Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län (Regionen) är ansvarig gentemot invånarna för verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. I ansvaret ligger också uppföljning och kontroll. Uppföljningen och kontrollen säkerställs genom ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Örebro län”, som antas av regionfullmäktige varje mandatperiod. Programmet ska gälla all verksamhet som överlämnas genom en offentlig upphandling eller genom att ett valfrihetssystem införs, samt att avtal därefter tecknas med de privata utförarna.

  Utifrån ovanstående program ska mammografiverksamheten som utförs av Unilabs AB på uppdrag av Region Örebro län följas upp. Enligt avtalet ska leverantören årligen, senast den 15 februari varje år, redovisa resultat i enlighet med Regionens önskemål. Unilabs AB har i enlighet med detta genomfört en uppföljning av verksamheten.

  Bilagor

 • Sedan 2019 utför företaget Unilabs Region Örebro läns bröstradiologiska verksamhet. Nuvarande avtal löper ut sista december 2023. Regionen behöver upphandla ett nytt avtal.

  Bilagor

 • Nu gällande avtal går ut och ny upphandling behöver initieras. I hjälpmedelssortimentet finns dynor för sittande i rullstol förskrivningsbara och nuvarande avtal löper ut. Region Örebro län är värdlän för denna upphandling som görs i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Den senaste 2-årsperioden köptes det inom Region Örebro län dynor för 10 miljoner kronor som ingår i Centrum för hjälpmedels hjälpmedelskostnader.

 • Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att sjukhusapoteket ska bedrivas i egen regi inom Region Örebro län efter utgången av nuvarande försörjningsavtal med ApoEx AB som löper ut 2023-09-30 (möjlighet till 1 års förlängning). Med sjukhusapotek avses enbart den verksamhet som försörjer vården med läkemedel. Apoteken på regionens tre sjukhus som ger service till privatpersoner drivs av Apoteket AB och berörs inte.
  För drift av sjukhusapotek behövs elektroniska stödsystem. IT-systemets syfte är att underlätta, ge stöd, kvalitetssäkra och dokumentera arbetet på ett sjukhusapotek. Systemet ska även samla och förvara data samt använda den samlade datan vid olika tillfällen och på olika sätt.
  Den förstudie som genomförts visar att Region Örebro län saknar IT-system för samtliga aktiviteter/arbetsuppgifter i läkemedelsförsörjningsflödet på sjukhusapoteket.

  Bilagor

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av transporttjänster till centrum för hjälpmedel för att distribuera medicintekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel mellan och inom Region Örebro läns (Regionen) verksamheter och inrättningar samt till privatpersoner. Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla en kvalitativ transporttjänst för distribution av hjälpmedel för Regionens räkning.

  Tjänsten omfattar transporter inom och mellan Region Örebro läns verksamheter där det finns behov av hämtning, distribution och ibland montering/ demontering av medicintekniska hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel. Transporttjänsterna utgår från centrum för hjälpmedel och är aktuella inom Regionens olika inrättningar i länet samt patienters hemadresser.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalstiden är 2022-09-01 - 2024-08-31 med möjligheten att förlänga avtalet i 2 år, dock maximalt med 12 månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka
  19,2 miljoner kronor för transporttjänster till centrum för hjälpmedel.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med en referensgrupp som
  bestått av representanter från berörda personer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärdering har skett tillsammans med referensgruppen.

  Bilagor

 • Denna upphandling avser datortomograf för leverans till Verksamhetsområde onkologi, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.
  Upphandlingen omfattar även option teknisk serviceutbildning, utbildning för sjukhusfysiker och option på serviceavtal.

  Bilagor

 • Befintligt avtal av hörseltekniska hjälpmedel utgår den 31 augusti 2022. Region Örebro län har på uppdrag av 7-klövern och för egen räkning genomfört en ny upphandling avseende hörseltekniska hjälpmedel.

  Upphandlingen har genomförts av Region Örebro län.

  Enligt tidplan ska upphandlingen vara klar i början av juni 2022 och avtalen ska börja gälla den 1 september 2022.

  Bilagor

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor inom länet.

  I förslaget till svar framgår det att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga som omfattar insatser och strategier från nationell nivå ner till regional- och lokal nivå.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta patienter samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. För samtliga verksamheter gäller att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas och i all denna hantering är dokumentationen avgörande.

  Regionen har med det ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att kvinnan har varit utsatt för våld oavsett var hon vänder sig inom regionen. En specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor kräver en multiprofessionell kompetens och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa utsatta kvinnor till en specifik mottagning.

