Hoppa över navigering
 • § 60

  Protokollsjustering

 • § 61

  Anmälan av frågor

 • Upphandling avseende linjäraccelerator för strålbehandling till verksamhetsområde onkologi, Område specialiserad vård.

  I upphandlingen ingår även option för serviceavtal under den tekniska livslängden samt utbildningsoption för medicintekniska ingenjörer.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på 10 år är cirka 31 000 000 kronor, där priset för utrustningen beräknas uppgå till cirka
  27 000 000 kronor och serviceavtal till cirka 4 000 000 kronor.

 • Samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige beslutade 16-17 februari 2023 § 18 att godkänna ett utökande av Hornhinnebankens uppdrag med att säkerställa och bistå regionerna i sjukvårdsregionen med sjukvårdsregional vävnadsdonationsutredare enligt förslag, att utökningen (1,6 miljoner kronor) under 2023 finansieras av samverkansnämndens kanslis innestående medel och att regionerna debiteras för utökningen genom en korrigerad abonnemangsavgift enligt ordinarie ekonomisk modell för hornhinnebanken från och med 2024, samt att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att godkänna både förslag till ny uppdragsbeskrivning för Hornhinnebanken, bilaga 10 till Avtal om samverkan i Sjukvårdsregion Mellansverige och förslag om utökad budget med 1,6 miljoner kronor för Hornhinnebanken från och med 2023.

  Hornhinnebanken prioriterar tillsammans med regionerna hur införandet kan ske under 2023. Från 2024 ska alla regioner vara påkopplade och debitering till regionerna sker enligt ordinarie modell.

 • Samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige beslutade 16-17 februari 2023 § 19 att utöka tjänsteutrymmet för sjukvårdsregionalt donationsansvarig läkare och sjuksköterska att uppgå till 50 procent från och med 1 januari 2023 och att utökningen under 2023 finansieras med innestående medel (700 000 kronor) och att hantera utökningen i budgetarbetet inför 2024.

 • Verksamhetsområde urologi vid Universitetssjukhuset i Örebro avser att starta ett nationellt kvalitetsregister för njurstensbehandling. Initiativet är förankrat med det nationella programområdet för njur- och urinvägssjukdomar. Programområdet är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård som drivs av Sveriges regioner i samverkan.

  Eftersom ett kvalitetsregister innehåller uppgifter om patienternas hälsotillstånd så finns tydliga krav både på hur patienterna ska informeras om registret och hur vården ska hantera uppgifterna i registret. När det gäller nationella kvalitetsregister som drivs av Region Örebro län är det hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarar för att regelverket kring personuppgifter följs. För att starta ett nationellt kvalitetsregister krävs därför ett godkännande av hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Samsjuklighetsutredning har haft i uppdrag att lämna förbättringsförslag kring vården av personer som både har ett beroende och en annan psykiatrisk diagnos. Efter att tidigare ha lämnat ett delbetänkande har utredningen nu i sitt slutbetänkande lämnat förslag kring tvångsvård och en plan för genomförandet av utredningens samtliga förslag.

  Utredningen föreslår att all tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska vara regionernas ansvar. Det innebär bland annat att Lagen om vård av missbrukare (LVM) skulle upphöra och att Statens institutionsstyrelse (SIS) inte längre ska bedriva vård för vuxna personer med skadligt bruk eller beroende.

  I förslaget till svar välkomnas huvuddelen av utredningens förslag. Flera invändningar framförs dock, till exempel att ny ansvarsfördelning mellan region och kommun behöver förtydligas. I svaret välkomnas också det ekonomiska tillskott som utredningen vill ge till regionerna. Samtidigt påtalas dock att det av flera skäl är svårt att bedöma om tillskottet skulle motsvara de ökade kostnader för regionen som utredningens förslag skulle leda till.

 • Maria Ungdom-mottagningen i Örebro hjälper människor i åldern 13 - 25 år som har alkohol- eller drogproblem, genom att tillhandahålla lätt tillgänglig, effektiv, behandling och vård. Det krävs inget biståndsbeslut eller remiss för att kontakta Maria Ungdom Örebro som drivs gemensamt av Region Örebro län och Örebro kommun. För att skapa samsyn har parterna tillsammans utarbetat en beskrivning av verksamheten.

