Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • 1. Gunilla Fredriksson (SD) frågar om Region Örebro län erbjuder stöd till barn som mist en eller båda föräldrarna. 

  2. Anna Nordqvist (M) frågar om Region Örebro län nu är vid steg två i den antagna planen gällande återöppnandet av förlossningen i Karlskoga, hur arbetet fortskrider framåt gällande kompetensförsörjning etcetera,  samt om tidsplanen håller eller har förändrats till det sämre/bättre.

 •   3

  Närvarorätt

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att obligatorisk uppföljning ska införas vid större förändringar. Av medborgarförslaget framgår att det i första hand är förändringar inom hälso- och sjukvården som avses.

  I förslaget till svar på medborgarförslaget framgår att hälso- och sjukvården är i ständig förändring, och att verksamhetens utfall följs upp i förvaltningens månadsuppföljningar. Resultaten av genomförda förändringar är en del av underlaget. I förslaget till svar föreslås därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

  Bilagor

 • Revisorerna i Region Örebro län har granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig. Revisorernas samlade bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt att nämndens kontroll för området inte helt är tillräcklig. Utifrån vad som framkommer i rapporten lämnar revisorerna sex rekommendationer.

  I förslaget till yttrande välkomnas revisionsrapporten eftersom den belyser viktiga frågeställningar och beskriver flera utmaningar som hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver arbeta vidare med, både internt och i samverkan med andra aktörer inom och utom Region Örebro län. Samtliga rekommendationer kommenteras, i flera fall med åtgärder som är kopplade till den tjänst som äldrevårdsöverläkare som inrättades under hösten 2022.

  Bilagor

 •   6

  Information - Region Örebro läns smittskyddsverksamhet

 • Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på remiss Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (U2022/04089). Regeringskansliet beslutade den 27 mars 2020 att uppdra åt en utredare att biträda Utbildningsdepartementet med att lämna ett förslag på långsiktiga regler för forskningsdatabaser. Synpunkter på remissen önskas senast 29 mars 2023.

  Region Örebro län ställer sig positiv till de flesta av förslagen i utredningen men har ett antal invändningar i synnerhet gällande definitionen av vilka forskningshuvudmän som har rätt att behandla personuppgifter i forskningsdatabaserna. Det finns även ett flertal frågetecken gällande hanteringen av integritetsskydd, samtycke etc i lagförslagen.

  Bilagor

 • Region Örebro län (Regionen) har blivit ombedd att svara på
  revisionsbyrån PwC:s granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som genomförts på uppdrag av Regionens förtroendevalda revisorer. Syftet med granskningen har varit att granska om hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete och med en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas slutsats är att så inte helt är fallet. Revisorerna lämnar också ett antal rekommendationer till Regionen.

  I svaret förklarar Regionen vilka organisatoriska förutsättningar som föreligger för arbetsmiljöarbetet och ger en beskrivning av såväl befintligt arbetsmiljöarbete som pågående utvecklingsarbete.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av Ultraljudsutrustningar MT 2022-0100, 22RS4272.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2022-0101, 22RS4275.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2022-0100, 22RS4273.

  4. Områdeschefen för psykiatri har beslutat om tillfällig neddragning av två vårdplatser på allmänpsykiatrisk avdelning 3 till 2023-02-01 - 2023-04-30, 23RS192. 

  5. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om att ta del av allmän handling, 23RS1689.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Sovaldi, 21RS632.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Vosevi, 21RS634.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Epclusa, 21RS629.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Harvoni, 21RS631.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pierre Fabre Pharma Norden AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Mektovi, 23RS124.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Dupixent, 23RS126.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Institut Produits Synthése AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Xermelo, 21RS4206.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Zepatier, 17RS214.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novartis Sverige AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Mekinist, 23RS132.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling av ultraljudsutrustning, MT 2022-0098, 22RS4220.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, komplett bårsystem, MT 2023-0034, 23RS285.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, robot för ryggkirurgi, MT 2023-0029, 22RS12466.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, renvattenanläggning, MT 2022-0138, 22RS9790.

  19. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat ramavtal - köp av transkribering av forskningsintervjuer, 22RS1025.

  20. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat ramavtal - köp av transkribering av forskningsintervjuer, 22RS10259.

  21. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat datadelningsavtal – forskningsstudie VALIDATE, 21RS5235.

  22. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat överenskommelse mellan Region Örebro län och Region Värmland avseende medicinsk studie, 19RS6734.

  23. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Achima Care Eskilstuna samt Örebro Universitet avseende verksamhetslagd utbildning (VFU), avtalsperiod vårterminen 2023, 23RS2350.   

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-01-20, §5 Svar på medborgarförslaget ”Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar”.

  2. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-01-20.

  3. Protokollsutdrag beredning för forskning och utbildning 2023-01-30, §8 Svar på medborgarförslaget ”Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar”.

  4. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-01-30.

  5. Protokollsutdrag beredning för nära vård 2023-02-03, §8 svar på medborgarförslag om att införa obligatorisk uppföljning efter större förändringar.

