkerställer att det kasseras, eldas eller återvinns på ett så effektivt sätt som möjligt. Entreprenörens uppdrag är länsövergripande och hanterar avfall åt Region Örebro län och Länsgården fastigheter.
  Nuvarande avtal går ut 2023-03-05 och en ny upphandling måste göras. En upphandling av en entreprenör som kan tillgodose Region Örebro läns breda behov av sorteringsfaktorer och som håller en god kvalitet genom samtliga led.

  Avtalsperioden på nytt avtal ska uppgå till fyra (4) år fördelat på två (2) + ett (1) + ett (1) år.

 • Servicenämnden beslutar om parkeringsavgifter på fastigheter ägda av Region Örebro län.

  Kommunfullmäktige i Karlskoga fattade den 1 februari 2022, § 9, beslut om att införa avgiftsfri parkering vid Garvaregatan i centrala Karlskoga. Parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd under vardagar utom vardagar före helgdag och söndag om ingen tidsangivelse anges. Privatägda parkeringsplatser har rätt att ta ut avgifter.

  Med anledning av att det i nuläget är avgiftsfri parkering i Karlskoga kommun, förutom på privatägda parkeringar, och att Region Örebro län har avgiftsbelagd parkering vid Karlskoga lasarett ökar belastningen på närliggande gator då risk uppstår att besökare och anställda inom Region Örebro län istället väljer att parkera på dessa. Mot bakgrund av det bör avgiftsfri parkering införas vid Karlskoga lasarett för besökare och anställda.

  För att säkerställa rotation av parkerade fordon kommer besöksparkering begränsas till tre timmar som regleras genom parkeringsskiva. Patienter som beräknas vistats på lasarettet längre än tre timmar kan erbjudas digitalt parkeringstillstånd genom receptionen och kan då parkera avgiftsfritt på anvisad långtidsparkering.

  Anställda kommer att erbjudas avgiftsfri parkering genom fria digitala tillstånd.

  Avgiftsfri parkering införs från 2023-01-01.

 • Förslag redovisas för servicenämndens ordinarie sammanträdestider för år 2023.

 • Anmälningsärenden:
  22RS4292, Initiering av upphandling av Sveriges kommuner och regioners ramavtal gällande bemanningstjänster
  21RS9722, Upphandling av gåvor till medarbetare som arbetat 25 år i Region Örebro län
  21RS8155, Tilldelningsbeslut för leverantör av systemförvaltning av webbplats för lokaltrafik
  22RS2643, Tilldelningsbeslut för leverantör av gåvor till medarbetare som arbetat 25 år i Region Örebro län (glaskonst, hellinneduk och ljusstake)
  20RS10242, Tilldelningsbeslut för leverantör av friskvårdsadministration
  22RS4655, PUB-avtal fattade på delegation
  21RS8152,Tilldelningsbeslut i upphandling av tryckeritjänster
  22RS7424, Avslagsbeslut gällande begäran om allmän handling

  Meddelandeärenden:
  22RS189-6, Ekonomirapport för Regionservice 2022 maj
  22RS189-8, Ekonomirapport för Regionservice 2022 augusti

 • § 81

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.