Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • 1. Gunilla Fredriksson (SD) frågar har möjligheterna att friskvårdsträna på vårdcentralerna förändrats?

 • Nu gällande avtal går ut och ny upphandling behöver initieras. I hjälpmedelssortimentet finns hygienhjälpmedel förskrivningsbara och nuvarande avtal löper ut. Region Örebro län är värdlän för denna upphandling som görs inom ramen för upphandlingssamarbetet inom 7-klövern. I 7-klövern ingår följande regioner: Värmland, Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Örebro.

  Den senaste tvåårsperioden köptes det inom Region Örebro län hygienhjälpmedel för 7 miljoner kronor som ingår i Centrum för hjälpmedels hjälpmedelskostnader.

  Bilagor

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av ramavtal avseende ortopediska skor och råmaterial. Syftet med upphandlingen är att tillgodose regionens behov av efterfrågade skor och råmaterial under avtalsperioden och att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

  Upphandlingen är indelad i två områden där skor är ett och råmaterial det andra.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande där utvärderingen är baserad på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Avtalstiden är från 2023-01-01 till 2025-12-31 med option för köparen att förlänga med sammanlagt 24 månader.

 • Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive rubrik. Patientsäkerhetsberättelsen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

  Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en
  patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
  patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

  År 2022 präglades till stor del av frågor rörande tillgången på vårdplatser inom hälso- och sjukvårdens slutenvård, kopplat till personal- och kompetensbrist.
  Mot slutet av året ökade antalet patienter med covid 19, samtidigt som det skedde en ökning av antal patienter med influensa och RS-virusinfektioner, något som innebar påfrestningar för såväl patienter som personal.

  Under 2022 påbörjades införandet av en ny beredskaps- och katastrofplanering samt arbetet att ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

  Bilagor

 • En styrelse/nämnd får uppdra åt ett utskott, presidium, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådana uppdrag brukar samlas i en delegationsordning.

  I förslaget till reviderad delegationsordning har vissa saker beträffande ekonomiska beslut förtydligats, liksom förvaltningschefen har medgivits rätten fatta beslut om besvarande av vissa remisser, sedan har också beloppen för initiering och tilldelningsbeslut i upphandlingsärenden justerats uppåt. Motsvarande ändringar har även skett i regionstyrelsens delegationsordning.

  Bilagor

 • Uppföljningen i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag. Uppföljningen av mål och uppdrag visar att 10 stycken har uppnått eller överträffat målnivån. Andelen mål och uppdrag som anses ha en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån uppgår till 12 stycken. Ett mål klassas som rött, vilket innebär en större negativ avvikelse från målnivån.

  I verksamhetsberättelsen redogörs för hur covid-19 påverkat hälso- och sjukvården under det gångna året. I verksamhetsberättelsen beskrivs även Region Örebro läns arbete med beredskap och civilt försvar. Arbetet med omställningen till en nära vård fortgår och en gemensam målbild för Region Örebro län och länets tolv kommuner är nu beslutad.

  Processen för den nationella högspecialiserade vården har återupptagits sedan den stannat av under pandemin. Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar har utvecklats under året där regionen nu även utför screening vid tarmcancer. Under året har ett nytt högspecialiserat traumarum öppnats vid akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro som del i den pågående utvecklingen av traumaverksamheten. Enheten för klinisk genetik har inrättats vid laboratoriemedicin vilket kommer ge nya diagnostiska möjligheter.

  Region Örebro län har fortsatta utmaningar med tillgängligheten till och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Väntetiden till operation är mest uttalad inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Verksamhetsområde hals-huvud och plastikkirurgi samt Verksamhetsområde ögon. Trycket på hälso- och sjukvården har varit högt med beläggningssiffror på vårdavdelningarna på över 90 procent. I det arbete som nu pågår med införande av produktions- och kapacitetsstyrning inom Region Örebro län, kommer en årlig inventering av samtliga resursbehov genomföras, inklusive vårdplatser. I den årliga produktionsplanen kommer antalet vårdplatser fastställas. Detta gäller både specialiserad somatisk och psykiatrisk vård på länets samtliga tre sjukhus.

