Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Frågor kvar att besvara från 2024-04-25:

  Patrik Nyström (SD) ställer följande frågor om förlossningen i Karlskoga:

  1. Finns den utrustning som krävs för att bedriva förlossningsvård på plats i Karlskoga?
  -Om inte, när beräknas utrustning och teknik finnas på plats?

  2. Hur fortlöper rekryteringsprocessen inom samtliga kompetensområden som behövs för att återöppna förlossningen?
  -Ge några konkreta exempel på hur planeringen ser ut.

  3. När bedöms det att samtliga rekryteringar skall vara klara, utifrån beslutet som fattades vid regionfullmäktige senaste sammanträde.

  4. Hur har rekryteringsprocessen fortlöpt utifrån regionfullmäktiges beslut som fattades i Juni 2023?

  5. Om inga rekryteringar eller ansatser till rekryteringar har genomförts, delge varför beslutet inte efterlevts.

  Willhelm Sundman (L) ställer följande fråga om de som går vårdutbildningar och av etiska och religiösa skäl inte vill genomföra vissa delar av utbildningen.

  6. Förekommer det i Region Örebro län och hur löser regionen det?

  Conny Ärlerud (M) ställer följande frågor: 

  Det har kommit till min kännedom att socialnämnden i Lindesbergs kommun önskar hyra de lokaler som psykiatrin hade verksamhet i på Lindesbergs lasarett innan SPOT. Dock har socialnämnden haft svårigheter att nå framgång i ärendet.

  7. Varför hyr Region Örebro län inte ut lokalerna?

  8. Har Region Örebro län planerat annan verksamhet i dessa lokaler?

 • Upphandling avseende röntgenutrustningar för slätröntgen, konventionell röntgen till verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård med placering i Örebro och Lindesberg.

  Upphandlingen omfattar totalt fem stycken utrustningar. I upphandlingen ingår även option för serviceavtal under den tekniska livslängden samt utbildningsoption för medicintekniska ingenjörer och sjukhusfysiker.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på 10 år är cirka 25 900 000 kronor, där priset för utrustningen beräknas uppgå till cirka
  23 400 000 kronor och serviceavtal till cirka 2 500 000 kronor.

  Bilagor

 • Denna upphandling avser funktionsavtal för hematologiska analyser inklusive bestämning av sänkningsreaktion till verksamhetsområde laboratoriemedicin med placering i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Upphandlingen omfattar utrapporterat analysresultat samt leverans av komplett, installerat, testat och nyckelfärdigt produktionssystem.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av den anmärkning som fullmäktiges revisorer har framfört i sin revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2023 för Region Örebro län. Nämnden har genom fullmäktiges presidium givits möjlighet att yttra sig över anmärkningen inför fullmäktiges behandling av frågan.

  I yttrandet redovisas hur nämnden och dess arbetsutskott har hanterat frågor om ekonomin under 2023. Det framhålls också att nämnden är av uppfattningen att krävs hårt och uthålligt arbeta att få ekonomin i balans. Det arbetet pågår, och är sådant att det inte låter sig ske i en handvändning. Men det bedrivs med full kraft och ett antal åtgärder återfinns i vad som har beslutats på olika sätt. Att genomföra dessa är en stor och mycket viktig utmaning som kräver att nämnden visar beslutsamhet och uthållighet, även när det som måste genomföras inte vinner allas gillande.

  Nämnden avser att med kraft fortsätta arbetet med nå ekonomi i balans och anser mot bakgrund av ovanstående att det saknas skäl att på det sätt som revisorerna har gjort, rikta anmärkning mot nämnden.

  Bilagor

 • I regionstyrelsens delegationsordning delegeras till regiondirektören att fatta beslut om anställning av smittskyddsläkare. Detta är en kvarvarande rest av hur ansvarsområdena tidigare har varit fördelade inom Region Örebro län. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som enligt smittskyddslagen ansvarar för sådant beslut. Därför ska såväl regionstyrelsens som hälso och sjukvårdsnämndens delegationsordningar ändras i enlighet med detta. Detta föreslås ske genom att det i hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning införs en ny punkt 5.4 i vilken rätten att anställa smittskyddsläkare delegeras till förvaltningschefen, utan rätt till vidaredelegation av beslutsfattandet.

