Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Anna Nordqvist (M) ställer följande frågor:

  1. Angående upphandling av operationsteam, har frågan ställts till våra egna läkare inom Region Örebro län om de vill arbeta extra för att beta av köer? Medarbetare har lyft kösatsningsmodell i Västra Götaland och Stockholm som bra exempel.

  2. Med tanke på incidenten nyligen på förlossningen där ett nyfött barn miste livet, hur ser patientsäkerheten ut på förlossningen på Universitetssjukhuset Örebro?

  3. Ambulanssjukvården i Örebro har länge arbetat med olika evenemang som exempelvis cross, enduro, fälttävlan, ishockey, fotboll och trav. Kontrakt har skrivits med respektive organisation och kostnader avseende timdebitering för ambulans samt personal har debiterats organisationerna. Enligt uppgift har ledningen inom Verksamhetsområde ambulanssjukvård tagit beslut om att inte förlänga utgående kontrakt, bortsett från evenemang som Region Örebro län sponsrar såsom fälttävlan och orientering. Istället får man vända sig till privata utförare. Stämmer detta?

  4. Ambulansen i Karlskoga saknar ändamålsenliga lokaler, där behövs större utrymme och utryckningsvägen är smal och ibland blockerad. När planeras en ny tillgänglig ambulansstation i Karlskoga?

  5. Hur många patienter i veckan läggs in på ”fel” avdelning (så kallade satellitpatienter) och vilka blir konsekvenserna av detta? Enligt medarbetare läggs flertalet patienter in på avdelning där det finns plats istället för på den specifika avdelning de bör ligga på grund av vårdplatsbrist. Detta tar upp mycket tid för läkare vid rond och skapar viss osäkerhet hos personalen.

 • Upphandling av uppgradering av befintlig magnetkamera. En uppgradering innebär att utrustningen motsvarar kvaliteten av en ny magnetkamera, till en betydligt lägre kostnad då stora delar lämnas intakt, samt att inga stora ombyggnationer krävs.

  Beräknat totalt värde för upphandlingen är cirka 6 500 000 kronor.

  Bilagor

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg.

  Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option beräknas uppgå till 10,4 miljoner kronor.

  Uppdraget motsvarar vård för 2 miljoner kronor per år inom Region Örebro län. Avtalet innefattar även utomlänsvård för maximalt 600 000 kronor per år.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende operationsteam.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att minska väntetider till operation och därmed minska den växande kön samt förbättra arbetsmiljön för Regionens medarbetare.

  Tjänsten omfattar leverans av designade operationsteam bestående av anestesiolog, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska samt undersköterska. Teamen ska kunna sättas in där vård bedrivs, vilket här innefattar Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Teamets uppgifter innebär såväl pre-, per-, postoperativ vård samt förlängd postoperativ vård (upp till i första hand 24 timmar postoperativt och mer undantagsvis längre).

  Upphandlingen har genomförts enligt LOU kap 19 med utvärderingsmodellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Kostnaden uppgår till 150 miljoner svenska kronor sett över en tvåårsperiod.
  Avtalstiden är 2023-03-01 – 2025-02-28.

  Inför upprättandet av upphandlingsdokumenten har en hearing genomförts med fyra potentiella anbudslämnare.
  Upphandlingsdokumenten har upprättas tillsammans med en referensgrupp som bestått av berörda person inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärderingen har skett tillsammans med referensgrupp.

 • Region Örebro län (Regionen) inkommer med ett yttrande avseende Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

  Regionen ser positivt på framtagandet av nationella riktlinjer för adhd och autism där riktlinjerna belyser flera delar som kräver att samtliga inblandade aktörer som finns med i patienternas vårdkedja tar ett gemensamt samverkansansvar för att en sammanhållen hälso- och sjukvård ska kunna uppnås. Behovet av sjukvårdens insatser har ökat under de senaste åren då fler patienter behöver hjälp- och stödinsatser, varför det är av stor vikt att det finns en samsyn för prioriteringarna.

  Regionens anser dock att intellektuell funktionsnedsättning bör belysas i en större omfattning då det finns ett nära samband med adhd och autism. Vidare finns ett behov av att konkretisera flera delar, exempelvis vad gäller utredning och tidiga insatser samt att riktlinjerna även bör belysa genusperspektivet.

