Hoppa över navigering
 • § 38

  Protokollsjustering

 • Livsmedel, mat och måltider har stor inverkan på människors hälsa, miljö och den ekonomiska utvecklingen. Genom medvetna val i upphandling, inköp, beställningar, tillagning och menyer kan våra verksamheter styra mot en ökad hållbarhet.

  Syftet med riktlinjerna är att konkretisera intentionerna i kostpolicyn för Region Örebro län och på en övergripande nivå ange hur arbetet ska styra mot en ökad hållbarhet. Riktlinjerna avser att ge stöd och vägledning i arbetet för;
  - att främja hälsa hos patienter, personal och deltagare på folkhögskolor,
  - ge stöd för en minskad klimat- och miljöpåverkan samt
  - främja en god ekonomisk hushållning.

  Alla som på något sätt hanterar livsmedel i Region Örebro län omfattas av riktlinjerna.

  Uppdrag i verksamhetsplanen för servicenämnden år 2022, om vägledande principer för hållbar upphandling av livsmedel, har inkluderats i arbetet med framtagandet av kostriktlinjerna. Förslag på vägledande principer för hållbar upphandling av livsmedel finns inom rubriken upphandling och inköp.

 • En nämnd eller styrelse får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller en anställd att besluta på nämndens eller styrelsens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådana uppdrag brukar samlas i en delegationsordning.

  Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 om en ny politisk organisation, med delvis förändrat politiskt ansvar för olika områden. Med hänsyn till detta beslutade servicenämnden den 29 januari 2019, § 3 om nämndens delegationsordning.

  Gällande delegationsordning kompletteras med nya avsnitt,

  3.6 Avskrivning av fordran – delegationen avser förvaltningschefens rätt att avskriva fordran till ett belopp upp till 200 000 kronor samt förvaltningschefens möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten.
  3.7 Nedsättning av avgift i enskilt fall – delegationen avser förvaltningschefens rätt att besluta om nedsättning av avgift upp till 50 000 kronor samt förvaltningschefens möjlighet att vidaredelegera beslutanderätten.

 • Anmälningsärenden:
  22RS2532, Direktköpsavtal avseende system och tjänster för visning på digitala informationstjänster
  21RS11701-6, Avtal mellan Region Örebro län och Procurator Sverige AB, Profilservice Nordic AB, Shoemed AB, SIKA FOOTWEAR A/S och Swedol AB avseende yrkesskor via Addas ramavtal
  22RS3666, Multifunktionsskrivare – anbudsområde 2 service av befintliga skrivare
  22RS3689, Tvätteritjänster och inköp av textilier

 • § 42

  Hållbarhetsredovisning 2021 – uppföljning av Program Hållbar utveckling

 • § 43

  Återkoppling från servicenämndens seminarium den 25 april 

 • § 44

  Förvaltningschefens information

 • § 45

  Studiebesök fastigheter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.