  Bilagor

 • Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos per april 2024. Områdeschefer för nära vård, specialiserad vård och psykiatri föredrog respektive områdes ekonomiska ställning med särskilt fokus på uppföljning av handlingsplanen vid hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2024-05-22. Sammantaget för områdena pekar prognosen på ett underskott på cirka 84 miljoner kronor och som i allt väsentligt förklaras av effekter av handlingsplanen som beräknas uppnås först 2025. Under året beräknas cirka 237 miljoner kronor av områdenas samlade handlingsplaner på cirka 330 miljoner kronor att uppnås.

  Ekonomichefen lämnade därefter en samlad bild över hälso- och sjukvårdens resultat per april som visar ett underskott på -202 miljoner kronor, vilket i sin tur ligger i den utvecklingen mot det förväntade resultat för året på -460 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av att under april genomförda reservationer för årets löneavtalseffekter bedöms varav högre än vad som förväntas bli faktiskt resultat. Kostnadsutvecklingen visar fortsatt en låg ökningstakt som en konsekvens av genomförande av handlingsplan och de stoppåtgärder som beslutats hösten 2023.

  Prognosen för 2024 visar ett underskott på ca -560 miljoner kronor jämfört budget, vilket är cirka 100 miljoner kronor sämre än förväntat resultat (-460 miljoner kronor) för året. Avvikelse mot det senare beror främst på åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras först 2024. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på cirka 3,6 procent vilket är mycket lågt jämfört motsvarande nivå i resultatet de senaste åren.

  Bilagor

 • Ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län där förslagsställaren vill att fakturaavdelningen ska skicka hem ett inplastat, numrerat frikort till patienterna efter besök i vården. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att medborgarförslaget anses besvarat.

  I samband med att Region Örebro län inför det nya vårdinformationssystemet kommer en ny digital frikortslösning att införas. Tjänsten kommer automatiskt att hantera frikortsinformationen och patienterna kommer inte längre behöva redogöra för besöken på samma sätt som idag. Genom en ny tjänst på 1177 kommer informationen även att tillgängliggöras på hemsidan efter inloggning. Sett till den nya tjänsten, att det rör sig om ett fåtal patienter som efterfrågar utskrivna frikort samt att Region Örebro län arbetar utifrån Vision e-hälsa 2025 är det inte aktuellt att införa några insatser som medför en ökad manuell administration.

  Bilagor

 • Region Örebro län (Regionen) saknar idag rättspsykiatriska vårdplatser i den lägsta säkerhetsklassen (klass 3). Genom att inrätta nio nya rättspsykiatriska vårdplatser undkommer man ett scenario där Regionen måste köpa vårdplatser från andra regioner eller att rättspsykiatriska patienter med stora vårdbehov tvingas läggas in på en vanlig avdelning inom specialistpsykiatrin. Ett inrättande av nya vårdplatser förutses även generera intäkter för Regionen sett till den stora efterfrågan av rättspsykiatriska vårdplatser som är i landet.

  Bilagor

 • Under hösten 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om att ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram färdplaner med utvecklingsplanen som grund och återkomma till nämnden för beslut.

  Det förslag som psykiatrins områdesledning har tagit fram består av fyra parallella spår: 1. Centralisering av vårdplatser till Örebro; 2. Utveckling av SPOT inom hela länet; 3. Utöka omhändertagande i SPOT av patientgrupper utanför allmänpsykiatrin; 4. Utveckla brukarstyrd inläggning (BI) till självvald inläggning (SI).

  En stor del av arbetet kommer under lång tid behöva anpassas men det första spåret behöver det fattas ett politiskt beslut om då det innebär stängning av vårdplatser.

  Förstudien och dess konsekvensbeskrivningar visar att de föreslagna förändringarna på grund av den nuvarande, ohållbara situationen är nödvändig där möjligheterna väger upp riskerna.

