Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 •   2

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län har idag ett vårdavtal avseende individuell terapeutisk behandling (samtalsmottagning) i norra länsdelen, specifikt Kopparberg sedan 2021-04-01. Uppdraget motsvarar vård för 1,9 miljoner kronor per år inom Region Örebro län. Avtalet innefattar även utomlänsvård för maximalt 570 000 kronor. Maximal takvolym inklusive utomlänsvård är 2 470 000 kronor. Slutdatum för vårdavtalet är 2023-03-31. Region Örebro län har detta avtal med anledning av de socioekonomiska förutsättningarna i Kopparberg.

  Behandlingarna utförs av personal med steg 1 utbildning (grundläggande psykoterapeutisk utbildning), legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med KBT-kompetens (kognitiv beteendeterapi).

  Målgrupp är patienter med lätt /medelsvår psykisk ohälsa och patienter med psykosocial problematik relaterat till andra sjukdomstillstånd och krisreaktioner som inte har ett definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser. Exempel på tillstånd som terapeuten kan ta emot är stressproblematik, fobi, ångest/paniktillstånd, depression, kris/stöd, tvångssymtom och smärtsymtom.

  Förlaget är att upphandla ett 4-årigt avtal från och med 1 april 2023 avseende individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg för 2 miljoner kronor per år exklusive utomlänsvård.

  Bilagor

 • Ambulanssjuksköterskor som är anställda vid Region Örebro län har i ett samverkansprojekt med SOS Alarm under 18 månader arbetat på den larmcentral som SOS Alarm har i Örebro. Anledningen till projektet är de utmaningar som finns i händelsekedjan från larm till ambulans.

  Regionsjuksköterskornas egna registreringar visar att deras arbete frigjort akut-ambulanser i cirka 20 timmar om dagen under måndag-fredag när de tjänstgjort på larmcentralen. Detta har förbättrat beredskapen i länet för mer akuta ambulansuppdrag i en utsträckning som motsvarar mer än en extra akutambulans under den tiden.

  Fyra alternativ till fortsatt bemanning har analyserats. Analysen visar att de positiva konsekvenserna ökar ju större bemanningen av regionsjuksköterskor är, men detta ska vägas mot större personalkostnader och större rekryteringsbehov. Efter en samlad bedömning rekommenderar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att 5,5 tjänster + 1 chef avsätts för fortsatt utökad samverkan, till en personalkostnad av närmare fyra miljoner. Samtidigt avser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att fortsätta följa utfallet av regionsjuksköterskornas arbete på larmcentralen vilket gör det möjligt att succesivt utöka bemanningen.

  Bilagor

 • Delbetänkandet ”Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” (SOU 2021:93) beskriver förslag till förändrad ansvarsfördelning mellan regionerna och kommunerna för insatser till personer med samsjuklighet. Regionerna föreslås få det samlade hälso- och sjukvårdsansvaret och kommunerna i huvudsak ansvaret för uppsökande verksamhet, förebyggande insatser och social trygghet.

  Region Örebro län (Regionen) är i stora drag positiv till utredningen, som är genomgripande och har ett gott syfte att ge ett mer samordnat, behovsanpassat och personcentrerat omhändertagande av patienter med samsjuklighet. Samtidigt lämnas utrymme för flertalet frågetecken som behöver klargöras för att syftet ska kunna uppnås.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0116 för endoskopiutrustning, 21RS5734.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059A , område A för spoldiskdesinfektor frontmatad, 21RS9034.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059B, område B för spoldiskdesinfektor frontmatad, 21RS9035.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059C, område C för spoldiskdesinfektor toppmatad, 21RS9036.

  5. Hälso- och sjukvårdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059D, område D för spoldiskdesinfektor toppmatad, 21RS9037.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059E, område E för diskdesinfektorer mellan, 21RS9038.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059F, område F för diskdesinfektorer mellan, 21RS9039.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059G, område G för diskdesinfektor liten, 21RS9040.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059H, område H disk- och diskdesinfektor liten, 21RS9040.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om vård till flyktingar från Ukraina, 22RS2589.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om organisationsförändring barn- och ungdomssjukvården, 22RS2609.

