Hoppa över navigering
 • § 11

  Protokollsjustering

 • En motion har inkommit från Sebastian Cehlin (M), Anna Nordqvist (M), Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) om att använda den konstsamling som redan finns. I motionen anges följande yrkanden:

  • att konstutsmyckning i offentliga lokaler i första hand ska göras med sådan
  konst som Regionen redan har i sin ägo,
  • att mot bakgrund av Regionens ansträngda ekonomiska läge, pausa nyinköp
  av konst fram till dess att Region Örebro län har en ekonomi i balans, samt
  • att när Regionen har en ekonomi i balans avsätts maximalt 0,25 % av
  byggkostnader till konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer.

  Ärendet har remitterats till servicenämnden.

 • Den 13 december 2023 togs beslut i servicenämnden om att införa besökstaxa vid Karlskoga lasarett dygnet runt, alla dagar i veckan.

  Månadskort för natt- och helgparkeringstillstånd för personal bör införas då fria tillstånd inte längre är möjligt för personal med tanke på risk för förmånsbeskattning.

  Tillståndet gäller för de som har tjänstetid över midnatt samt de som arbetar helg.

  Denna typ av tillstånd finns redan vid Universitetssjukhuset i Örebro och personal vid Karlskoga lasarett får då samma möjlighet.

  Prismässigt är tillståndet satt i proportion till samma tillstånd som redan finns vid Universitetssjukhuset i Örebro.

 • Vid jour eller beredskap ska personal kunna parkera på närmaste parkeringsplats för att skyndsamt kunna vara på plats. För att undvika kontrollavgift bör det införas jourtillstånd. Kostnaden kommer att belasta respektive avdelning.

 • Mellan Region Örebro län och Länsgården Fastigheter AB har det sedan år 2016 pågått samverkan som syftat till att skapa en ny vårdcentral i Skebäck.
  Parterna slöt 2021-03-02 ett samverkansavtal i syfte att utreda möjligheterna för uppförande av en ny vårdcentral. Formerna för upphandling och samarbete har avhandlats i projektavtalet där både yta och preliminär hyresnivå behandlades.

  Som följd av samverkansavtalet tecknades 2021-10-29 ett projektavtal.
  I projektavtalet 2021-10-29 anges en yta på 3920 kvadratmeter och en hyra om drygt 8 miljoner kronor per år. Hyrestid uppgår till 25 år med möjlighet till förlängning om 10 år.
  Det slutgiltiga hyresavtalets yta blir 4021 kvadratmeter och en hyra om totalt 8 493 000 kronor per år. Den ökade ytan beror på att gemensamma ytor lagts ut på de olika hyresgästerna, vilket i praktiken inte påverkar de ytor som vårdcentralen har att förfoga över.

  Den nya vårdcentralen färdigställs under februari 2024 och projektavtalet ersätts av hyresavtal om 25 år med möjlighet till förlängning om 10 år.

 • Inom Region Örebro läns egenägda fastigheter finns drygt 200 hissar. De flesta finns på länets tre sjukhus och en stor andel har nått sin tekniska livslängd och behöver renoveras eller bytas ut. Ombyggnationen av T-huset börjar bli färdigställt och projektet har blivit billigare än kostnadsberäkningarna. Förslaget till beslut är därför att beslutade investeringsmedel omförs till projektet Utbyte hissar i länet för att kunna komma ifatt med utbytesbehovet.

 • För att fortsatt säkerställa person- och driftsäkerheten i samband med hisstransporter inom Region Örebro läns fastigheter har ett antal hissar planerats för renovering under år 2025-2027. I denna upphandling samordnas detta behov av hissmodernisering i länet. Upphandlingen avser entreprenör för renovering av totalt 20 stycken hissar i befintliga schakt.

 • Nuvarande avtal är upphandlat om två år med möjlighet till förlängning om ett plus ett år. Två förlängningar/optioner har används och avtalet upphör
  2025-03-01.  En ny upphandling behöver därför genomföras.

  Upphandlingen avser bevakningstjänster på fyra anbudsområden i Region Örebro län, Örebro, norr, söder och väster, samtliga parkeringar som Region Örebro län äger, Paragraf 3 områdena på länets tre sjukhus, skyddsobjekt Ambulanssjukvården Berglunda Örebro samt larmcentraltjänster. Detta för att säkerställa Region Örebro läns mål att öka tryggheten och säkerheten i dess geografiska område, vilket gör leverantören av bevakningstjänster till en mycket viktig partner och komplement till Region Örebro läns trygghets- och säkerhetsrelaterade arbete.