  Bilagor

 • Region Örebro län har erbjudits möjlighet att svara på Socialdepartementets remiss av betänkandet Vaccinationsprogramsutredningen Ett samordnat vaccinationsarbete – för effektivare hantering av kommande vaccinationer, SOU 2024:2.

  Syftet med Vaccinationsprogramutredningen är att säkerställa att de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret är ändamålsenliga och effektiva, med beaktande av erfarenheterna från covid-19 pandemin. Utredningen har bland annat omfattat att se över regleringen om nationella vaccinationsprogram i smittskyddslagen samt rapporteringsskyldigheten till det nationella vaccinationsregistret och om det ska utökas med ytterligare vaccinationer. Syftet med nationella vaccinationsprogram är att säkerställa en god folkhälsa i ett brett samhällsperspektiv.

  Region Örebro län lämnar ett stort antal synpunkter på utredningen men vill särskilt betona att kriterier för vilka vaccinationer, som kan inkluderas i nationella program, bör utgå från den samlade sjukdomsbördan och definieras så att även vaccinationer med syfte att skydda riskgrupper och vaccinationer mot sjukdomar som inte smittar mellan människor kan inkluderas. Utredningens bedömning att vaccination av riskgrupper som syftar till att skydda individer, men som saknar tydlig effekt på smittspridningen, inte kan bli aktuella att ingå i ett nationellt program, riskerar skapa stor ojämlikhet.

  Region Örebro län ser vidare positivt på ett utökat vaccinationsregister, som omfattar såväl nationella som regionala program och även pandemivaccinationer, men menar samtidigt att det finns ett stort behov av en annan sorts vaccinationsregister än dagens hälsodataregister, som kunde omfatta alla givna vaccinationer och där data skulle vara tillgängliga för både invånaren och för hälso- och sjukvården.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om avgiftsbefrielse/fria läkemedel, 23RS13016, 23RS13014, 23RS11657, 23RS13015, 24RS3223, 24RS2900, 24RS2896, 24RS2895, 24RS2384, 24RS2383, 24RS3222, 24RS2899, 24RS2898, 24RS2897, 24RS915, 24RS914, 24RS913, 24RS912, 24RS909, 24RS910.

  2. Biträdande forsknings- och utbildningschefen har fattat tilldelningsbeslut för isokinetisk testutrustning för muskelstyrka MT 2023-0039a, 23RS9843.

  3. Forsknings- och utbildningsdirektören har beslutat om initiering av flödescytometer MT 2024-0013, 24RS873.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av ultraljudsutrustning MT 2024-0031, 24RS1528.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av ultraljudsutrustning MT 2024-0016, 24RS1120.

  6. Biträdande forsknings- och utbildningschefen har tecknat upphandlingskontrakt för isokinetisk testutrustning MT 2023-0039a, 24RS2693.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för diskdesinfektor inklusive diskvagn MT 2020-0207-D1, 24RS1475.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, Registrering- och inspelningsutrustning, elektrofysiologiskt lab, MT 2022-0120-3, 22RS5459.

  9. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat samarbetsavtal kring personuppgiftshanteringen i samband med forskning Psykiatri Södra Stockholm och Region Örebro län, 20RS8114-8.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal avseende anslutning och samarbete kring generiskt kallelsesystem och uppföljningsregister för gynekologisk cellprovskontroll, 24RS3200-1.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal avseende läkemedel Cabometyx, 24RS3727.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om organisationsförändring Område nära vård och Område specialiserad vård, 24RS3893.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftbiträdesavtal avseende medverkan i klinisk låginterventionsprövning rörande amning och Metforminbehandling, 24RS3994.

  14. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om avgiftsbefrielse/fria läkemedel, 24RS4111, 24RS4110, 24RS4112, 24RS4109, 24RS4108, 24RS4132, 24RS4131, 24RS4130, 24RS4129, 24RS4128, 24RS4127, 24RS4126, 24RS4125, 24RS4124, 24RS4123, 24RS4122, 24RS4118, 24RS4117, 24RS4116, 24RS4121, 24RS4120, 24RS4119.

