Hoppa över navigering
 •   1

  Protokolljustering

 •   2

  Svar på medborgarförslag om att låta transport- och logistikavdelningen sköta patienttransporterna inom Universitetssjukhuset i Örebro

 • Hälso- och sjukvården har i uppdrag att bedriva en god och säker vård på Region Örebro läns tre sjukhus och för att kunna utföra det krävs robusta och driftsäkra tekniska system. Fastighetsutvecklingsplanen (antagen februari 2018) visar hur alla tre sjukhusen i Region Örebro län kan utvecklas för vård och utbildning och denna ska kompletteras med hur tillhörande tekniska system ska placeras och utvecklas. Då bland annat delar av elförsörjningen till sjukhusen har konstaterats vara obsolet samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utkommit med ”Den robusta sjukhusbyggnaden” finns anledning att djupare utreda hur den tekniska försörjningen till sjukhusen kan säkerställas och svara mot framtida krav på såväl kapacitet, robusthet som driftsäkerhet. Samma behov finns för de system som hanterar vatten, avlopp, värme, kyla och gaser.

  Den utredning som genomförts har utmynnat i en teknisk försörjningsplan där nuvarande status och framtida behov av tekniska system redovisas. Planen innehåller även de viktigaste åtgärderna som krävs för att uppfylla framtida behov. Planen ger Region Örebro län en överblick av den tekniska försörjningen inom sjukhusområdena, gör det möjligt att sätta de framtida behoven i relation till övrig bebyggelseutveckling och fungerar även som ett underlag för kommande investeringsplaner.

  Den tekniska försörjningsplanen är uppbyggd så att varje tekniskt system avhandlas för sig per sjukhus. För varje enskilt tekniskt system beskrivs under rubriken ”Nuläge” systemets uppbyggnad, kapacitet, redundans och driftsäkerhet samt vilken nivå av robusthet systemet har. Under rubriken ”Framtid” beskrivs systemets uppbyggnad, kapacitet, redundans och driftsäkerhet efter att ett antal listade åtgärder genomförts. Givet att dessa åtgärder genomförs görs en bedömning av nivå av robusthet och där målsättningen är minst brons enligt MSB:s ”Den robusta sjukhusbyggnaden”. Nivå Brons ger Region Örebro läns sjukhus en förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar under minst tre dygn.

  Bilagor

 • Neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro har under lång tid haft stora behov av utökade lokaler. Forskning visar att för att nå bästa medicinska resultat är det en förutsättning att föräldrar har en aktivt vårdande roll och kan bo tillsammans med sitt barn på avdelningen. De nuvarande lokalerna inom B-huset möjliggör inte detta då det bland annat saknas samvårdsrum, det finns högre ställda hygienkrav på mjölkkök, kuvöstvätt och desinfektionsrum än vad som uppnås i befintliga lokaler samt att det saknas tillfredsställande förråd och samtalsrum som uppfyller sekretesskrav.

  För att på ett tids- och kostnadseffektivt vis tillskapa ytterligare lokalyta till förmån för Neonatalavdelningen beslutades att omstruktureringar av befintliga verksamheter inom B-huset skulle genomföras. Arbetet har påbörjats, och för att kunna slutföra projektet i sin helhet krävs beslut att få nyttja investeringsmedel som finns dedikerade för projektet. Projektet är i nuläget kostnadsberäknat till 29 100 000 kronor.

  Bilagor

 • Inom Region Örebro län används idag ett ärendehanteringssystem, Easit, för att hantera bland annat beställningar och supportärenden. Systemet används företrädesvis av Regionservice men används även av andra förvaltningar. Nuvarande avtal löper ut den 2022-12-31, med möjlighet att förlänga med ett år.

  Under de senaste åren har kraven och behoven på att hantera beställnings- och felanmälningsärenden digitalt ökat. Dessa önskemål kommer både internt från Regionservice och från beställare/användare inom Region Örebro län. Det finns önskemål om att på ett smidigt sätt få en samlad digital beställningslösning med högre grad av automation än vad nuvarande system tillhandahåller. I samband med inflyttning till nya administrativa lokaler i Regionhuset kan det också finnas önskemål om ny funktionalitet i ärendesystemet.

