Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av entreprenad avseende T5, nya labb för intervention och genomlysning i O-huset. Entreprenadformen är en totalentreprenad i partnersamverkan där avtalsparterna förväntas ha ett nära samarbete under projektets gång.

  Upphandlingen är uppdelad i två faser enligt följande:
  Fas 1 utgör en planerings-, projekterings- och kalkyleringsfas, där Region Örebro län tecknar ett samarbetsavtal med tilldelad entreprenör. Region Örebro län har rätt att avbryta samarbetsavtalet under Fas 1 fram till dess att entreprenadkontrakt tecknats för Fas 2.
  Fas 2 utgör en projekterings- och genomförandefas där bland annat färdigprojektering, utförande av entreprenadens byggproduktion, avslut och överlämnande sker i samråd mellan parterna.

  Upphandlingen har genomförts genom öppet förfarande med utvärderingsmodellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Beräknad avtalsstart är satt till juni 2024 och avtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 42 miljoner kronor.

  Upphandlingsunderlaget har beretts med en referensgrupp som bestått av representanter från Regionservice, Område fastigheter.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende elmäklartjänst inklusive inköp av el. Uppdraget avser ett fullserviceavtal där inköp av vår gemensamma förbrukning görs i enlighet med vår elhandelspolicy. I uppdraget ingår fakturahantering samt att delge prognoser och framtida scenarier för att Region Örebro län ska få underlag till strategiska beslut gällande elförbrukning och investeringar i projekt som minskar vår förbrukning av el.

  Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en elmäklare som med kompetens, insikt och genom kostnadseffektiv elhandel kan bidra till en ekonomiskt fördelaktig energikostnad. Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Avtalstiden är på fyra år fördelat på två fasta år med möjligheten att förlänga avtalet i två år, dock maximalt med tolv månader i taget. Kostnaden som under avtalstiden beräknas uppgå till 358 miljoner kronor inkluderar mäklartjänst samt förmedlad elkraft.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med referensgruppen som består av Regionservice, Svealandstrafiken AB och Länsgården AB.

 • Produktionsköken har behov av kolonialvaror för att kunna laga mat till patienter och personal. Befintligt avtal för kolonialvaror löper ut den 2025-08-31 och en upphandling behöver därför initieras i god tid innan nuvarande avtal löper ut. Planerad avtalsperiod är två (2) år med option på förlängning om ett (1) år + ett (1) år, det vill säga totalt fyra år.

  Bilagor

 • Region Örebro läns avtal för telefoni inklusive tillhörande stödsystem löper ut. För samtliga förvaltningar inom regionen är en fungerande telefoni central, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är telefonin bedömd som det mest kritiska systemet ur ett kontinuitetsperspektiv.

  Upphandlingens olika delar omsluter följande:

  Upphandling avseende telefonilösning inklusive service och avancerad teknisk support, personsökarsystem, DECT och hänvisningsdator.

  Upphandling av operatörstjänster rörande fasta förbindelser för telefoni, samtalstrafik, nummerserier och mobiltelefoni.

  Upphandling av SMS-tjänster som används framförallt till påminnelser av vårdtider till patienter.

  Bilagor

 • Servicenämnden fattade den 17 november 2023 beslut om Verksamhetsplan med budget 2024. Efter beslutet har justeringar i budgeten behövt göras. Den reviderade budgeten innebär att servicenämndens budget ökar från ett överskott på 23,2 miljoner kronor till ett ekonomiskt överskott på 1,8 miljoner kronor. Förändringen avser att vissa av besparingarna som görs inom Servicenämnden ger ekonomiska effekter på andra förvaltningar och som har minskat sin budget i motsvarande omfattning. Förändringen avser också att Servicenämnden har fått en utökad budget i samband med att internräntan höjts vilket inneburit att hyreskostnaderna ökat. För Region Örebro län som helhet har ingen förändring skett.

  Bilagor

 • Anmälan av delegationsbeslut:
  1. Förvaltningschefen för Regionservice har
  -beslutat om dispens från tidigare fattat beslut gällande kostnadsminskande åtgärder, 24RS3384-1
  -beslutat om IT-investeringar inom budgetram för 2024, 24RS652-3
  -beslutat om initiering av upphandling av service och reparationer av Region Örebro läns storköksutrustning och vitvaror, 24RS1647-1
  -beslutat om initiering av upphandling av järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning, 23RS10790-1
  -undertecknat avtal avseende ärendehanteringssystem, 24RS2503-1
  -undertecknat avtal avseende tråg och lockmaterial till Regionservice kostavdelning, 23RS8805-1.

  2. Områdeschefen för område inköp och upphandling har fattat ett tilldelningsbeslut gällande upphandling av ramavtal för konsulttjänster, El-projektör och VVS-projektör, 23RS12895-13.

  Anmälnings- och meddelandeärenden:
  1. Periodrapport servicenämnden mars 2024, 24RS2650-2.
   

 •   8

  Förvaltningschefens information

 •   9

  Studiebesök med information områdena Medicinsk teknik och Shared Service Center: Telefonväxeln och Servicecenter

 •   10

  Omvärldsseminarium

 •   11

  Presentationer från sammanträdet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.