Hoppa över navigering
 • § 108

  Protokollsjustering

 • § 109

  Anmälan av frågor

 • § 110

  Information - Uppföljning av handlingsplaner Område välfärd och folkhälsa

 • Region Örebro län har för närvarande en omfattande och växande kö till operation. Orsakerna till situationen är dels pandemin men också en successiv kapacitetsminskning inom den operativa verksamheten. Situationen leder till alltför långa väntetider och lidande hos de drabbade patienterna men också en allt sämre arbetsmiljö för medarbetarna. Behoven bedöms kunna tillgodoses genom en upphandling av operationsteam. Att ta in operationsteam för att hantera det under covid-pandemin uppkomna och framskjutna vårdbehovet samt kompensera för den minskade kapaciteten beräknas ha en uppskattad kostnad på upp till 150 miljoner kronor sett över en 2-årsperiod. Då detta rör ett verksamhetskritiskt område som är av hög relevans för att efterfrågad vård ska kunna bedrivas är det av stor vikt att upphandlingen kan påbörjas snarast.

  Beräknad avtalsstart är 2023-01-01 och avtalstiden är sammanlagt två (2) år.

 • Länsgården fastigheter AB har på uppdrag av Region Örebro län planerat och projekterat en byggnation på fastigheten Spannremmen 2 i Kumla. Projektet är upphandlat och tilldelning av entreprenör har skett vid regionstyrelsens sammanträde 2022-09-27. Projektavtal ska nu godkännas av samtliga parter samt villkoren i ett framtida hyreskontrakt.

 • Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på remiss Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35. Regeringen beslutade den 15 april 2021 att uppdra åt en särskild utredare att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Synpunkter på remissen önskas senast den 31 oktober 2022.

  Region Örebro län ställer sig positiv till de flesta av förslagen i utredningen men har ett antal invändningar i synnerhet gällande minskade krav på handledare under Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Arbetsgivarens ansvar kopplat till introduktion vid anställning oavsett längd på VFU behöver också lyftas.

 • Inom samarbetet under Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige finns ett antal gemensamt finansierade verksamheter. Aktuellt beslut avser den rekommendation till de ingående regionerna som Samverkansnämnden tog beslut om vid sammanträde 3 juni 2022. Samverkansnämnden har rekommenderat regionerna att budget 2023 för Regionalt cancercentrum inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, HTA-enhet, Hornhinnebank, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser följer Samverkansnämndens direktiv för budget 2023, det vill säga en uppräkning av budget 2022 med 1 procent.

  För Arbets- och miljömedicin Örebro gäller överenskommet avtal mellan ingående parter, innebärande att priserna fryses på 2020 årsnivå för perioden 2021-2023 för Region Sörmland, Region Värmland och Region Västmanland. Region Örebro län bidrar med ett högre belopp.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut, upphandling av trauma och spinal navigation. MT 2022-0031, 21RS11808.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut, upphandling av pipetteringsrobot, MT 2021-0064, 21RS1413.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om datortomograf, MT 2021-0096, 21RS8780.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om navigationsutrustning, MT 2022-0031, 21RS11809.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om pipetteringsrobot MT 2021-0064, 22RS2831.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal om förbrukningsmaterial till pipetteringsrobot MT 2021-0064-A, 22RS3131.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag MT 2022-0127 upphandling av LIMS till cyklotronverksamheten, 22RS6716.

  8. Områdeschefen för Nära vård har beslutat om tillfällig neddragning av två vårdplatser på avdelning 82, 2022-08-31 – 2022-09-14, 22RS874.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende licens och service med Congenica Limited, 22RS6832.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om tillägg till avtal avseende användning av Resmed HI-tjänsterna, 22RS7774.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av caféverksamhet vid Lindesbergs lasarett, 22RS7879.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av programvara för att skapa individuella träningsprogram samt förmedla dessa till patienter, 22RS8105.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Karolinska universitetssjukhuset avseende samtidigt HPV-vaccination och cellprovtagning, 22RS8349.

  14. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig neddragning och omfördelning av vårdplatser på psykiatrisk avdelning 2 samt psykiatrisk observationsavdelning 2022-03-01 – 2022-08-31, 22RS3741.

  15. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig neddragning och omfördelning av vårdplatser på psykiatrisk avdelning 2 samt psykiatrisk observationsavdelning 2022-09-01 – 2023-01-31, 22RS3741.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-09-13.

  2. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-09-09, §20 Klagomål på tillgänglighet och väntetider.

  3. Patientnämnden har överlämnat rapport ”Klagomål och synpunkter som avser tillgänglighet och väntetider 2022”.

  4. Protokoll beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 2022-09-09.

 • § 116

  Information - Vårdens klimatpåverkan

 • § 117

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 118

  Information - Vårdplatssituation och tillgänglighet

 • § 119

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 120

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.