  Med anledning av ovanstående behöver upphandling av systemstöd initieras där hänsyn tas till befintlig- och önskad framtida funktionalitet. Systemet ska utgöra ett enkelt och tidsbesparande stöd för att erhålla samt genomföra service och support.

  Avtalsperiod planeras till sammanlagt 12 år. För att minimera risken och för ökad flexibilitet för Region Örebro kommer avtalet vara delat på tre till fyra års perioder med option att förlänga avtalet i nämnda intervaller. Kostnaden för hela avtalsperioden beräknas uppgå till cirka 14 000 000 kronor.

 • I Region Örebro län finns idag cirka 200 personbilar och cirka 30 transportfordon. Fordonen drivs av följande drivmedel, fordonsgas, etanol, el, el/bensin (plug-in hybrid), bensin och diesel.

  Då Region Örebro läns avtal avseende drivmedel för tankning vid station har upphört behöver en ny upphandling initieras. Målet med upphandlingen är att göra avrop på ADDA:s nuvarande upphandlade avtal gällande stationstankning. Avtalet innefattar tankstationer som tillhandahåller de drivmedel som Region Örebro läns upphandlade bilar drivs av och finns väl tillgängliga i länet.

  Avtalslängden beräknas uppgå till totalt fyra år vilket skulle säkerställa tillgången på drivmedel samt hjälpa till att hålla nere drivmedelskostnaderna för den upphandlade perioden av miljöfordon som sträcker sig till 2026.

  Totalt köper Region Örebro län drivmedel för 3,4 miljoner kronor per år. Då drivmedelspriserna har varit ostabila under en tid samtidigt som växlingen mot fler elfordon sker kan drivmedelskostnaden komma att variera under avtalsperioden.

  Bilagor

 • För att fortsatt säkerställa person- och driftsäkerheten i samband med hisstransporter inom Region Örebro läns fastigheter har ett antal hissar planerats för ombyggnad under år 2022-2025. I denna upphandling samordnas detta behov av hissmodernisering i länet. Upphandlingen avser entreprenör för ombyggnad av totalt 30 stycken hissar i befintliga schakt, för utförande under år 2022-2025.

  Bilagor

 • Lokalerna för Örebro läns Museum har ett omfattande renoveringsbehov.
  Ombyggnationen avser både verksamhetsanpassning av lokalerna och reinvesteringar för byggnaden. Verksamhetsanpassningen syftar till att tillskapa ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och innebär att samtliga tak, fönster och fastighetstekniska system kommer att ses över och bytas ut.

  Planering och projektering av lokalerna för Örebro läns museum har genomförts. Projektet kommer att drivas som en samverkansentreprenad,
  partnering vilket medför att en entreprenör har upphandlats som kan vara
  delaktig i projekteringens slutfas samt genomföra entreprenaden. Entreprenören har lämnat ett riktpris.

  Upphandlingen annonserades den 10 juni 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var den 19 augusti 2022

 • Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom följande fackområden:
  Bygg
  Rör
  Ventilation
  El
  El-kraft
  Tele
  Styr och övervakning
  Sprinkler

  Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande fastighetsunderhåll för projekt med en total projektbudget mindre än 15 miljoner kronor.

  Nuvarande ramavtal upphör den 30 november 2022 och nytt avtal har upphandlats inom samtliga fackområden för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov. Det nya avtalet upphandlas med en avtalstid på ett år med möjlighet till förlängning i ett + ett + ett år samt rangordnas ett till tre och indelas i geografiska avtalsområden enligt följande:
  Grupp A Sjukhus
  1A) Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
  2A) Lindesbergs lasarett
  3A) Karlskoga lasarett
  Grupp B Övriga fastigheter
  1B) Fastigheter inom Askersund, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun.
  2B) Fastigheter inom Hällefors, Nora, Lindeberg och Ljusnarsberg kommun
  3B) Fastigheter inom Degerfors, Karlskoga och Laxå kommun

  Upphandlingen annonserades den 20 mars 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var den 29 april 2022.