  Bilagor

 • Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har i en motion till Region Örebro län den 8 september 2021 lyft frågan om att utveckla kompetensen kring ME. Myalgisk Encefalomyelit (ME) eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS) kallas också kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att den första att-satsen i motionen avslås och att de två andra att-satserna förklaras besvarade.

  I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är fortfarande otillräckliga och det saknas en samsyn inom vården kring diagnostisering och behandling. Region Örebro län följer forskningen inom området och även hur nuvarande diagnosspecifika och icke-diagnosspecifika mottagningar och flöden i Sverige utvecklas.

  Fokus ligger på att säkra ingången till vård genom att höja kompetensen i primärvården och förbättra mottagandet för ett långsiktigt rehabiliterande oavsett om det leder till utomlänskliniker eller förvaltningsinterna lösningar. Diagnosen kan genom en relativt omfattande utredning ställas inom primärvården och under denna process kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till en privat utomlänsklinik som utreder ME.

  Behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera det nya flödet av post-covid-patienter har lett till en kunskapshöjning gällande svårdiagnosticerade sjukdomar såsom ME. Detta förväntas också skapa samordningsvinster. I syfte att skapa en ingång för stöd i specialistvården har en multidisciplinär konferens nyligen inrättats där olika medicinska specialiteter gemensamt bedömer remisser med post-covid-frågeställningar. Arbetsformen innebär i sig en kunskapsökning inom området och skulle om den faller väl ut kunna fortsätta utvecklas.

  Region Örebro län arbetar alltså kontinuerligt för att säkra och utveckla vårdkedjan vid diagnoserna ME och post-covid inom såväl primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning blir en följd av detta. Det finns sålunda i nuläget inga planer på att starta en ME-kopplad mottagning eller ett kunskapscentrum i Örebro. Här behöver det arbetas mer med vad som kan bedrivas sjukvårdsregionalt och vad som med fördel kan vara nationella verksamheter.

  Bilagor

 • Enligt smittskyddslagen ska undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning för allmänfarlig sjukdom vara avgiftsfri för de patienter som har rätt att få vård till subventionerad avgift. Samma patientgrupp har enligt smittskyddslagen även rätt till kostnadsfria vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram.

  Regionfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19 skulle vara avgiftsfri för samtliga patienter på grund av den pågående pandemin. Under våren 2022 beslutade riksdagen att covid-19 från och med 1 april inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Anledningen till beslutet är att pandemiläget har förbättrats, bland annat tack vare en omfattande vaccinering.

  Mot bakgrund av riksdagens beslut föreslås att den tidigare beslutade avgiftsfriheten för covid 19-relaterad behandling slopas. Om förslaget godkänns av regionfullmäktige innebär det att behandlingen omfattas av ordinarie avgifter. Det innebär också att provtagning kring covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri eftersom all provtagning är avgiftsfri inom Region Örebro län.

  Samtidigt föreslås att undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom ska vara avgiftsfri för samtliga patienter. Motivet till förslaget är att i möjligaste mån säkerställa att även till exempel turister tar emot vård för allmänfarlig sjukdom, vilket är angeläget för att skydda länets befolkning mot sjukdomen.

  Dessutom föreslås att samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd ska få vaccinationer mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta utan kostnad. Bakgrunden till förslaget är en rekommendation från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med denna innebörd.

  SKR har utrett frågan med anledning av att delar av civilbefolkningen i Ukraina är på flykt till bland annat Sverige. I Ukraina är vaccinationstäckningen lägre än i Sverige, till exempel när det gäller mässlingen. Motiv för kostnadsfri vaccinering är att ingen av ekonomiska skäl ska avstå från erbjudandet om vaccination samt att minska den administrativa bördan för verksamheten.

  Bilagor

 • En statlig utredning har i uppdrag att utreda vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för e-recept inom EES och att föreslå de åtgärder som krävs för en sådan process. I ett delbetänkande föreslås nu en rad ändringar framför allt när det gäller E-hälsomyndighetens rättigheter och uppdrag.

  I förslaget till yttrande över delbetänkandet framförs att apotekens IT-system inte har tillräckliga förutsättningar för att förslagen i delbetänkandet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. I yttrandet varnar Region Örebro län för att det finns risk för att läkemedel som inte är subventionerade i Sverige skulle lämnas ut om delbetänkandets förslag genomförs. Region Örebro län föreslår att utredningen fördjupas för att förhindra detta och föreslår att utredarna överväger en klausul som gör att det bara är läkemedel som har ett gemensamt godkännande i hela Europa som kan expedieras med hjälp av e-recept.

