Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälan av frågor

 • Kanslichef Niklas Tiedermann informerar. 

 • Initiering avseende funktionsupphandling av hematologiska analyser till verksamhetsområde laboratoriemedicin. Utrustningen används för analys av flertalet olika blodceller, hemoglobin och hematokrit. Analyser som är väsentliga och som efterfrågas i hela vårdkedjan.

  Det nuvarande avtalet med Sysmex Deutschland GmbH filial Sverige löper ut i juli 2023 och ett nytt funktionsavtal behöver upphandlas.

  Beräknat totalt värde för upphandlingen är ca 3 500 000 kronor per år. Uppskattad avtalstid är sju år.

  Bilagor

 • En statlig utredning har haft i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

  Utredningen föreslår nu bland annat att statsbidraget till regionerna för tolktjänst ökas med sammanlagt 41 miljoner kronor om året från 2024. Utredningen vill att det allmännas stöd till tolk i arbetslivet samlas hos Arbetsförmedlingen, men att regionerna får ett samordningsansvar för individens tolkbehov. Utredningen vill även att en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor inrättas.

  I förslaget till yttrande över utredningens förslag framgår att Region Örebro län är tveksam till om det utökade statsbidraget blir en förstärkning i praktiken med tanke på utredningens samlade förslag. I förslaget till yttrande föreslås också att fördelningen mellan regionerna ändras till att följa antalet användare, vilket skulle gynna Region Örebro län ekonomiskt. Förslaget till yttrande lyfter dessutom bland annat fram att utredningen hade behövt lämna fler och konkretare åtgärder för hur kompetensförsörjningen inom området ska säkerställas i högre grad än idag.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut upphandling av HPGE-detektor, 2017-0147-4, 21RS2141.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal för upphandling av HPGE-detektor, 2017-0147-4 , 22RS4992.

  3. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering för upphandlingsuppdrag av PET/CT till röntgenkliniken, 22RS5613.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, MT 2022-0100 upphandling av ultraljudsutrustning, 22RS4272.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, MT 2022-0101 upphandling av ultraljudsutrustning, 22RS4274.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0127 för mobila 2-plans genomlysningssystem (biplansröntgen), 21RS7791.

  7. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av två vårdplatser på allmänpsykiatrisk avdelning 3, 2022-06-01-2023-01-31, 22RS3741.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avtalssamverkan enligt 9 kap.37 Kommunallagen avseende implementering och tillämpning av Biobankslag, 22RS5689.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro kommun om biblioteksverksamhet på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS4977.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om planerad verksamhetsanpassning intensivvård Region Örebro län, 22RS5318.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Stretch Care AB avseende licens- och supportavtal Blåappen, 22RS6300.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling avseende transport av avlidna, 22RS6465.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Advate, 20RS5983.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Adynovi, 20RS5989.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan CSL Behring AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Afstyla, 20RS5985.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Swedish Orphan Biovitrum AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Elocta, 20RS5987.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Esperoct, 20RS5998.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jivi, 20RS5993.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Kovaltry, 20RS5992.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel NovoEight, 20RS5990.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nuwiq, 20RS6002.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate, 20RS5999.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate LV, 20RS6000.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel ReFacto AF, 20RS6006.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Astellas Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Xtandi, 20RS6007.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Janssen-Cilag AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Zytiga, 20RS6008.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäljning av läkemedel Hemlibra, 22RS6658.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Alnylam Sweden AB avseende försäljning av läkemedel Givlaari, 22RS6796.

  29. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om nationella riktlinjerna för vård vid obesitas, 22RS5342.

  30. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om graviditet, förlossning och tiden efter - Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå, 22RS3617.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §25 Inspel till verksamhetsplan med budget 2023.

  2. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §28 Slutrapport medborgardialog.

  3. Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård har överlämnat ”Slutrapport medborgardialog om delaktighet i vården”.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §32 Region Örebro läns arbete för minskad klimatpåverkan.

  5. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §26 Svar på motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor.

