Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Rolf Östman (V) ställer följande frågor:

  Enligt lagstiftningen finns det en rätt att välja vårdgivare i öppenvård, exempelvis primärvård. Rätten gäller oavsett vilken region som vårdgivaren finns i, och oavsett patientens listning.

  1. Finns det nedskrivna rutiner för hur regionens vårdgivare ska agera när de får en förfrågan om vård från en person som är skriven i annan region?

  2. Hur har de rutinerna i så fall spridits i regionen, eller om det inte finns, hur sprids kunskaperna i regionens verksamheter.

  Elin Jensen (SD) ställer följande frågor:

  Under hösten 2023 var det 21 patienter som uteblev från sina operationstider utan att höra av sig eller att de bokade av sent utan att uppge orsak. Operationssalar och personal står outnyttjade och de som köar får vänta ännu längre på sina operationer.

  3. Hur mycket får de som gör så, betala i uteblivandeavgift?

  4. Vad görs för att förbättra situationen?

  Patrik Nyström (SD) ställer följande frågor om förlossningen i Karlskoga:

  5. Finns den utrustning som krävs för att bedriva förlossningsvård på plats i Karlskoga?
  -Om inte, när beräknas utrustning och teknik finnas på plats?

  6. Hur fortlöper rekryteringsprocessen inom samtliga kompetensområden som behövs för att återöppna förlossningen?
  -Ge några konkreta exempel på hur planeringen ser ut.

  7. När bedöms det att samtliga rekryteringar skall vara klara, utifrån beslutet som fattades vid regionfullmäktige senaste sammanträde.

  8. Hur har rekryteringsprocessen fortlöpt utifrån regionfullmäktige beslut som fattades i Juni 2023?

  9. Om inga rekryteringar eller ansatser till rekryteringar har genomförts, delge varför beslutet inte efterlevts.

 • Upphandling avseende ramavtal för personbilsambulanser till Verksamhetsområde ambulanssjukvård Region Örebro län, Område specialiserad vård.

  I upphandlingen ingår även option på serviceavtal under den tekniska livslängden.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under avtalsperioden på 4 år är
  78 720 000 kronor, där värdet på personbilsambulanserna beräknas uppgå till cirka 72 000 000 kronor och serviceavtal till cirka 6 720 000 kronor.

  Värdet är baserat på maximalt 24 personbilsambulanser under avtalstiden.

  Bilagor

 • Förslag till attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet år 2024.

  Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

  Attestliggaren för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet består av tre delar:

  - attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter
  inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

  - attest för personer inom Regionservice Vårdnära service och Regionservice
  Lokalvård som har attesträtter för ansvarsenheter inom Hälso- och
  sjukvårdsförvaltningen, samt

  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp
  som en person kan attestera.

  Signaturprover från de som fått rätt att attestera pappersdokument finns arkiverade på förvaltningen.

  Bilagor

 •   5

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • Körkortsmottagningen har i uppdrag att utfärda intyg för de personer som har ett föreläggande eller beslut från Transportstyrelsen att inkomma med läkarintyg som påvisar nykterhet och/eller drogfrihet. För patienter som har en pågående behandlingskontakt med någon av psykiatrins eller beroendecentrums mottagningar kan mottagningen utföra utredningar inför ansökan om alkolås.

  Under år 2022 utfärdade mottagningen 130 intyg fördelat på 116 individer. År 2023 utfärdades fram till mitten av november 158 intyg fördelat på 151 individer. Antalet individer som idag har pågående ärenden uppgår till 150 stycken.

  I enlighet med beslut om strukturförändringar och effektiviseringar inom hälso- och sjukvården måste bemanning och vårdutbud anpassas. Vårdutbudet prioriteras enligt principen: nödvändigt, angeläget och önskvärt.

  År 1997 beslutade riksdagen om en etisk plattform för hälso- och sjukvården, som utgörs av tre principer: människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. I detta beslut finns även fyra prioriteringsgrupper vad gäller hälso- och sjukvård. Intyg faller inom prioriteringsgrupp 4 – Vård av annat skäl än sjukdom eller skada . Enligt propositionen ska vård inom denna prioriteringsgrupp i princip inte bekostas med offentliga medel.