  Bilagor

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen och ansvariga nämnder har en tillräcklig intern kontroll.

  När det gäller de delar av granskningen som hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för gör revisorerna bedömningen att tidigare notera brister kring kontroll av kostnader för inhyrd personal kvarstår, samt att den interna kontrollen av hanteringen av attesträtter endast delvis är tillräcklig.

  I förslaget till svar framgår att de genomförda stickproven av kostnader för inhyrd personal visat på ett antal avvikelser, men att detta kan anses som rimligt med tanke på antalet fakturor. Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats i den interna kontrollen.

  I förslaget framgår också att hälso- och sjukvårdsförvaltningen av flera skäl avstod från att göra en översyn av den beslutade attestliggaren under 2021. Bland annat gjordes bedömningen att en översyn skulle vara en orimlig belastning på verksamheten med tanke på den pågående pandemin. Efter revisorernas granskning har en översyn av attestliggaren genomförts och utifrån den har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en ny attestliggare för 2022. Bedömningen i förslaget till svar är att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att nämnden ska ha tillräcklig kontroll över hanteringen av attesträtter.

  Bilagor

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen rörande hantering av statsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig. Den samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

  Revisorerna bedömer att det delvis finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej. Det finns enligt revisorerna delvis tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag. Det finns även delvis tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag.

  Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed, men att statsbidragen inte omfattas av hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll.

  I förslaget till svar på revisionsrapporten avvisas revisorernas rekommendation om att överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidrag. Två andra rekommendationer som revisorerna lämnar överlåter nämnden till regionstyrelsen att besvara, enligt förslaget till svar.

  Bilagor

 • Hälsoval Region Örebro län är ett valfrihetssystem inom primärvården (vårdvalssystem) som innebär att patienterna själva bestämmer var de söker vård. Vidare gäller fri etablering under förutsättning att vårdcentralen godkänns att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Örebro län. Alla länets vårdcentraler har samma uppdrag vilket bland annat innebär att det ska finnas specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt fysioterapi. Region Örebro län, genom sin regionstyrelse, godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet.

  I Örebro län finns 29 vårdcentraler, 25 av dessa drivs av Region Örebro län och 4 drivs privat. De privata vårdcentralerna är Capio Haga Vårdcentral, Capio Lekebergs vårdcentral, Vivalla/Lundby vårdcentral och Pålsboda vårdcentral.
  Region Örebro län har ett intresse, bland annat uttryckt i regionfullmäktiges budgetdokument, av att möjliggöra fler alternativa utförare inom hälso- och sjukvården.

  Region Örebro län driver genom sin hälso- och sjukvårdsnämnd, och inom ramen för vårdvalssystemet, idag Hallsbergs vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser det vara mycket viktigt att det fortsätter att finnas vårdcentralsverksamhet i Hallsberg, samtidigt som nämnden vill bidra till förverkligande av fullmäktiges inriktning om fler alternativa utförare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har kännedom om Capio Närsjukvård AB:s ansökan om godkännande av att inom ramen för vårdvalssystemet få tillstånd att driva vårdcentral i Hallsberg. Hälso- och sjukvårdsnämnden har också inhämtat att regionstyrelsen avser att pröva denna ansökan i närtid. Mot bakgrund av detta anser nämnden det rimligt att nämnden avslutar sin vårdcentralsverksamhet i Hallsberg, vid den tidpunkt som Capio Närsjukvård AB kan påbörja egen vårdcentralsverksamhet i Hallsberg. Härigenom sker en så kallad verksamhetsövergång till Capio Närsjukvård AB avseende personalen på Hallsbergs vårdcentral. Verksamhetsövergången kommer att ske i enlighet med de regler som gäller på området och i samråd mellan Region Örebro län, Capio Närsjukvård AB samt personalen. Det kan även komma att behöva fattas ytterligare beslut i ärendet. Exempel på sådana beslut kan vara överlåtelse av lösöre liksom överföring av olika avtal. Rätten att fatta sådana beslut bör delegeras till hälso- och sjukvårdsdirektören.

  Bilagor

 • Enligt gällande regler ska det inom varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer. I Region Örebro län ska det i enlighet med beslut av fullmäktige finnas en läkemedelskommitté. Kommittén utses av hälso- och sjukvårdsnämnden som också väljer dess ordförande för en mandatperiod av fyra år. Innevarande mandatperiod löpte ut den 31 maj 2022.

