Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • 1. Rolf Östman (V) ställer en fråga: 
  På förra sammanträdet ställdes en fråga om 1177 direkt utifrån ett brev underskrivet av en mängd distriktsläkare. Vid besvarandet nämndes att det var lämpligt med ett möte med avsändarna för att diskutera saken.

  Har ett sådant möte ägt rum? Vad ledde det i så fall till?

 • En region är skyldig att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontakt-linser till barn och unga med 800 kronor per person. De allra flesta regioner i landet betalar glasögonbidrag i den omfattning som det nationella regelverket föreskriver.

  Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 ska Region Örebro län utöver ovanstående bidrag säkerställa att glasögon ska vara kostnadsfria för barn som behöver glas för 6 dioptrier och däröver. Kostnaderna för den del av bidraget som är utöver regionens skyldighet har de senaste åren ökat.

  Mot bakgrund av regionens ekonomiska situation och för att eftersträva en nationellt jämlik vård föreslås nu att Region Örebro läns glasögonbidrag enbart ska vara de 800 kronor som regionen är skyldig att betala.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige skrev följande i sitt beslut om budget och verksamhetsplan i juni i år: ”Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.” I enlighet med detta ska ärendet avgöras slutligt i nämnden, och inte föras till fullmäktige.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med representanter för Regionkansliet och Regionservice genomfört en översyn av hälso- och sjukvårdens avgifter utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 och regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2024. I verksamhetsplanerna framgår att en översyn ska göras samt att alla avgifter ska höjas inför 2024 med 10 procent.

  Eftersom regionstyrelsen ansvarar för primärvårdens vårdvalssystem (Hälsoval) beslutar styrelsen om de avgifter som ska tillämpas inom vårdvalssystemet.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering för upphandling av två masspektrometrar, 23RS2153.

  2. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om initiering för upphandling av UHPLC MS/MS för analys av tekniska arbetsmiljöprover, 23RS4759.

  3. Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remisser om nationell högspecialiserad vård:

  Arbets- och miljödermatologi, 23RS6213
  Differences in sex development, 23RS6210
  Dysmeli, 23RS6216
  Hyperbar oxygenbehandling, 23RS620
  Koagulationssjukdomar, 23RS6205
  Malign hypertermikänslighet, 23RS6203
  Medfödda immunologiska sjukdomar, 23RS6201
  Perifer facialispares, 23RS6199
  Skelettdysplasier, 23RS6196
  Sällsynta njursjukdomar, 23RS6194.

  4. Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har beslutat om avbrytande av upphandling av programvara för fysioterapeutiska träningsprogram, 22RS8105-4.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nanofix, 23R10822.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Immunine, 23RS10821.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel BeneFix, 23RS10818.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Swedish Orphan Biovitrum AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Alprolix, 23RS10816.

  9. Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har beslutat om direktupphandling av webbplattsform och tillhörande applikation för nedladdning av diabeteshjälpmedel, 23R11155.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och PostNord Sverige AB avseende eBrev och eBrev print, 23RS11231.

  11. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Oxford Nanopore Technologies PLC avseende
  research collaboration agreement, 23RS10427.

  12. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat samarbetsavtal mellan Region Örebro län, Örebro universitet och Umeå universitet avseende medicinsk studie, 20RS13486-9.

  13. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om etikprövningsansökan:

  23RS10112
  23RS9858
  23RS9856
  23RS9562
  23RS9556
  23RS9346
  23RS9245
  23RS9154
  23RS9153
  23RS7328
  23RS8787
  23RS8376
  23RS8353
  23RS8182
  23RS8181
  23RS7467
  23RS8084
  23RS8082
  23RS7874
  23RS7399
  23RS7236
  23RS7037
  23RS6869
  23RS6866
  23RS6597
  23RS6666
  23RS6627
  23RS6626
  23RS6237
  23RS5790
  23RS5748
  23RS5745
  23RS5431
  23RS5206
  23RS5207
  23RS5636
  23RS5208
  23RS5059
  23RS4442

  14. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om initiering för upphandling av Non invasive assessment of cardiac output och dynamometer MT 2023-0104, 23RS8878.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling av Funduskameror MTH 2021-0123, 21RS6991-36.


  Meddelandeärenden:

  1. Synpunkter från medarbetare, 23RS1071.

  2. Svar på synpunkter från medarbetare, 23RS10713.

  3. Synpunkter från medborgare, 23RS3-251.

  4. Synpunkter från medborgare, 23RS10795.

  5. Svar på synpunkter från medborgare, 23RS10795.

  6. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-10-27, §28 Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården.

