Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Anna Stark (M) ställer följande frågor:

  1. Hur ser beredskapen ut i Region Örebro län för diabetesvård/medicinskutrustning i händelse av krig?

  2. Finns det lager med medicinsk utrustning för diabetespatienter?

  3. Finns det möjlighet för diabetespatienter via Region Örebro län för att införskaffa och lagra större antal av den utrustning som de behöver för att överleva?

  Rolf Östman (V) ställer följande frågor om  översyn av bassängverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro: 

  4. Hur ser tidsplanen för översynen ut?

  5. På vilket sätt ges de berörda patienterna insyn i arbetet?

  6. Vem eller vilka kommer att fatta beslut utifrån det som utredningen kommer fram till?

 • Region Örebro län strävar mot att förbättra sitt beslutsfattande genom att använda sig av faktabaserad styrning. Denna metod fokuserar på att samla in och analysera information för att få en klar och objektiv bild av verksamheten. Genom att implementera detta arbetssätt under en period på 3-5 år kan Region Örebro län skapa en mer effektiv, tillgänglig och högkvalitativ verksamhet. Ett konkret steg mot detta mål är denna upphandling av ett nytt produktions- och resursplaneringsystem.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till cirka 40 miljoner kronor under hela avtalsperioden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från 2024-02-12 till 2031-08-31 med option för Regionen om förlängning med ytterligare 12 månader.

  I upphandlingen har särskilt fokus ägnats åt att genom kravställning och utvärderingsmodell tillgodose behovet av ett intuitivt och användarvänligt systemstöd för produktions- och resursplaneringsarbete.

  Upphandlingen har utförts genom öppet förfarande och anbud har utvärderats utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Bilagor

 • I en motion föreslås bland annat att öppnandet av förlossningen i Karlskoga ska skyndas på och att rapporter kring detta ska redovisas löpande inom hälso- och sjukvårdsnämnden. I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

  Bilagor

 • I en motion föreslås bland annat att en återöppning av förlossningen i Karlskoga ska ske senast 2024 eller när personal har rekryterats. I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för funduskameror MTH 2021-0123, 23RS10565.

  2. Områdeschefen för specialiserad vård har tecknat upphandlingskontrakt för ultra widefield funduskamera med swept source OCT
  MTH 2021-0123-1, 21RS6991.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för Albiautrustning MT 2020-0045, 23RS5187.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för utrustningsbundet förbrukningsmaterial till Albiautrustning MT 2020-0045-a, 23RS5189.

  5. Områdeschefen för specialiserad vård har beslutat om initiering för upphandling av reagens till analysen F-kalprotektin MT 2023-0113, 23RS10232.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av autoguide för neurokirurgi MT 2023-0094, 23RS5853.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av ultraljudsutrustning MT 2023-0053a, 23RS1850.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refixia, 23RS10823.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Cibinqo, 23RS10832.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Galapagos NV och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jyseleca, 23RS10836.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Eli Lilly Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Olumiant, 23RS10839.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AbbVie AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Rinvoq, 23RS10841.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Xeljanz, 23RS10845.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AstraZeneca AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Tagrisso, 23RS10851.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av gruppmottagning för fysioterapi, 23RS3686.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Alnylam Sweden AB avseende läkemedel Amvuttra, 23RS11449.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om uppsägning av avtal för biblioteksverksamheten på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS4977.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal PostNord avseende digital brevlåda via Kivra, 23RS12240.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avgiftsbefrielse för vissa diabetespatienter, 22RS5688 -26.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om hantering av e-learning Cosmic, 23RS12247.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om införandeperiod av NRFit, 23RS12248.

  22. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Systemdemonstrator för nationellt tillgängliggörande av omikdata för vård, forskning och innovation, 23RS11150.

  23. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Skalbar nationell datadelning av omikdata för vård, forskning och innovation, 23RS11152.

  24. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Sjukvårdsintegrerad biobankning - Effektivare utplock av biobanksprov, 23RS11341.

  25. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat letter of intent Region Örebro län till Norwegian Research Council, 23RS11492.

  26. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Forska! Sveriges medlemsförening för hälsa och välstånd, 23RS11552.

  27. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat dataöverföringsavtal mellan Region Örebro län och Katholieke Universiteit Leuven, 17RS1397-5.

