Hoppa över navigering
 • § 44

  Protokollsjustering

 • § 45

  Anmälan av frågor

 • Styrelsen för Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har den 18 november 2022 fattat beslut om att rekommendera regionerna att besluta om reviderad rekommendation gällande regionernas erbjudande om offentligt finansierad assisterad befruktning (SKR2022/00072). Region Örebro län (Regionen) är ombedd att inkomma med beslut om rekommendationen senast den 31 maj 2023. Rekommendationen har anpassats till en lagändring från 2019, som innebär att det nu är tillåtet med dubbeldonation och embryodonation.

  För Regionen innebär revideringen att behandlingsspektrumet vidgas och fler personer kan få hjälp. Metoderna finns dock redan etablerade och inget behov av ökade resurser anses föreligga.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av bröstradiologisk verksamhet från extern vårdgivare.

  Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option uppgår till 114 MSEK baserat på 2022 års inköpsvolymer.

  Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2024-01-01 – 2027-12-31 med option om förlängning med sammanlagt 24 månader.

 • I verksamhetsplanen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen de senaste åren fått i uppdrag att förbättra sin produktions- och kapacitetsplanering. I verksamhetsplanen för 2023 uttrycks detta genom att förvaltningen ska ”implementera verksamhetsnära stödprocesser för att säkerställa produktions- och kapacitetsplanering inklusive tillgänglighet, vårdplatser och beaktande av den uppskjutna vården”. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att göra detta genom att införa faktabaserad styrning. Under 2023 startar därför en utbildning för förvaltningens chefer.

  För att kunna göra en produktions- och kapacitetsplanering behöver hela förvaltningen även tillgång till ett gemensamt produktions- och resursplaneringssystem. För närvarande använder delar av förvaltningen ett produktions- och resursplaneringssystem. Avtalet för systemet går ut i september 2023.

  Därför vill nu förvaltningen starta en upphandling av ett produktions- och resursplaneringssystem som ska införas stegvis inom hela förvaltningen. För närvarande bedöms införandeprocessen ta cirka 5 år.

 • Region Örebro län (Regionen) har fått möjlighet att lämna synpunkter på en remiss från Socialstyrelsen om förslag till uppdaterad rekommendation om screening för bröstcancer. Socialstyrelsen har sett över den tidigare rekommendationen om screening för bröstcancer från 2014, och uppdaterat efter rådande kunskapsläge. Socialstyrelsen rekommenderar regionerna att inte erbjuda screening för bröstcancer efter 74 års ålder.

  Regionen tillstyrker Socialstyrelsens förslag och har inga synpunkter att framföra i övrigt.

 • Vid sammanträdet den 15 februari 2023 antog hälso- och sjukvårdsnämnden förslag till uppdragsbeskrivning för nämndens arbetsutskott. Nu har uppdragsbeskrivningen reviderats och nämnden föreslås godkänna den reviderade versionen.

  Nytillkomna punkter i den reviderade uppdragsbeskrivningen omfattar att utskottet ska:
  - följa arbetet med Flerårig handlingsplan för ekonomi i balans inför beslut i nämnd,
  - följa förvaltningens arbete med hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska kompetensförsörjningsplan inför beslut i nämnd, samt
  - följa arbetet med framtagande av en utvecklingsplan för länets hälso- och sjukvård som bland annat innehåller delbeskrivningar om utveckling av den högspecialiserade vården, omställningen till nära vård samt utvecklingsplaner för länets tre sjukhus inför beslut i nämnd.

 • § 51

  Information - Tillgänglighet

 • Förslag till attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet år 2023.

  Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

  Attestliggaren för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet består av fyra delar,
  - attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
  - attest för personer inom Regionservice vårdnära service som har attesträtter för ansvarsenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
  - attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera, samt
  - förteckning över personer inom Regionservice som har behörigheter för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Signaturprover från de som fått rätt att attestera pappersdokument finns arkiverade på förvaltningen.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, liksom Region Örebro län som helhet och majoriteten av landets regioner, befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. En konsekvens av detta är att kostnader som inte är verksamhetskritiska måste begränsas.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 30 mars 2023 beslutat att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om förändrat arbete med handlingsplanerna för ekonomi i balans, med anledning av det försämrade ekonomiska läget. Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över handlingsplanerna för ekonomi i balans samt att det införs särskild anställningsprövning för administrativa tjänster inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • Anmälningsärenden:

  1. Ordföranden har beslutat om ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet avancerad bäckenkirurgi som nationell högspecialiserad vård, 23RS2460. 

  2. Ordföranden har besvarat remissen Rekommendation om screening för spinal muskelatrofi, 23RS840. 

  3. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Nkcdb AB, 23RS2080. 

  4. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Azenta Life Science, 23RS2796  

  5. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Mälardalens universitet avseende verksamhetsförlagd utbildning inom barnmorskeprogrammet, 23RS2853. 

  6. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat överenskommelse mellan Region Örebro län och Örebro Universitet avseende meriterande överbryggande tjänst (MÖT), 23RS3030. 

  7. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal om forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Universitetssjukvårdens forskningscentrum, 23RS535. 

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Astellas Pharma AB avseende läkemedel Xospata, 21RS2546. 

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om delegation som verksamhetsansvarig för helikopterflygplatsen vid Universitetssjukhuset Örebro (ESHQ), 23RS3263. 

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Institut Produits Synthése AB (IPSEN) avseende läkemedel Cabometyx, 21RS2549. 

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Astellas Pharma AB avseende läkemedel Xospata, 21RS2546. 

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har teckna tilläggsavtal avseende vidareutveckling av MittVaccins invånartjänst, 23RS3854. 

  Meddelandeärenden: 

  1. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-02-28

  2. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-03-07. 

  3. Protokoll beredning för psykiatri 2023-03-08. 

  4. Protokoll beredning för närsjukvård 2023-03-14

  5. Uppföljningsrapport för H-husprogrammet, 18RS1178. 

  6. Slutrapport H-huset, 18RS1178. 

 • § 55

  Information - Precisionsmedicin

 • § 56

  Information - Utbildningstjänster

 • § 57

  Information - Status gällande planen om återöppnandet av förlossningen i Karlskoga

 • En anhörig till patient har anmält allmänpsykiatriska mottagningen till Justitieombudsmannen. Anmälan avser handläggningen av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har anmodats yttra sig över vad som framkommer i anmälan. Förslag till yttrande redovisas.

 • § 59

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.