Hoppa över navigering
 • § 121

  Protokollsjustering

 • § 122

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län har i vissa fall haft svårt att hitta specialistläkare inom Sveriges gränser och därför finns ett behov att rekrytera från annat EU-land. Vi har under de senaste åren haft ett upphandlat avtal med tre leverantörer (MediCarrera, Li-reco och Skandinavisk Hälsovård AB) av sådana tjänster som nu löpt ut.
  Vi ser fortfarande att behovet av utlandsrekrytering finns kvar och då det är ett tidskrävande arbete önskas ett fortsatt avtal med leverantörer för dessa rekryteringsuppdrag.

  Rekryteringsuppdraget omfattar uppsökande verksamhet inom EU avseende önskad kompetens hos specialistläkare, genomförande av urval och kandidatpresentation tillsammans med Region Örebro län, språkutbildning för rekryterad specialistläkare (språkutbildning nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, Self Assessment Grid) och formellt och praktiskt stöd till den rekryterade läkaren och dennes familj vid etablering i Sverige.

 • Upphandlingen avser ramavtal avseende ortopedtekniska proteser till region Örebro län. Avtalstiden är från 2022-11-01 till 2024-10-31 med option för köparen att förlänga med sammanlagt 24 månader.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive förlängningar beräknas uppgå till cirka 37 miljoner kronor.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av ett ramavtal avseende distansgranskning – radiologi för framtida avrop. Syftet med upphandlingen är att tillhandahålla både elektiv och jourgranskning av radiologiska undersökningar som utförs inom Region Örebro län.

  Upphandlingen är indelad i elektiva granskningar som till antalet beräknas uppgå till 180 000 stycken granskningar under avtalsperioden samt jourgranskningar som beräknas uppgå till 40 000 stycken granskningar under avtalsperioden.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande där på område 1 - Elektiva granskningar har utvärderats enligt lägst pris och område 2 - Jourgranskningar där utvärderingen är baserad på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Avtalstiden är från 2023-01-01 till 2025-12-31 med option för köparen att förlänga med sammanlagt 24 månader.

 • Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung (SOHO) avsedda för användning på människor. Anledningen är att nuvarande lagstiftning inte längre stämmer med den aktuella vetenskapliga och tekniska nivån. Förslaget ska bland annat säkerställa en hög hälsoskyddsnivå och tillgång till blod, vävnader och celler.

  I förslaget till yttrande välkomnas ett gemensamt och uppdaterat regelverk för området. Samtidigt framförs dock flera invändningar, framför allt mot att även användningen av SOHO enligt förslaget ska regleras på EU-nivå. Kommissionens förslag innebär långtgående skrivningar om användningen av SOHO och hur vårdgivare ska fastställa, följa och rapportera både behandlingsindikationer och patientuppföljning. Detta kommer att kräva omfattande resurser från hälso- och sjukvården, vilket kritiseras i förslaget till yttrande.

 • Regioner i samverkan har, med stöd av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR), sedan år 2018 etablerat ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Etablering och uppbyggnad av kunskapsstyrnings-organisationen har kommit till genom en regiongemensam rekommendation, beslutad av SKR:s förbundsstyrelse, med efterföljande politiskt ställningstagande i respektive region (SKR:s dnr 17/00003).

  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 10 juni 2022 beslutat att rekommendera regionerna att utveckla det nationellt gemensamma systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet i enlighet med förslaget. Regionerna föreslås var och en och i enlighet med egna delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslag till inriktning för fortsatt utveckling av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027.

  Region Örebro län är positivt till rekommendationen om inriktning och kommer att arbeta utifrån denna, vilket bland annat innebär att gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktad på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat, samt att arbeta för att kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och nära vård och omsorg tillämpas.

 • En utredning har genomfört en översyn av regleringen av vårdgivares möjligheter att äga och driva öppenvårdsapotek, och av möjligheterna för öppenvårdsapotek att äga vårdgivare. Utredningen föreslår bland annat att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument inte ska kunna beviljas den som är vårdgivare. Det ska inte heller vara möjligt att bevilja öppenvårdsapotekstillstånd för en sökande om denne står under inflytande av en vårdgivare ensam eller tillsammans med annan vårdgivare, även om dessa var och en för sig inte har inflytande över sökanden.

  I förslaget till yttrande välkomnar Region Örebro län utredningens förslag.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa nationella genomsnitt och att de förändringar som görs ska förenkla för verksamheten.

  Ett förslag till avgifter för 2023 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta avgifterna lämnas oförändrade.

  De största förändringarna i förslaget är att högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 110 kronor till 120 kronor, sänkt åldersgräns för avgiftsfri vaccinering mot pneumokockinfektion samt höjda avgifter för intyg efter föreläggande från Transportstyrelsen och vid ansökan om alkolås.

 • Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag som reglerar privata sjukvårdsförsäkringars möjliga påverkan på den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården. Tanken är att förslagen ska komplettera författningsförslagen från betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80).

  Region Örebro län (Regionen) framför i förslag till svar att det givetvis inte ska finnas parallella system in till den offentliga vården, men ser heller inte att frågan om privata sjukvårdsförsäkringar utgör ett problem inom dess hälso- och sjukvård. Regionen ser dock viss problematik med utredningens förslag, som bland annat innebär ett stort ansvar för regionerna och starkt begränsar remissreglerna.

 • Läkemedelskommittén föreslår Jens Lindqvist föreslås som ny ledamot i Läkemedelskommittén som distriktläkarrepresentant.

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023.

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2023.

 • Anmälningsärenden:

  1. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss avseende vård och behandling av provocerad vulvodyni, 22RS6036.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län, Elsa Science AB och Örebro universitet avseende projektsamverkan - Distansmonitorering av reumatoid artrit, 22RS8432.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling produktions- och resursplaneringssystem, 22RS4504.

  4. Vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remissen Vägen till ökad tillgänglighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), 22RS5756.

  5. Vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remissen Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2023, 22RS8929.

  6. Vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat anmälan till Justitieombudsmannen, 22RS9115.

 • § 135

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 136

  Information - Tillgänglighet

 • § 137

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 138

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.