 • Region Örebro läns nuvarande avtal för KPP-system, Ecomed, har löpt ut samt att leverantören avser att avveckla systemet ur sitt produktsortiment. Med anledning av detta har upphandling genomförts för att hälso- och sjukvården ska ha ett systemstöd för att kunna kalkylera, följa upp, rapportera och prissätta såld vård utförd inom närsjukvård, specialistsjukvård och inom psykiatrivård. Kalkylerade kostnader används även för insamling av data till SKR, uppföljning, nationella jämförelser.

  Upphandlingen avser avtalslängden om tio (10) år fördelat på fem (5) år med option för köparen om förlängning med trettiosex (36) månader + tjugofyra (24) månader.

  Det totala värdet av upphandlingen beräknas uppgå till cirka 10 000 000 kr baserat på 2021 års inköpsvolymer. Sista dag för anbud inföll den 12 augusti 2022.

 • Serverdrift ansvarar för design, installation, drift och underhåll av IT-infrastrukturen i den centrala server- och lagringsmiljön. Miljön är Windows, Unix och Linux. Region Örebro län använder virtuell teknik och den fysiska serverparken är inriktad mot bladserverteknik i två datahallar.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till cirka 30 000 000 kronor under avtalstiden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från och med 2022-10-01 till och med 2024-09-30, med möjlighet till ytterligare förlängning om 24 månader dock med maximalt 12 månader i taget.

  I upphandlingen har fokus ägnats åt att utforma krav på anbudsgivarna och produkterna som säkerställer kvaliteten på kommande leveranser av servrar och datalagring till Region Örebro län.

 • Servicenämndens delårsrapport är uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan.

  Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.

  Bilagor

 • Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice.

  Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

  Bilagor

 • Inom Region Örebro län har distansarbetet ökat vilket har skapat ett behov av möjlighet till flexibelt parkeringstillstånd för medarbetare. I befintlig parkeringslösning finns möjlighet att införa digitala skrapbiljetter, till reducerat pris, vars värde understiger gränsen för förmånsbeskattning.

  Skrapbiljetten innebär att medarbetare får möjlighet att under en 60-dagarsperiod parkera vid 20 valfria tillfällen. Kostnaden för skrapbiljetten vid Karlskoga lasarett uppgår till 205 kronor och vid övriga parkeringar uppgår kostnaden till 600 kronor.

  Bilagor

 • Eric Viduss (M) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till servicenämnden där han föreslår att servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att inför nästa upphandling av fordon till region Örebro län ta med ett krav på alkolås i fordon.

  Med anledning av Eric Viduss (M) ledamotsinitiativ lämnade Håkan Stålbert (KD) följande yrkande, att ge Regionservice förvaltningschef i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenser vid införande av alkolås i Region Örebro läns fordon. Utredningen skulle omfatta en kostnads, - risk- och sårbarhetsanalys samt vilken typ av fordon som vid eventuellt införande lämpligast omfattas samt att svaret skulle lämnas vid servicenämndens sammanträde i september 2022. Eric Viduss (M) instämde i Håkan Stålberts (KD) yrkande.

  Servicenämnden beslutade den 25 april 2022 enligt Håkan Stålberts (KD) yrkande.

  Regionservice har utrett frågan om införande av alkolås i Region Örebro läns fordon. Ur ett upphandlingsperspektiv finns idag inga kända hinder att ställa ett krav om alkolås i en upphandling av fordon. Region Örebro län har nyligen genomfört en fordonsupphandling vilket innebär att fordonen leasas under en viss tidsperiod av leverantören. Aktuellt avtal löper under perioden 2022-09-01-2024-08-31 . I aktuell upphandling har möjligheten att montera alkolås kompletterats som en tilläggstjänst där leverantören genomför installationen alternativt att Region Örebro län själva genomför installationen och att detta inte får medföra någon extrakostnad för återställning i samband med återlämnandet av fordonen.