  Samverkansavtalet reglerar vad parterna åtar sig att utföra. Det nya avtalet ska ersätta det befintliga som gällt från 2020-01-01. Enligt det nya samverkansavtalet ska verksamheten ha en gemensam ledningsgrupp, tydligare uppföljning och ett länsperspektiv. Chefsgruppen för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner har redan tidigare beslutat att finansiera tjänster i de olika länsdelarna som ska vara kopplade till Mottagning psykisk ohälsa, barn och unga (MPO) som ska ha sin bas på Maria ungdom i Örebro.

 • I en motion från Sebastian Cehlin med flera (alla M) föreslås att Region Örebro län inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. I förslaget till svar framgår att allt fler får hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Det framgår också att många ändå får vänta längre tid än vad som vore önskvärt på att få den hjälp de behöver, eftersom allt fler unga söker hjälp.

  Barn- och ungdomspsykiatrins enheter ser nu över sina arbetssätt med stöd från båda nationella riktlinjer och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nystartade produktionsenhet. Även förbättringsarbeten inom andra regioner följs. I förslaget till svar föreslås därför att motionen avslås.

 • Till Region Örebro län har kommit en motion om avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta. I motionen föreslås att Region Örebro län inför avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta och att Region Örebro län inför avgiftsfria återbesök kopplat till sexualbrott.

  I förslaget till svar framförs att det är av stor vikt att betalningsförmågan inte påverkar viljan att söka hjälp efter ett övergrepp. Sedan lång tid tillbaka erbjuds därför de kvinnor som kontaktar vården i Region Örebro län hjälp utan kostnad. De förslag som framförs i motionen är alltså redan förverkligade. Förslaget är därför att motionen ska anses vara besvarad.

 • I en motion föreslås bland annat att en återöppning av förlossningen i Karlskoga ska ske under nuvarande mandatperiod. I motionen föreslås också att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att beslutet verkställs.

  I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

 • Att hitta rätt kompetens och att ha en tillräcklig kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården. Dagligen kommer rapporter om brist på personal inom olika verksamheter.

  Region Örebro län arbetar med kompetensförsörjning med stöd av en kompetensförsörjningsrapport och en strategisk kompetensförsörjningsplan. Utifrån dessa dokument har hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp listat ett stort antal förslag till aktiviteter som redovisas i beslutsunderlaget ”Aktiviteter för kompetensförsörjning”. Förvaltningens medarbetare har sedan genom sina chefer och fackliga företrädare fått rangordna värdet av aktiviteterna.

  Utifrån den rangordning som medarbetarna har gjort har hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp därefter gjort en bedömning över vilka aktiviteter som bör vara prioriterade under 2023 och 2024, se beslutsunderlaget ” Prioriterade aktiviteter för kompetensförsörjning”.

 • Region Örebro län (Regionen) har tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till en regional strategi för föräldraskapsstöd i Örebro län för tidsperioden 2024 till 2030. Strategin syftar till att ge länet en gemensam riktning i arbetet med föräldraskapsstöd och skapa förutsättningar för en kraftsamling så att fler föräldrar får tillgång till råd och stöd i sitt föräldraskap under barnets hela uppväxt 0–18 år. Strategin är framtagen på initiativ av länets kommundirektörer/chefer, länsråd och regiondirektören.

  Målgrupp för strategin är främst politiker och chefer inom kommun, region och civilsamhället samt professioner med strategisk inriktning och utvecklingsuppdrag inom familjepolitik och föräldraskapsstöd.
  Den övergripande nationella målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. Den regionala strategin utgår från den nationella strategin med huvudfokus på det universella arbetet, men lyfter även behovet av selektivt och indikerat stöd, vilket ges till riskgrupper respektive föräldrar med stort behov av stöd. Strategins tre målområden är ett kunskapsbaserat arbetssätt, ett tillgängligt stöd och en stödjande organisation.