  Nuvarande ordförande Maria Palmetun-Ekbäck föreslås för omval under ytterligare en mandatperiod.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av två vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2022-04-22 – 2022-05-23, 22RS3741.

  2. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av en vårdplats på barn- och ungdomspsykiatrin 2022-04-25 – 2022-04-29, 22RS3741.

  3. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss ”Kunskapsstöd för vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig”, 22RS2796.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att hälso- och sjukvården så som vårdgivare ska delta i nationellt kvalitetsregister covid-19, 22RS843.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Region Stockholm avseende screeningtjänst för tjock och ändtarmscancer, 22RS3694.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Martin Almgren och Björn Eremo om nyttjanderätten till låten ”Kom lev och bo här” som skrevs för Region Örebro, 22RS3781.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande driften av två intensivvårdsplatser, verksamhetsområde anestesi- och intensivvård, 22RS3781.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om läkemedelsförsörjning i egen regi, 22RS3797.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Saphetor SA avseende genetisk diagnostik och precisionsmedicin, 22RS3129.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande hotellrum för patienter, 22RS3993.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande system för administrering av hyrläkare, 22RS4147.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av direktupphandling gällande hyrläkare till vårdcentraler Askersund, Hallsberg, Laxå, Pilgården, Karolina, Hällefors, Kopparberg, Storå och Freja, 22RS4216.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Handelskammaren Mälardalen om tjänster inom Relocation Service, 22RS4223.

  14. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande operationsstöd för åtgärdande av framskjuten vård, 22RS4290.

  15. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss ”Målnivåer - vård vid psoriasis”, 22RS3227.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0061B för fusionsbiopsisystem, 21RS7011.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MTH 2022-0045 för dubbelballongendoskop, 21RS12265.

  18. Regiondirektören har beslutat om begäran om samordning av verksamheterna Freja vårdcentral (Frövi och Fellingsbro) och Lindesbergs vårdcentral, Område nära vård sommaren 2022, 22RS4451.

  19. Regiondirektören har beslutat om begäran om samlokalisering av verksamheterna Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen, Område nära vård sommaren 2022, 22RS3764.

  20. Områdeschefen för psykiatrin har undertecknat avtal om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhus Karsudden i Katrineholm, 22RS4358.

  21. Områdeschefen för nära vård har beslutat om samlokalisering av medicinavdelning 1 och 2 till en enhet, medicinavdelning 1, 2022-06-17-2022-08-15, 22RS874.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende IT-system till produktionsenheten, 22RS4504.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende peruker, ögonfransar samt tatuering av ögonbryn, 22RS4630.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Seagen B.V. avseende läkemedel Tukysa, 22RS4724.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal Region Örebro län och Sirona AB, 22RS4864.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende seniora handledningskompetenta plastikkirurger, 22RS5083.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende vätskevagnar, 21RS11674.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende förlossningsvagn, 22RS5365.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg, 22RS1590.

  30. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård - ECMO vid primär respiratorisk svikt, 21RS12293.

  31. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård – Interregionala intensivvårdstransporter, 21RS12295.

  32. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har bevarat remiss om sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård - Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar, 21RS12275.

  33. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård – Barnintensivvård, 21RS12292.

  Meddelandeärende:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har överlämnat tjänsteanteckning gällande korrigering av datum i tidigare beslut organisationsförändring barn- och ungdomssjukvården, 22RS2609.

  2. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2022-05-11, §40 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2023.

  3. Protokoll beredning för närsjukvård 2022-05-11

  4. Protokollsutdrag beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-05-05, §35 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023.

  5. Protokoll beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-05-05.

 • Beredningarna presenterar sina respektive inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2023. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt sammanträde den 7 september. 

 • Jonas Claesson informerar om:

  -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering

  -Organisationsöversyn

  -Övriga frågor

 • Ekonomichef Peter Hansson informerar. 

 • Planeringschef Gustav Ekbäck informerar. 

 •   24

  Besvarande av anmälda frågor

 •   25

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 73

  Protokollsjustering

 • § 74

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län (Regionen) är ansvarig gentemot invånarna för verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. I ansvaret ligger också uppföljning och kontroll. Uppföljningen och kontrollen säkerställs genom ”Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Örebro län”, som antas av regionfullmäktige varje mandatperiod. Programmet ska gälla all verksamhet som överlämnas genom en offentlig upphandling eller genom att ett valfrihetssystem införs, samt att avtal därefter tecknas med de privata utförarna.

