Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Elin Jensen (SD) ställer en fråga: 

  1. Det händer att läkare/annan sjukvårdspersonal anställs i Region Örebro län trots att de redan blivit anmälda till exempelvis Inspektionen för vård och omsorg från andra regioner.

  Hur kan sånt kan ske utan att det blir känt innan anställning? 
  Kan regionerna själva göra något för att få mer information om den man tänker anställa och om denne har några allvarliga anmälningar på sig sedan förut, eller är det något som måste ändras på riksnivå?

  Anna Nordqvist (M) ställer följande frågor: 

  2. Motionen om att återöppna förlossningen i Karlskoga innan mandatperiodens slut bifölls av Regionfullmäktige i juni. Hur har beslutet mottagits av verksamheten? Hur fortskrider arbetet och planeringen för återöppnandet? 

  3. Flera medarbetare på vårdcentralerna har uttryckt ett missnöje med 1177 direkt. Själva.  systemet har många fördelar, är lätt att jobba i och kan triagera patienter. Det man har synpunkter på är implementering av systemet och hur man fördelar sjuksköterskeresurser.

  Man anser att istället för att optimera resurser istället slösar med dem då patienten först ska tala med sjuksköterska på Centrala enheten och sedan vidare till respektive vårdcentral för ny bedömning. Andra problem som lyfts är att man anser att vårdcentralen tappar sin telefontillgänglighet, vilket innebär förlorad ersättning. Detta för att täcka upp för centrala vårdcentraler i Örebro som framförallt söker i chatten. Vilket i sin tur ger dem ökad tillgänglighet och därmed ökad ersättning. Man anser inte heller att den utvärdering som gjorts där patienter är nöjda ställs i relation till de patienter som blir förlorarna - våra äldre.

  Hur arbetar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att säkerställa en rättvis fördelning mellan vårdcentralerna kopplat till ersättning/tillgänglighet samt säkrar ett gott omhändertagande av våra äldre och sköra patienter gällande 1177 direkt?

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att vaccineringen mot covid-19 ska stoppas och biverkningarna utredas och de drabbade stödjas.

  I förslag till svar framgår att vi inom Region Örebro län kommer följa den nationella vaccinationsstrategin och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende vaccinering. Region Örebro län är en del av en nationell helhet och har inte för avsikt att starta en egen utvärdering av covid-19 vaccination.

  Bilagor

 • Kommissionens lagstiftningspaket innehåller förslag på nya regler för humanläkemedel och omfattar ett direktiv och en förordning. Båda dessa kommer ersätta nuvarande europeisk läkemedelslagstiftning. Utöver detta föreslår kommissionen en rådsrekommendation för att intensifiera åtgärder avseende antibiotikaresistens, i enlighet med EU:s One Health-initiativ (COM (2023) 191). Socialdepartementet har skickat ut förslagen på remiss och gett Region Örebro län möjlighet att lämna ett yttrande. Synpunkter på remissen önskas senast 25 september 2023.

  Region Örebro län anser att målsättningarna i lagförslaget är bra och att de områden som är i behov av förbättring adresseras. Däremot anser Region Örebro län att det lagda förslaget inte är tillräckligt när det kommer till att stärka förutsättningarna för tillgängliggörande av läkemedel hela vägen till patienter som behöver dem, inte heller säkrandet av ekonomisk hållbarhet ur ett betalarperspektiv. Lagförslaget premierar innovationsklimat och konkurrenskraft för industrin framför hälso- och sjukvårdssystemens långsiktiga hållbarhet och patienternas möjlighet till en effektiv och säker behandling. Många av förslagen riskerar att driva kostnader på ett ohållbart sätt. Förslaget bedöms också förstärka den komplexitet som redan idag råder inom det regulatoriska systemet. De många delegerade akterna och genomförandeakterna gör också lagförslaget oöverskådligt och oförutsägbart. Region Örebro läns yttrande består av en inledande sammanfattning av ställningstagande och därefter synpunkter i detalj.

  Bilagor

 • Inom samarbetet under Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett antal gemensamt finansierade verksamheter. Aktuellt beslut avser den rekommendation till de ingående regionerna som Samverkansnämnden tog beslut om vid sammanträde 1 juni 2023.