  Region Örebro läns fordonspark består idag av cirka 200 fordon och av dem ingår cirka 50 i bilpoolerna. Det föreligger inga hinder att på egen hand installera alkolås i befintliga fordon, inköpta på föregående avtal. Alkolås med montage samt vidhängande serviceavtal får då upphandlas separat. Kostnaden för alkolås inklusive montage uppgår till cirka 20 000 kronor/alkolås vilket är en kostnad som Region Örebro län inte kan tillgodoräkna sig på restvärdet om en eftermontering sker på verksamheternas befintliga fordon. Utöver det ska fordonen återställas i ursprungligt skick innan bilen återlämnas till leverantören vid leasingperiodens slut. På grund av den begränsade utredningstiden har en eventuell kostnad för detta inte kunnat bedömas.

  Tillkommande kostnad vid efterinstallation av alkolås är munstycken (personliga- eller engångsmunstycken i plast) samt årlig kalibrering av alkolåsen.

  Det är respektive verksamhet som beslutar om alkolås i det fordon man avropar och därmed får verksamheten bära kostnaden för tilläggstjänsten eller eftermonteringen samt tillkommande kostnader oavsett om det avser fordon inköpt på tidigare eller nuvarande avtal.

  Med beaktande av ovanstående föreligger idag inte några hinder för att i en framtida upphandling köpa en tilläggstjänst avseende alkolås vid leasingköp av enskilt fordon och det föreligger inte heller hinder att eftermontera alkolås varken i fordon inköpta på tidigare avtal eller på nuvarande avtal. I nuvarande avtal finns även en möjlighet att välja att fordonet levereras med alkolås monterat av leverantören. En eftermontering av alkolås i fordon inköpta på föregående avtal kommer dock innebära en kostnad både för montering av alkolås, för service av utrustningen samt för att återställa fordonet i samband med återlämnande av fordonet.

  Mot bakgrund av ovanstående får ledamotsinitiativet anses vara besvarat.

  Bilagor

 •   16

  Information

 •   17

  Presentationer

 • § 58

  Protokolljustering

 • § 59

  Svar på medborgarförslag om att låta transport- och logistikavdelningen sköta patienttransporterna inom Universitetssjukhuset i Örebro

 • Hälso- och sjukvården har i uppdrag att bedriva en god och säker vård på Region Örebro läns tre sjukhus och för att kunna utföra det krävs robusta och driftsäkra tekniska system. Fastighetsutvecklingsplanen (antagen februari 2018) visar hur alla tre sjukhusen i Region Örebro län kan utvecklas för vård och utbildning och denna ska kompletteras med hur tillhörande tekniska system ska placeras och utvecklas. Då bland annat delar av elförsörjningen till sjukhusen har konstaterats vara obsolet samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utkommit med ”Den robusta sjukhusbyggnaden” finns anledning att djupare utreda hur den tekniska försörjningen till sjukhusen kan säkerställas och svara mot framtida krav på såväl kapacitet, robusthet som driftsäkerhet. Samma behov finns för de system som hanterar vatten, avlopp, värme, kyla och gaser.

  Den utredning som genomförts har utmynnat i en teknisk försörjningsplan där nuvarande status och framtida behov av tekniska system redovisas. Planen innehåller även de viktigaste åtgärderna som krävs för att uppfylla framtida behov. Planen ger Region Örebro län en överblick av den tekniska försörjningen inom sjukhusområdena, gör det möjligt att sätta de framtida behoven i relation till övrig bebyggelseutveckling och fungerar även som ett underlag för kommande investeringsplaner.

  Den tekniska försörjningsplanen är uppbyggd så att varje tekniskt system avhandlas för sig per sjukhus. För varje enskilt tekniskt system beskrivs under rubriken ”Nuläge” systemets uppbyggnad, kapacitet, redundans och driftsäkerhet samt vilken nivå av robusthet systemet har. Under rubriken ”Framtid” beskrivs systemets uppbyggnad, kapacitet, redundans och driftsäkerhet efter att ett antal listade åtgärder genomförts. Givet att dessa åtgärder genomförs görs en bedömning av nivå av robusthet och där målsättningen är minst brons enligt MSB:s ”Den robusta sjukhusbyggnaden”. Nivå Brons ger Region Örebro läns sjukhus en förmåga att upprätthålla sin prioriterade verksamhet vid störningar under minst tre dygn.

 • Neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro har under lång tid haft stora behov av utökade lokaler. Forskning visar att för att nå bästa medicinska resultat är det en förutsättning att föräldrar har en aktivt vårdande roll och kan bo tillsammans med sitt barn på avdelningen. De nuvarande lokalerna inom B-huset möjliggör inte detta då det bland annat saknas samvårdsrum, det finns högre ställda hygienkrav på mjölkkök, kuvöstvätt och desinfektionsrum än vad som uppnås i befintliga lokaler samt att det saknas tillfredsställande förråd och samtalsrum som uppfyller sekretesskrav.

  För att på ett tids- och kostnadseffektivt vis tillskapa ytterligare lokalyta till förmån för Neonatalavdelningen beslutades att omstruktureringar av befintliga verksamheter inom B-huset skulle genomföras. Arbetet har påbörjats, och för att kunna slutföra projektet i sin helhet krävs beslut att få nyttja investeringsmedel som finns dedikerade för projektet. Projektet är i nuläget kostnadsberäknat till 29 100 000 kronor.

 • Inom Region Örebro län används idag ett ärendehanteringssystem, Easit, för att hantera bland annat beställningar och supportärenden. Systemet används företrädesvis av Regionservice men används även av andra förvaltningar. Nuvarande avtal löper ut den 2022-12-31, med möjlighet att förlänga med ett år.

  Under de senaste åren har kraven och behoven på att hantera beställnings- och felanmälningsärenden digitalt ökat. Dessa önskemål kommer både internt från Regionservice och från beställare/användare inom Region Örebro län. Det finns önskemål om att på ett smidigt sätt få en samlad digital beställningslösning med högre grad av automation än vad nuvarande system tillhandahåller. I samband med inflyttning till nya administrativa lokaler i Regionhuset kan det också finnas önskemål om ny funktionalitet i ärendesystemet.

  Med anledning av ovanstående behöver upphandling av systemstöd initieras där hänsyn tas till befintlig- och önskad framtida funktionalitet. Systemet ska utgöra ett enkelt och tidsbesparande stöd för att erhålla samt genomföra service och support.

  Avtalsperiod planeras till sammanlagt 12 år. För att minimera risken och för ökad flexibilitet för Region Örebro kommer avtalet vara delat på tre till fyra års perioder med option att förlänga avtalet i nämnda intervaller. Kostnaden för hela avtalsperioden beräknas uppgå till cirka 14 000 000 kronor.

 • I Region Örebro län finns idag cirka 200 personbilar och cirka 30 transportfordon. Fordonen drivs av följande drivmedel, fordonsgas, etanol, el, el/bensin (plug-in hybrid), bensin och diesel.

  Då Region Örebro läns avtal avseende drivmedel för tankning vid station har upphört behöver en ny upphandling initieras. Målet med upphandlingen är att göra avrop på ADDA:s nuvarande upphandlade avtal gällande stationstankning. Avtalet innefattar tankstationer som tillhandahåller de drivmedel som Region Örebro läns upphandlade bilar drivs av och finns väl tillgängliga i länet.

  Avtalslängden beräknas uppgå till totalt fyra år vilket skulle säkerställa tillgången på drivmedel samt hjälpa till att hålla nere drivmedelskostnaderna för den upphandlade perioden av miljöfordon som sträcker sig till 2026.

  Totalt köper Region Örebro län drivmedel för 3,4 miljoner kronor per år. Då drivmedelspriserna har varit ostabila under en tid samtidigt som växlingen mot fler elfordon sker kan drivmedelskostnaden komma att variera under avtalsperioden.

 • För att fortsatt säkerställa person- och driftsäkerheten i samband med hisstransporter inom Region Örebro läns fastigheter har ett antal hissar planerats för ombyggnad under år 2022-2025. I denna upphandling samordnas detta behov av hissmodernisering i länet. Upphandlingen avser entreprenör för ombyggnad av totalt 30 stycken hissar i befintliga schakt, för utförande under år 2022-2025.

 • Lokalerna för Örebro läns Museum har ett omfattande renoveringsbehov.
  Ombyggnationen avser både verksamhetsanpassning av lokalerna och reinvesteringar för byggnaden. Verksamhetsanpassningen syftar till att tillskapa ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och innebär att samtliga tak, fönster och fastighetstekniska system kommer att ses över och bytas ut.