  Bilagor

 • Revisorerna har genomfört en granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser inom Region Örebro län (Regionen). Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer, vilket ger förutsättningar för en ändamålsenlig och patientsäker läkemedelshantering. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt har en intern kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer. Revisorerna lämnar också ett antal rekommendationer till Regionen.

  I förslag till svar beskrivs olika insatser och åtgärder som är på gång inom området, vars syfte är att förbättra arbetet gällande läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Åtgärderna gäller bland annat att se över rutiner och riktlinjer samt utbildningsinsatser.

  Bilagor

 • Partierna har nominerat ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt dispenseringsmoduler MT 2017-0147-24, 21RS2164.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal ultraljud för noninvasiv blåsvolymmätning, 21RS8135.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av endoskopisystem, rhinolaryngoskop, 20RS8040.

  4. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 8 vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2022-12-01 – 2023-02-28, 22RS3741.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende medicinsk studie, 21RS1398.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Gileas Sciences Sweden AB avseende läkemedlet Hepcludex, 22RS10251.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och enligt sändlista avseende läkemedlet Kuvan, 20RS12187.
  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC), Västra Götalandsregionen avseende anslutning till gemensamt administrativt stödsystem (GAS) för tjock- och änd-tarmscancercreening, 22RS11012.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Quicksearch Sweden AB, 22RS8945.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal gällande nyckelskåp på vuxenhabiliteringen, 22RS10017.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Boston Scientific avseende fjärrövervakningssystem för patienter, LATITUDE, 22RS11441.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Stratipath AB avseende cancerdetektion, analys och stratifiering av digitala bilder av histologiska snitt från bröstcancer, 22RS11548.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Ltd avseende läkemedel Orkambi, Kaftrio och Kalydeco, 22RS11984.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och GlaxoSmithKline AB avseende läkemedel Zejula, 22RS11985.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängning av vårdavtal med Wasa rehab, 20RS518.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Textbyrån Aktiv administration (MJK), 22RS10259.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Återrapportering av uppdrag 2022.

  2. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att införa en särskild mottagning för sexualbrottsutsatta.

  3. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att kvinnors smärtproblematik ska tas på allvar – endometrios.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att utreda sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24.

  6. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-12-09, §31 Klagomål på administrativ hantering.

  7. Patientnämndens rapport ”Klagomål på administrativ hantering”.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om reviderad verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt sammanträde den 15 februari. 

 • Gustav Ekbäck informerar. 

 • Peter Hansson informerar. 

 • Lena Adolfsson och Ylva Rosén informerar. 

 • Jonas Claesson informerar om:

  -Aktuellt omvärldsläge

  -Strategisk planering och vårdplatssituation

  -Organisationsöversyn

  -Övriga frågor

 •   15

  Besvarande av anmälda frågor

 •   16

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 1

  Protokollsjustering

 • § 2

  Anmälan av frågor

 • Upphandling av uppgradering av befintlig magnetkamera. En uppgradering innebär att utrustningen motsvarar kvaliteten av en ny magnetkamera, till en betydligt lägre kostnad då stora delar lämnas intakt, samt att inga stora ombyggnationer krävs.

  Beräknat totalt värde för upphandlingen är cirka 6 500 000 kronor.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling av individuell terapeutisk behandling i norra länsdelen, specifikt Kopparberg.

  Det totala värdet för utförandet av tjänsten under aktuell avtalsperiod inklusive option beräknas uppgå till 10,4 miljoner kronor.

  Uppdraget motsvarar vård för 2 miljoner kronor per år inom Region Örebro län. Avtalet innefattar även utomlänsvård för maximalt 600 000 kronor per år.

 • Region Örebro län har genomfört en upphandling avseende operationsteam.

  Region Örebro läns mål med upphandlingen är att minska väntetider till operation och därmed minska den växande kön samt förbättra arbetsmiljön för Regionens medarbetare.

  Tjänsten omfattar leverans av designade operationsteam bestående av anestesiolog, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska samt undersköterska. Teamen ska kunna sättas in där vård bedrivs, vilket här innefattar Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Teamets uppgifter innebär såväl pre-, per-, postoperativ vård samt förlängd postoperativ vård (upp till i första hand 24 timmar postoperativt och mer undantagsvis längre).

