Hoppa över navigering
 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende djupfrysta varor.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla ett ekonomiskt och hållbart sortiment där kvalitet har stor betydelse. Regionen avser att i så stor utsträckning som möjligt handla ekologiska varor.

  Utgångspunkten är att de livsmedel som upphandlas inom Region Örebro län ska vara klimatsmart producerade, gynna den biologiska mångfalden, vara odlade utan bekämpningsmedel och handelsgödsel samt producerade utifrån goda arbetsvillkor. I upphandlingen avseende djupfrysta varor har ett särskilt fokus funnits på att öka andelen ekologiska livsmedel på varor där detta är möjligt för att på så sätt kunna uppfylla programmet för hållbar utveckling 2021-2025 och den indikator som avser att antalet ekologiska livsmedel ska vara 55 procent till år 2025. Detta är ett svar på hur Region Örebro län tar sig an Agenda 2030.

  Tjänsten med tillhörande varor omfattar djupfrysta varor till Region Örebro län med tillhörande kostavdelningar samt folkhögskolorna Fellingsbro och Kävesta.

  Upphandling har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalet gäller under perioden 2023-10-01 – 2025-09-30 med option för köparen om förlängning med sammanlagt 24 månader, dock med maximalt tolv (12) månader i taget.

  Kostanden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 24,5 miljoner kronor.

 • Universitetssjukhuset i Örebros nuvarande fjärrkylkapacitet är maximalt utnyttjad och med kommande utökning av kylbehov kommer fjärrkylkapaciteten inte att räcka till. Nuvarande redundans (reservkylanläggning) klarar cirka 30 procent av Universitetssjukhuset i Örebros totala kylbehov. Reservkylanläggning som installerades 1996 har passerat den tekniska livslängden och reservdelar till de tre reservkylmaskinerna lagerförs inte längre. Vid ett eventuellt bortfall av fjärrkylförsörjningen kommer nuvarande förhållande medföra allvarliga störningar för vårdverksamheten då kyla till delar av Universitetssjukhuset i Örebro måste bortprioriteras.

  Region Örebro län har för avsikt att i samverkan med Eon uppföra ny
  fjärrkylcentral med redundans på Universitetssjukhuset i Örebro. Region Örebro län är beställare och byggherre och ansvarar för uppförande
  och ägande av anläggningen. Eon kommer att ansvara för drift av
  anläggningen. Anläggningen ska därför projekteras och utföras i nära samarbete med Eon.

  Förslags-/programhandling har tagits fram gemensamt av Region Örebro län
  och Eon, med stöd av Fjärrvärmebyrån.

  Entreprenadformen är totalentreprenad (ABT 06) med partneringsamverkan,
  vilket innebär att beställaren söker en avtalspart, partneringentreprenör, som förväntas i ett nära samarbete med beställaren handla upp partneringunderentreprenörer och konsulter för projektet.

  Entreprenaden delas in i två skeden:
  - Fas 1 utgör en planerings-, projekterings- och kalkyleringsfas. Entreprenören ska i detta skede ta fram riktpris för entreprenadens genomförande. Detta ärende avser tilldelningsbeslut av upphandling avseende partneringentreprenör för fas 1.
  - Fas 2. Beslut för beviljade medel kommer att ske i Regionstyrelsen preliminärt i juni 2024. Om kalkylen enligt arbetet i fas 1 ryms inom beviljade medel kommer ett entreprenadkontrakt för fas 2 av tecknas.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av hisservice för att tillgodose Region Örebro läns behov av ett serviceavtal där antagen leverantör tar ansvar för service, resor, traktamente, reparationer, felavhjälpning och utbyte av delar samt att tillhandahålla årliga hissbesiktningar, jourtjänst, rapportering av felstatistik med mera. Avtalet omfattar Region Örebro läns samtliga hissar över hela länet.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderings-modellen lägst pris.

  Avtalstiden är 2023-06-01 – 2025-05-31 med möjlighet att förlänga avtalet i två år, dock maximalt med tolv månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 11,2 miljoner kronor för hisservice.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med en referensgrupp som
  bestått av representanter från berörda personer inom Regionservice. Utvärdering har skett tillsammans med referensgruppen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.