  15. Områdeschefen för nära vård har tecknat avtal avseende plattform för stöd till både fysiska och digitala vårdkontakter, 24RS4510.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för psykiatri 2024-04-03.

  2. Besked om ny personalföreträdare för Läkarförbundet, 24RS4407.

 •   13

  Information - Tillgänglighet

 • -Aktuellt omvärldsläge
  -Strategisk planering och vårdplatssituation
  -Aktuella organisationsfrågor
  -Övriga frågor

 •   15

  Besvarande av anmälda frågor

 •   16

  Presentationer och informationsmaterial

 • § 46

  Protokollsjustering

 • § 47

  Anmälan av frågor

 • § 48

  Besvarande av anmälda frågor

 • Upphandling avseende röntgenutrustningar för slätröntgen, konventionell röntgen till verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik, Område specialiserad vård med placering i Örebro och Lindesberg.

  Upphandlingen omfattar totalt fem stycken utrustningar. I upphandlingen ingår även option för serviceavtal under den tekniska livslängden samt utbildningsoption för medicintekniska ingenjörer och sjukhusfysiker.

  Beräknat totalt upphandlingsvärde under utrustningens livslängd på 10 år är cirka 25 900 000 kronor, där priset för utrustningen beräknas uppgå till cirka
  23 400 000 kronor och serviceavtal till cirka 2 500 000 kronor.

 • Denna upphandling avser funktionsavtal för hematologiska analyser inklusive bestämning av sänkningsreaktion till verksamhetsområde laboratoriemedicin med placering i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Upphandlingen omfattar utrapporterat analysresultat samt leverans av komplett, installerat, testat och nyckelfärdigt produktionssystem.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av den anmärkning som fullmäktiges revisorer har framfört i sin revisionsberättelse avseende årsredovisning för 2023 för Region Örebro län. Nämnden har genom fullmäktiges presidium givits möjlighet att yttra sig över anmärkningen inför fullmäktiges behandling av frågan.

  I yttrandet redovisas hur nämnden och dess arbetsutskott har hanterat frågor om ekonomin under 2023. Det framhålls också att nämnden är av uppfattningen att krävs hårt och uthålligt arbeta att få ekonomin i balans. Det arbetet pågår, och är sådant att det inte låter sig ske i en handvändning. Men det bedrivs med full kraft och ett antal åtgärder återfinns i vad som har beslutats på olika sätt. Att genomföra dessa är en stor och mycket viktig utmaning som kräver att nämnden visar beslutsamhet och uthållighet, även när det som måste genomföras inte vinner allas gillande.

  Nämnden avser att med kraft fortsätta arbetet med nå ekonomi i balans och anser mot bakgrund av ovanstående att det saknas skäl att på det sätt som revisorerna har gjort, rikta anmärkning mot nämnden.

 • I regionstyrelsens delegationsordning delegeras till regiondirektören att fatta beslut om anställning av smittskyddsläkare. Detta är en kvarvarande rest av hur ansvarsområdena tidigare har varit fördelade inom Region Örebro län. Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som enligt smittskyddslagen ansvarar för sådant beslut. Därför ska såväl regionstyrelsens som hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordningar ändras i enlighet med detta. Detta föreslås ske genom att det i hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning införs en ny punkt 5.4 i vilken rätten att anställa smittskyddsläkare delegeras till förvaltningschefen, utan rätt till vidaredelegation av beslutsfattandet.

 • Ekonomisk uppföljning av utfall och prognos per april 2024. Områdeschefer för nära vård, specialiserad vård och psykiatri föredrog respektive områdes ekonomiska ställning med särskilt fokus på uppföljning av handlingsplanen vid hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2024-05-22. Sammantaget för områdena pekar prognosen på ett underskott på cirka 84 miljoner kronor och som i allt väsentligt förklaras av effekter av handlingsplanen som beräknas uppnås först 2025. Under året beräknas cirka 237 miljoner kronor av områdenas samlade handlingsplaner på cirka 330 miljoner kronor att uppnås.