  12. Områdeschefen för nära vård har beslutat om tillfällig neddragning av vårdplatser på avdelning 1, Lindesbergs lasarett 2022-03-21 – 2022-08-28, 22RS874.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Immunine, 20RS12623.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jyseleca, 21RS4203.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refixia, 20RS12626.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende personuppgiftshantering på INCA-plattformen, 22RS3114.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att vidaredelegera rätten att utse attestanter till ekonomichef, enhetschef inom ekonomienheten samt områdesekonomer, 22RS2962.

  18. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag av ortopediska skor, 22RS3323.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-03-02, §27 Fördelning av läkemedelsbudget för år 2022.

  2. Protokollsutdrag patientnämnd 2021-10-25, §33 Halvårsanalys Synpunkter på vården.

  3. Halvårsanalys från patientnämnden – Synpunkter på vården.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-03-10, §15 Svar på motion om att utreda samarbete med Sjukvårdens larmcentral.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-03-10.

  6. Etikrådet har överlämnat ”Analys av samsjuklighet”.

  7. Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Planering och genomförande av vaccinationer, 22RS3182.

  8. Protokoll beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-03-14.

  9. Synpunkter från medarbetare, 22RS3594.

  10. Svar på synpunkter från medarbetare, 22RS3594.

 • Överläkare Claes-Mårten Ingberg och primärvårdschefläkare Pawel Haczkiewicz informerar. 

 • Jonas Claesson informerar om:

  -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering

  -Organisationsöversyn

  -Övriga frågor

 • Ekonomichef Peter Hansson och administrativa enhetschefen John Domenstam informerar. 

 •   10

  Besvarande av anmälda frågor

 •   11

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 63

  Protokollsjustering

 • § 64

  Anmälan av frågor

 • Region Örebro län har idag ett vårdavtal avseende individuell terapeutisk behandling (samtalsmottagning) i norra länsdelen, specifikt Kopparberg sedan 2021-04-01. Uppdraget motsvarar vård för 1,9 miljoner kronor per år inom Region Örebro län. Avtalet innefattar även utomlänsvård för maximalt 570 000 kronor. Maximal takvolym inklusive utomlänsvård är 2 470 000 kronor. Slutdatum för vårdavtalet är 2023-03-31. Region Örebro län har detta avtal med anledning av de socioekonomiska förutsättningarna i Kopparberg.

  Behandlingarna utförs av personal med steg 1 utbildning (grundläggande psykoterapeutisk utbildning), legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med KBT-kompetens (kognitiv beteendeterapi).

  Målgrupp är patienter med lätt /medelsvår psykisk ohälsa och patienter med psykosocial problematik relaterat till andra sjukdomstillstånd och krisreaktioner som inte har ett definierat behov av psykiatriska specialistvårdsinsatser. Exempel på tillstånd som terapeuten kan ta emot är stressproblematik, fobi, ångest/paniktillstånd, depression, kris/stöd, tvångssymtom och smärtsymtom.

  Förlaget är att upphandla ett 4-årigt avtal från och med 1 april 2023 avseende individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg för 2 miljoner kronor per år exklusive utomlänsvård.

 • Ambulanssjuksköterskor som är anställda vid Region Örebro län har i ett samverkansprojekt med SOS Alarm under 18 månader arbetat på den larmcentral som SOS Alarm har i Örebro. Anledningen till projektet är de utmaningar som finns i händelsekedjan från larm till ambulans.

  Regionsjuksköterskornas egna registreringar visar att deras arbete frigjort akut-ambulanser i cirka 20 timmar om dagen under måndag-fredag när de tjänstgjort på larmcentralen. Detta har förbättrat beredskapen i länet för mer akuta ambulansuppdrag i en utsträckning som motsvarar mer än en extra akutambulans under den tiden.

