Hoppa över navigering
 • § 28

  Protokollsjustering

 • Det har kommit in ett medborgarförslag till Region Örebro län med önskemål om att alla mottagningar ska kunna se saldot för betald vård på varje person och att Region Örebro län ska avveckla hanteringen med pappersbaserade system för frikort.

  Ett nytt vårdsystem är planerat att införas i Region Örebro län inom en treårsperiod vilket innebär att ett elektroniskt frikortssystem kommer att finnas och ska ha data även från andra regioner. I denna lösning omfattas de nio regioner som kommer att ha samma vårdsystem i den upphandling som genomförts.

  Region Örebro län har i dagsläget ingen ny information om ett nationellt frikortssystem.

 • På uppdrag av Region Örebro läns revisorer har PwC genomfört en granskning av underhåll av fastigheter. Revisorernas samlade bedömning är att servicenämnden inte helt säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter samt att underhållet inte sker med tillräcklig intern kontroll.

  I svaret till revisorerna framförs att servicenämnden ger i uppdrag till förvaltningen att 1) planera förutsättningar och omfattning för att ta fram långsiktiga underhållsplaner med tillhörande rutiner, styrdokument och systemstöd 2) att delvis justera nyckeltalsrapporteringen till Kolada samt 3) att redovisa inrapporterade nyckeltal med tillhörande analys.

 • Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell attestförteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare.

  Attestförteckningen för Regionservice finns sparad digitalt på Regionservice stab. För vissa återkommande kostnader, telefoni, tvätt och hyresfakturor sker kontrollattest automatisk för bestämda belopp.

  Attestförteckningen innehåller följande, attestförteckning per person som anger ansvarsenhet, nivå av attesträtt med högsta belopp som personen kan attestera.

  Attestförteckningen avser år 2022.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av turbilstjänster för transporter mellan och inom Region Örebro läns (Regionen) verksamheter. Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla en effektiv och säker logistikpartner för Regionens transportbehov.

  Tjänsten omfattar transporter inom och mellan Region Örebro läns verksamheter där det finns behov av hämtning, sortering och distribution av bland annat temperaturreglerat gods, läkemedel, post, farligt avfall, livsmedel, sekretessmaterial etc. Transporttjänsterna är aktuella inom Regionens olika inrättningar i länet samt Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalstiden är 2022-10-01 - 2024-09-30 med möjligheten att förlänga avtalet i två år, dock maximalt med tolv månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inkl. optioner beräknas uppgå till ca 40 miljoner kronor för turbilstjänster.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med en referensgrupp som
  bestått av representanter från berörda verksamheter inom Regionservice. Utvärdering har skett tillsammans med referensgruppen.

 • Befintligt danshus på Kävesta folkhögskola byggdes år 2007 och danslinjen är i stort behov av ändamålsenliga lokaler. Projektet innebär att befintlig danssal renoveras samt att en tillbyggnad av ny dans- och gymnastikbyggnad med tillhörande rum som tillgodoser skolans behov sker. Projektet upphandlas som en utförandeentreprenad och entreprenadform som en generalentreprenad.

  Upphandlingen annonserades den 14 oktober 2021 via elektroniskt annonseringsverktyg med diarienummer 14OLL6059. Sista dag för anbud var 15 november 2021. Tilldelningsbeslut fattades vid servicenämndens sammanträde den 9 december 2021. Region Örebro län har därefter återtagit det fattade tilldelningsbeslutet samt beslutat att avbryta upphandlingen då det har framkommit att förfrågningsunderlaget innehåller brister som kan ha förhindrat eller begränsat konkurrensen mellan leverantörerna.

  Upphandlingen annonserades på nytt den 21 februari 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var 28 mars 2022.

  Enligt tidplan ska byggnation pågå från och med kvartal 2 2022 till och med kvartal 2 2023. Byggnaden bedöms vara verksamhetsklar under sommaren 2023.

 • Anmälningsärenden:
  22RS1349, Ramavtal Serviceuppdrag lås och låstjänster
  22RS1348, Ramavtal Serviceuppdrag golv
  22RS1941, Avtal mellan Region Örebro län och Askersunds kommun avseende Lifecare SP

 • § 35

  Ledamotsinitiativ från Eric Viduss (M) om alkolås i Region Örebro läns bilar

 • § 36

  Verksamhetsplan 2023 och omvärldsspaning

 • § 37

  Nuläge och omvärldsspaning i Regionservice områden/stab

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.