Hoppa över navigering
 • § 39

  Protokollsjustering

 • § 40

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län har tillsammans med Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB tecknat en avsiktsförklaring att utveckla fastigheten Hallsberg Kullängen 1.

  Ett steg i detta är att bygga om en tomställd yta för barn- och vuxenhabiliteringen så att de kan samlokaliseras med övriga verksamheter på Kullängen.

  Det framtida hyresavtalet tecknas på 25 år med en preliminär årshyresnivå om 1 400-2 000 kronor per kvadratmeter exklusive index. Antal kvadratmeter blir preliminärt 860 kvadratmeter samt därutöver del av gemensamma lokalytor. Länsgården Fastigheter AB ska senast sex (6) månader innan meddela när tillträde kan ske. Beräknat färdigställandetid är mellan kvartal 3 2023 och kvartal 3 2024.

 • Initiering avseende reinvestering av tre stycken mobila 2-plans genomlysningssystem (biplansröntgen) till verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.
  Initieringen omfattar även optioner på serviceavtal för utrustningarna under den tekniska livslängden samt utbildning.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på tio år är cirka 8 000 000 kronor, där priset för utrustningar beräknas uppgå till cirka
  7 000 000 kronor.

  Då Region Örebro län endast lyckats lokalisera en aktör som tillhandahåller efterfrågad lösning kommer upphandlingen att genomföras som en direktupphandling med frivillig förhandsinsyn.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Socialstyrelsen har inbjudit Region Örebro län att komma med synpunkter på åtta sakkunnigunderlag framtagna för olika vårdområden som föreslås bli nationellt högspecialiserad vård.

  Region Örebro län tillstyrker Socialstyrelsens förslag till definitioner och antal enheter för fyra av de åtta vårdområdena, dock med flera kommentarer. Dessa är Resttillstånd efter polio, Tarmrehabilitering för barn, Vård vid tarmsvikt hos vuxna och Visceral transplantation.

  De vårdområden där definitioner och antal enheter inte tillstyrkes och där det inte bedöms vara lämpligt att nivåstrukturera nationellt enligt förslagen är Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom, Avancerad Crohns sjukdom, Avancerad bäckenkirurgi och Ärftliga näthinnesjukdomar.

 • Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på Socialdepartementets remiss om anmälningsplikt för rotavirus. Folkhälsomyndigheten bedömer att utbredningen av rotavirusinfektioner i Sverige är angeläget att följa nu när ett vaccinationsprogram mot sjukdomen har införts. Därmed föreslås att sjukdomen ska göras anmälningspliktig från och med den 1 januari 2023, vilket ska ge Folkhälsomyndigheten och de mikrobiologiska laboratorierna tillräckligt med tid för att implementera nödvändiga förändringar.

  Anmälningsplikten begränsas till läkare vid mikrobiologiskt laboratorium och den som är ansvarig för ett sådant laboratorium. Detta eftersom kliniska anmälningar skulle innebära en ökad administrativ arbetsbörda för behandlande läkare som inte är motiverad då den kliniska bilden vid rotavirusinfektion är ospecifik och informationsvärdet i kliniska anmälningar förväntas bli begränsat. Synpunkter önskas senast den 31 mars 2022.

  Region Örebro län ställer sig positiv till förslaget men har några synpunkter gällande konsekvensutredningen.

 • § 52

  Information - Sjuksköterskebemanning på larmcentral

 • Anna Nordqvist (M) har lämnat in ett ledamotsinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden där hon föreslår nämnden besluta att organisationsförändringen gällande barn- och ungdomsmedicin inte fortskrider till dess en grundlig utredning av befintliga länskliniker genomförts och utvärderats.

  Den föreslagna utredningen ska omfatta en redovisning av på vilket sätt länsklinikernas införande har förbättrat dessa verksamhetsområden ur ett kvalitets- arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. Utredningen föreslås även redovisa vilka konsekvenser införandet av länskliniker har medfört arbetsmiljö-, effektivitets- och kvalitets- men även kostnadsmässigt.

 • Förslag till attestliggare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen år 2022.

  Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

  Attestliggaren för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen består av tre delar,
  - attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera, samt
  - förteckning över personer inom Regionservice som har behörigheter för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Signaturprover från de som fått rätt att attestera pappersdokument finns arkiverade på förvaltningen.

 • § 55

  Besvarande av anmäld fråga

 • § 56

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • Till Region Örebro län har kommit en motion från Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Tom Persson (SD) om att utreda möjligheten att kunna ingå i Region Uppsalas, Västmanlands och Sörmlands samarbete i Sjukvårdens larmcentral, och vad kostnaden för Region Örebro län i så fall skulle bli.

  I förslaget till svar beskrivs att frågan utretts tidigare, och att den utredningen visade på ökade kostnader och ökade behov av att rekrytera ett stort antal sjuksköterskor. Istället har ett samarbete med SOS Alarm utvecklats där en regionanställd sjuksköterska arbetar på larmcentralen för att förstärka den medicinska kompetensen.

  En deluppföljning har visat att en mer kvalificerad handläggning gjort att fler patienter kunnat få en mer träffsäker bedömning, vilket lett till att beläggningen på ambulanserna har minskat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder nu möjligheten att utöka sköterskebemanningen på larmcentralen. Därför föreslås att motionen avslås.

 • Hälso- och sjukvårdsnämndens inplanerade sammanträde onsdagen den 15 juni behöver flyttas. Nytt förslag är torsdagen den 16 juni 2022.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2020-0004 för dialysmonitorer och mobila vattenanläggningar, 21RS12277.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2020-0004 förbrukningsmaterial till dialysmonitorer, 21RS12276.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2020-0125 laserdissektionsmikroskop, 21RS7009.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat förlängningsavtal mellan Novartis Sverige AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län, 19RS10204-2.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om nedsättning av avgift i enskilt fall, 22RS299.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pierre Fabre Pharma Norden AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Mektovi som expedieras inom läkemedelsförmånerna, 19RS10208.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Dupixent, 20RS420.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Amgen AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Repatha, 22RS315.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Praluent, 22RS317.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan BioCryst Ireland Limited och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Orladeyo, 22RS319.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Takhzyro, 22RS320.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om utökat tillägg till överenskommelse om preparering och scanning, 18RS3437.

  13. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag vårdtjänster för operationsverksamhet, 22RS1511.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-02-01.

  2. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-02-02, §12 Tidplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.

  3. Tidplan för verksamhetsplan med budget 2023 och uppföljning 2022.

  4. Protokoll beredning för psykiatri, habilitering, hjälpmedel 2022-01-27.
  5. Protokoll beredning för närsjukvård 2022-02-09.

  6. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2022-02-09, §11 Aktivitetsplan 2022.

  7. Synpunkter från medborgare om omorganisationen av barnsjukvården, 22RS1930.

  8. Svar på synpunkter från medborgare om omorganisation av barnsjukvården, 22RS1930.

  9. Famna och Fremia har överlämnat skrivelse och rapport Pandemin och civilsamhället.

 • § 60

  Information - Vårdplatssituation och tillgänglighet

 • § 61

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 62

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.