Hoppa över navigering
 • § 124

  Protokollsjustering

 • § 125

  Anmälan av frågor

 • Ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län där förslagsställaren vill att Region Örebro län ska införa en SMS-livräddartjänst. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att medborgarförslaget anses besvarat. Då det utifrån flera studier i nuläget inte är klarlagt att SMS-livräddning ökar överlevnaden vid hjärtstopp och då det medför stora ekonomiska konsekvenser så avvaktar Region Örebro län ett införande. Ett antal etiska och juridiska frågeställningar har också identifierats som behöver fortsatt genomlysning.

  Region Örebro län följer utvecklingen och framkommer fakta som talar för att metoden har effekt kan det leda till en omprövning av nuvarande hållning.

 • En motion har inkommit till regionfullmäktige där Fredrik Askhem (L) vill att Region Örebro län ska införa en SMS-livräddartjänst. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att motionen anses besvarad. Då det utifrån flera studier i nuläget inte är klarlagt att SMS-livräddning ökar överlevnaden vid hjärtstopp och då det medför stora ekonomiska konsekvenser så avvaktar Region Örebro län ett införande. Ett antal etiska och juridiska frågeställningar har också identifierats som behöver fortsatt genomlysning.

  Region Örebro län följer utvecklingen och framkommer fakta som talar för att metoden har effekt kan det leda till en omprövning av nuvarande hållning.

 • Sebastian Cehlin (M) och Eric Viduss (M) har i en motion till Region Örebro län den 21 februari 2023 lyft frågan om att Region Örebro län ska arbeta aktivt för att en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård ska starta på Örebro universitet och att en arbetsgrupp ska bildas i samverkan med Örebro universitet för att kunna starta utbildningen senast år 2026. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att motionen anses besvarad.

  I förslaget till svar framgår att frågan i allra högsta grad är aktuell och redan hanteras i en fortlöpande nära dialog med Örebro universitet (ORU) och Karlstads universitet (KaU). Nuvarande uppdelning med samverkan för specialistutbildning intensivvård med KaU är väl etablerad och för närvarande stabil. Nuvarande avtal löper fram till årsskiftet 2023 och förlängs i tvåårsperioder om inte någon part önskar annat. KaU:s utbildning med distansundervisning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom länet gynnar medarbetare inom Region Örebro län som intresserar sig för utbildningen.

  Avgörande utmaningar för start av en ny utbildning återfinns i en brist på behöriga sökande, på platser för verksamhetsförlagd utbildning samt på akademisk kompetens i form av lärare, examinatorer, träningsfaciliteter inom många utbildningar inom medicin, vård och hälsa. Att arbeta för uppstart av utbildningen även vid ORU riskerar också skapa en konkurrens om akademisk kompetens som inte gynnar varken kvalitet på utbildningarna eller Region Örebro läns möjlighet att rekrytera fler specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

  Sammanfattningsvis finns en fortlöpande dialog med såväl Örebro universitet som Karlstads universitet om utvecklingsmöjligheter för befintlig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård.

 • Region Örebro län (Regionen) har genomfört en upphandling avseende IT-system för sjukhusapotek för att underlätta, ge stöd, kvalitetssäkra och dokumentera arbetet på sjukhusapoteken. Systemet ska även samla och förvara data samt använda den samlade datan vid olika tillfällen och på olika sätt.

  Avtalstiden är 2024-01-01- 2029-10-31 med ensidigt option för Regionen att förlänga avtalet med sammanlagt fem år, dock med maximalt 12 månader i taget.

  Kostnaden för hela avtalstiden inklusive optioner beräknas uppgå till cirka 57 miljoner kronor. Kostnaden per avtalsår beräknas till ca 5.2 miljoner kronor

 • En region är skyldig att lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga med 800 kronor per person. De allra flesta regioner i landet betalar glasögonbidrag i den omfattning som det nationella regelverket föreskriver.

  Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 ska Region Örebro län utöver ovanstående bidrag säkerställa att glasögon ska vara kostnadsfria för barn som behöver glas för 6 dioptrier och däröver. Kostnaderna för den del av bidraget som är utöver regionens skyldighet har de senaste åren ökat.

  Mot bakgrund av regionens ekonomiska situation och för att eftersträva en nationellt jämlik vård föreslås nu att Region Örebro läns glasögonbidrag enbart ska vara de 800 kronor som regionen är skyldig att betala.

 • Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-11-06.

  2. Gemensam skrivelse från lokala partiföreträdare i Lindesbergs kommun, 23RS11853.

  3. Synpunkter från Väntjänsten, 23RS6364.

  4. Frågor från PRO Lindesberg, 23RS12138.

  5. Svar på frågor från PRO Lindesberg, 23RS12138.

  6. Namninsamling - Stoppa nedmonteringen av Lindesbergs lasarett från PRO Lindesberg med flera, 23RS11884.

  7. Statistik namninsamling Rädda akutmottagningen i Lindesberg från PRO Lindesberg med flera, 23RS11884.

  8. Namninsamling - Stoppa nedmonteringen av Lindesbergs lasarett från PRO Kopparberg, 23RS12085.

  9. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-11-09.

  10. Protokoll beredning för psykiatri 2023-11-10.

  11. Protokoll beredning för nära vård 2023-11-15.

  12. Beslut från Justitieombudsmannen JO, 23RS3160-10.

 • § 132

  Information - Tillgänglighet

 • § 133

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 134

  Besvarande av anmälda frågor

 • § 135

  Information - Framtidens vårdinformationsstöd

 • § 136

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.