  Mot bakgrund av att mottagningens uppdrag är att utfärda intyg, vilket faller inom ramen för prioriteringsgrupp 4 – Vård av annat skäl än sjukdom eller skada och då det heller inte är hälso- och sjukvårdsinsatser, bedöms vårdutbudet på körkortsmottagningen att betrakta tillhöra kategorin önskvärt.

  Ekonomiskt utfall för körkortsmottagningen under år 2023 var minus 959 000 kronor och under år 2022 minus 849 000 kronor.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att verksamheten ska avvecklas och ett stegvis förändrat uppdrag för mottagningen enligt följande:
  1. Intagningsstopp införs omgående. Information ska delges alla personer med en pågående eller planerad kontakt samt på webben. Kommunicering av beslut ska ske till berörda samverkanspartners såsom vårdcentralerna i regionen, Transportstyrelsen och Hälsovalsenheten.
  2. Inventering av samtliga pågående och planerade kontakter. Därefter ska en prioritering ske utifrån följande grupperingar:
  a) Personer som fullföljt provtagning och inväntar läkarintyg. Högst prioritet för de som väntat längst och där vi redan begärt uppskov hos Transportstyrelsen.
  b) Pågående ärenden där personen förskottsbetalat sitt intyg (provtagning samt intyg) enligt den tidigare kostnadsmodellen.
  3. Personer utifrån ovanstående gruppering och prioritering ska kunna fullfölja sin planerade vård och behandling och avslutas löpande.
  4. Befintliga resurser (1,0 sjuksköterska och 1,0 skötare) ingår i verksamhetens omställningsprocess under rådande ekonomiska läge utifrån att avgiftsfinansiering upphör.

  Förslag som innebär en förändring i verksamheten/organisationen ska samverkas enligt MBL. Samtliga förändringar ska utvärderas.

  Gällande hur invånare kan få intyg utfärdade om hälso- och sjukvården slutar erbjuda tjänsten så finns möjlighet att i stället vända sig till privata aktörer.

  Bilagor

 • Region Örebro län har erbjudits möjlighet att svara på Socialdepartementets remiss om Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus, SOU 2023:62.

  Narkotikautredningen föreslår i sitt slutbetänkande hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. I utredningen finns ett flertal mer specifika uppmaningar till regeringen, regionerna och kommunerna.

  Region Örebro län är positiva till utredningen i sin helhet och till den skadereducerande och kunskapsbaserade ansats som förmedlas i synnerhet. Region Örebro län vill särskilt lyfta det väl genomförda arbetet med kapitel 16–22, 24 och 27 med områden och förslag som har stor bäring på hälso- och sjukvården. Region Örebro län vill särskilt lyfta det väl genomförda arbetet med kapitel 16–22, 24 och 27 med områden och förslag som har stor bäring på hälso- och sjukvården. Region Örebro län har dock när det gäller några av dessa kapitel ett antal synpunkter på möjliga förbättringar.

  Bilagor

 • Socialstyrelsen har i januari 2024 beslutat att viss vård inom område dysmeli ska utlysas som nationell högspecialiserad vård. Ansökan ska inkomma till myndigheten senast den 26 april 2024.

  Region Örebro län ansöker härmed om tillstånd att bedriva vård inom det i ansökningsförfrågan definierade området dysmeli. Ansökan består av en ansökningsblankett samt en omfattande verksamhetsplan.

  Region Örebro län bedriver på Dysmeli och armprotescentrum (DoAC) sedan 1970-talet multidisciplinärt omhändertagande av barn- och vuxna med dysmeli. Universitetssjukhuset Örebro har spetskompetens både kliniskt och forskningsmässigt och även ett bra samarbete med Region Uppsala.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2023 beslut om att ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram färdplaner med utvecklingsplanen som utgångspunkt och återkomma till nämnden för beslut.

