Hoppa över navigering
 • § 97

  Protokollsjustering

 • § 98

  Anmälan av frågor

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en uppföljande granskning av ambulanssjukvården och Region Örebro läns anpassning till lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Syftet med uppföljningen är att ge svar om hälso- och sjukvårdsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att granskningens slutsatser i allt väsentligt är i linje med förvaltningens och med det pågående arbetet på de områden där revisorerna lämnar rekommendationer.

 • En statlig utredning har haft i uppdrag att utreda vad som krävs för att Sverige ska ingå i ett gränsöverskridande utbyte av patientöversikter inom EES och att lämna förslag som möjliggör utbyte av patientöversikter med information från alla vårdgivare och omsorgsgivare. Utredningen föreslår bland annat att regeringen ska säkerställa att en infrastruktur för att tillgängliggöra information om patientens hälsa och vård till en patientöversikt finns tillgänglig för alla vårdgivare, samt att E-hälsomyndigheten ges i uppdrag att tillhandahålla en digital tjänst för att ta del av patientöversikter från utlandet för hälso- och sjukvårdspersonal.

  I förslaget till yttrande betonas värdet av att inom landets gränser utgå från redan etablerade lösningar. Region Örebro län ställer sig positiv till utredningens förslag när det gäller kravet på information, samtycke till förmedling av patientöversikter över landsgränser samt möjligheten till spärr. I yttrandet framförs även bland annat att den stora utmaningen när det gäller utredningens förslag ligger i kostnadsaspekten.

 • I en motion föreslås en översyn för hur en organisation ska kunna stödja att möjliggöra vård och behandling mot skadligt bruk och posttraumatiskt stressyndrom på ett evidensbaserat och personcentrerat sätt. I förslaget till svar framgår att det finns kompetens inom beroendevården för att utföra traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. Förslaget är därför att motionen ska anses vara besvarad.

 • Till Region Örebro län har kommit en motion med förslag på en kartläggning av rutiner och arbetssätt för Region Örebro län och kommunerna, samt en regional handlingsplan för dessa, när det gäller vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik.

  I förslaget till svar framgår att det finns stora förbättringsbehov när det gäller vård och behandling av människor med både beroendeproblematik och psykiatriska diagnoser. En statlig utredning har nyligen lämnat förbättringsförslag som Region Örebro län i stor utsträckning stödjer. Region Örebro län och länets kommuner har en gemensam förståelse för de brister och utvecklingsbehov som finns, men riktningen för det fortsatta arbetet beror på om utredningens förslag kommer att genomföras. Förslaget är därför att motionen ska anses vara besvarad.

 • Till Region Örebro län har kommit en motion från Jessica Carlqvist med flera (alla Vänsterpartiet). I motionen föreslås att en handlingsplan tas fram för att arbeta för en jämlik psykiatrisk vård i hela regionen avseende behandlingsutbud och behovsanpassad vård, både för barn, unga och vuxna.

  I förslaget till svar framgår att både den allmänpsykiatriska och den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten organiserades om för några år sedan, bland annat för att göra vården jämlik oavsett var patienten bor. Inom den allmänpsykiatriska verksamheten pågår fortfarande ett arbete för att få bort de geografiska skillnader som finns, medan det inom barn- och ungdomspsykiatrin inte finns några skillnader i vårdutbud som beror på var patienten bor. Motionen anses därför vara besvarad.

 • I en motion föreslås att regionfullmäktige beslutar att införa psykiatrisk fysioterapi för patienter som är yngre än 18 år samt erbjuda detta till målgruppen inom barn- och ungdomspsykiatrin. I förslaget till svar framgår att det inte finns några medicinska skäl att inte ge behandlingen till personer som är yngre, och att den psykiatriska fysioterapimottagningen har fått i uppdrag att även ta emot patienter som ännu inte fyllt 18 år. Förslaget är därför att motionen ska bifallas.

 • Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för hälso- och sjukvårdsnämnden 2024.

 • Anmälningsärenden:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat avtal med InfoSolutions Sverige AB avseende molntjänst för elektroniska remisser och svar, 23RS7654.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med DPA Data Processing Agreement enGenome SRL, 23RS8187.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Norsk Luftambulanse Teknologi AS, 23RS8253.

  4. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling gällande övernattningshotell för patienter som skall opereras vid Karlskoga lasarett, 23RS8560.

  5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av teckenspråkstolktjänst, 23RS8663.

  6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut kring upphandling av peruker och ögonfransar, samt tatuering av ögonbryn, 22RS4630.

  7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om upphandling av vårdavtal avseende lymfterapeutiska behandlingar, 23RS8724.