  6. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24.

  7. Kompetensgruppen Barn och unga som närstående har överlämnat rapport 2021 ”Genomlysning av barnrättsperspektivet i vården av patienter i palliativ vård”.

  8. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-06-10, §13 Klagomål på patientjournal.

  9. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål på patientjournal”.

  10. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-06-10, §14 Klagomål på vården som rör barn.

  11. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål på vården som rör barn 2021”.

  12. Justitieombudsmannen (JO) har överlämnat beslut i ärende 20RS7080.

  Bilagor

 • Uppföljningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  Under perioden för delårsrapporten har Region Örebro län bland annat arbetat med frågor som rör vaccination för covid-19 och den vård som blivit uppskjuten på grund av pandemins verkningar, vård till flyktingar från Ukraina och omställningen till nära vård. Under våren 2022 antogs en länsgemensam målbild för omställningen till nära vård av Region Örebro län och länets samtliga kommuner.

  Delårsrapporten behandlar bland annat även bemanning och vårdplatsläge, beredskap och ekonomi. Prognosen för året är att kostnadsutvecklingen har bromsats upp något men arbetet behöver både fortgå och ge ytterligare effekt under de kommande åren. Arbetet med att ta fram en ny modell för produktions- och kapacitetsplanering, så kallad faktabaserad styrning, fortsätter.

  Bilagor

 • Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Innehållet i verksamhetsplan med budget är utformat att leda mot Målbild 2030, som är beslutad av regionfullmäktige.

  De mål som formuleras i verksamhetsplanen ska tillsammans bidra till att lösa de övergripande målen i hälso-och sjukvårdslagen, vilka handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god och patientsäker vård på lika villkor.

  Bilagor

 • Ekonomichef Peter Hansson informerar. 

 • Ordföranden i beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård Ewa Sundkvist informerar. 

 • Jonas Claesson informerar om:

  -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering

  -Organisationsöversyn

  -Övriga frågor

 • Planeringschef Gustav Ekbäck informerar. 

 •   13

  Besvarande av anmälda frågor

 •   14

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 97

  Protokollsjustering

 • § 98

  Anmälan av frågor

 • § 99

  Information - Personalföreträdares deltagande i nämndsammanträde

 • Initiering avseende funktionsupphandling av hematologiska analyser till verksamhetsområde laboratoriemedicin. Utrustningen används för analys av flertalet olika blodceller, hemoglobin och hematokrit. Analyser som är väsentliga och som efterfrågas i hela vårdkedjan.

  Det nuvarande avtalet med Sysmex Deutschland GmbH filial Sverige löper ut i juli 2023 och ett nytt funktionsavtal behöver upphandlas.

  Beräknat totalt värde för upphandlingen är ca 3 500 000 kronor per år. Uppskattad avtalstid är sju år.

 • En statlig utredning har haft i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag och en dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

  Utredningen föreslår nu bland annat att statsbidraget till regionerna för tolktjänst ökas med sammanlagt 41 miljoner kronor om året från 2024. Utredningen vill att det allmännas stöd till tolk i arbetslivet samlas hos Arbetsförmedlingen, men att regionerna får ett samordningsansvar för individens tolkbehov. Utredningen vill även att en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor inrättas.

  I yttrandet över utredningens förslag framgår att Region Örebro län är tveksam till om det utökade statsbidraget blir en förstärkning i praktiken med tanke på utredningens samlade förslag. I yttrandet föreslås också att fördelningen mellan regionerna ändras till att följa antalet användare, vilket Region Örebro län menar ger en mer rättvis ekonomisk fördelning. I yttrandet lyfts dessutom bland annat fram att utredningen hade behövt lämna fler och konkretare åtgärder för hur kompetensförsörjningen inom området ska säkerställas i högre grad än idag.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut upphandling av HPGE-detektor, 2017-0147-4, 21RS2141.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal för upphandling av HPGE-detektor, 2017-0147-4 , 22RS4992.