  28. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal gällande studie CryoStopPersAF mellan Region Uppsala (UCR) och Region Örebro län, 23Rs5636-12.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Region Uppsala avseende Cryo-studie, 23RS12883-1.

  30. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftesbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Region Gävleborg avseende logistik-programmet BokaTolk, 23RS11043.

  31. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avropsavtal mellan Region Örebro län och Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende nationell patientenkät, 23RS12443.

  32. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende Signe, 23RS12430.

  33. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av programvara Brainomax, 23RS12520.

  34. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av renrumsmaterial, 23RS12758.

  35. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Möckelnföreningarna avseende Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), 23RS11410.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om processledare för nationellt programområde Äldres hälsa och Palliativ vård mellan Region Örebro län och Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, 23RS12357.

  37. Regionjurist har fattat beslut om avslag på begäran att ta del av journalhandlingar, 24RS135.

  38. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat Utvecklingsplan för hälso- och sjukvården – errata, 23RS9432.

  Meddelandeärenden:

  1. Skrivelse från Synskadades riksförbund via rådet för funktionshinderfrågor, 23RS12453.

  2. Skrivelse från Synskadades riksförbund via rådet för funktionshinderfrågor, 23RS12454.

  3. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-11-28, §220 Sveriges kommuner och regioners och samverkansnämndens rekommendationer för att stärka personalens arbetsmiljö och minska hyrbemanningen i regionerna.

  4. Beslut från JO Justitieombudsmannen, 23RS12228.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-12-05.

  6. Protokollsutdrag patientnämnd 2023-12-14 §35 Skillnader i klagomål och synpunkter beroende på folkbokföringskommun.

  7. Patientnämndens rapport ”Skillnader i klagomål och synpunkter beroende på folkbokföringskommun.

  8. Protokoll beredning för nära vård 2023-12-07.

 •   8

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 •   9

  Information - Tillgänglighet

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   11

  Besvarande av anmälda frågor

 •   12

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 1

  Protokollsjustering

 • Anna Stark (M) ställer följande frågor:

  1. Hur ser beredskapen ut i Region Örebro län för diabetesvård/medicinsk utrustning i händelse av krig?

  2. Finns det lager med medicinsk utrustning för diabetespatienter?

  3. Finns det möjlighet för diabetespatienter via Region Örebro län att införskaffa och lagra större antal av den utrustning som de behöver för att överleva?

  Rolf Östman (V) ställer följande frågor om  översyn av bassängverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro: 

  4. Hur ser tidsplanen för översynen ut?

  5. På vilket sätt ges de berörda patienterna insyn i arbetet?

  6. Vem eller vilka kommer att fatta beslut utifrån det som utredningen kommer fram till?

 • Region Örebro län strävar mot att förbättra sitt beslutsfattande genom att använda sig av faktabaserad styrning. Denna metod fokuserar på att samla in och analysera information för att få en klar och objektiv bild av verksamheten. Genom att implementera detta arbetssätt under en period på 3-5 år kan Region Örebro län skapa en mer effektiv, tillgänglig och högkvalitativ verksamhet. Ett konkret steg mot detta mål är denna upphandling av ett nytt produktions- och resursplaneringsystem.

  Värdet för upphandlingen har beräknats uppgå till cirka 40 miljoner kronor under hela avtalsperioden inklusive förlängningsoptioner. Avtalstiden beräknas löpa från 2024-02-12 till 2031-08-31 med option för Regionen om förlängning med ytterligare 12 månader.

  I upphandlingen har särskilt fokus ägnats åt att genom kravställning och utvärderingsmodell tillgodose behovet av ett intuitivt och användarvänligt systemstöd för produktions- och resursplaneringsarbete.

  Upphandlingen har utförts genom öppet förfarande och anbud har utvärderats utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

 • I en motion föreslås bland annat att öppnandet av förlossningen i Karlskoga ska skyndas på och att rapporter kring detta ska redovisas löpande inom hälso- och sjukvårdsnämnden. I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

 • I en motion föreslås bland annat att en återöppning av förlossningen i Karlskoga ska ske senast 2024 eller när personal har rekryterats. I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelat de fyra beredningarna ansvaret för ett antal uppdrag under 2023. Med anledning av uppdragen har rapporter sammanställts och överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för funduskameror MTH 2021-0123, 23RS10565.