  Upphandlingen har genomförts enligt LOU kap 19 med utvärderingsmodellen bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

  Kostnaden uppgår till 150 miljoner svenska kronor sett över en tvåårsperiod.
  Avtalstiden är 2023-03-01 – 2025-02-28.

  Inför upprättandet av upphandlingsdokumenten har en hearing genomförts med fyra potentiella anbudslämnare.
  Upphandlingsdokumenten har upprättas tillsammans med en referensgrupp som bestått av berörda person inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärderingen har skett tillsammans med referensgrupp.

 • Region Örebro län (Regionen) inkommer med ett yttrande avseende Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

  Regionen ser positivt på framtagandet av nationella riktlinjer för adhd och autism där riktlinjerna belyser flera delar som kräver att samtliga inblandade aktörer som finns med i patienternas vårdkedja tar ett gemensamt samverkansansvar för att en sammanhållen hälso- och sjukvård ska kunna uppnås. Behovet av sjukvårdens insatser har ökat under de senaste åren då fler patienter behöver hjälp- och stödinsatser, varför det är av stor vikt att det finns en samsyn för prioriteringarna.

  Regionens anser dock att intellektuell funktionsnedsättning bör belysas i en större omfattning då det finns ett nära samband med adhd och autism. Vidare finns ett behov av att konkretisera flera delar, exempelvis vad gäller utredning och tidiga insatser samt att riktlinjerna även bör belysa genusperspektivet.

 • Revisorerna har genomfört en granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser inom Region Örebro län (Regionen). Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer, vilket ger förutsättningar för en ändamålsenlig och patientsäker läkemedelshantering. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt har en intern kontroll som säkerställer att läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utförs enligt gällande riktlinjer. Revisorerna lämnar också ett antal rekommendationer till Regionen.

  I förslag till svar beskrivs olika insatser och åtgärder som är på gång inom området, vars syfte är att förbättra arbetet gällande läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Åtgärderna gäller bland annat att se över rutiner och riktlinjer samt utbildningsinsatser.

 • Partierna har nominerat ledamöter och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt dispenseringsmoduler MT 2017-0147-24, 21RS2164.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av ramavtal ultraljud för noninvasiv blåsvolymmätning, 21RS8135.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av endoskopisystem, rhinolaryngoskop, 20RS8040.

  4. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om tillfällig stängning av 8 vårdplatser på beroendecentrums vårdavdelning 2022-12-01 – 2023-02-28, 22RS3741.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal avseende medicinsk studie, 21RS1398.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Gileas Sciences Sweden AB avseende läkemedlet Hepcludex, 22RS10251.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och enligt sändlista avseende läkemedlet Kuvan, 20RS12187.
  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal mellan Region Örebro län och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC), Västra Götalandsregionen avseende anslutning till gemensamt administrativt stödsystem (GAS) för tjock- och änd-tarmscancercreening, 22RS11012.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Quicksearch Sweden AB, 22RS8945.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal gällande nyckelskåp på vuxenhabiliteringen, 22RS10017.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med Boston Scientific avseende fjärrövervakningssystem för patienter, LATITUDE, 22RS11441.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Stratipath AB avseende cancerdetektion, analys och stratifiering av digitala bilder av histologiska snitt från bröstcancer, 22RS11548.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Ltd avseende läkemedel Orkambi, Kaftrio och Kalydeco, 22RS11984.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, Sveriges alla regioner och GlaxoSmithKline AB avseende läkemedel Zejula, 22RS11985.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat förlängning av vårdavtal med Wasa rehab, 20RS518.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Textbyrån Aktiv administration (MJK), 22RS10259.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Återrapportering av uppdrag 2022.

  2. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att införa en särskild mottagning för sexualbrottsutsatta.

  3. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att kvinnors smärtproblematik ska tas på allvar – endometrios.

  4. Protokollsutdrag beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24, Svar på motion om att utreda sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2022-11-24.

  6. Protokollsutdrag patientnämnd 2022-12-09, §31 Klagomål på administrativ hantering.

  7. Patientnämndens rapport ”Klagomål på administrativ hantering”.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om reviderad verksamhetsplan med budget 2023 vid sitt sammanträde den 15 februari. 

 • § 11

  Information - Tillgänglighet

 • § 12

  Information - Ekonomisk rapportering inklusive rapport från arbetet med handlingsplanen

 • § 13

  Information - Samlokalisering av Kumla vårdcentral

 • § 14

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 15

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.