  Det förslag som verksamhetsledningen har tagit fram består av tre parallella spår: en vårdcentral med fyra mottagningar i Lindesbergs kommun; samarbetsområden inom yrkes- och diagnosgrupper; samt nya arbetsflöden och processer. Förslagen bygger på att det inom varje verksamhetschefsområde ska finnas patientsäkra regiondrivna vårdcentraler med ekonomiskt och kompetensmässigt hållbara utbudspunkter som samskapas för resursoptimering av medarbetare och lokaler. Inom de olika samarbetsområdena behöver anpassningar av vårdutbud ske då behov och demografi skiljer sig åt både inom och mellan de olika samarbetsområdena.

  Mycket av arbetet kommer behöva anpassas fortlöpande under lång tid men det första spåret behöver det fattas ett politiskt beslut om då det innebär en utbudsförändring då nuvarande tre vårdcentraler blir en vårdcentral med fyra mottagningar.

  Förstudien och dess konsekvensbeskrivningar visar att de föreslagna förändringarna på grund av nuvarande ohållbara situation inte bara är önskvärda utan nödvändiga och att möjligheterna väl väger upp riskerna. Alternativet att inte vidta åtgärder är inte en ansvarsfull väg att gå.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat sekretessavtal, non disclosure agreement med VivaBioCell S.p.A, 24RS2525.

  2. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU), program specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Karlstad universitet och Region Örebro län, 24RS1940.

  3. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat överenskommelse om samarbete gällande Studie FIKA-3 mellan Region Örebro län och Region Jämtland Härjedalen, 20RS7471-12.

  4. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat Clinical Trial Agreement mellan Region Stockholm och Region Örebro län gällande studie CAPSI, 24RS419-3.

  5. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Region Västerbotten avseende samarbete gällande medicinsk studie, 23RS9715-11.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av programvara, kunskapsstöd, 24RS2357.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av ambulans- och larmkläder, 24RS2396.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal samt tilläggsavtal med ResMed Sweden AB, 24RS990.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av UiPath mjukvarurobotar och utvecklingslicens för migrering av Info medix och NCS Cross data till Cosmic, FVIS programmet, 24RS3034.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal avseende läkemedel Xospata, 24RS2614.

  11. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal avseende webbutbildning on de-mand Klinisk försäkringsmedicin, inriktning AT/BT samt ST läkare, samt introduktionskurs, 24RS3109.

  12. Presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat anmälan från Justitieombudsmannen JO, 24RS2176-4.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2024-03-06.

  2. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2024-03-12.

  3. Protokoll beredning för nära vård 2024-03-19.

  4. Kompetensgruppen Barn och unga som närstående har överlämnat Rapport 2023 – Genomlysning av barnrättsperspektivet i vården av patienter som försökt suicidera eller har suiciderat.

  5. Revisionsberättelse Region Örebro län 2023.

  Bilagor

 •   11

  Information - Tillgänglighet, fördjupning Capio

 •   12

  Information - Vårdplatsutskottet

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   14

  Besvarande av anmälda frågor

 •   15

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 32

  Protokollsjustering

 • § 33

  Anmälan av frågor

 • Upphandling avseende ramavtal för personbilsambulanser till Verksamhetsområde ambulanssjukvård Region Örebro län, Område specialiserad vård.

  I upphandlingen ingår även option på serviceavtal under den tekniska livslängden.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under avtalsperioden på 4 år är
  78 720 000 kronor, där värdet på personbilsambulanserna beräknas uppgå till cirka 72 000 000 kronor och serviceavtal till cirka 6 720 000 kronor.

  Värdet är baserat på maximalt 24 personbilsambulanser under avtalstiden.

 • Förslag till attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet år 2024.

  Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

  Attestliggaren för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet består av tre delar:

  - attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter
  inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

  - attest för personer inom Regionservice Vårdnära service och Regionservice
  Lokalvård som har attesträtter för ansvarsenheter inom Hälso- och
  sjukvårdsförvaltningen, samt

  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp
  som en person kan attestera.

  Signaturprover från de som fått rätt att attestera pappersdokument finns arkiverade på förvaltningen.