  2. Områdeschefen för specialiserad vård har tecknat upphandlingskontrakt för ultra widefield funduskamera med swept source OCT
  MTH 2021-0123-1, 21RS6991.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för Albiautrustning MT 2020-0045, 23RS5187.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för utrustningsbundet förbrukningsmaterial till Albiautrustning MT 2020-0045-a, 23RS5189.

  5. Områdeschefen för specialiserad vård har beslutat om initiering för upphandling av reagens till analysen F-kalprotektin MT 2023-0113, 23RS10232.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling av autoguide för neurokirurgi MT 2023-0094, 23RS5853.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling av ultraljudsutrustning MT 2023-0053a, 23RS1850.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refixia, 23RS10823.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Cibinqo, 23RS10832.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Galapagos NV och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jyseleca, 23RS10836.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Eli Lilly Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Olumiant, 23RS10839.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AbbVie AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Rinvoq, 23RS10841.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Pfizer AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Xeljanz, 23RS10845.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan AstraZeneca AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Tagrisso, 23RS10851.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av gruppmottagning för fysioterapi, 23RS3686.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Alnylam Sweden AB avseende läkemedel Amvuttra, 23RS11449.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om uppsägning av avtal för biblioteksverksamheten på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS4977.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat Avtal PostNord avseende digital brevlåda via Kivra, 23RS12240.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om avgiftsbefrielse för vissa diabetespatienter, 22RS5688 -26.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om hantering av e-learning Cosmic, 23RS12247.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om införandeperiod av NRFit, 23RS12248.

  22. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Systemdemonstrator för nationellt tillgängliggörande av omikdata för vård, forskning och innovation, 23RS11150.

  23. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Skalbar nationell datadelning av omikdata för vård, forskning och innovation, 23RS11152.

  24. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har beslutat om projektparts godkännande Vinnova Sjukvårdsintegrerad biobankning - Effektivare utplock av biobanksprov, 23RS11341.

  25. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat letter of intent Region Örebro län till Norwegian Research Council, 23RS11492.

  26. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Forska! Sveriges medlemsförening för hälsa och välstånd, 23RS11552.

  27. Tillförordnad områdeschef för forskning och utbildning har tecknat dataöverföringsavtal mellan Region Örebro län och Katholieke Universiteit Leuven, 17RS1397-5.

  28. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat avtal gällande studie CryoStopPersAF mellan Region Uppsala (UCR) och Region Örebro län, 23RS5636-12.

  29. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Region Uppsala avseende Cryo-studie, 23RS12883-1.

  30. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftesbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Region Gävleborg avseende logistikprogrammet BokaTolk, 23RS11043.

  31. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avropsavtal mellan Region Örebro län och Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende nationell patientenkät, 23RS12443.

  32. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende Signe, 23RS12430.

  33. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av programvara Brainomax, 23RS12520.

  34. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av renrumsmaterial, 23RS12758.

  35. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Möckelnföreningarna avseende Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), 23RS11410.

  36. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om processledare för nationellt programområde Äldres hälsa och Palliativ vård mellan Region Örebro län och Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, 23RS12357.

  37. Regionjurist har fattat beslut om avslag på begäran att ta del av journalhandlingar, 24RS135.

  38. Hälso- och sjukvårdsdirektören har undertecknat Utvecklingsplan för hälso- och sjukvården – errata, 23RS9432.

  Meddelandeärenden:

  1. Skrivelse från Synskadades riksförbund via rådet för funktionshinderfrågor, 23RS12453.

  2. Skrivelse från Synskadades riksförbund via rådet för funktionshinderfrågor, 23RS12454.

  3. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2023-11-28, §220 Sveriges kommuner och regioners och samverkansnämndens rekommendationer för att stärka personalens arbetsmiljö och minska hyrbemanningen i regionerna.

  4. Beslut från JO Justitieombudsmannen, 23RS12228.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-12-05.

  6. Protokollsutdrag patientnämnd 2023-12-14 §35 Skillnader i klagomål och synpunkter beroende på folkbokföringskommun.

  7. Patientnämndens rapport ”Skillnader i klagomål och synpunkter beroende på folkbokföringskommun.

  8. Protokoll beredning för nära vård 2023-12-07.

 • § 8

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 9

  Information - Tillgänglighet

 • § 10

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektörens information

 • § 11

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.