  Utifrån ovanstående program ska mammografiverksamheten som utförs av Unilabs AB på uppdrag av Region Örebro län följas upp. Enligt avtalet ska leverantören årligen, senast den 15 februari varje år, redovisa resultat i enlighet med Regionens önskemål. Unilabs AB har i enlighet med detta genomfört en uppföljning av verksamheten.

 • Sedan 2019 utför företaget Unilabs Region Örebro läns bröstradiologiska verksamhet. Nuvarande avtal löper ut sista december 2023. Regionen behöver upphandla ett nytt avtal.

 • Nu gällande avtal går ut och ny upphandling behöver initieras. I hjälpmedelssortimentet finns dynor för sittande i rullstol förskrivningsbara och nuvarande avtal löper ut. Region Örebro län är värdlän för denna upphandling som görs i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Den senaste 2-årsperioden köptes det inom Region Örebro län dynor för 10 miljoner kronor som ingår i Centrum för hjälpmedels hjälpmedelskostnader.

 • Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att sjukhusapoteket ska bedrivas i egen regi inom Region Örebro län efter utgången av nuvarande försörjningsavtal med ApoEx AB som löper ut 2023-09-30 (möjlighet till 1 års förlängning). Med sjukhusapotek avses enbart den verksamhet som försörjer vården med läkemedel. Apoteken på regionens tre sjukhus som ger service till privatpersoner drivs av Apoteket AB och berörs inte.

  För drift av sjukhusapotek behövs elektroniska stödsystem. IT-systemets syfte är att underlätta, ge stöd, kvalitetssäkra och dokumentera arbetet på ett sjukhusapotek. Systemet ska även samla och förvara data samt använda den samlade datan vid olika tillfällen och på olika sätt.

  Den förstudie som genomförts visar att Region Örebro län saknar IT-system för samtliga aktiviteter/arbetsuppgifter i läkemedelsförsörjningsflödet på sjukhusapoteket.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av transporttjänster till centrum för hjälpmedel för att distribuera medicintekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel mellan och inom Region Örebro läns (Regionen) verksamheter och inrättningar samt till privatpersoner. Region Örebro läns mål med upphandlingen är att upphandla en kvalitativ transporttjänst för distribution av hjälpmedel för Regionens räkning.

  Tjänsten omfattar transporter inom och mellan Region Örebro läns verksamheter där det finns behov av hämtning, distribution och ibland montering/ demontering av medicintekniska hjälpmedel samt inkontinenshjälpmedel. Transporttjänsterna utgår från centrum för hjälpmedel och är aktuella inom Regionens olika inrättningar i länet samt patienters hemadresser.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande med utvärderingsmodellen lägst pris.

  Avtalstiden är 2022-09-01 - 2024-08-31 med möjligheten att förlänga avtalet i 2 år, dock maximalt med 12 månader i taget.

  Kostnaden under avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka
  19,2 miljoner kronor för transporttjänster till centrum för hjälpmedel.

  Upphandlingsunderlaget har beretts tillsammans med en referensgrupp som
  bestått av representanter från berörda personer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärdering har skett tillsammans med referensgruppen.

 • Denna upphandling avser datortomograf för leverans till Verksamhetsområde onkologi, Område specialiserad vård med placering på Universitetssjukhuset Örebro.
  Upphandlingen omfattar även option teknisk serviceutbildning, utbildning för sjukhusfysiker och option på serviceavtal.

 • Befintligt avtal av hörseltekniska hjälpmedel utgår den 31 augusti 2022. Region Örebro län har på uppdrag av 7-klövern och för egen räkning genomfört en ny upphandling avseende hörseltekniska hjälpmedel.

  Upphandlingen har genomförts av Region Örebro län.

  Enligt tidplan ska upphandlingen vara klar i början av juni 2022 och avtalen ska börja gälla den 1 september 2022.

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor inom länet.

  I förslaget till svar framgår det att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga som omfattar insatser och strategier från nationell nivå ner till regional- och lokal nivå.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta patienter samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. För samtliga verksamheter gäller att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas och i all denna hantering är dokumentationen avgörande.

  Regionen har med det ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att kvinnan har varit utsatt för våld oavsett var hon vänder sig inom regionen. En specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor kräver en multiprofessionell kompetens och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa utsatta kvinnor till en specifik mottagning.

 • Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har i en motion till Region Örebro län den 8 september 2021 lyft frågan om att utveckla kompetensen kring ME. Myalgisk Encefalomyelit (ME) eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS) kallas också kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att den första att-satsen i motionen avslås och att de två andra att-satserna förklaras besvarade.

  I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är fortfarande otillräckliga och det saknas en samsyn inom vården kring diagnostisering och behandling. Region Örebro län följer forskningen inom området och även hur nuvarande diagnosspecifika och icke-diagnosspecifika mottagningar och flöden i Sverige utvecklas.

  Fokus ligger på att säkra ingången till vård genom att höja kompetensen i primärvården och förbättra mottagandet för ett långsiktigt rehabiliterande oavsett om det leder till utomlänskliniker eller förvaltningsinterna lösningar. Diagnosen kan genom en relativt omfattande utredning ställas inom primärvården och under denna process kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till en privat utomlänsklinik som utreder ME.

  Behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera det nya flödet av post-covid-patienter har lett till en kunskapshöjning gällande svårdiagnosticerade sjukdomar såsom ME. Detta förväntas också skapa samordningsvinster. I syfte att skapa en ingång för stöd i specialistvården har en multidisciplinär konferens nyligen inrättats där olika medicinska specialiteter gemensamt bedömer remisser med post-covid-frågeställningar. Arbetsformen innebär i sig en kunskapsökning inom området och skulle om den faller väl ut kunna fortsätta utvecklas.

  Region Örebro län arbetar alltså kontinuerligt för att säkra och utveckla vårdkedjan vid diagnoserna ME och post-covid inom såväl primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning blir en följd av detta. Det finns sålunda i nuläget inga planer på att starta en ME-kopplad mottagning eller ett kunskapscentrum i Örebro. Här behöver det arbetas mer med vad som kan bedrivas sjukvårdsregionalt och vad som med fördel kan vara nationella verksamheter.

 • Enligt smittskyddslagen ska undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning för allmänfarlig sjukdom vara avgiftsfri för de patienter som har rätt att få vård till subventionerad avgift. Samma patientgrupp har enligt smittskyddslagen även rätt till kostnadsfria vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram.

  Regionfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19 skulle vara avgiftsfri för samtliga patienter på grund av den pågående pandemin. Under våren 2022 beslutade riksdagen att covid-19 från och med 1 april inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Anledningen till beslutet är att pandemiläget har förbättrats, bland annat tack vare en omfattande vaccinering.

  Mot bakgrund av riksdagens beslut föreslås att den tidigare beslutade avgiftsfriheten för covid 19-relaterad behandling slopas. Om förslaget godkänns av regionfullmäktige innebär det att behandlingen omfattas av ordinarie avgifter. Det innebär också att provtagning kring covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri eftersom all provtagning är avgiftsfri inom Region Örebro län.

  Samtidigt föreslås att undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom ska vara avgiftsfri för samtliga patienter. Motivet till förslaget är att i möjligaste mån säkerställa att även till exempel turister tar emot vård för allmänfarlig sjukdom, vilket är angeläget för att skydda länets befolkning mot sjukdomen.

  Dessutom föreslås att samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd ska få vaccinationer mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta utan kostnad. Bakgrunden till förslaget är en rekommendation från Sveriges kommuner och regioner (SKR) med denna innebörd.

  SKR har utrett frågan med anledning av att delar av civilbefolkningen i Ukraina är på flykt till bland annat Sverige. I Ukraina är vaccinationstäckningen lägre än i Sverige, till exempel när det gäller mässlingen. Motiv för kostnadsfri vaccinering är att ingen av ekonomiska skäl ska avstå från erbjudandet om vaccination samt att minska den administrativa bördan för verksamheten.

 • En statlig utredning har i uppdrag att utreda vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för e-recept inom EES och att föreslå de åtgärder som krävs för en sådan process. I ett delbetänkande föreslås nu en rad ändringar framför allt när det gäller E-hälsomyndighetens rättigheter och uppdrag.

  I förslaget till yttrande över delbetänkandet framförs att apotekens IT-system inte har tillräckliga förutsättningar för att förslagen i delbetänkandet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. I yttrandet varnar Region Örebro län för att det finns risk för att läkemedel som inte är subventionerade i Sverige skulle lämnas ut om delbetänkandets förslag genomförs. Region Örebro län föreslår att utredningen fördjupas för att förhindra detta och föreslår att utredarna överväger en klausul som gör att det bara är läkemedel som har ett gemensamt godkännande i hela Europa som kan expedieras med hjälp av e-recept.