  Ekonomichefen lämnade därefter en samlad bild över hälso- och sjukvårdens resultat per april som visar ett underskott på -202 miljoner kronor, vilket i sin tur ligger i den utvecklingen mot det förväntade resultat för året på -460 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av att under april genomförda reservationer för årets löneavtalseffekter bedöms varav högre än vad som förväntas bli faktiskt resultat. Kostnadsutvecklingen visar fortsatt en låg ökningstakt som en konsekvens av genomförande av handlingsplan och de stoppåtgärder som beslutats hösten 2023.

  Prognosen för 2024 visar ett underskott på ca -560 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är cirka 100 miljoner kronor sämre än förväntat resultat (-460 miljoner kronor) för året. Avvikelse mot det senare beror främst på åtgärder inom handlingsplanen som beräknas genomföras först 2024. Prognosen innebär en nettokostnadsökning på cirka 3,6 procent vilket är mycket lågt jämfört motsvarande nivå i resultatet de senaste åren.

 • Ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län där förslagsställaren vill att fakturaavdelningen ska skicka hem ett inplastat, numrerat frikort till patienterna efter besök i vården. Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår beslut om att medborgarförslaget anses besvarat.

  I samband med att Region Örebro län inför det nya vårdinformationssystemet kommer en ny digital frikortslösning att införas. Tjänsten kommer automatiskt att hantera frikortsinformationen och patienterna kommer inte längre behöva redogöra för besöken på samma sätt som idag. Genom en ny tjänst på 1177 kommer informationen även att tillgängliggöras på hemsidan efter inloggning. Sett till den nya tjänsten, att det rör sig om ett fåtal patienter som efterfrågar utskrivna frikort samt att Region Örebro län arbetar utifrån Vision e-hälsa 2025 är det inte aktuellt att införa några insatser som medför en ökad manuell administration.

 • Region Örebro län (Regionen) saknar idag rättspsykiatriska vårdplatser i den lägsta säkerhetsklassen (klass 3). Genom att inrätta nio nya rättspsykiatriska vårdplatser undkommer man ett scenario där Regionen måste köpa vårdplatser från andra regioner eller att rättspsykiatriska patienter med stora vårdbehov tvingas läggas in på en vanlig avdelning inom specialistpsykiatrin. Ett inrättande av nya vårdplatser förutses även generera intäkter för Regionen sett till den stora efterfrågan av rättspsykiatriska vårdplatser som är i landet.

 • Under hösten 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om att ge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram färdplaner med utvecklingsplanen som grund och återkomma till nämnden för beslut.

  Det förslag som psykiatrins områdesledning har tagit fram består av fyra parallella spår: 1. Centralisering av vårdplatser till Örebro; 2. Utveckling av SPOT inom hela länet; 3. Utöka omhändertagande i SPOT av patientgrupper utanför allmänpsykiatrin; 4. Utveckla brukarstyrd inläggning (BI) till självvald inläggning (SI).

  En stor del av arbetet kommer under lång tid behöva anpassas men det första spåret behöver det fattas ett politiskt beslut om då det innebär stängning av vårdplatser.

  Förstudien och dess konsekvensbeskrivningar visar att de föreslagna förändringarna på grund av den nuvarande, ohållbara situationen är nödvändig där möjligheterna väger upp riskerna.

 • Region Örebro län har erbjudits möjlighet att svara på Socialdepartementets remiss av betänkandet Vaccinationsprogramsutredningen Ett samordnat vaccinationsarbete – för effektivare hantering av kommande vaccinationer, SOU 2024:2.

  Syftet med Vaccinationsprogramsutredningen är att säkerställa att de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret är ändamålsenliga och effektiva, med beaktande av erfarenheterna från covid-19 pandemin. Utredningen har bland annat omfattat att se över regleringen om nationella vaccinationsprogram i smittskyddslagen samt rapporteringsskyldigheten till det nationella vaccinationsregistret och om det ska utökas med ytterligare vaccinationer. Syftet med nationella vaccinationsprogram är att säkerställa en god folkhälsa i ett brett samhällsperspektiv.