 • § 36

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • Körkortsmottagningen har i uppdrag att utfärda intyg för de personer som har ett föreläggande eller beslut från Transportstyrelsen att inkomma med läkarintyg som påvisar nykterhet och/eller drogfrihet. För patienter som har en pågående behandlingskontakt med någon av psykiatrins eller beroendecentrums mottagningar kan mottagningen utföra utredningar inför ansökan om alkolås.

  Under år 2022 utfärdade mottagningen 130 intyg fördelat på 116 individer. År 2023 utfärdades fram till mitten av november 158 intyg fördelat på 151 individer. Antalet individer som idag har pågående ärenden uppgår till 150 stycken.

  I enlighet med beslut om strukturförändringar och effektiviseringar inom hälso- och sjukvården måste bemanning och vårdutbud anpassas. Vårdutbudet prioriteras enligt principen: nödvändigt, angeläget och önskvärt.

  År 1997 beslutade riksdagen om en etisk plattform för hälso- och sjukvården, som utgörs av tre principer: människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. I detta beslut finns även fyra prioriteringsgrupper vad gäller hälso- och sjukvård. Intyg faller inom prioriteringsgrupp 4 – Vård av annat skäl än sjukdom eller skada . Enligt propositionen ska vård inom denna prioriteringsgrupp i princip inte bekostas med offentliga medel.

  Mot bakgrund av att mottagningens uppdrag är att utfärda intyg, vilket faller inom ramen för prioriteringsgrupp 4 – Vård av annat skäl än sjukdom eller skada och då det heller inte är hälso- och sjukvårdsinsatser, bedöms vårdutbudet på körkortsmottagningen att betrakta tillhöra kategorin önskvärt.

  Ekonomiskt utfall för körkortsmottagningen under år 2023 var minus 959 000 kronor och under år 2022 minus 849 000 kronor.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att verksamheten ska avvecklas och ett stegvis förändrat uppdrag för mottagningen enligt följande:
  1. Intagningsstopp införs omgående. Information ska delges alla personer med en pågående eller planerad kontakt samt på webben. Kommunicering av beslut ska ske till berörda samverkanspartners såsom vårdcentralerna i regionen, Transportstyrelsen och Hälsovalsenheten.
  2. Inventering av samtliga pågående och planerade kontakter. Därefter ska en prioritering ske utifrån följande grupperingar:
  a) Personer som fullföljt provtagning och inväntar läkarintyg. Högst prioritet för de som väntat längst och där vi redan begärt uppskov hos Transportstyrelsen.
  b) Pågående ärenden där personen förskottsbetalat sitt intyg (provtagning samt intyg) enligt den tidigare kostnadsmodellen.
  3. Personer utifrån ovanstående gruppering och prioritering ska kunna fullfölja sin planerade vård och behandling och avslutas löpande.
  4. Befintliga resurser (1,0 sjuksköterska och 1,0 skötare) ingår i verksamhetens omställningsprocess under rådande ekonomiska läge utifrån att avgiftsfinansiering upphör.

  Förslag som innebär en förändring i verksamheten/organisationen ska samverkas enligt MBL. Samtliga förändringar ska utvärderas.

  Gällande hur invånare kan få intyg utfärdade om hälso- och sjukvården slutar erbjuda tjänsten så finns möjlighet att i stället vända sig till privata aktörer.

 • Region Örebro län har erbjudits möjlighet att svara på Socialdepartementets remiss om Narkotikautredningen - Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus, SOU 2023:62.

  Narkotikautredningen föreslår i sitt slutbetänkande hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. I utredningen finns ett flertal mer specifika uppmaningar till regeringen, regionerna och kommunerna.

  Region Örebro län är positiva till utredningen i sin helhet och till den skadereducerande och kunskapsbaserade ansats som förmedlas i synnerhet. Region Örebro län vill särskilt lyfta det väl genomförda arbetet med kapitel 16–22, 24 och 27 med områden och förslag som har stor bäring på hälso- och sjukvården. Region Örebro län vill särskilt lyfta det väl genomförda arbetet med kapitel 16–22, 24 och 27 med områden och förslag som har stor bäring på hälso- och sjukvården. Region Örebro län har dock när det gäller några av dessa kapitel ett antal synpunkter på möjliga förbättringar.