  7. Patientnämndens halvårsanalys ”Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården”, 23PN919.

  8. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-10-27, §32 Rapport om synpunkter från patienter som är 70 år och äldre.

  9. Patientnämndens rapport ”Synpunkter från patienter som är 70 år och äldre”, 23PN1112.

 • Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Planen är utformad för att leda fram mot Målbild 2030 som beslutats av regionfullmäktige. I planen beskrivs hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ämnar arbeta med och utveckla hälso- och sjukvården under rådande utmaningar och förutsättningar kommande år.

  En samlad utvecklingsplan för hälso- och sjukvården har färdigställts under 2023, vilken beskriver fortsatt arbete med nära vård, psykiatrisk vård, vårdcentraler, habilitering och hjälpmedel samt specialiserad och högspecialiserad vård. Med utvecklingsplanen som grund ska konkreta färdplaner att tas fram. Dessa kommer att beskriva hur hälso- och sjukvården med god kvalitet och hög patientsäkerhet ska genomföra en omställning till en långsiktigt hållbar organisation i ekonomisk balans.

  I verksamhetsplanen behandlas även den fortsatta omställningen till nära vård, vilken omfattar hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och sker i samverkan mellan regionen, kommuner och andra vårdgivare. Planen belyser även psykisk ohälsa, ett allvarligt folkhälsoproblem, som ska motverkas genom tidiga och samlade insatser samt samverkan mellan aktörer inom kommun, region och myndigheter. I Region Örebro län ska det vara enkelt för barn och unga som lider av psykisk ohälsa att få hjälp.

  I verksamhetsplanen beskrivs bland annat även att primärvården ska vara navet i den nära vården, att länets sjukhus ska fungera som länsdelssjukhus för sina respektive närområden, samtidigt som den högspecialiserade vården ska fortsätta att utvecklas. En förutsättning för utveckling av vården är att klinisk forskning och utbildning bedrivs inom många områden och med hög kvalitet.

  I verksamhetsplanen redogörs även för de perspektiv och mål som är fastställda av regionfullmäktige samt de uppdrag som nämnden tilldelar dess beredningar och förvaltningen under 2024.

  Bilagor

 •   7

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   8

  Information - Tillgänglighet

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   10

  Besvarande av anmälda frågor

 •   11

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 114

  Protokollsjustering

 • § 115

  Anmälan av frågor

 • En region är skyldig att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga med 800 kronor per person. De allra flesta regioner i landet betalar glasögonbidrag i den omfattning som det nationella regelverket föreskriver.

  Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 ska Region Örebro län utöver ovanstående bidrag säkerställa att glasögon ska vara kostnadsfria för barn som behöver glas för 6 dioptrier och däröver. Kostnaderna för den del av bidraget som är utöver regionens skyldighet har de senaste åren ökat.

  Mot bakgrund av regionens ekonomiska situation och för att eftersträva en nationellt jämlik vård föreslås nu att Region Örebro läns glasögonbidrag enbart ska vara de 800 kronor som regionen är skyldig att betala.

 • Regionfullmäktige skrev följande i sitt beslut om budget och verksamhetsplan i juni i år: ”Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.” I enlighet med detta ska ärendet avgöras slutligt i nämnden, och inte föras till fullmäktige.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillsammans med representanter för Regionkansliet och Regionservice genomfört en översyn av hälso- och sjukvårdens avgifter utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2023 och regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2024. I verksamhetsplanerna framgår att en översyn ska göras samt att alla avgifter ska höjas inför 2024 med 10 procent.

  Eftersom regionstyrelsen ansvarar för primärvårdens vårdvalssystem (Hälsoval) beslutar styrelsen om de avgifter som ska tillämpas inom vårdvalssystemet.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering för upphandling av två masspektrometrar, 23RS2153.

  2. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om initiering för upphandling av UHPLC MS/MS för analys av tekniska arbetsmiljöprover, 23RS4759.

  3. Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remisser om nationell högspecialiserad vård:

  Arbets- och miljödermatologi, 23RS6213
  Differences in sex development, 23RS6210
  Dysmeli, 23RS6216
  Hyperbar oxygenbehandling, 23RS620
  Koagulationssjukdomar, 23RS6205
  Malign hypertermikänslighet, 23RS6203
  Medfödda immunologiska sjukdomar, 23RS6201
  Perifer facialispares, 23RS6199
  Skelettdysplasier, 23RS6196
  Sällsynta njursjukdomar, 23RS6194.

  4. Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har beslutat om avbrytande av upphandling av programvara för fysioterapeutiska träningsprogram, 22RS8105-4.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nanofix, 23R10822.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Immunine, 23RS10821.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel BeneFix, 23RS10818.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Swedish Orphan Biovitrum AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Alprolix, 23RS10816.