  Planering och projektering av lokalerna för Örebro läns museum har genomförts. Projektet kommer att drivas som en samverkansentreprenad,
  partnering vilket medför att en entreprenör har upphandlats som kan vara
  delaktig i projekteringens slutfas samt genomföra entreprenaden. Entreprenören har lämnat ett riktpris.

  Upphandlingen annonserades den 10 juni 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var den 19 augusti 2022

 • Regionen upphandlar bygg- och installationstjänster genom ramavtal inom följande fackområden:
  Bygg
  Rör
  Ventilation
  El
  El-kraft
  Tele
  Styr och övervakning
  Sprinkler

  Dessa avtal nyttjas vid såväl lokalanpassningar som vid löpande fastighetsunderhåll för projekt med en total projektbudget mindre än 15 miljoner kronor.

  Nuvarande ramavtal upphör den 30 november 2022 och nytt avtal har upphandlats inom samtliga fackområden för att säkerställa utvecklingen av regionorganisationens lokaler i takt med förändrade teknik- och verksamhetsbehov. Det nya avtalet upphandlas med en avtalstid på ett år med möjlighet till förlängning i ett + ett + ett år samt rangordnas ett till tre och indelas i geografiska avtalsområden enligt följande:
  Grupp A Sjukhus
  1A) Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)
  2A) Lindesbergs lasarett
  3A) Karlskoga lasarett
  Grupp B Övriga fastigheter
  1B) Fastigheter inom Askersund, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Örebro kommun.
  2B) Fastigheter inom Hällefors, Nora, Lindeberg och Ljusnarsberg kommun
  3B) Fastigheter inom Degerfors, Karlskoga och Laxå kommun

  Upphandlingen annonserades den 20 mars 2022 via elektroniskt annonseringsverktyg. Sista dag för anbud var den 29 april 2022.

 • Region Örebro läns nuvarande avtal för KPP-system, Ecomed, har löpt ut samt att leverantören avser att avveckla systemet ur sitt produktsortiment. Med anledning av detta har upphandling genomförts för att hälso- och sjukvården ska ha ett systemstöd för att kunna kalkylera, följa upp, rapportera och prissätta såld vård utförd inom närsjukvård, specialistsjukvård och inom psykiatrivård. Kalkylerade kostnader används även för insamling av data till SKR, uppföljning, nationella jämförelser.

  Upphandlingen avser avtalslängden om tio (10) år fördelat på fem (5) år med option för köparen om förlängning med trettiosex (36) månader + tjugofyra (24) månader.

  Det totala värdet av upphandlingen beräknas uppgå till cirka 10 000 000 kr baserat på 2021 års inköpsvolymer. Sista dag för anbud inföll den 12 augusti 2022.

 • Serverdrift ansvarar för design, installation, drift och underhåll av IT-infrastrukturen i den centrala server- och lagringsmiljön. Miljön är Windows, Unix och Linux. Region Örebro län använder virtuell teknik och den fysiska serverparken är inriktad mot bladserverteknik i två datahallar.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till cirka 30 000 000 kronor under avtalstiden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från och med 2022-10-01 till och med 2024-09-30, med möjlighet till ytterligare förlängning om 24 månader dock med maximalt 12 månader i taget.

  I upphandlingen har fokus ägnats åt att utforma krav på anbudsgivarna och produkterna som säkerställer kvaliteten på kommande leveranser av servrar och datalagring till Region Örebro län.

 • Servicenämndens delårsrapport är uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Redovisning och uppföljning sker också av nämndens uppdrag och internkontrollplan.

  Uppföljning av servicenämndens verksamhetsplan med budget 2022 sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.

 • Servicenämnden ska utifrån regionfullmäktiges effektmål med indikatorer och strategier konkretisera vad som ska åstadkommas för att uppnå effektmålen och svara mot strategierna. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. Servicenämndens verksamhetsplan innefattar förvaltningen Regionservice.

  Nämnden har inte arbetsgivaransvaret då det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område.

