Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion har inkommit från Anna Nordqvist (M) till Region Örebro län den 28 december 2022 om att införa avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Anmäls att medborgarförslag inkommit till Region Örebro län den 6 januari 2023 om privatiseringar av vårdcentraler i Degerfors och Karlskoga.

  Medborgarförslaget har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Partierna har nu nominerat förtroendevalda i angivna organ.

 • Regionstyrelsen har sedan tidigare ett arbetsutskott, för vilket styrelsen har beslutat om en uppdragsbeskrivning. Under arbetet i styrelsens planerings- och organisationskommitté under våren 2022, diskuterades inrättandet av ett personalutskott, till vilket olika typer av personalfrågor skulle föras, och arbetsutskottet avlastas motsvarande frågor.

  Regionfullmäktige har i bestämmelserna för politiska organ även angivit att regionstyrelsen får besluta att inrätta även andra utskott, liksom att besluta om deras sammansättning och uppgifter. Mot bakgrund av detta föreligger nu ett förslag på dels inrättande av ett personalutskott i styrelsen, dels en reviderad uppdragsbeskrivning för arbetsutskottet, liksom en uppdragsbeskrivning för personalutskottet. Till personalutskottet förs de frågor som handlar om regionstyrelsens roll som arbetsgivare i Region Örebro län, medan arbetsutskottet behåller olika typer av ekonomi- och ägarfrågor samt frågor om vårdval.

  Bilagor

 • I förslaget till reviderad delegationsordning för regionstyrelsen har anpassningar till den rådande nämndorganiseringen skett. Vidare har hänsyn tagits till inrättande av ett personalutskott. Sedan har även vissa redaktionella förtydliganden gjorts.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade 221207 om nya patientavgifter i Hälso och sjukvården inför 2023. Några av de förändringar som beslutades var, slopad avgift för HPV-vaccinering för kvinnor födda 1994-1999 i samband med screening mot livmoderhalscancer samt sänkt åldersgräns för avgiftsfri vaccinering mot pneumokockinfektion från 70 till 65 år.

  Förslaget att ändra åldersgränsen kring vaccinering mot HPV och att sänka åldersgräns för avgiftsfri vaccinering mot pneumokockinfektion beräknas kosta 4 miljoner där samtliga vårdcentraler inom Hälsovalssystemet behöver kompenseras med denna summa.

  Bilagor

 • Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.

  Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2024 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till maj ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i slutet av maj och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

  Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i oktober. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid regionstyrelsens seminarium i november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2023. Det avser uppföljning av helår 2022 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2023.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - utse tillförordnad områdeschef Forskning och utbildning Jonas Appelberg, att ingå som Region Örebro läns representant i nationell styrgrupp för ALF,
  - att disponera 3 miljoner kronor ur regionstyrelsens pott för oförutsedda investeringar 2022 till byggnation av tre takbryggor vid helikopterplattan på Universitetssjukhuset Örebro samt att överföra investeringsmedel för fastighetsinvesteringar till servicenämnden, där investeringen ska göras, 22RS12688,
  - att disponera 2 miljoner kronor ur regionstyrelsens pott för oförutsedda investeringar 2022 till ombyggnation av ventilation på IVA/TIVA vid Universitetssjukhuset Örebro samt att överföra investeringsmedel för fastighetsinvesteringar till servicenämnden, där investeringen ska göras, 22RS12689,
  - firmateckning i vissa fall, 23RS167.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat följande beslut:
  - åtgärd för att upprätthålla verksamhet under jul- och nyårshelgen 2022/2023, 22RS12308,
  - åtgärder för att upprätthålla verksamheten inom Verksamhetsområde rättspsykiatri, 22RS12565,
  - åtgärder för att upprätthålla planerad verksamhet inför sommaren 2023, 22RS12564,
  - offert Poolia avseende rekrytering av verksamhetschef område Nära vård, 22RS12691.

  3. Områdeschefen för psykiatrin har fattat följande beslut:
  - fria läkemedel samt LPT, 22RS11498,
  - fria läkemedel, LPT och fria öppenvårdsbesök, 22RS11567,
  - LPT, 22RS10783, 22RS10786, 22RS10782, 22RS11176, 22RS11176, 22RS11566, 22RS11495, 22RS11498, 22RS10783, 22RS11567, 22RS10783,
  - fria läkemedel, 22RS11495, 22RS11566,
  - lönetillägg, 22RS232-42, 22RS232-43.

  4. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar under december 2022 enligt sammanställning, 22RS151,
  - skriftlig varning, 22RS11946,
  - ändring av lön under pågående anställning, 22RS10425-11—17.

  5. Administrativ chef för Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställning, 22RS6538.

  6. Områdeschefen för Trafik och samhällsplanering Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar, 22RS5448, 22RS8224, 22RS4231, 22RS8108, 22RS8715, 22RS8713, 22RS8720, 22RS8718, 22RS8714, 22RS8716, 22RS11381, 22RS3723.

  7. Områdeschefen för Utbildning och arbetsmarknad, Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar, 22RS6518, 22RS6501, 22RS6518.

  8. Rektor för Fellingsbro folkhögskola har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar, 22RS6340, 22RS9252, 22RS11860.

  9. Områdeschefen för Energi och klimat, Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställning, 22RS8050.

  10. Områdeschefen för Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställning, 22RS8719.

  11. Enhetschef för Allmän kollektivtrafik, Regional utveckling har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställning, 22RS3723.

  12. Områdeschefen för Nära vård har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 22RS11912, 22RS12024, 22RS12259, 22RS12421, 22RS12608,
  - avstängning AB § 10 mom. 2,3, 22RS11617.

  13. Regionstyrelsens ordförande har fattat följande beslut:
  - nominering till presidiet i transportarbetsgruppen inom CPMR Baltic Sea Commission, 22RS11399-6.

  14. Verksamhetscheferna för Folktandvården Eyra, Folktandvården Karlskoga, Folktandvården Adolfsberg, Folktandvården Kumla, Folktandvården Lindesberg och ekonomichefen Folktandvården har fattat beslut om tillsvidareanställningar.


  Meddelandeärenden:

  1. Jonas Claesson är tillförordnad regiondirektör under Rickard Simonssons ledighet 2022-12-27 – 2023-01-08.

  2. Robert Kaivanto är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och Tolkförmedling under Caroline Balkstedts ledighet 2022-12-22 – 2022-12-28.

  3. Malin Sandberg är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och Tolkförmedling under Caroline Balkstedts ledighet 2023-01-26 – 2023-01-27.

  4. Pia Lindahl är tillförordnad förvaltningschef för Folktandvården under Idakajsa Sands ledighet 20223-12-27 – 2022-12-29 samt 2023-01-02 – 2023-01-05.

  5. Camilla Almgren är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2023-01-02 – 2023-01-05.

  6. Protokoll
  - Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-09,
  - Tåg i Bergslagen AB 2022-11-18, 2022-12-14,
  - Etikrådet 2022-12-15,
  - Pensionärsrådet 2022-12-16.

  7. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat:
  - cirkulär 22:46 Åldershöjningar från och med 1 januari 2023 i AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen, 22RS11062,
  - överenskommelse Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023, 22RS12680,
  - överenskommelse Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023, 22RS12684,
  - överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023, 22RS12685.

  8. Finansrapport december 2022, 22RS1225.

  Bilagor

 •   10

  Svar på medborgarförslag om administration av gratis sjukvård till regionanställda

 •   11

  Regiondirektörens information

 •   12

  Utbildning regionstyrelsens ledamöter och ersättare

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.