  9. Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör har beslutat om direktupphandling av webbplattsform och tillhörande applikation för nedladdning av diabeteshjälpmedel, 23R11155.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och PostNord Sverige AB avseende eBrev och eBrev print, 23RS11231.

  11. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Oxford Nanopore Technologies PLC avseende
  research collaboration agreement, 23RS10427.

  12. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat samarbetsavtal mellan Region Örebro län, Örebro universitet och Umeå universitet avseende medicinsk studie, 20RS13486-9.

  13. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om etikprövningsansökan:

  23RS10112
  23RS9858
  23RS9856
  23RS9562
  23RS9556
  23RS9346
  23RS9245
  23RS9154
  23RS9153
  23RS7328
  23RS8787
  23RS8376
  23RS8353
  23RS8182
  23RS8181
  23RS7467
  23RS8084
  23RS8082
  23RS7874
  23RS7399
  23RS7236
  23RS7037
  23RS6869
  23RS6866
  23RS6597
  23RS6666
  23RS6627
  23RS6626
  23RS6237
  23RS5790
  23RS5748
  23RS5745
  23RS5431
  23RS5206
  23RS5207
  23RS5636
  23RS5208
  23RS5059
  23RS4442

  14. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har beslutat om initiering för upphandling av Non invasive assessment of cardiac output och dynamometer MT 2023-0104, 23RS8878.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling av Funduskameror MTH 2021-0123, 21RS6991-36.


  Meddelandeärenden:

  1. Synpunkter från medarbetare, 23RS1071.

  2. Svar på synpunkter från medarbetare, 23RS10713.

  3. Synpunkter från medborgare, 23RS3-251.

  4. Synpunkter från medborgare, 23RS10795.

  5. Svar på synpunkter från medborgare, 23RS10795.

  6. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-10-27, §28 Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården.

  7. Patientnämndens halvårsanalys ”Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården”, 23PN919.

  8. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-10-27, §32 Rapport om synpunkter från patienter som är 70 år och äldre.

  9. Patientnämndens rapport ”Synpunkter från patienter som är 70 år och äldre”, 23PN1112.

 • Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Planen är utformad för att leda fram mot Målbild 2030 som beslutats av regionfullmäktige. I planen beskrivs hur Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ämnar arbeta med och utveckla hälso- och sjukvården under rådande utmaningar och förutsättningar kommande år.

  En samlad utvecklingsplan för hälso- och sjukvården har färdigställts under 2023, vilken beskriver fortsatt arbete med nära vård, psykiatrisk vård, vårdcentraler, habilitering och hjälpmedel samt specialiserad och högspecialiserad vård. Med utvecklingsplanen som grund ska konkreta färdplaner tas fram. Dessa kommer att beskriva hur hälso- och sjukvården med god kvalitet och hög patientsäkerhet ska genomföra en omställning till en långsiktigt hållbar organisation i ekonomisk balans.

  I verksamhetsplanen behandlas även den fortsatta omställningen till nära vård, vilken omfattar hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och sker i samverkan mellan regionen, kommuner och andra vårdgivare. Planen belyser även psykisk ohälsa, ett allvarligt folkhälsoproblem, som ska motverkas genom tidiga och samlade insatser samt samverkan mellan aktörer inom kommun, region och myndigheter. I Region Örebro län ska det vara enkelt för barn och unga som lider av psykisk ohälsa att få hjälp.

  I verksamhetsplanen beskrivs bland annat även att primärvården ska vara navet i den nära vården, att länets sjukhus ska fungera som länsdelssjukhus för sina respektive närområden, samtidigt som den högspecialiserade vården ska fortsätta att utvecklas. En förutsättning för utveckling av vården är att klinisk forskning och utbildning bedrivs inom många områden och med hög kvalitet.

  I verksamhetsplanen redogörs även för de perspektiv och mål som är fastställda av regionfullmäktige samt de uppdrag som nämnden tilldelar dess beredningar och förvaltningen under 2024.

 • § 120

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 121

  Information - Tillgänglighet

 • Jonas Claesson informerar om:

  Förändring av årsarbetare sedan infört anställningsstopp. 

  Aktuellt omvärldsläge
  Aktuellt läge för covid-19 och säsongsinfluensan presenteras. 

  Strategisk planering och vårdplatssituation
  Statistik över vårdplatsläget presenteras.  
  Information ges om processen av framtagandet av utvecklingsplanens färdplaner.  

  Aktuella organisationsfrågor
  Rekrytering av HR-chef fortsätter. 
  Rekrytering av ekonomichef påbörjas. 

 • § 123

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.