Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Rolf Östman (V) ställer följande frågor:  

  Som rapporterats i media har polisen i strid med läkares bedömning hämtat en patient på psykiatrisk vårdavdelning. Vad som inte framkommit i media är att detta har skett vid flera tillfällen.
  Polisens agerande väcker flera frågeställningar om vad Region Örebro län som arbetsgivare och ansvarig för patientsäkerheten gör och kan göra.

  1. Vad görs för att stötta den  personal som upplever polisens ingripande som ett arbetsmiljöproblem, och förebygga upprepningar?

  2. Vad görs för att säkra patientsäkerheten för de patienter som berörs direkt och de som berörs indirekt genom polisens ingripande på avdelningen?

  Elin Jensen (SD) ställer följande frågor: 

  Läkemedelskostnaderna ökar astronomiskt och man har nu sett att läkemedel för diabetes skrivs ut för övervikt på läkemedelsförmånen. Detta ska ju betalas ur egen ficka.

  3. Hur jobbar man för att stoppa dessa förskrivningar och vad blir konsekvenserna för den som gör så?

  4. Hur tänker man om det faktum att många diabetiker inte får sin medicin då den ofta är slut och finns det några regler för till vilka patienter denna medicin skrivs ut? Exempelvis hur stor övervikt man måste ha eller liknande?

 • Region Örebro län har erbjudits att svara på en enkät om förslag för en ny
  överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet som kommer ersätta nuvarande hemsjukvårdsavtal. Överenskommelsen är en överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från Region till kommun enligt 14 kap. 1 § hälso-och sjukvårdslag (2017:30). Örebro län har den här formen av överenskommelse sedan 1992.

  Överenskommelsen handlar om det delade och enskilda ansvaret för primärvård i hemmet mellan Regionen och Örebro läns kommuner, med fokus på personcentrerad vård och samordnade insatser för att möta individuella behov. Slutgiltigt beslut efter remiss tas i alla kommuner i Örebro län samt i Region Örebro län.

  Region Örebro län är positivt till översynen och ställer sig bakom remissens huvudsakliga förslag under förutsättning att ingen ytterligare fortlöpande skatteväxling med kommunerna sker. Överenskommelsen behöver också kompletteras med en plan för införande.

  Region Örebro län ställer sig däremot inte bakom inriktningsbeslutet för medicintekniska produkter i den nära vården. En gemensam systemledning i form av en gemensam nämnd för det medicintekniska området för länets kommuner och regionen bedöms inte vara en ändamålsenlig lösning.
  Region Örebro län ställer sig dock positiv till inriktningsbeslutets strävan efter en gemensam systemledning för en effektiv samordning av insatser.

  Bilagor

 • Region Örebro län har fått möjlighet att yttra sig över en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om hur Centrum för hjälpmedel har hanterat person- och patientuppgifter i samband med utlämnande av hjälpmedel. Ärendet är ställt till hälso- och sjukvårdsnämnden och sista svarsdag är den 15 april. Eftersom underlag till svaret inte hinner tas fram och beredas i tid inför nämndens sammanträde den 20 mars är förslaget att nämnden fattar beslut om att delegera till presidiet att svara på remissen.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, 24RS1155.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av system för navigation, kartstöd och navigation MT 2022-0003, 21RS8653.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för isolatorer MT 2024-0001, 23RS11095.

  4. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) om klinisk prövning för RCT: Rits-studien, 22RS6819-31.

  5. Forsnings- och utbildningsdirektören har tecknat programavtal mellan Region Örebro län och Karlstads universitet avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård, 24RS1938.

  6. Biträdande områdeschefen för Forskning och utbildning har undertecknat amendment Nordtreat ASA 2024-02-09 mellan Region Örebro län och Olink
  Proteomics AB avseende medicinsk studie, 20RS6868-44.

  7. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Hallsbergs kommun gällande skolläkare, 23RS13149.

  8. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Kumla kommun gällande skolläkare, 23RS13376.

  9. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro kommun gällande skolläkare och skolöverläkare, 23RS13380.

  10. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Lindesbergs kommun gällande skolläkare, 23RS13148.

  11. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Motala kommun gällande handledning av skolläkare, 24RS593.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av konsulttid och mjukvarurobotar för migrering och test av data inom ramen för Cosmic- införandet, 24RS1107.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2024-01-23.

  2. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2024-01-30, §8 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.

  3. Tidplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.

  4. Protokoll beredning för psykiatri 2024-02-06.

  5. Personskadeförbundet RPT i Örebro läns distrikt har lämnat protestlista gällande nedläggning av bassängen vid Universitetssjukhuset Örebro, 24RS2039.

  6. Referensgruppen till rådet för funktionshinderfrågor har lämnat synpunkter gällande nedläggning av bassängen vid Universitetssjukhuset Örebro, 24RS2040.

  7. Protokollsutdrag patientnämnd 2024-02-16, §4 Redogörelse över patientnämndsverksamheten - Synpunkter och klagomål till patientnämnden år 2023.

  8. Rapport - Redogörelse över patientnämndsverksamheten - Synpunkter och klagomål till patientnämnden år 2023.

  9. Protokoll beredning för nära vård 2024-02-02.

  Bilagor

 •   6

  Information - Utbildningscentrum FOU, vårdutbildningar

 •   7

  Information - Nationell högspecialiserad vård - beskrivning av systemet och pågående ärenden

 •   8

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   9

  Information - Tillgänglighet - fördjupning om Skandionkliniken, standardiserade vårdförlopp och 1177-direkt

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   11

  Besvarande av anmälda frågor

 •   12

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 21

  Protokollsjustering

 • Rolf Östman (V) ställer följande frågor:  

  Som rapporterats i media har polisen i strid med läkares bedömning hämtat en patient på psykiatrisk vårdavdelning. Vad som inte framkommit i media är att detta har skett vid flera tillfällen.
  Polisens agerande väcker flera frågeställningar om vad Region Örebro län som arbetsgivare och ansvarig för patientsäkerheten gör och kan göra.