  Samverkansnämnden har rekommenderat regionerna att budget 2024 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Hornhinnebanken, Samverkansnämndens verksamhet, Arbets- och miljömedicin Örebro, Arbets- och miljömedicin Uppsala, HTA- enhet, och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2023 uppräknat med 2,5 procent i enlighet med inkomna förslag med tillägg av budget för utökade uppdrag för Hornhinnebanken och de sjukvårdsregionalt donationsansvariga i Samverkansnämndens verksamhet enligt tidigare beslut i Samverkansnämnden 17 februari 2023 och i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd 8 juni 2023.

  Bilagor

 • Upphandling avseende robot för höft- och knäproteskirurgi till verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.

  I upphandlingen ingår även option för serviceavtal under den tekniska livslängden samt utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på 7 år är cirka 30 500 000 kronor, där priset för utrustningen beräknas uppgå till cirka
  12 000 000 kronor, serviceavtal med cirka 4 500 000 kronor och förbrukningsmaterial med cirka 14 000 000 kronor. Vid operation av
  500 patienter per år blir det en kostnad på cirka 6 000 kronor per patient.

  Investeringsmedel om 11 000 000 kronor är beviljade i ordinarie investeringsbudget år 2022. Dock är ny prisbild år 2023 12 000 000 kronor.

  Bilagor

 • Region Örebro län har ett vårdavtal med Örebro Rehabiliteringscentrum AB, nedan kallad ÖRC, som löper ut 2025-06-30. Region Örebro län har haft nuvarande vårdavtal sedan 2017 och innan det har regionen haft avtal motsvarande vårdavtal med ÖRC under flera avtalsperioder.

  Vårdavtalet avser en gruppmottagning för fysioterapi i Örebro för motsvarande 10 heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal. Uppdraget omfattar fysioterapi som ingår i primärvårdens uppdrag samt inom specialistområdena neurologi, reumatologi och ortopedi. Uppdraget omfattar också en Motions- och idrottskademottagning samt en Cuff mottagning för patienter med misstänkt rotatorcuffruptur. För uppdraget kommer det att ställas krav på att mottagningen kan erbjuda specialistkompetens inom adekvata områden. Ersättningen till ÖRC uppgår till en fast ersättning på 13,8 miljoner kronor för 2023. Utöver det erhåller ÖRC halva patientavgiften för samtliga patienter oavsett om de har frikort eller är betalande.

  ÖRC genomförde sammanlagt 36 145 besök under 2022. 16 219 fysioterapibesök varav 256 distansbesök och 19 926 träningsbesök.

  Region Örebro län har ett fortsatt behov av en gruppmottagning motsvarande tio heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal.

  Bilagor

 • Region Örebro län har ett vårdavtal gällande gruppmottagning för fysioterapi med Wasa Rehab AB som löper ut 2025-12-31. Region Örebro län har haft motsvarande avtal med Wasarehab under flera avtalsperioder.

  Uppdraget är att tillhandahålla drift av en gruppmottagning för fysioterapi i centrala Örebro baserat på motsvarande fyra heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal. Uppdraget omfattar fysioterapi på primärvårdsnivå.

  Ersättningen till Wasa rehab uppgår till en fast ersättning på 4,7 miljoner kronor för 2023. Utöver det erhåller Wasa rehab halva patientavgiften för samtliga patienter oavsett om de har frikort eller är betalande.

  Wasa rehab genomförde 8 135 patientbehandlingar och 2084 gruppbehandlingar under 2022.

  Region Örebro län har ett fortsatt behov av en gruppmottagning motsvarande fyra heltidsverksamma fysioterapeuter.

  Bilagor

 • Sverige har en nationell handlingsplan för patientsäkerhet, ”Agera för säker vård – nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024”, framtagen av Socialstyrelsen. Då patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets regioner och kommuner behöver handlingsplanen anpassas hos respektive huvudman, enligt Socialstyrelsen.

  I Region Örebro län (Regionen) påbörjades under år 2022 ett arbete med att anpassa den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet efter förutsättningarna i länet. Grundstrukturen i Regionens handlingsplan är densamma som i den nationella planen.

  I planen beskrivs fyra grundläggande förutsättningar för säker vård, som följs av fem fokusområden som Regionen ska arbeta med. I planen anges bland annat mål och övergripande aktiviteter, liksom ansvarsfördelning och hur arbetet ska följas upp.

  Syftet med handlingsplanen är att den skall fungera som ett praktiskt hjälpmedel och riktmärke i arbetet för att ytterligare stärka patientsäkerheten i varje led av Regionens sjukvård.