  Bilagor

 • Forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse är uppföljning av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.
  Uppföljning av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.
  Eftersom det sedan årsskiftet är en ny nämndstruktur sker rapport av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Ett förslag till uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott är framtaget. Enligt förslaget ska utskottet vara beslutsfattande i de ärenden som rör upphandling, investeringar och tilldelning och som inte är av strategisk betydelse, oavsett kostnadsnivå. Uppdragsbeskrivningen anger i övrigt att arbetsutskottet ska vara beslutande respektive beredande när nämnden finner det lämpligt.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt gällande kromatografisystem MT 2017-0147-27a, 22RS9218.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat ramavtal ultraljud för noninvasiv blåsvolymmätning MT 2021-0131, 21RS8137.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt Rhinolaryngoskop, Endoskopisystem MTH 2020-0155, 22RS4492.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av serviceavtal till Flexlab Symphaty MT 2022-0051, 22RS427.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av EEG-system MT 2022-0055, 22RS1325.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av flödescytometer samt tillhörande prepareringsrobot MT 2023-0004, 22RS9929.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om optionsbeställning av flödescytometer MT 2023-0004A, 22RS9929.


  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beställning av prepareringsrobot MT 2023-0004B, 22RS9929.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt gällande mobil ögonbottenkamera, MTH 2021-0114, 21RS5593.

  10. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro Universitet avseende tillhandahållande av personal från avdelning kliniskt forskningslaboratorium (KFL), 22RS11205.

  11. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning tecknat letter of intent mellan Region Örebro län och Örebro universitet samt KK-stiftelsen HÖG avseende forskningsprojekt, 22RS11737.

  12. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat letter of intent mellan Region Örebro län och Western Sydney University, 22RS11386.

  13. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har skrivit rekommendationsbrev för vetenskapligt forskningsanslag till Olle Engkvists stiftelse, 22RS11724.

  14. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal avseende affiliering mellan Region Örebro län och Örebro Universitet, 22RS12098.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har skrivit letter of support för NEOLAiA consortium, 22RS965.

  16. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om initiering av upphandling sekvenseringsutrustning MT 2023-0005, 22RS10191.

  17. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om beställning av mjukvara för simulering MT 2022-0063B,22RS2130.

  18. . Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om avropsbeställning för laboratoriefrys MT 2020-0042C, 20RS626.

  19. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om initiering av upphandling av lågtemperaturfrys -80 MT 2022-0141, 22RS11878.

  20. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om beställning av lågtemperaturfrys -80 MT 2022-0141, 22RS11878.

  21. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och KnowIT Örebro AB avseende konsultstöd för informationsklassning, 23RS187.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal avseende konsultstöd för
  informationssäkerhetsanalyser, SHAARPEC, 22RS11125.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för transkribering av forskningsintervjuer, 22RS10259.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat gemensam överenskommelse avseende personuppgiftsansvar, 23RS482.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om lagerhållning av prioriterade läkemedel och sjukvårdsmaterial, 23RS1217.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om kvittens av försändelser inom primärvården, 23RS1093.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om patientavgifter för asylsökande, 22RS5688.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av IVA-team, 23RS1659.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för psykiatri 2023-01-24 beredning av svar på medborgarförslag Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar.

  2. Protokoll beredning för psykiatri 2023-01-24.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan med budget för 2023 vid sammanträdet den 7 september 2022. Från och med år 2023 avvecklades forsknings- och utbildningsnämnden och istället inrättades beredning för forskning och utbildning under hälso- och sjukvårdsnämnden. Forsknings- och utbildningsnämndens uppdrag har i och med detta överförts till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive folktandvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar även över ansvaret för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvårdens område. I föreliggande förslag till reviderad verksamhetsplan med budget har ansvaret för forskning och utbildning kompletterats avseende både mål och uppdrag samt ekonomin.

  Bilagor

 • Peter Hansson informerar. 

 • Gustav Ekbäck informerar. 