  8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om bemanningsplaner och fastställande av verksamhetens budgetförslag, 23RS8985.

  9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling sprutdispenser MT 2023-0001-2, 23RS5538.

  10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling MT-utrustning till Core-faciliteten MT 2023-006, 23RS2633.

  11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling ultraljudsutrustning till verksamhetsområde onkologi MT 2023-0053, 23RS1850.

  12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling ultraljudsutrustning till verksamhetsområde barn och ungdomsmedicin MT 2023-0043, 23RS710.

  13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling ultraljudsutrustning MT 2023-0042, 23RS709.

  14. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut om upphandling vattenreningsanläggning MT 2022-0138, 22RS9790.

  15. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling laboratorieinformationssystem MT 2023-0089, 23RS5260.

  16. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för vattenreningsanläggning MT 2022-0138, 22RS9792.

  17. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ögonsimulator MTH 2023-0052, 23RS1623 .

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för ultraljudsutrustning MT 2023-0042, 23RS763.

  19. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för infärgningsutrustning inklusive montering MT 2022-0119, 22RS5382.

  20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för operationsmikroskop MTH 2019-0101-c , 19RS3867.

  21. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för röntgenutrustning för genomlysning MT 2022-0005, 21RS9105.

  22. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för operationsmikroskop MTH 2021-0091, 21RS2649.

  23. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för operationsmikroskop 2019-0101-c, 19RS3867.

  24. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat upphandlingskontrakt för operationsmikroskop MTH 2021-0091, 21RS2651.

  25. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat tilldelningsbeslut för upphandling Albiautrustning inklusive förbrukning MT 2020-0045, 20RS639.

  26. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om initiering av upphandling mobil CT MT 2020-0001-5, 23RS8710.

  27. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat om förvaltningsövergripande åtgärder för kostnadsminskningar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 23RS9593.

  28. Hälso- och sjukvårdsdirektören har beslutat att avslå begäran om att få ta del av allmänna handlingar, 23RS9655.

  29. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Örebro universitet och Region Örebro län kring verksamheten CEBIO, 18RS2567.

  30. Tillförordnad chef för Område forskning och utbildning har tecknat avtal mellan Region Örebro län och 1928 Diagnostics AB avseende research collaboration agreement, 23RS9522.

  31. Ordföranden för hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat remiss om förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, 23RS7440.

  32. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Paratus/CSAM Karlstad AB, 22RS4000.

  33. Hälso- och sjukvårdsdirektören har tecknat nationellt avtal mellan Region Örebro län, och Sveriges alla regioner och Pfizer AB (tidigare Pfizer Innovations AB) avseende läkemedel Vyndaqel, 21RS9415.

  Meddelandeärenden:

  1. Öppet brev från medborgare gällande egenavgifterna för ortopediska hjälpmedel, 23RS8880.

  2. Svar på öppet brev från medborgare gällande egenavgifter för ortopediska hjälpmedel, 23RS8880.

  3. Öppet brev från förslagsställare av medborgarförslag, 23RS1903.

  4. Synpunkter från medarbetare på allmänpsykiatriska mottagningen unga vuxna.

  5. Protokoll beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 2023-09-13.

  5. Protokoll beredning för forskning och utbildning 2023-09-19.

  6. Protokoll beredning för nära vård 2023-09-20.

  7. Protokoll beredning för psykiatri 2023-09-13.

 • I Region Örebro läns verksamhetsplan för 2024 framgår att det nu finns behov av en samlad plan för hur Region Örebro län ska utveckla länets hälso- och sjukvård. Ett förslag till utvecklingsplan har här tagits fram, som ska gälla för all vård som Region Örebro län bedriver i egen regi. Planen kommer under 2024 att fördjupas ytterligare och den kommer dessutom att konkretiseras i färdplaner.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen står inför flera stora utmaningar, framför allt vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning. För att kunna klara sitt uppdrag behöver det därför ske omfattande förändringar inom hälso- och sjukvården, både när det gäller arbetssätt och struktur. Denna utvecklingsplan anger ram och inriktning för dessa förändringar.

 • Det ekonomiska läget är mycket ansträngt i Region Örebro län. För Hälso- och sjukvårdsförvaltningen råder ett sparkrav på 414 miljoner kronor för kommande års budget. Just nu pågår arbete inom flera områden för att uppnå en ekonomi i balans. Bland annat fattades den 15 september 2023 beslut om omedelbart införande av generellt anställningsstopp och stopp för hyrpersonal.

 • § 109

  Information - Tillgänglighet

 • § 110

  Beredning: Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024

 • § 111

  Information - Hållbarhetsarbetet

 • § 112

  Information - Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 113

  Besvarande av anmälda frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.