  Bilagor

 • Uppföljningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  Under den period som delårsrapporten omfattar har hälso- och sjukvården bland annat stärkt sin beredskapsorganisation genom att bilda Beredskapscentrum HS. Sedan den 1 maj 2023 finns även en ny beredskapsplan, med tillhörande ledningsmodell. Inom den högspecialiserade vården pågår utveckling på flera olika områden, bland annat gällande screeningverksamhet och genetisk diagnostik. I april beslutades Färdplan för omställning till nära vård i Örebro län, vilken bland annat ska konkretisera den länsgemensamma målbilden för nära vård. Inom Område forskning och utbildning pågår bland annat planering av verksamhetsförlagd utbildning för nya läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

  Delårsrapporten beskriver även det ekonomiska läget, vilket fortsatt är mycket utmanande genom en lågkonjunktur med hög inflation och ökade räntor vilket leder till en hög kostnadsutveckling i kombination med främst ökade bemanningsrelaterade kostnader. Hälso- och sjukvårdens resultat efter juli visar -696 miljoner kronor medan prognosen pekar mot -993 miljoner kronor vid årets slut. Detta i sin tur innebär en försämring jämfört den ekonomiska målbilden i förhållande till årets budgetförutsättningar på -700 miljoner kronor för helåret. I prognosen förutses dock årets åtgärder inom den fleråriga handlingsplanen för ekonomi i balans innebära en hemtagning på 159 miljoner kronor vilket är i nivå med plan.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden: 

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om ändring av registrering av samtycke med anledning av ny biobankslag, 23RS5062.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Merck AB avseende läkemedel Tepmetko, 23RS4741.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal mellan Janssen-Cilag AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Erleada, 21RS5481.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nubeqa, 21RS5488.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Astellas Pharma AB avseende läkemedel Xtandi, 22RS9946.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AbbVie AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Venclyxto, 21RS5486.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat licensavtal mellan Region Örebro län och Hedman-Lagerlöf och Ljótsson Psykologi AB avseende behandling av irritable bowel syndrome (IBS), 23RS5339.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beloppsgränser för automatiska attester, 23RS5438.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om riktlinjer gällande sekretessprövning vid utsökning samt utlämnande av journaluppgift, 23RS5439.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Göteborgs Universitet avseende forskning inom projektet SCIFI-PEARL, 22RS6971.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Vivium AB avseende systemet Vivium, 23RS5053.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om verksamhetsövergång avseende driften av sjukhusapotek, Läkemedelscentrum, 23RS5848.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beredskapscentrum och förstärkt beredskapsorganisation, 23RS5917.

  14. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar, 23RS6307.

  15. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 14 vårdplatser vid allmänpsykiatrisk avdelning i Lindesberg 2023-06-19 – 2023-07-16, 23RS192.

  16. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 12 vårdplatser vid psykiatrisk avdelning i Karlskoga 2023-07-17 – 2023-08-18, 23RS192.

  17. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 14 vårdplatser vid allmänpsykiatriska kliniken i Lindesberg 2023-07-17 – 2023-12-31, 23RS192.

  18. Tillförordnade områdeschefen för forskning och utbildning har undertecknad överenskommelse avseende gemensamt personuppgiftsansvar, 22RS1224.

  19. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar, 23RS7278.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om förlängning av avtal med SDS Life Science AB, 21RS2853.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäl-ning av läkemedel Hemlibra, 22RS6658.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäljning av läkemedel Talzenna, 21RS6184.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal avseende läkemedel Ninlaro, 18RS4358.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Institut Produits Synthése AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län avseende försäljning av läkemedel Xermelo, 21RS4206.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Brukinsa, 23RS6394.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AstraZeneca AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Calquence, 23RS6397.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Advate, 23RS6399.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Adynovi, 23RS6401.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan CSL Behring AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Afstyla, 23RS6409.

  30. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Elocta, 23RS6411.

  31. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Esperoct, 23RS6413.

  32. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer och regionerna i Sverige inklu-sive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jivi, 23RS6418.

  33. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Kovaltry, 23RS6420.

  34. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel NovoEight, 23RS6421.

  35. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal mellan Octapharma Nordic AB AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nuwiq, 23RS6537.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate LV, 23RS6541.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refacto AF, 23RS6544.

  37. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av molntjänst för elektroniska remisser och svar mellan kund och laboratorium samt skickeprover mellan laboratorier, 23RS6990.

  38. Områdeschefen för specialiserad vård har beslutat om avgiftsbefrielse för slutenvård för enskild patient vid ett vårdtillfälle, 23RS8441.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning forskning och utbildning 2023-05-10.