 • Jonas Claesson informerar om:

  -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering och vårdplatssituation

  -Kompetensförsörjning

  -Aktuella organisationsfrågor

  -Övriga frågor

 •   15

  Besvarande av anmälda frågor

 •   16

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 16

  Protokollsjustering

 • § 17

  Anmälan av frågor

 • Nu gällande avtal går ut och ny upphandling behöver initieras. I hjälpmedelssortimentet finns hygienhjälpmedel förskrivningsbara och nuvarande avtal löper ut. Region Örebro län är värdlän för denna upphandling som görs inom ramen för upphandlingssamarbetet inom 7-klövern. I 7-klövern ingår följande regioner: Värmland, Sörmland, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala och Örebro.

  Den senaste tvåårsperioden köptes det inom Region Örebro län hygienhjälpmedel för 7 miljoner kronor som ingår i Centrum för hjälpmedels hjälpmedelskostnader.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av ramavtal avseende ortopediska skor och råmaterial. Syftet med upphandlingen är att tillgodose regionens behov av efterfrågade skor och råmaterial under avtalsperioden och att köpa in varor med god kvalitet på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

  Upphandlingen är indelad i två områden där skor är ett och råmaterial det andra.

  Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande där utvärderingen är baserad på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Avtalstiden är från 2023-01-01 till 2025-12-31 med option för köparen att förlänga med sammanlagt 24 månader.

 • Patientsäkerhetsberättelsen utgår från lagkrav och följer strukturen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. I de fall lagkrav finns görs hänvisningar under respektive rubrik. Patientsäkerhetsberättelsen utgår även från metodiken för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

  Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en
  patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
  patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

  År 2022 präglades till stor del av frågor rörande tillgången på vårdplatser inom hälso- och sjukvårdens slutenvård, kopplat till personal- och kompetensbrist.
  Mot slutet av året ökade antalet patienter med covid 19, samtidigt som det skedde en ökning av antal patienter med influensa och RS-virusinfektioner, något som innebar påfrestningar för såväl patienter som personal.

  Under 2022 påbörjades införandet av en ny beredskaps- och katastrofplanering samt arbetet att ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

 • En styrelse/nämnd får uppdra åt ett utskott, presidium, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådana uppdrag brukar samlas i en delegationsordning.

  I förslaget till reviderad delegationsordning har vissa saker beträffande ekonomiska beslut förtydligats, liksom förvaltningschefen har medgivits rätten fatta beslut om besvarande av vissa remisser, sedan har också beloppen för initiering och tilldelningsbeslut i upphandlingsärenden justerats uppåt. Motsvarande ändringar har även skett i regionstyrelsens delegationsordning.

 • Uppföljningen i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget samt nämndens egna specifika mål, indikatorer och uppdrag. Uppföljningen av mål och uppdrag visar att 10 stycken har uppnått eller överträffat målnivån. Andelen mål och uppdrag som anses ha en mindre, acceptabel avvikelse från målnivån uppgår till 12 stycken. Ett mål klassas som rött, vilket innebär en större negativ avvikelse från målnivån.

  I verksamhetsberättelsen redogörs för hur covid-19 påverkat hälso- och sjukvården under det gångna året. I verksamhetsberättelsen beskrivs även Region Örebro läns arbete med beredskap och civilt försvar. Arbetet med omställningen till en nära vård fortgår och en gemensam målbild för Region Örebro län och länets tolv kommuner är nu beslutad.

  Processen för den nationella högspecialiserade vården har återupptagits sedan den stannat av under pandemin. Screeningverksamhet för olika cancersjukdomar har utvecklats under året där regionen nu även utför screening vid tarmcancer. Under året har ett nytt högspecialiserat traumarum öppnats vid akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro som del i den pågående utvecklingen av traumaverksamheten. Enheten för klinisk genetik har inrättats vid laboratoriemedicin vilket kommer ge nya diagnostiska möjligheter.

  Region Örebro län har fortsatta utmaningar med tillgängligheten till och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Väntetiden till operation är mest uttalad inom Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Verksamhetsområde hals-huvud och plastikkirurgi samt Verksamhetsområde ögon. Trycket på hälso- och sjukvården har varit högt med beläggningssiffror på vårdavdelningarna på över 90 procent. I det arbete som nu pågår med införande av produktions- och kapacitetsstyrning inom Region Örebro län, kommer en årlig inventering av samtliga resursbehov genomföras, inklusive vårdplatser. I den årliga produktionsplanen kommer antalet vårdplatser fastställas. Detta gäller både specialiserad somatisk och psykiatrisk vård på länets samtliga tre sjukhus.

 • Forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse är uppföljning av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan.
  Uppföljning av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget sker vid delårsrapportering per 31 juli och på helår med verksamhetsberättelse.
  Eftersom det sedan årsskiftet är en ny nämndstruktur sker rapport av forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Ett förslag till uppdragsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott är framtaget. Enligt förslaget ska utskottet vara beslutsfattande i de ärenden som rör upphandling, investeringar och tilldelning och som inte är av strategisk betydelse, oavsett kostnadsnivå. Uppdragsbeskrivningen anger i övrigt att arbetsutskottet ska vara beslutande respektive beredande när nämnden finner det lämpligt.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt gällande kromatografisystem MT 2017-0147-27a, 22RS9218.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat ramavtal ultraljud för noninvasiv blåsvolymmätning MT 2021-0131, 21RS8137.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt Rhinolaryngoskop, Endoskopisystem MTH 2020-0155, 22RS4492.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av serviceavtal till Flexlab Symphaty MT 2022-0051, 22RS427.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av EEG-system MT 2022-0055, 22RS1325.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av flödescytometer samt tillhörande prepareringsrobot MT 2023-0004, 22RS9929.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om optionsbeställning av flödescytometer MT 2023-0004A, 22RS9929.


  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om beställning av prepareringsrobot MT 2023-0004B, 22RS9929.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt gällande mobil ögonbottenkamera, MTH 2021-0114, 21RS5593.

  10. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro Universitet avseende tillhandahållande av personal från avdelning kliniskt forskningslaboratorium (KFL), 22RS11205.

  11. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning tecknat letter of intent mellan Region Örebro län och Örebro universitet samt KK-stiftelsen HÖG avseende forskningsprojekt, 22RS11737.

  12. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat letter of intent mellan Region Örebro län och Western Sydney University, 22RS11386.

  13. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har skrivit rekommendationsbrev för vetenskapligt forskningsanslag till Olle Engkvists stiftelse, 22RS11724.

  14. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal avseende affiliering mellan Region Örebro län och Örebro Universitet, 22RS12098.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har skrivit letter of support för NEOLAiA consortium, 22RS965.

  16. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om initiering av upphandling sekvenseringsutrustning MT 2023-0005, 22RS10191.

  17. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om beställning av mjukvara för simulering MT 2022-0063B,22RS2130.

  18. . Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om avropsbeställning för laboratoriefrys MT 2020-0042C, 20RS626.

  19. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om initiering av upphandling av lågtemperaturfrys -80 MT 2022-0141, 22RS11878.

  20. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om beställning av lågtemperaturfrys -80 MT 2022-0141, 22RS11878.

  21. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och KnowIT Örebro AB avseende konsultstöd för informationsklassning, 23RS187.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal avseende konsultstöd för
  informationssäkerhetsanalyser, SHAARPEC, 22RS11125.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal för transkribering av forskningsintervjuer, 22RS10259.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat gemensam överenskommelse avseende personuppgiftsansvar, 23RS482.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om lagerhållning av prioriterade läkemedel och sjukvårdsmaterial, 23RS1217.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om kvittens av försändelser inom primärvården, 23RS1093.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om patientavgifter för asylsökande, 22RS5688.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för psykiatri 2023-01-24 beredning av svar på medborgarförslag Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar.

  2. Protokoll beredning för psykiatri 2023-01-24.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan med budget för 2023 vid sammanträdet den 7 september 2022. Från och med år 2023 avvecklades forsknings- och utbildningsnämnden och istället inrättades beredning för forskning och utbildning under hälso- och sjukvårdsnämnden. Forsknings- och utbildningsnämndens uppdrag har i och med detta överförts till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive folktandvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar även över ansvaret för forskning och utbildning inom hälso- och sjukvårdens område. I föreliggande förslag till reviderad verksamhetsplan med budget har ansvaret för forskning och utbildning kompletterats avseende både mål och uppdrag samt ekonomin.

 • § 27

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 28

  Information - Tillgänglighet

 • § 29

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 30

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.