 • Socialstyrelsen har i januari 2024 beslutat att viss vård inom område dysmeli ska utlysas som nationell högspecialiserad vård. Ansökan ska inkomma till myndigheten senast den 26 april 2024.

  Region Örebro län ansöker härmed om tillstånd att bedriva vård inom det i ansökningsförfrågan definierade området dysmeli. Ansökan består av en ansökningsblankett samt en omfattande verksamhetsplan.

  Region Örebro län bedriver på Dysmeli och armprotescentrum (DoAC) sedan 1970-talet multidisciplinärt omhändertagande av barn- och vuxna med dysmeli. Universitetssjukhuset Örebro har spetskompetens både kliniskt och forskningsmässigt, samt även ett bra samarbete med Region Uppsala.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2023 beslut om att ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram färdplaner med utvecklingsplanen som utgångspunkt och återkomma till nämnden för beslut.

  Det förslag som verksamhetsledningen har tagit fram består av tre parallella spår: en vårdcentral med fyra mottagningar i Lindesbergs kommun; samarbetsområden inom yrkes- och diagnosgrupper; samt nya arbetsflöden och processer. Förslagen bygger på att det inom varje verksamhetschefsområde ska finnas patientsäkra regiondrivna vårdcentraler med ekonomiskt och kompetensmässigt hållbara utbudspunkter som samskapas för resursoptimering av medarbetare och lokaler. Inom de olika samarbetsområdena behöver anpassningar av vårdutbud ske då behov och demografi skiljer sig åt både inom och mellan de olika samarbetsområdena.

  Mycket av arbetet kommer behöva anpassas fortlöpande under lång tid men det första spåret behöver det fattas ett politiskt beslut om då det innebär en utbudsförändring då nuvarande tre vårdcentraler blir en vårdcentral med fyra mottagningar.

  Förstudien och dess konsekvensbeskrivningar visar att de föreslagna förändringarna på grund av nuvarande ohållbara situation inte bara är önskvärda utan nödvändiga och att möjligheterna väl väger upp riskerna. Alternativet att inte vidta åtgärder är inte en ansvarsfull väg att gå.

 • Anmälningsärenden:

  1. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat sekretessavtal, non disclosure agreement med VivaBioCell S.p.A, 24RS2525.

  2. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU), program specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, Karlstad universitet och Region Örebro län, 24RS1940.

  3. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat överenskommelse om samarbete gällande Studie FIKA-3 mellan Region Örebro län och Region Jämtland Härjedalen, 20RS7471-12.

  4. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat Clinical Trial Agreement mellan Region Stockholm och Region Örebro län gällande studie CAPSI, 24RS419-3.

  5. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Region Västerbotten avseende samarbete gällande medicinsk studie, 23RS9715-11.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av programvara, kunskapsstöd, 24RS2357.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av ambulans- och larmkläder, 24RS2396.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal samt tilläggsavtal med ResMed Sweden AB, 24RS990.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av UiPath mjukvarurobotar och utvecklingslicens för migrering av Info medix och NCS Cross data till Cosmic, FVIS programmet, 24RS3034.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal avseende läkemedel Xospata, 24RS2614.

  11. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal avseende webbutbildning on de-mand Klinisk försäkringsmedicin, inriktning AT/BT samt ST läkare, samt introduktionskurs, 24RS3109.

  12. Presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat anmälan från Justitieombudsmannen JO, 24RS2176-4.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2024-03-06.

  2. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2024-03-12.

  3. Protokoll beredning för nära vård 2024-03-19.

  4. Kompetensgruppen Barn och unga som närstående har överlämnat Rapport 2023 – Genomlysning av barnrättsperspektivet i vården av patienter som försökt suicidera eller har suiciderat.

  5. Revisionsberättelse Region Örebro län 2023.

 • § 42

  Information - Tillgänglighet, fördjupning Capio

 • § 43

  Information - Vårdplatsutskottet

 • § 44

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 45

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.