Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Rolf Östman (V) ställer följande fråga:

  1. Under Vänsterpartiets praktik och verksamhetsbesök på bland annat psykiatriska vårdavdelningarna 2 och 3 har det observerats att den fysiska miljön har en del övrigt att önska. På den ena saknas fungerande persienner, på den andra saknas medel för att ersätta möbler som av och till förstörs av patienter. På båda avdelningarna är detta till men för vården av patienterna.

  Beror situationen på nuvarande restriktivitet med inköp och investeringar? Om inte, finns det andra systemfel som ligger bakom?

 • Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och baseras på mallen för
  den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Enligt patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att
  redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

  År 2023 präglades för hälso- och sjukvårdens del i Region Örebro län
  av frågor rörande tillgången på vårdplatser inom hälso- och sjukvårdens
  slutenvård, men också av den allvarligt försämrade ekonomin. Bristen
  på vårdplatser var visserligen mindre än under 2022, men förblir ändå en
  patientsäkerhetsrisk och en arbetsmiljöfråga. Genom engagemang, hårt
  arbete, kunskap och kompetens inom verksamheterna kunde länets invånare
  få en god vård trots alla utmaningar.

  En ekonomisk handlingsplan har tagits fram med uppdraget att minska
  kostnaderna med 414 miljoner kronor under 2024. För att möta den
  demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningsproblematiken har
  samtidigt en utvecklingsplan tagits fram i syfte att hitta strukturella åtgärder
  som gör hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet långsiktigt hållbar.
  Utvecklingsplanen antogs i november och skall under 2024 effektueras med
  hjälp av färdplaner. Utvecklingsplanen innefattar betydande förändringar i
  sjukvårdens organisation och bemanning, vilket kan påverka
  patientsäkerheten.

  Förberedelserna inför införandet av det nya journalsystemet Cosmic har
  under 2023 intensifierats och konsumerat åtskillig tid för att det skall kunna ske så patientsäkert som möjligt.

  Under året antogs en ny katastrofmedicinsk beredskapsplan och ett
  beredskapscentrum inrättades i staben för Verksamhets- och ledningsstöd för
  att på ett strukturerat och effektivt sätt kunna hantera den statliga styrningen
  mot ett förbättrat civilt försvar. Region Örebro läns handlingsplan
  för ökad patientsäkerhet antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2023. Under året utvidgades även Patientsäkerhetsenheten.

  Bilagor

 • Uppföljningen i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  I verksamhetsberättelsen redogörs bland annat för hur hälso- och sjukvården arbetar med säkerhetsfrågor och civilt försvar, bland annat genom bildandet av Beredskapscentrum och framtagandet av en ny beredskapsplan. Hälso- och sjukvården har även påbörjat ett strategiskt, operativt arbete tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten och SOS alarm AB (PROSS), vilket syftar till att underlätta arbetet mot gemensamma mål och förenkla kommunikationen organisationerna emellan.

  Under året har Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp fokuserat på det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och aktiviteter beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i juni. Omställning till en mer nära vård fortgår genom aktiviteter både på övergripande nivå och verksamhetsnivå. Utveckling pågår i flera delar av den högspecialiserade vården, bland annat inom screeningverksamheten för olika cancersjukdomar och förberedelser inför att cyklotronen ska tas i bruk. Det syns en ökad efterfrågan på regionens högspecialiserade vård som genererar ökade intäkter för såld vård.

  Utvärderingar från Vetenskapsrådet respektive Socialstyrelsen har gett goda resultat till såväl Regionens forskning i samverkan med Örebro universitet som till universitetssjukvården. Under året har arbete för att skapa förutsättningar för utveckling av precisionsmedicin och precisionshälsa genomförts. Precisionsmedicinskt centrum Örebro, en paraplyorganisation för enheter inom regionen och Örebro universitet, invigdes under året.

  Hälso- sjukvårdsförvaltningen har implementerat en förvaltningsmodell som syftar till att tydliggöra ledning och styrning av olika verksamhetsstöd där verksamhet och IT samverkar. Under året har fyra nya kärnobjekt aktiverats inom förvaltningen vilka är Patientmötet, Behandling och övervakning, Bild och funktionsdiagnostik samt Laboratoriediagnostik.