 • Inom Region Örebro län har distansarbetet ökat vilket har skapat ett behov av möjlighet till flexibelt parkeringstillstånd för medarbetare. I befintlig parkeringslösning finns möjlighet att införa digitala skrapbiljetter, till reducerat pris, vars värde understiger gränsen för förmånsbeskattning.

  Skrapbiljetten innebär att medarbetare får möjlighet att under en 60-dagarsperiod parkera vid 20 valfria tillfällen. Kostnaden för skrapbiljetten vid Karlskoga lasarett uppgår till 205 kronor och vid övriga parkeringar uppgår kostnaden till 600 kronor.

 • Eric Viduss (M) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till servicenämnden där han föreslår att servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att inför nästa upphandling av fordon till region Örebro län ta med ett krav på alkolås i fordon.

  Med anledning av Eric Viduss (M) ledamotsinitiativ lämnade Håkan Stålbert (KD) följande yrkande, att ge Regionservice förvaltningschef i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenser vid införande av alkolås i Region Örebro läns fordon. Utredningen skulle omfatta en kostnads, - risk- och sårbarhetsanalys samt vilken typ av fordon som vid eventuellt införande lämpligast omfattas samt att svaret skulle lämnas vid servicenämndens sammanträde i september 2022. Eric Viduss (M) instämde i Håkan Stålberts (KD) yrkande.

  Servicenämnden beslutade den 25 april 2022 enligt Håkan Stålberts (KD) yrkande.

  Regionservice har utrett frågan om införande av alkolås i Region Örebro läns fordon. Ur ett upphandlingsperspektiv finns idag inga kända hinder att ställa ett krav om alkolås i en upphandling av fordon. Region Örebro län har nyligen genomfört en fordonsupphandling vilket innebär att fordonen leasas under en viss tidsperiod av leverantören. Aktuellt avtal löper under perioden 2022-09-01-2024-08-31 . I aktuell upphandling har möjligheten att montera alkolås kompletterats som en tilläggstjänst där leverantören genomför installationen alternativt att Region Örebro län själva genomför installationen och att detta inte får medföra någon extrakostnad för återställning i samband med återlämnandet av fordonen.

  Region Örebro läns fordonspark består idag av cirka 200 fordon och av dem ingår cirka 50 i bilpoolerna. Det föreligger inga hinder att på egen hand installera alkolås i befintliga fordon, inköpta på föregående avtal. Alkolås med montage samt vidhängande serviceavtal får då upphandlas separat. Kostnaden för alkolås inklusive montage uppgår till cirka 20 000 kronor/alkolås vilket är en kostnad som Region Örebro län inte kan tillgodoräkna sig på restvärdet om en eftermontering sker på verksamheternas befintliga fordon. Utöver det ska fordonen återställas i ursprungligt skick innan bilen återlämnas till leverantören vid leasingperiodens slut. På grund av den begränsade utredningstiden har en eventuell kostnad för detta inte kunnat bedömas.

  Tillkommande kostnad vid efterinstallation av alkolås är munstycken (personliga- eller engångsmunstycken i plast) samt årlig kalibrering av alkolåsen.

  Det är respektive verksamhet som beslutar om alkolås i det fordon man avropar och därmed får verksamheten bära kostnaden för tilläggstjänsten eller eftermonteringen samt tillkommande kostnader oavsett om det avser fordon inköpt på tidigare eller nuvarande avtal.

  Med beaktande av ovanstående föreligger idag inte några hinder för att i en framtida upphandling köpa en tilläggstjänst avseende alkolås vid leasingköp av enskilt fordon och det föreligger inte heller hinder att eftermontera alkolås varken i fordon inköpta på tidigare avtal eller på nuvarande avtal. I nuvarande avtal finns även en möjlighet att välja att fordonet levereras med alkolås monterat av leverantören. En eftermontering av alkolås i fordon inköpta på föregående avtal kommer dock innebära en kostnad både för montering av alkolås, för service av utrustningen samt för att återställa fordonet i samband med återlämnande av fordonet.

  Mot bakgrund av ovanstående får ledamotsinitiativet anses vara besvarat.

 • § 73

  Förvaltningschefens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.