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen och ansvariga nämnder har en tillräcklig intern kontroll.

  När det gäller de delar av granskningen som hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för gör revisorerna bedömningen att tidigare notera brister kring kontroll av kostnader för inhyrd personal kvarstår, samt att den interna kontrollen av hanteringen av attesträtter endast delvis är tillräcklig.

  I förslaget till svar framgår att de genomförda stickproven av kostnader för inhyrd personal visat på ett antal avvikelser, men att detta kan anses som rimligt med tanke på antalet fakturor. Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats i den interna kontrollen.

  I förslaget till svar framgår också att hälso- och sjukvårdsförvaltningen av flera skäl avstod från att göra en översyn av den beslutade attestliggaren under 2021. Bland annat gjordes bedömningen att en översyn skulle vara en orimlig belastning på verksamheten med tanke på den pågående pandemin. Efter revisorernas granskning har en översyn av attestliggaren genomförts och utifrån den har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om en ny attestliggare för 2022. Bedömningen i förslaget till svar är att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att nämnden ska ha tillräcklig kontroll över hanteringen av attesträtter.

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen rörande hantering av statsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig. Den samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

  Revisorerna bedömer att det delvis finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej. Det finns enligt revisorerna delvis tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag. Det finns även delvis tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag.

  Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed, men att statsbidragen inte omfattas av hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll.

  I förslaget till svar på revisionsrapporten avvisas revisorernas rekommendation om att överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidrag. Två andra rekommendationer som revisorerna lämnar överlåter nämnden till regionstyrelsen att besvara, enligt förslaget till svar.

 • Hälsoval Region Örebro län är ett valfrihetssystem inom primärvården (vårdvalssystem) som innebär att patienterna själva bestämmer var de söker vård. Vidare gäller fri etablering under förutsättning att vårdcentralen godkänns att bedriva vårdverksamhet inom Hälsoval Örebro län. Alla länets vårdcentraler har samma uppdrag vilket bland annat innebär att det ska finnas specialister i allmänmedicin, distriktssköterska, laboratorieverksamhet, barnhälsovård, barnmorskemottagning, psykosocial kompetens samt fysioterapi. Region Örebro län, genom sin regionstyrelse, godkänner och följer upp alla vårdcentraler som ingår i Hälsoval utifrån god kvalitet, kompetens och hög tillgänglighet.

  I Örebro län finns 29 vårdcentraler, 25 av dessa drivs av Region Örebro län och 4 drivs privat. De privata vårdcentralerna är Capio Haga Vårdcentral, Capio Lekebergs vårdcentral, Vivalla/Lundby vårdcentral och Pålsboda vårdcentral.
  Region Örebro län har ett intresse, bland annat uttryckt i regionfullmäktiges budgetdokument, av att möjliggöra fler alternativa utförare inom hälso- och sjukvården.

  Region Örebro län driver genom sin hälso- och sjukvårdsnämnd, och inom ramen för vårdvalssystemet, idag Hallsbergs vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser det vara mycket viktigt att det fortsätter att finnas vårdcentralsverksamhet i Hallsberg, samtidigt som nämnden vill bidra till förverkligande av fullmäktiges inriktning om fler alternativa utförare. Hälso- och sjukvårdsnämnden har kännedom om Capio Närsjukvård AB:s ansökan om godkännande av att inom ramen för vårdvalssystemet få tillstånd att driva vårdcentral i Hallsberg. Hälso- och sjukvårdsnämnden har också inhämtat att regionstyrelsen avser att pröva denna ansökan i närtid. Mot bakgrund av detta anser nämnden det rimligt att nämnden avslutar sin vårdcentralsverksamhet i Hallsberg, vid den tidpunkt som Capio Närsjukvård AB kan påbörja egen vårdcentralsverksamhet i Hallsberg. Härigenom sker en så kallad verksamhetsövergång till Capio Närsjukvård AB avseende personalen på Hallsbergs vårdcentral. Verksamhetsövergången kommer att ske i enlighet med de regler som gäller på området och i samråd mellan Region Örebro län, Capio Närsjukvård AB samt personalen. Det kan även komma att behöva fattas ytterligare beslut i ärendet. Exempel på sådana beslut kan vara överlåtelse av lösöre liksom överföring av olika avtal. Rätten att fatta sådana beslut bör delegeras till hälso- och sjukvårdsdirektören.