  6. Protokoll beredning för nära vård 2023-02-02.

  7. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-02-01 §8 Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

  8. Tidplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023. 

 •   10

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   11

  Information - Tillgänglighet

 • -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering och vårdplatssituation

  -Aktuella organisationsfrågor

  -Övriga frågor

 •   13

  Besvarande av anmälda frågor

 •   14

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 31

  Protokollsjustering

 • § 32

  Anmälan av frågor

 • § 33

  Närvarorätt

 • § 34

  Besvarande av anmälda frågor

 • I ett medborgarförslag till Region Örebro län föreslås att obligatorisk uppföljning ska införas vid större förändringar. Av medborgarförslaget framgår att det i första hand är förändringar inom hälso- och sjukvården som avses.

  I förslaget till svar på medborgarförslaget framgår att hälso- och sjukvården är i ständig förändring, och att verksamhetens utfall följs upp i förvaltningens månadsuppföljningar. Resultaten av genomförda förändringar är en del av underlaget. I förslaget till svar föreslås därför att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

 • Revisorerna i Region Örebro län har granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig. Revisorernas samlade bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt att nämndens kontroll för området inte helt är tillräcklig. Utifrån vad som framkommer i rapporten lämnar revisorerna sex rekommendationer.

  I förslaget till yttrande välkomnas revisionsrapporten eftersom den belyser viktiga frågeställningar och beskriver flera utmaningar som hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver arbeta vidare med, både internt och i samverkan med andra aktörer inom och utom Region Örebro län. Samtliga rekommendationer kommenteras, i flera fall med åtgärder som är kopplade till den tjänst som äldrevårdsöverläkare som inrättades under hösten 2022.

 • § 37

  Information - Region Örebro läns smittskyddsverksamhet

 • Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på remiss Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (U2022/04089). Regeringskansliet beslutade den 27 mars 2020 att uppdra åt en utredare att biträda Utbildningsdepartementet med att lämna ett förslag på långsiktiga regler för forskningsdatabaser. Synpunkter på remissen önskas senast 29 mars 2023.

  Region Örebro län ställer sig positiv till de flesta av förslagen i utredningen men har ett antal invändningar i synnerhet gällande definitionen av vilka forskningshuvudmän som har rätt att behandla personuppgifter i forskningsdatabaserna. Det finns även ett flertal frågetecken gällande hanteringen av integritetsskydd, samtycke etc i lagförslagen.

 • Region Örebro län (Regionen) har blivit ombedd att svara på
  revisionsbyrån PwC:s granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som genomförts på uppdrag av Regionens förtroendevalda revisorer. Syftet med granskningen har varit att granska om hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete och med en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas slutsats är att så inte helt är fallet. Revisorerna lämnar också ett antal rekommendationer till Regionen.

  I svaret förklarar Regionen vilka organisatoriska förutsättningar som föreligger för arbetsmiljöarbetet och ger en beskrivning av såväl befintligt arbetsmiljöarbete som pågående utvecklingsarbete.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av ultraljudsutrustningar MT 2022-0100, 22RS4272.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2022-0101, 22RS4275.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2022-0100, 22RS4273.

  4. Områdeschefen för psykiatri har beslutat om tillfällig neddragning av två vårdplatser på allmänpsykiatrisk avdelning 3 till 2023-02-01 - 2023-04-30, 23RS192. 

  5. Regionjurist har beslutat att avslå begäran om att ta del av allmän handling, 23RS1689.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Sovaldi, 21RS632.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Vosevi, 21RS634.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Epclusa, 21RS629.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Gilead Sciences Sweden AB om försäljning av läkemedel Harvoni, 21RS631.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pierre Fabre Pharma Norden AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Mektovi, 23RS124.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Sanofi AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Dupixent, 23RS126.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Institut Produits Synthése AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Xermelo, 21RS4206.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Zepatier, 17RS214.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novartis Sverige AB och regionerna i Sverige om försäljning av läkemedel Mekinist, 23RS132.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling av ultraljudsutrustning, MT 2022-0098, 22RS4220.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, komplett bårsystem, MT 2023-0034, 23RS285.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, robot för ryggkirurgi, MT 2023-0029, 22RS12466.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, renvattenanläggning, MT 2022-0138, 22RS9790.

  19. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat ramavtal - köp av transkribering av forskningsintervjuer, 22RS1025.

  20. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat ramavtal - köp av transkribering av forskningsintervjuer, 22RS10259.

  21. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat datadelningsavtal – forskningsstudie VALIDATE, 21RS5235.

  22. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat överenskommelse mellan Region Örebro län och Region Värmland avseende medicinsk studie, 19RS6734.

  23. Tillförordnad områdeschef forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Achima Care Eskilstuna samt Örebro Universitet avseende verksamhetslagd utbildning (VFU), avtalsperiod vårterminen 2023, 23RS2350.   

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-01-20, §5 Svar på medborgarförslaget ”Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar”.

  2. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-01-20.

  3. Protokollsutdrag beredning för forskning och utbildning 2023-01-30, §8 Svar på medborgarförslaget ”Inför obligatorisk uppföljning efter större förändringar”.

  4. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-01-30.

  5. Protokollsutdrag beredning för nära vård 2023-02-03, §8 svar på medborgarförslag om att införa obligatorisk uppföljning efter större förändringar.

  6. Protokoll beredning för nära vård 2023-02-02.

  7. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-02-01 §8 Tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

  8. Tidplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023. 

 • § 41

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 42

  Information - Tillgänglighet

 • § 43

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.