  Beräknad avtalstid uppgår till totalt fyra år fördelat enligt följande två+ett+ett år. Avtalsvärdet uppgår till 60 miljoner kronor fördelat på 15 miljoner kronor per år.

  Säkerhet i offentliga miljöer är ett prioriterat område efter att den nationella terrorhotnivån höjts. Antagonistiska hot mot demokratin och samhällssystemet är faktorer som bör prioriteras.
  Vikten av ökad närvaro av bevakningspersonal i form av ordningsvakter och väktare blir allt tydligare för att säkerställa säkerhet, trygghet och tillit till Region Örebro län. En utökning av befintlig bevakningstjänst och ett ökat antal skyddsobjekt med högre krav på skydd och utförande av tjänst kan komma att bli aktuell.

 • Nuvarande avtal löper ut 2025-02-28 och en ny upphandling behöver initieras för att säkra upp en leverantör för licensinköp med tillhörande konsulttjänster över den kommande fyraårsperioden.

  Det totala värdet på avtalet beräknas till cirka 240 miljoner kronor, fördelat på ungefär 168 miljoner kronor för Windowslicenser. Utöver det tillkommer runt 72 miljoner kronor för övriga licensinköp och tillhörande konsulttjänster. Det ökade värdet gentemot det nuvarande avtalet förklaras delvis på grund av den svaga kronan samt de prishöjningar av licenser som har skett på marknaden under nuvarande avtalsperiod. Region Örebro län har också som mål att samla samtliga licensinköp under detta avtal för att få bättre kontroll, säkerhet och de ekonomiskt bästa priserna.

 • Anmälan av delegationsbeslut:
  1. Förvaltningschefen för Regionservice har beslutat om prisjustering utifrån uppfyllande av incitament för prisjustering för drivmedel år 2024, 22RS4733.
  2. VO laboratoriemedicins kvalitetsledare har fastställt ändringar i informationshanteringsplanen för VO laboratoriemedicins verksamhetsspecifika handlingar, 24RS1377.
  3. Förvaltningschefen för Regionservice har tecknat avtal avseende IT-stöd för beställning- och transportledningssystem, 24RS1851-1.
  4. Förvaltningschefen för Regionservice har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende IT-stöd för beställning- och transportledningssystem, 24RS1851-2.

  Meddelandeärenden:
  1. Protokollsutdrag regionfullmäktige 2024-02-12 §7 RF Anmälan av motion från Sebastian Cehlin (M) och Eric Viduss (M) om att upplåta platser för food trucks vid länets sjukhus, 23RS12347.
  2. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2024-01-30 § 8 RS Tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024, 23RS12717.
  3. Periodrapport februari, 24RS2650-1.

 • Heléna Luthman, Johanna Nilsson och Karin Runnels ger en presentation av hållbarhetsredovisningen 2023, som är en uppföljning av hur Region Örebro län och verksamheter inom Regionservice år 2023 bidragit till att nå målen i Programmet för hållbar utveckling 2021-2025, som beskriver hur Region Örebro län ska arbeta internt med de globala målen i FN:s Agenda 2030. Arbetet utgår från tre övergripande mål; "God hälsa och livsmiljö", "Jämlikt och jämställt" samt "Ansvarsfull resursanvändning". Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om vad vi ska arbeta med under programperioden. I uppföljningen redovisas utfall för verksamhetsår 2023 för indikatorer kopplade till inriktningsmålen. Regionservice rapport har bifogats handlingarna och Region Örebro läns rapport kommer inom kort att finnas på webben. 

 • Förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic och ekonomichef Lisa Persson informerar kring resultat i periodrapport per februari 2024 för servicenämnden samt uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans. Mehmed svarar även på en fråga kring prisjusteringar i enlighet med gällande avtal samt nämner kort om presenterade nyckeltal från Nyckeltalsinstitutet utifrån tre index; Jämställdhetsindex, Hälsoindex och Attraktiv arbetsgivare. Information ges också om att planering pågår kring 2025 års verksamhetsplan med budget, som kommer att beslutas i nämnden i november. Med anledning av detta kommer det att vara ett omvärldsseminarium på eftermiddagen den 7 maj, i anslutning till sammanträdet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.