  2. Protokoll beredning psykiatri 2023-05-24.

  3. Öppet brev från Väntjänsten i Kumla, 23RS6364.

  4. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-06-09, §17 Rapport: Klagomål från patienter med cancer och tumörsjukdom.

  5. Rapport från patientnämnden Klagomål från patienter med cancer och tumörsjukdom.

  6. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-06-09, §18 Rapport: Klagomål som avser repressalier – i möte med vården.

  7. Rapport från patientnämnden Klagomål som avser repressalier – i möte med vården.

  8. Svar på öppet brev från Väntjänsten i Kumla, 23R6364.

 •   12

  Beredning: Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024

 •   13

  Information - Tillgänglighet

 •   14

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   15

  Information - Framtidens vårdinformationsstöd

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   17

  Besvarande av anmälda frågor

 •   18

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 80

  Protokollsjustering

 • § 81

  Anmälan av frågor

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att vaccineringen mot covid-19 ska stoppas och biverkningarna utredas och de drabbade stödjas.

  I förslag till svar framgår att Region Örebro län kommer följa den nationella vaccinationsstrategin och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende vaccinering. Region Örebro län är en del av en nationell helhet och har inte för avsikt att starta en egen utvärdering av covid-19 vaccination.

 • Kommissionens lagstiftningspaket innehåller förslag på nya regler för humanläkemedel och omfattar ett direktiv och en förordning. Båda dessa kommer ersätta nuvarande europeisk läkemedelslagstiftning. Utöver detta föreslår kommissionen en rådsrekommendation för att intensifiera åtgärder avseende antibiotikaresistens, i enlighet med EU:s One Health-initiativ (COM (2023) 191). Socialdepartementet har skickat ut förslagen på remiss och gett Region Örebro län möjlighet att lämna ett yttrande. Synpunkter på remissen önskas senast 25 september 2023.

  Region Örebro län anser att målsättningarna i lagförslaget är bra och att de områden som är i behov av förbättring adresseras. Däremot anser Region Örebro län att det lagda förslaget inte är tillräckligt när det kommer till att stärka förutsättningarna för tillgängliggörande av läkemedel hela vägen till patienter som behöver dem, inte heller säkrandet av ekonomisk hållbarhet ur ett betalarperspektiv. Lagförslaget premierar innovationsklimat och konkurrenskraft för industrin framför hälso- och sjukvårdssystemens långsiktiga hållbarhet och patienternas möjlighet till en effektiv och säker behandling. Många av förslagen riskerar att driva kostnader på ett ohållbart sätt. Förslaget bedöms också förstärka den komplexitet som redan idag råder inom det regulatoriska systemet. De många delegerade akterna och genomförandeakterna gör också lagförslaget oöverskådligt och oförutsägbart. Region Örebro läns yttrande består av en inledande sammanfattning av ställningstagande och därefter synpunkter i detalj.

 • Inom samarbetet under Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett antal gemensamt finansierade verksamheter. Aktuellt beslut avser den rekommendation till de ingående regionerna som Samverkansnämnden tog beslut om vid sammanträde 1 juni 2023.

  Samverkansnämnden har rekommenderat regionerna att budget 2024 för de gemensamt finansierade verksamheterna Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Hornhinnebanken, Samverkansnämndens verksamhet, Arbets- och miljömedicin Örebro, Arbets- och miljömedicin Uppsala, HTA- enhet, och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs av budget 2023 uppräknat med 2,5 procent i enlighet med inkomna förslag med tillägg av budget för utökade uppdrag för Hornhinnebanken och de sjukvårdsregionalt donationsansvariga i Samverkansnämndens verksamhet enligt tidigare beslut i Samverkansnämnden 17 februari 2023 och i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd 8 juni 2023.

 • Upphandling avseende robot för höft- och knäproteskirurgi till verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Område specialiserad vård.

  I upphandlingen ingår även option för serviceavtal under den tekniska livslängden samt utrustningsspecifikt förbrukningsmaterial.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på 7 år är cirka 30 500 000 kronor, där priset för utrustningen beräknas uppgå till cirka
  12 000 000 kronor, serviceavtal med cirka 4 500 000 kronor och förbrukningsmaterial med cirka 14 000 000 kronor. Vid operation av
  500 patienter per år blir det en kostnad på cirka 6 000 kronor per patient.

  Investeringsmedel om 11 000 000 kronor är beviljade i ordinarie investeringsbudget år 2022. Dock är ny prisbild år 2023 12 000 000 kronor.