  Region Örebro län lämnar ett stort antal synpunkter på utredningen men vill särskilt betona att kriterier för vilka vaccinationer, som kan inkluderas i nationella program, bör utgå från den samlade sjukdomsbördan och definieras så att även vaccinationer med syfte att skydda riskgrupper och vaccinationer mot sjukdomar som inte smittar mellan människor kan inkluderas. Utredningens bedömning att vaccination av riskgrupper som syftar till att skydda individer, men som saknar tydlig effekt på smittspridningen, inte kan bli aktuella att ingå i ett nationellt program, riskerar skapa stor ojämlikhet.

  Region Örebro län ser vidare positivt på ett utökat vaccinationsregister, som omfattar såväl nationella som regionala program och även pandemivaccinationer, men menar samtidigt att det finns ett stort behov av en annan sorts vaccinationsregister än dagens hälsodataregister, som kunde omfatta alla givna vaccinationer och där data skulle vara tillgängliga för både invånaren och för hälso- och sjukvården.

 • Anmälningsärenden:

  1. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om avgiftsbefrielse/fria läkemedel, 23RS13016, 23RS13014, 23RS11657, 23RS13015, 24RS3223, 24RS2900, 24RS2896, 24RS2895, 24RS2384, 24RS2383, 24RS3222, 24RS2899, 24RS2898, 24RS2897, 24RS915, 24RS914, 24RS913, 24RS912, 24RS909, 24RS910.

  2. Biträdande forsknings- och utbildningschefen har fattat tilldelningsbeslut för isokinetisk testutrustning för muskelstyrka MT 2023-0039a, 23RS9843.

  3. Forsknings- och utbildningsdirektören har beslutat om initiering av flödescytometer MT 2024-0013, 24RS873.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av ultraljudsutrustning MT 2024-0031, 24RS1528.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av ultraljudsutrustning MT 2024-0016, 24RS1120.

  6. Biträdande forsknings- och utbildningschefen har tecknat upphandlingskontrakt för isokinetisk testutrustning MT 2023-0039a, 24RS2693.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för diskdesinfektor inklusive diskvagn MT 2020-0207-D1, 24RS1475.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandlingsuppdrag, Registrering- och inspelningsutrustning, elektrofysiologiskt lab, MT 2022-0120-3, 22RS5459.

  9. Forsknings- och utbildningsdirektören har tecknat samarbetsavtal kring personuppgiftshanteringen i samband med forskning Psykiatri Södra Stockholm och Region Örebro län, 20RS8114-8.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal avseende anslutning och samarbete kring generiskt kallelsesystem och uppföljningsregister för gynekologisk cellprovskontroll, 24RS3200-1.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal avseende läkemedel Cabometyx, 24RS3727.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om organisationsförändring Område nära vård och Område specialiserad vård, 24RS3893.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftbiträdesavtal avseende medverkan i klinisk låginterventionsprövning rörande amning och Metforminbehandling, 24RS3994.

  14. Områdeschefen för psykiatrin har beslutat om avgiftsbefrielse/fria läkemedel, 24RS4111, 24RS4110, 24RS4112, 24RS4109, 24RS4108, 24RS4132, 24RS4131, 24RS4130, 24RS4129, 24RS4128, 24RS4127, 24RS4126, 24RS4125, 24RS4124, 24RS4123, 24RS4122, 24RS4118, 24RS4117, 24RS4116, 24RS4121, 24RS4120, 24RS4119.

  15. Områdeschefen för nära vård har tecknat avtal avseende plattform för stöd till både fysiska och digitala vårdkontakter, 24RS4510.

  Meddelandeärenden:

  1. Protokoll beredning för psykiatri 2024-04-03.

  2. Besked om ny personalföreträdare för Läkarförbundet, 24RS4407.

 • § 59

  Information - Tillgänglighet

 • § 60

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.