  En samlad utvecklingsplan för hälso- och sjukvården har färdigställts under 2023. Utvecklingsplanen beskriver fortsatt arbete med nära vård, psykiatrisk vård, vårdcentraler, habilitering och hjälpmedel samt specialiserad och högspecialiserad vård. I utvecklingsplanen ingår också utvecklingsplaner för Lindesbergs lasarett, Karlskoga sjukhus och USÖ. Med Utvecklingsplanen som grund tas konkreta färdplaner fram under 2024. Färdplanerna konkretiserar utvecklingsplanerna och beskriver hur hälso- och sjukvården med god kvalitet och hög patientsäkerhet ska genomföra en omställning till en långsiktigt håll-bar organisation i ekonomisk balans.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0053a, 23RS1851.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för ultraljudsutrustning MT 2023-0043, 23RS710.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0043, 23RS764.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för OCT
  MTH 2021-0115, 21RS5594.

  5.Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för ultraljudsutrustning MT 2023-0063, 23RS2747.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0063, 23RS2748.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för bårsystem ambulans MT 2023-0034-1, 23RS9746.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för bårsystem ambulans MT 2023-0034-1, 23RS12841.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för mobil CT
  MT 2020-0001-5, 23RS8710.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för mobil CT MT 2020-0001-5, 23RS8711.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för OCT
  MTH 2021-0115, 23RS12419.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för laboratorieinformationssystem MT 2023-0089, 23RS5260.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Linköpings universitet avseende AIDA Data Hub Säker Beräkningstjänst, 23RS13240.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Epclusa,
  24RS278.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Harvoni, 24RS279.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Sovaldi, 24RS281.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län, avseende försäljning av läkemedel Vosevi, 24RS282.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan MSD (Sweden) AB och Region Örebro län avseende försäljning av läkemedel Zepatier, 24RS286.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Praluent, 22RS317.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Amgen AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Repatha, 22RS315.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan BioCryst Ireland Limited och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Orladeyo, 22RS319.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Takhzyro, 22RS320.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutar om initiering av upphandling av ögonproteser, 24RS564.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Diasorin AB avseende att tillhandahålla service och support på instrumentet Liason XL, 24RS611.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Elsa Science AB avseende egenmonitoreringssystem för patienter, projekt distansmonitorering av reuma-toid artrit, 24RS650.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av konsulttid och robotar för migrering och test av data inom ramen för Cosmicinförandet, 24RS740.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilläggsbeslut om särskild anställningsprövning för sommarvikarier, 23RS9593-4.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om läsbehörighet i patientjournal för kommunalt anställd legitimerad sjuksköterska, 24RS841

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för diskdesinfektor (Kabinettdisk) MT 2020-0207d, 23RS12415.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för psykiatri 2023-12-08.

  2. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-12-15.

  3. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2024-01-19.

 •   6

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   7

  Information - Tillgänglighet

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   9

  Besvarande av anmälda frågor

 •   10

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 12

  Protokollsjustering

 • § 13

  Anmälan av frågor

 • Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och baseras på mallen för
  den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Enligt patientsäkerhetslagen skall vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att
  redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

  År 2023 präglades för hälso- och sjukvårdens del i Region Örebro län
  av frågor rörande tillgången på vårdplatser inom hälso- och sjukvårdens
  slutenvård, men också av den allvarligt försämrade ekonomin. Bristen
  på vårdplatser var visserligen mindre än under 2022, men förblir ändå en
  patientsäkerhetsrisk och en arbetsmiljöfråga. Genom engagemang, hårt
  arbete, kunskap och kompetens inom verksamheterna kunde länets invånare
  få en god vård trots alla utmaningar.

  En ekonomisk handlingsplan har tagits fram med uppdraget att minska
  kostnaderna med 414 miljoner kronor under 2024. För att möta den
  demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningsproblematiken har
  samtidigt en utvecklingsplan tagits fram i syfte att hitta strukturella åtgärder
  som gör hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet långsiktigt hållbar.
  Utvecklingsplanen antogs i november och skall under 2024 effektueras med
  hjälp av färdplaner. Utvecklingsplanen innefattar betydande förändringar i
  sjukvårdens organisation och bemanning, vilket kan påverka
  patientsäkerheten.

  Förberedelserna inför införandet av det nya journalsystemet Cosmic har
  under 2023 intensifierats och konsumerat åtskillig tid för att det skall kunna ske så patientsäkert som möjligt.

  Under året antogs en ny katastrofmedicinsk beredskapsplan och ett
  beredskapscentrum inrättades i staben för Verksamhets- och ledningsstöd för
  att på ett strukturerat och effektivt sätt kunna hantera den statliga styrningen
  mot ett förbättrat civilt försvar. Region Örebro läns handlingsplan
  för ökad patientsäkerhet antogs av hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2023. Under året utvidgades även Patientsäkerhetsenheten.