  Fyra alternativ till fortsatt bemanning har analyserats. Analysen visar att de positiva konsekvenserna ökar ju större bemanningen av regionsjuksköterskor är, men detta ska vägas mot större personalkostnader och större rekryteringsbehov. Efter en samlad bedömning rekommenderar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att 5,5 tjänster + 1 chef avsätts för fortsatt utökad samverkan, till en personalkostnad av närmare fyra miljoner. Samtidigt avser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att fortsätta följa utfallet av regionsjuksköterskornas arbete på larmcentralen vilket gör det möjligt att succesivt utöka bemanningen.

 • Delbetänkandet ”Från delar till helhet – en reform för samordnande, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet” (SOU 2021:93) beskriver förslag till förändrad ansvarsfördelning mellan regionerna och kommunerna för insatser till personer med samsjuklighet. Regionerna föreslås få det samlade hälso- och sjukvårdsansvaret och kommunerna i huvudsak ansvaret för uppsökande verksamhet, förebyggande insatser och social trygghet.

  Region Örebro län (Regionen) är i stora drag positiv till utredningen, som är genomgripande och har ett gott syfte att ge ett mer samordnat, behovsanpassat och personcentrerat omhändertagande av patienter med samsjuklighet. Samtidigt lämnas utrymme för flertalet frågetecken som behöver klargöras för att syftet ska kunna uppnås.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0116 för endoskopiutrustning, 21RS5734.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059A , område A för spoldiskdesinfektor frontmatad, 21RS9034.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059B, område B för spoldiskdesinfektor frontmatad, 21RS9035.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059C, område C för spoldiskdesinfektor toppmatad, 21RS9036.

  5. Hälso- och sjukvårdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059D, område D för spoldiskdesinfektor toppmatad, 21RS9037.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059E, område E för diskdesinfektorer mellan, 21RS9038.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059F, område F för diskdesinfektorer mellan, 21RS9039.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059G, område G för diskdesinfektor liten, 21RS9040.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal MT 2021-0059H, område H disk- och diskdesinfektor liten, 21RS9040.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om vård till flyktingar från Ukraina, 22RS2589.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om organisationsförändring barn- och ungdomssjukvården, 22RS2609.

  12. Områdeschefen för nära vård har beslutat om tillfällig neddragning av vårdplatser på avdelning 1, Lindesbergs lasarett 2022-03-21 – 2022-08-28, 22RS874.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Shire Sweden AB och Takeda Pharma AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Immunine, 20RS12623.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Gilead Sciences Sweden AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Jyseleca, 21RS4203.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Novo Nordisk Scandinavia AB och regionerna i Sverige inklusive Region Örebro län om försäljning av läkemedel Refixia, 20RS12626.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende personuppgiftshantering på INCA-plattformen, 22RS3114.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att vidaredelegera rätten att utse attestanter till ekonomichef, enhetschef inom ekonomienheten samt områdesekonomer, 22RS2962.

  18. Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag av ortopediska skor, 22RS3323.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-03-02, §27 Fördelning av läkemedelsbudget för år 2022.

  2. Protokollsutdrag patientnämnd 2021-10-25, §33 Halvårsanalys Synpunkter på vården.

  3. Halvårsanalys från patientnämnden – Synpunkter på vården.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-03-10, §15 Svar på motion om att utreda samarbete med Sjukvårdens larmcentral.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-03-10.

  6. Etikrådet har överlämnat ”Analys av samsjuklighet”.

  7. Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Planering och genomförande av vaccinationer, 22RS3182.

  8. Protokoll beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 2022-03-14.

  9. Synpunkter från medarbetare, 22RS3594.

  10. Svar på synpunkter från medarbetare, 22RS3594.

 • § 69

  Information - Läkemedelsgenomgångar

 • § 70

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 71

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 72

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.