  1. Vad görs för att stötta den  personal som upplever polisens ingripande som ett arbetsmiljöproblem, och förebygga upprepningar?

  2. Vad görs för att säkra patientsäkerheten för de patienter som berörs direkt och de som berörs indirekt genom polisens ingripande på avdelningen?

  Elin Jensen (SD) ställer följande frågor: 

  Läkemedelskostnaderna ökar astronomiskt och man har nu sett att läkemedel för diabetes skrivs ut för övervikt på läkemedelsförmånen. Detta ska ju betalas ur egen ficka.

  3. Hur jobbar man för att stoppa dessa förskrivningar och vad blir konsekvenserna för den som gör så?

  4. Hur tänker man om det faktum att många diabetiker inte får sin medicin då den ofta är slut och finns det några regler för till vilka patienter denna medicin skrivs ut? Exempelvis hur stor övervikt man måste ha eller liknande?

 • Region Örebro län har erbjudits att svara på en enkät om förslag för en ny
  överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet som kommer ersätta nuvarande hemsjukvårdsavtal. Överenskommelsen är en överlåtelse av ansvar för hemsjukvård från region till kommun enligt 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Örebro län har den här formen av överenskommelse sedan 1992.

  Överenskommelsen handlar om det delade och enskilda ansvaret för primärvård i hemmet mellan Regionen och Örebro läns kommuner, med fokus på personcentrerad vård och samordnade insatser för att möta individuella behov. Slutgiltigt beslut efter remiss tas i alla kommuner i Örebro län samt i Region Örebro län.

  Region Örebro län är positivt till översynen och ställer sig bakom remissens huvudsakliga förslag under förutsättning att ingen ytterligare fortlöpande skatteväxling med kommunerna sker. Överenskommelsen behöver också kompletteras med en plan för införande.

  Region Örebro län ställer sig däremot inte bakom inriktningsbeslutet för medicintekniska produkter i den nära vården. En gemensam systemledning i form av en gemensam nämnd för det medicintekniska området för länets kommuner och regionen bedöms inte vara en ändamålsenlig lösning.
  Region Örebro län ställer sig dock positiv till inriktningsbeslutets strävan efter en gemensam systemledning för en effektiv samordning av insatser.

 • Region Örebro län har fått möjlighet att yttra sig över en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om hur Centrum för hjälpmedel har hanterat person- och patientuppgifter i samband med utlämnande av hjälpmedel. Ärendet är ställt till hälso- och sjukvårdsnämnden och sista svarsdag är den 15 april. Eftersom underlag till svaret inte hinner tas fram och beredas i tid inför nämndens sammanträde den 20 mars är förslaget att nämnden fattar beslut om att delegera till presidiet att svara på remissen.

 • Anmälningsärenden:

  1. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, 24RS1155.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av system för navigation, kartstöd och navigation MT 2022-0003, 21RS8653.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling för isolatorer MT 2024-0001, 23RS11095.

  4. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) om klinisk prövning för RCT: Rits-studien, 22RS6819-31.

  5. Forsnings- och utbildningsdirektören har tecknat programavtal mellan Region Örebro län och Karlstads universitet avseende verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård, 24RS1938.

  6. Biträdande områdeschefen för Forskning och utbildning har undertecknat amendment Nordtreat ASA 2024-02-09 mellan Region Örebro län och Olink
  Proteomics AB avseende medicinsk studie, 20RS6868-44.

  7. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Hallsbergs kommun gällande skolläkare, 23RS13149.

  8. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Kumla kommun gällande skolläkare, 23RS13376.

  9. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Örebro kommun gällande skolläkare och skolöverläkare, 23RS13380.

  10. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Lindesbergs kommun gällande skolläkare, 23RS13148.

  11. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Motala kommun gällande handledning av skolläkare, 24RS593.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av konsulttid och mjukvarurobotar för migrering och test av data inom ramen för Cosmicinförandet, 24RS1107.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2024-01-23.

  2. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2024-01-30, §8 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.

  3. Tidplan verksamhetsplan med budget 2025 och uppföljning 2024.

  4. Protokoll beredning för psykiatri 2024-02-06.

  5. Personskadeförbundet RPT i Örebro läns distrikt har lämnat protestlista gällande nedläggning av bassängen vid Universitetssjukhuset Örebro, 24RS2039.

  6. Referensgruppen till rådet för funktionshinderfrågor har lämnat synpunkter gällande nedläggning av bassängen vid Universitetssjukhuset Örebro, 24RS2040.

  7. Protokollsutdrag patientnämnd 2024-02-16, §4 Redogörelse över patientnämndsverksamheten - Synpunkter och klagomål till patientnämnden år 2023.

  8. Rapport - Redogörelse över patientnämndsverksamheten - Synpunkter och klagomål till patientnämnden år 2023.

  9. Protokoll beredning för nära vård 2024-02-02.

 • § 26

  Information - Utbildningscentrum FOU, vårdutbildningar

 • § 27

  Information - Nationell högspecialiserad vård - beskrivning av systemet och pågående ärenden

 • § 28

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 29

  Information - Tillgänglighet - fördjupning om Skandionkliniken, standardiserade vårdförlopp och 1177-direkt

 • § 30

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 31

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.