 • Uppföljningen i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  I verksamhetsberättelsen redogörs bland annat för hur hälso- och sjukvården arbetar med säkerhetsfrågor och civilt försvar, bland annat genom bildandet av Beredskapscentrum och framtagandet av en ny beredskapsplan. Hälso- och sjukvården har även påbörjat ett strategiskt, operativt arbete tillsammans med Polisen, Räddningstjänsten och SOS alarm AB (PROSS), vilket syftar till att underlätta arbetet mot gemensamma mål och förenkla kommunikationen organisationerna emellan.

  Under året har Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp fokuserat på det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och aktiviteter beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden i juni. Omställning till en mer nära vård fortgår genom aktiviteter både på övergripande nivå och verksamhetsnivå. Utveckling pågår i flera delar av den högspecialiserade vården, bland annat inom screeningverksamheten för olika cancersjukdomar och förberedelser inför att cyklotronen ska tas i bruk. Det syns en ökad efterfrågan på regionens högspecialiserade vård som genererar ökade intäkter för såld vård.

  Utvärderingar från Vetenskapsrådet respektive Socialstyrelsen har gett goda resultat till såväl Regionens forskning i samverkan med Örebro universitet som till universitetssjukvården. Under året har arbete för att skapa förutsättningar för utveckling av precisionsmedicin och precisionshälsa genomförts. Precisionsmedicinskt centrum Örebro, en paraplyorganisation för enheter inom regionen och Örebro universitet, invigdes under året.

  Hälso- sjukvårdsförvaltningen har implementerat en förvaltningsmodell som syftar till att tydliggöra ledning och styrning av olika verksamhetsstöd där verksamhet och IT samverkar. Under året har fyra nya kärnobjekt aktiverats inom förvaltningen vilka är Patientmötet, Behandling och övervakning, Bild och funktionsdiagnostik samt Laboratoriediagnostik.

  En samlad utvecklingsplan för hälso- och sjukvården har färdigställts under 2023. Utvecklingsplanen beskriver fortsatt arbete med nära vård, psykiatrisk vård, vårdcentraler, habilitering och hjälpmedel samt specialiserad och högspecialiserad vård. I utvecklingsplanen ingår också utvecklingsplaner för Lindesbergs lasarett, Karlskoga sjukhus och USÖ. Med Utvecklingsplanen som grund tas konkreta färdplaner fram under 2024. Färdplanerna konkretiserar utvecklingsplanerna och beskriver hur hälso- och sjukvården med god kvalitet och hög patientsäkerhet ska genomföra en omställning till en långsiktigt hållbar organisation i ekonomisk balans.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0053a, 23RS1851.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för ultraljudsutrustning MT 2023-0043, 23RS710.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0043, 23RS764.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för OCT
  MTH 2021-0115, 21RS5594.

  5.Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för ultraljudsutrustning MT 2023-0063, 23RS2747.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0063, 23RS2748.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för bårsystem ambulans MT 2023-0034-1, 23RS9746.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för bårsystem ambulans MT 2023-0034-1, 23RS12841.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för mobil CT
  MT 2020-0001-5, 23RS8710.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för mobil CT MT 2020-0001-5, 23RS8711.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för OCT
  MTH 2021-0115, 23RS12419.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för laboratorieinformationssystem MT 2023-0089, 23RS5260.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Linköpings universitet avseende AIDA Data Hub Säker Beräkningstjänst, 23RS13240.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Epclusa,
  24RS278.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Harvoni, 24RS279.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län om försäljning av läkemedel Sovaldi, 24RS281.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och Region Örebro län, avseende försäljning av läkemedel Vosevi, 24RS282.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan MSD (Sweden) AB och Region Örebro län avseende försäljning av läkemedel Zepatier, 24RS286.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Praluent, 22RS317.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Amgen AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Repatha, 22RS315.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan BioCryst Ireland Limited och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Orladeyo, 22RS319.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Takhzyro, 22RS320.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutar om initiering av upphandling av ögonproteser, 24RS564.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Diasorin AB avseende att tillhandahålla service och support på instrumentet Liason XL, 24RS611.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Elsa Science AB avseende egenmonitoreringssystem för patienter, projekt distansmonitorering av reuma-toid artrit, 24RS650.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av konsulttid och robotar för migrering och test av data inom ramen för Cosmicinförandet, 24RS740.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilläggsbeslut om särskild anställningsprövning för sommarvikarier, 23RS9593-4.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om läsbehörighet i patientjournal för kommunalt anställd legitimerad sjuksköterska, 24RS841

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för diskdesinfektor (Kabinettdisk) MT 2020-0207d, 23RS12415.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för psykiatri 2023-12-08.

  2. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-12-15.

  3. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2024-01-19.

 • § 17

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 18

  Information - Tillgänglighet

 • § 19

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 20

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.