 • Region Örebro län har ett vårdavtal med Örebro Rehabiliteringscentrum AB, nedan kallad ÖRC, som löper ut 2025-06-30. Region Örebro län har haft nuvarande vårdavtal sedan 2017 och innan det har regionen haft avtal motsvarande vårdavtal med ÖRC under flera avtalsperioder.

  Vårdavtalet avser en gruppmottagning för fysioterapi i Örebro för motsvarande 10 heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal. Uppdraget omfattar fysioterapi som ingår i primärvårdens uppdrag samt inom specialistområdena neurologi, reumatologi och ortopedi. Uppdraget omfattar också en Motions- och idrottskademottagning samt en Cuff-mottagning för patienter med misstänkt rotatorcuffruptur. För uppdraget kommer det att ställas krav på att mottagningen kan erbjuda specialistkompetens inom adekvata områden. Ersättningen till ÖRC uppgår till en fast ersättning på 13,8 miljoner kronor för 2023. Utöver det erhåller ÖRC halva patientavgiften för samtliga patienter oavsett om de har frikort eller är betalande.

  ÖRC genomförde sammanlagt 36 145 besök under 2022. 16 219 fysioterapibesök varav 256 distansbesök och 19 926 träningsbesök.

  Region Örebro län har ett fortsatt behov av en gruppmottagning motsvarande tio heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal.

 • Region Örebro län har ett vårdavtal gällande gruppmottagning för fysioterapi med Wasa Rehab AB som löper ut 2025-12-31. Region Örebro län har haft motsvarande avtal med Wasarehab under flera avtalsperioder.

  Uppdraget är att tillhandahålla drift av en gruppmottagning för fysioterapi i centrala Örebro baserat på motsvarande fyra heltidsverksamma fysioterapeuter och eventuell kringpersonal. Uppdraget omfattar fysioterapi på primärvårdsnivå.

  Ersättningen till Wasa rehab uppgår till en fast ersättning på 4,7 miljoner kronor för 2023. Utöver det erhåller Wasa rehab halva patientavgiften för samtliga patienter oavsett om de har frikort eller är betalande.

  Wasa rehab genomförde 8 135 patientbehandlingar och 2084 gruppbehandlingar under 2022.

  Region Örebro län har ett fortsatt behov av en gruppmottagning motsvarande fyra heltidsverksamma fysioterapeuter.

 • Sverige har en nationell handlingsplan för patientsäkerhet, ”Agera för säker vård – nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024”, framtagen av Socialstyrelsen. Då patientsäkerhetsarbetet ser olika ut i landets regioner och kommuner behöver handlingsplanen anpassas hos respektive huvudman, enligt Socialstyrelsen.

  I Region Örebro län (Regionen) påbörjades under år 2022 ett arbete med att anpassa den nationella handlingsplanen för patientsäkerhet efter förutsättningarna i länet. Grundstrukturen i Regionens handlingsplan är densamma som i den nationella planen.

  I planen beskrivs fyra grundläggande förutsättningar för säker vård, som följs av fem fokusområden som Regionen ska arbeta med. I planen anges bland annat mål och övergripande aktiviteter, liksom ansvarsfördelning och hur arbetet ska följas upp.

  Syftet med handlingsplanen är att den skall fungera som ett praktiskt hjälpmedel och riktmärke i arbetet för att ytterligare stärka patientsäkerheten i varje led av Regionens sjukvård.

 • Anmälningsärenden: 

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om ändring av registrering av samtycke med anledning av ny biobankslag, 23RS5062.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Merck AB avseende läkemedel Tepmetko, 23RS4741.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal mellan Janssen-Cilag AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Erleada, 21RS5481.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nubeqa, 21RS5488.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Astellas Pharma AB avseende läkemedel Xtandi, 22RS9946.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AbbVie AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Venclyxto, 21RS5486.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat licensavtal mellan Region Örebro län och Hedman-Lagerlöf och Ljótsson Psykologi AB avseende behandling av irritable bowel syndrome (IBS), 23RS5339.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beloppsgränser för automatiska attester, 23RS5438.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om riktlinjer gällande sekretessprövning vid utsökning samt utlämnande av journaluppgift, 23RS5439.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat samarbetsavtal mellan Region Örebro län och Göteborgs Universitet avseende forskning inom projektet SCIFI-PEARL, 22RS6971.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Vivium AB avseende systemet Vivium, 23RS5053.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om verksamhetsövergång avseende driften av sjukhusapotek, Läkemedelscentrum, 23RS5848.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beredskapscentrum och förstärkt beredskapsorganisation, 23RS5917.