  3. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering för upphandlingsuppdrag av PET/CT till röntgenkliniken, 22RS5613.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, MT 2022-0100 upphandling av ultraljudsutrustning, 22RS4272.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, MT 2022-0101 upphandling av ultraljudsutrustning, 22RS4274.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0127 för mobila 2-plans genomlysningssystem (biplansröntgen), 21RS7791.

  7. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av två vårdplatser på allmänpsykiatrisk avdelning 3, 2022-06-01-2023-01-31, 22RS3741.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avtalssamverkan enligt 9 kap.37 Kommunallagen avseende implementering och tillämpning av Biobankslag, 22RS5689.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro kommun om biblioteksverksamhet på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS4977.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om planerad verksamhetsanpassning intensivvård Region Örebro län, 22RS5318.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Stretch Care AB avseende licens- och supportavtal Blåappen, 22RS6300.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling avseende transport av avlidna, 22RS6465.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Advate, 20RS5983.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Adynovi, 20RS5989.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan CSL Behring AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Afstyla, 20RS5985.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Swedish Orphan Biovitrum AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Elocta, 20RS5987.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Esperoct, 20RS5998.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jivi, 20RS5993.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Kovaltry, 20RS5992.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel NovoEight, 20RS5990.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nuwiq, 20RS6002.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate, 20RS5999.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate LV, 20RS6000.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer Innovations AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel ReFacto AF, 20RS6006.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Astellas Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Xtandi, 20RS6007.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Janssen-Cilag AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Zytiga, 20RS6008.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäljning av läkemedel Hemlibra, 22RS6658.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Alnylam Sweden AB avseende försäljning av läkemedel Givlaari, 22RS6796.

  29. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om nationella riktlinjerna för vård vid obesitas, 22RS5342.

  30. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om graviditet, förlossning och tiden efter - Nationellt kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå, 22RS3617.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §25 Inspel till verksamhetsplan med budget 2023.

  2. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §28 Slutrapport medborgardialog.

  3. Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård har överlämnat ”Slutrapport medborgardialog om delaktighet i vården”.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §32 Region Örebro läns arbete för minskad klimatpåverkan.

  5. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24, §26 Svar på motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor.

  6. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-05-24.

  7. Kompetensgruppen Barn och unga som närstående har överlämnat rapport 2021 ”Genomlysning av barnrättsperspektivet i vården av patienter i palliativ vård”.

  8. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-06-10, §13 Klagomål på patientjournal.

  9. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål på patientjournal”.

  10. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-06-10, §14 Klagomål på vården som rör barn.

  11. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål på vården som rör barn 2021”.

  12. Justitieombudsmannen (JO) har överlämnat beslut i ärende 20RS7080.

 • Uppföljningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  Under perioden för delårsrapporten har Region Örebro län bland annat arbetat med frågor som rör vaccination för covid-19 och den vård som blivit uppskjuten på grund av pandemins verkningar, vård till flyktingar från Ukraina och omställningen till nära vård. Under våren 2022 antogs en länsgemensam målbild för omställningen till nära vård av Region Örebro län och länets samtliga kommuner.

  Delårsrapporten behandlar bland annat även bemanning och vårdplatsläge, beredskap och ekonomi. Prognosen för året är att kostnadsutvecklingen har bromsats upp något men arbetet behöver både fortgå och ge ytterligare effekt under de kommande åren. Arbetet med att ta fram en ny modell för produktions- och kapacitetsplanering, så kallad faktabaserad styrning, fortsätter.

 • Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för hälso- och sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Innehållet i verksamhetsplan med budget är utformat att leda mot Målbild 2030, som är beslutad av regionfullmäktige.

  De mål som formuleras i verksamhetsplanen ska tillsammans bidra till att uppfylla de övergripande målen i hälso-och sjukvårdslagen, vilka handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god och patientsäker vård på lika villkor.

 • § 105

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 106

  Information - Medborgardialog om delaktighet i vården

 • § 107

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.