Hoppa över navigering
 • § 139

  Protokollsjustering

 • § 140

  Anmälan av frågor

 • 7-klövern är en samverkan mellan regionerna i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Gävleborg; gemensamt "Regionerna". Dessa samverkar för en god och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling bland annat genom gemensamma upphandlingar. Upphandlingssamverkan kan ske med alla eller delar av 7-klöverns sjukvårdshuvudmän.

  Regionerna har ett särskilt ansvar för befolkningens hälsa och för att medverka till en god livsmiljö. Detta görs bland annat genom att kontinuerligt förbättra och effektivisera det interna miljöarbetet. Syftet är att minska regionernas resursförbrukning och för att förebygga miljöbelastning i regionernas egna verksamheter. Målsättning är att köpa in varor/tjänster med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

  Målet med upphandling av Hörseltekniska hjälpmedel är att tillgodose regionernas behov av dessa hjälpmedel genom ramen för detta avtal.
  Tilldelningsbeslut i tidigare upphandling 21RS6729 blev överprövad på tre produktgrupper. Efter en analys av Regionens handlingsalternativ avbröts upphandlingen och annonserades på nytt för aktuella produktgrupper.

  Aktuell upphandling har ett beräknat värde på 18 miljoner svenska kronor och är uppdelad i följande produktgrupper:
  1. Slinga till tv
  2. Varseblivningshjälpmedel
  3. Hörhjälpmedel till mobiltelefon.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande. Samtliga anbudslämnare som uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer att tilldelas kontrakt. Avrop sker enligt särskild fördelningsnyckel, utifrån den medicinska professionens bedömning i mötet med patienten.

  Avtalstiden är från 2023-01-01 till 2024-08-31 med option för köparen att förlänga med sammanlagt 24 månader.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med referensgruppen som har bestått av representanter från berörda verksamheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • Den statliga utredningen ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk rättsvård” (SOU 202240) presenterar ett antal förslag för att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för de personer som tvångsvårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

  I förslaget till svar på remissen om utredningen framgår att Region Örebro län välkomnar de flesta av utredningens förslag. Region Örebro län invänder dock mot att utredningen vill att beslut om tvångsåtgärder för att upprätthålla ordning eller säkerhet skulle kunna överklagas. Anledningen till invändningen är att även tvångsåtgärder för att upprätthålla ordning eller säkerhet grundar sig på en medicinsk bedömning, och bör därför enligt Region Örebro läns bedömning enbart prövas av tillsynsmyndigheter som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Justitieombudsmannen (JO).

 • I en motion föreslås att Region Örebro län utreder införandet av en sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett. I förslaget till svar framgår att det är troligt att det finns fler som skulle kunna ha anledning att besöka mottagningen, än som gör det idag. Det är dessutom enligt förslaget till svar rimligt att anta att avståndet till Örebro kan vara ett hinder för att besöka mottagningen.

  Vidare framgår dock att det kan finnas fördelar med att placera en mottagning utanför ett sjukhusområde. Dessutom kan mobila lösningar vara aktuella. Sammanfattningsvis föreslås därför att motionen ska bifallas, men att utredningen om utökad sprututbytesmottagning inte ska begränsas till Lindesbergs lasarett.

 • I en motion föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att införa skriftliga rutiner för primärvården vid misstänkt endometrios, att nämnden ska arbeta fram riktlinjer för hur elevhälsan bör agera vid misstänkt endometrios samt att nämnden får i uppdrag att utöka kunskapen om endometrios på länets ungdomsmottagningar.

  I förslaget till svar på motionen beskrivs vilka riktlinjer som finns för vård vid endometrios. Vidare framgår av förslaget att elevhälsan är en kommunal verksamhet som Region Örebro län inte fastställer riktlinjer för. När det gäller förslaget att utöka kunskapen vid länets ungdomsmottagningar framgår i förslaget till yttrande att nämnden är nöjd med nuläget.

  Sammanfattningsvis anser nämnden enligt förslaget till yttrande att motionen ska anses vara besvarad.

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att införa en särskild mottagning inom Region Örebro län för sexualbrottsutsatta.

  I förslag till svar framgår det att sexuellt våld är ett av flera områden som prioriteras genom insatser och strategier där Regionen är en part i samverkan, både nationellt, regionalt och lokalt.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera patienter som utsatts för sexuellt våld och för samtliga verksamheter gäller det att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas.

  Regionen har ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att en patient utsatts för sexualbrott, oavsett var inom Regionen som patienten vänder sig. En särskild mottagning för sexualbrottsutsatta skulle inom Regionen varken vara ändamålsenlig eller resurseffektiv, och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa patienten till en särskild mottagning.

 • Wilhelm Sundman, Anna Ågerfalk och Birgitta Malmberg (L) föreslår i en motion att invånarnas rätt att lista sig hos en fast läkare i primärvården ska stärkas. För att nå dit vill motionärerna att det ska bli obligatoriskt för vårdcentraler att registrera fast läkarkontakt samt att möjligheten ska införas att välja sin fasta läkarkontakt via 1177.

  Region Örebro län arbetar med att utveckla och förbättra tillgängligheten till fast läkarkontakt som fast vårdkontakt, samtidigt som den rådande bristen på allmänläkare innebär att sjukvården behöver räcka till för de patienter som behöver kontinuiteten allra mest.

 • En utredning har genomförts för att ta fram ett förslag om pilotstudie inom närsjukvården för samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar. Utredningen lägger bland annat fram förslag om resursförstärkning gällande personal, kompetensutveckling, målgrupp som ska erbjudas deltagande i SMO-modellen och finansiering. Utredningen lägger även fram förslag om vad tjänsten ska innehålla. För djupare analys om innehåll och för att nå en lokalt anpassad utformning är en tjänstedesignsprocess under projektering.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelat de tre beredningarna ansvaret för ett antal uppdrag under 2022. Med anledning av uppdragen har rapporter sammanställts och överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat underhållsavtal med Journalia AB, 22RS9960.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om tjänsteköp avseende röntgensjukskötersketjänster för utförande av röntgenundersökningar, 22RS9619.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och SOS Alarm avseende prioriterings- och dirigeringstjänster, 22RS9619.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av tjänsteköp avseende röntgensjuksköterskor, 22RS9619.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om digital konferens inom habilitering i Sverige, 22RS9789.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat projektavtal med Vinnova, 22RS10089.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel BeneFix, 20RS12622.
  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och Takeda Pharma AB om försäljning av läkemedel Immunine, 20RS12623.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Astellas Pharma AB avseende läkemedel Xtandi, 22RS9946.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Janssen-Cilag AB avseende läkemedel Imbruvica, 22RS9937.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Pfizer AB avseende läkemedel Cibinqo 22RS9932.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AstraZeneca AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Tagrisso, 20RS12613.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Xeljanz, 20RS12612.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AbbVie AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Rinvoq, 20RS12611.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Eli Lilly Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Olumiant, 20RS12603.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jyseleca, 21RS4203.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nanofix, 20RS12625.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refixia, 20RS12626.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Swedish Orphan Biovitrum AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Alprolix, 20RS10793.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om rätt till viss subventionerad vård för vissa utländska patienter, 22RS9522.

  21. Områdeschefen för nära vård har beslutat om tillfällig neddragning av två vårdplatser på avdelning 82, Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 22RS874.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-10-18.

  2. Protokoll beredning för närsjukvård 2022-10-19.

  3. Protokoll beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-10-20.

  4. Patientnämndens halvårsanalys – Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården.

 • § 150

  Information - Återrapportering första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

 • § 151

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 152

  Information - Tillgänglighet

 • § 153

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.