  14. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar, 23RS6307.

  15. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 14 vårdplatser vid allmänpsykiatrisk avdelning i Lindesberg 2023-06-19 – 2023-07-16, 23RS192.

  16. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 12 vårdplatser vid psykiatrisk avdelning i Karlskoga 2023-07-17 – 2023-08-18, 23RS192.

  17. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 14 vårdplatser vid allmänpsykiatriska kliniken i Lindesberg 2023-07-17 – 2023-12-31, 23RS192.

  18. Tillförordnade områdeschefen för forskning och utbildning har undertecknad överenskommelse avseende gemensamt personuppgiftsansvar, 22RS1224.

  19. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar, 23RS7278.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om förlängning av avtal med SDS Life Science AB, 21RS2853.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäl-ning av läkemedel Hemlibra, 22RS6658.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Roche AB avseende försäljning av läkemedel Talzenna, 21RS6184.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängningsavtal avseende läkemedel Ninlaro, 18RS4358.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Institut Produits Synthése AB och regionerna i Sverige, inklusive Region Örebro län avseende försäljning av läkemedel Xermelo, 21RS4206.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Brukinsa, 23RS6394.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AstraZeneca AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Calquence, 23RS6397.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Advate, 23RS6399.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Adynovi, 23RS6401.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan CSL Behring AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Afstyla, 23RS6409.

  30. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Elocta, 23RS6411.

  31. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Esperoct, 23RS6413.

  32. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer och regionerna i Sverige inklu-sive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jivi, 23RS6418.

  33. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Bayer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Kovaltry, 23RS6420.

  34. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel NovoEight, 23RS6421.

  35. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal mellan Octapharma Nordic AB AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Nuwiq, 23RS6537.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Octapharma Nordic AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Octanate LV, 23RS6541.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refacto AF, 23RS6544.

  37. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av molntjänst för elektroniska remisser och svar mellan kund och laboratorium samt skickeprover mellan laboratorier, 23RS6990.

  38. Områdeschefen för specialiserad vård har beslutat om avgiftsbefrielse för slutenvård för enskild patient vid ett vårdtillfälle, 23RS8441.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning forskning och utbildning 2023-05-10.

  2. Protokoll beredning psykiatri 2023-05-24.

  3. Öppet brev från Väntjänsten i Kumla, 23RS6364.

  4. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-06-09, §17 Rapport: Klagomål från patienter med cancer och tumörsjukdom.

  5. Rapport från patientnämnden Klagomål från patienter med cancer och tumörsjukdom.

  6. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-06-09, §18 Rapport: Klagomål som avser repressalier – i möte med vården.

  7. Rapport från patientnämnden Klagomål som avser repressalier – i möte med vården.

  8. Svar på öppet brev från Väntjänsten i Kumla, 23R6364.

 • Uppföljningen i Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2023, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag.

  Under den period som delårsrapporten omfattar har hälso- och sjukvården bland annat stärkt sin beredskapsorganisation genom att bilda Beredskapscentrum HS. Sedan den 1 maj 2023 finns även en ny beredskapsplan, med tillhörande ledningsmodell. Inom den högspecialiserade vården pågår utveckling på flera olika områden, bland annat gällande screeningverksamhet och genetisk diagnostik. I april beslutades Färdplan för omställning till nära vård i Örebro län, vilken bland annat ska konkretisera den länsgemensamma målbilden för nära vård. Inom Område forskning och utbildning pågår bland annat planering av verksamhetsförlagd utbildning för nya läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

  Delårsrapporten beskriver även det ekonomiska läget, vilket fortsatt är mycket utmanande genom en lågkonjunktur med hög inflation och ökade räntor vilket leder till en hög kostnadsutveckling i kombination med främst ökade bemanningsrelaterade kostnader. Hälso- och sjukvårdens resultat efter juli visar -696 miljoner kronor medan prognosen pekar mot -993 miljoner kronor vid årets slut. Detta i sin tur innebär en försämring jämfört den ekonomiska målbilden i förhållande till årets budgetförutsättningar på -700 miljoner kronor för helåret. I prognosen förutses dock årets åtgärder inom den fleråriga handlingsplanen för ekonomi i balans innebära en hemtagning på 159 miljoner kronor vilket är i nivå med plan.

 • § 91

  Beredning: Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024

 • § 92

  Information - Tillgänglighet

 • § 93

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 94

  Information - Framtidens vårdinformationsstöd

 • § 95

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 96

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.