  I förslag till svar välkomnar Regionen en strategi som har ambitionen att göra skillnad genom ökat stöd till föräldrar och signalerar vikten av att strategin konkretiseras genom handlingsplaner. Regionen lyfter även att sekretess mellan huvudmän utgör ett hinder i det föräldrastödjande arbetet.

 • Anmälningsärenden: 

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling infärgningsutrustning histologi inklusive montering MT 2022-0119, 22RS5381. 

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt LIMS till cyklotronverksamheten MT 2022-0127, 22RS6716. 

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt ultraljudsutrustningar MT 2022-0098, 22RS4221. 

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling C-båge, MT 2023-0059, 23RS2156. 

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avropsbeställning på ramavtal C-båge, MT 2023-0059, 23RS2156. 

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling C-båge, MT 2023-0060, 23RS2157. 

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling UHPLC-HRMS MT 2023-0057, 23RS2036. 

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling neuronavigationsutrustning MT 2023-0014, 22RS10636. 

  9. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat upphandlingskontrakt sekvenseringsutrustning MT 2023-0005, 22RS10191. 

  10. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har beslutat om initiering av upphandling integrated vacuum concentrator MT 2023-0056, 23RS2034. 

  11. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har beslutat om beställning av integrated vacuum concentrator MT 2023-0056, 23RS2034. 

  12. Regiondirektören har enligt begäran beslutat om samordning av Brickegårdens vårdcentral och Pilgårdens vårdcental, Område nära vård
  2023-06-19 – 2023-08-11, 23RS4029.

  13. Regiondirektören har enligt begäran beslutat om samordning av Freja vårdcentral (Frövi och Fellingsbro) och Lindesbergs vårdcentral, Område nära vård 2023-06-19 – 2023-08-21, 23RS4029.

  14. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har beslutat om ansökan om etikprovning, 23RS4499, 23RS4444, 23RS3950, 23RS3946, 23RS3317, 23RS2750, 23RS2407, 23RS2322, 23RS1933, 23RS1670, 23RS1496, 23RS1354, 23RS1353, 23RS1352, 23RS1351, 23RS1348, 23RS1258, 23RS1099, 23RS859, 23RS603, 23RS451, 23RS282, 23RS49, 23RS33.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om ansökan avseende ECDC-projekt, 23RS1633.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av ortoser, 23RS4272.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal gällande molntjänst för analys av genetikdata med syfte att diagnostisera sällsynta genetiska störningar, 23RS4445.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av galliumgenerator och tillhörande beredningskit för DOTA, 23RS4613.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av programvara Brainomix, 23RS4614.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av laboratorieinformationssystem för klinisk patologi och genetisk molekylärdiagnostik, 23RS4907.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Upphandlingskontrakt EEG system MT 2022-0055, 22RS1325.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling mobilt 2-plans genomlysningssystem (biplansröntgen) MT 2023-0024, 22RS11579.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt MR-uppgradering MT 2023-0015, 22RS10813.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling ultraljudsutrustningar MT 2023-0063, 23RS2747.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling Albia-utrustning MT 2020-0045, 20RS639.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avgiftsfrihet för sexualbrottsutsatta, 22RS5688.

  27. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om neddragning av åtta vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2023-03-01 – 2023-08-31, 23RS192.

  28. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om neddragning av fyra allmänpsykiatriska vårdplatser på psykiatrisk avdelning 2, 2023-02-01 – 2023-08-31, 23RS192.

  Meddelandeärenden:

  1. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har skickat öppet brev till Sveriges kommuner och regioner.

  2. Protokollsutdrag patientnämnden 2023-04-21, §12 Unga vuxna med psykisk ohälsa – Analys av klagomål och synpunkter på vården under 2022.

  3. Patientnämnden har överlämnat: Unga vuxna med psykisk ohälsa – Analys av klagomål och synpunkter på vården under 2022.

  4. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-05-12.

  5. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-05-19

  6. Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2023-05-16, §42 Översyn krav och kvalitetsbok

 • § 74

  Information - Tillgänglighet

 • § 75

  Besvarande av anmäld fråga 1

 • § 76

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 77

  Information - Uppföljning av handlingsplaner Område välfärd och folkhälsa

 • § 78

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 79

  Besvarande av anmäld fråga 2

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.