 • Enligt gällande regler ska det inom varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer. I Region Örebro län ska det i enlighet med beslut av fullmäktige finnas en läkemedelskommitté. Kommittén utses av hälso- och sjukvårdsnämnden som också väljer dess ordförande för en mandatperiod av fyra år. Innevarande mandatperiod löpte ut den 31 maj 2022.

  Nuvarande ordförande Maria Palmetun-Ekbäck föreslås för omval under ytterligare en mandatperiod.

 • Anmälningsärenden:

  1. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av två vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2022-04-22 – 2022-05-23, 22RS3741.

  2. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av en vårdplats på barn- och ungdomspsykiatrin 2022-04-25 – 2022-04-29, 22RS3741.

  3. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss ”Kunskapsstöd för vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig”, 22RS2796.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att hälso- och sjukvården så som vårdgivare ska delta i nationellt kvalitetsregister covid-19, 22RS843.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Region Stockholm avseende screeningtjänst för tjock och ändtarmscancer, 22RS3694.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Martin Almgren och Björn Eremo om nyttjanderätten till låten ”Kom lev och bo här” som skrevs för Region Örebro, 22RS3781.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande driften av två intensivvårdsplatser, verksamhetsområde anestesi- och intensivvård, 22RS3781.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om läkemedelsförsörjning i egen regi, 22RS3797.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Saphetor SA avseende genetisk diagnostik och precisionsmedicin, 22RS3129.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande hotellrum för patienter, 22RS3993.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande system för administrering av hyrläkare, 22RS4147.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av direktupphandling gällande hyrläkare till vårdcentraler Askersund, Hallsberg, Laxå, Pilgården, Karolina, Hällefors, Kopparberg, Storå och Freja, 22RS4216.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Handelskammaren Mälardalen om tjänster inom Relocation Service, 22RS4223.

  14. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag gällande operationsstöd för åtgärdande av framskjuten vård, 22RS4290.

  15. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss ”Målnivåer - vård vid psoriasis”, 22RS3227.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0061B för fusionsbiopsisystem, 21RS7011.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MTH 2022-0045 för dubbelballongendoskop, 21RS12265.

  18. Regiondirektören har beslutat om begäran om samordning av verksamheterna Freja vårdcentral (Frövi och Fellingsbro) och Lindesbergs vårdcentral, Område nära vård sommaren 2022, 22RS4451.

  19. Regiondirektören har beslutat om begäran om samlokalisering av verksamheterna Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen, Område nära vård sommaren 2022, 22RS3764.

  20. Områdeschefen för psykiatrin har undertecknat avtal om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhus Karsudden i Katrineholm, 22RS4358.

  21. Områdeschefen för nära vård har beslutat om samlokalisering av medicinavdelning 1 och 2 till en enhet, medicinavdelning 1, 2022-06-17-2022-08-15, 22RS874.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende IT-system till produktionsenheten, 22RS4504.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende peruker, ögonfransar samt tatuering av ögonbryn, 22RS4630.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Seagen B.V. avseende läkemedel Tukysa, 22RS4724.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal Region Örebro län och Sirona AB, 22RS4864.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende seniora handledningskompetenta plastikkirurger, 22RS5083.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende vätskevagnar, 21RS11674.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende förlossningsvagn, 22RS5365.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag avseende individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg, 22RS1590.

  30. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård - ECMO vid primär respiratorisk svikt, 21RS12293.

  31. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård – Interregionala intensivvårdstransporter, 21RS12295.

  32. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har bevarat remiss om sakkunniggruppens förslag på nationell högspecialiserad vård - Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar, 21RS12275.

  33. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om sakkunniggruppens förslag om nationell högspecialiserad vård – Barnintensivvård, 21RS12292.

  Meddelandeärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har överlämnat tjänsteanteckning gällande korrigering av datum i tidigare beslut organisationsförändring barn- och ungdomssjukvården, 22RS2609.

  2. Protokollsutdrag beredning för närsjukvård 2022-05-11, §40 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan med budget 2023.

  3. Protokoll beredning för närsjukvård 2022-05-11

  4. Protokollsutdrag beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-05-05, §35 Inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023.

  5. Protokoll beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-05-05.

 • Beredningarna presenterar sina respektive inspel till hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2023. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt sammanträde den 7 september. 

 • § 92

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 93

  Information: Uppföljning gällande beslut om rekommendation assisterad befruktning

 • § 94

  Besvarande av anmälda frågor

 •  

   

 • § 96

  Information - Vårdplatssituation och tillgänglighet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.