Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion inkommit från Sebastian Cehlin (M) och Katarina Tolgfors (M) till Region Örebro län den 22 juni 2022 om att införa en särskild mottagning inom Region Örebro län för sexualbrottsutsatta.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Andreas Tranderyd (MP) om förbättrad synlighet av Region Örebro läns demokratiska mötesplats och funktion.

  Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben för administration, juridik och säkerhet för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Anmäls att en motion inkommit till Region Örebro län från Anna Nordqvist (M) om kvinnors smärtproblematik ska tas på allvar – endometrios.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2022 utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022.

  Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

  Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

  Bilagor

 • Verksamhetsplanen innehåller effektmål från regionfullmäktige med indikatorer och strategier enligt regionstyrelsens ansvar. Effektmålen och strategierna har konkretiserats med regionstyrelsens mål, indikatorer samt uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller de ekonomiska förutsättningarna och budget för regionstyrelsens verksamheter. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. I bilaga finns Regionkansliets gemensamma verksamhetsplan.

  Med anledning av ny politisk organisation från 2023 kommer regionstyrelsen att ta över ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län. Beskrivning av ansvaret finns i nuvarande samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2023. Förändringen ska beslutas i en kompletterande verksamhetsplan med budget 2023.

  Bilagor

 • Regeringen har avsatt 372 miljoner kronor i statsbidrag med syftet att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård. Medlen delas upp i tre block och bedömningen är för närvarande att Region Örebro län kan ta del av block 1 och rekvirera 6,9 miljoner kronor. Då det är forsknings- och utbildningsnämnden som ansvarar för AT-tjänsterna bör det statsbidrag som Region Örebro län kan ta del av tillfalla nämnden.

  Bilagor

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag (S2022/01057) att betala
  ut ytterligare medel till regionerna för att öka kapaciteten i vården. Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgick till 12,4 miljoner kronor för Region Örebro län och regionstyrelsen har i juni beslutat om att fördela detta bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Regeringen ser behov av att ytterligare stärka vårdens kapacitet och tillför därför ytterligare 500 miljoner kronor till regionerna. Detta mot bakgrund av den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården. Regeringen ändrar även i samband med detta villkoren för bidraget. Enligt regeringens ändringsbeslut 2022-07-07 kan regionerna använda medlen för att utöka antalet vårdplatser (inklusive intensivvårdsplatser), förbättra arbetsmiljön inom vården samt bland annat anställa fler sjuksköterskor.
  Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet
  vårdplatser. Utökningen av vårdplatser kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård inklusive intensivvård. Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att förbättra arbetsmiljön inom vården. Att förbättra arbetsmiljön innebär att medlen till exempel kan användas för att skapa en bättre arbetssituation för personalen inom vården och som även medför att kapaciteten i vården ökar. Medlen kan också användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även användas till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

  Fördelningen av medel räknas utifrån andel invånare per region, vilket motsvarar 14,7 miljoner kronor för Region Örebro län.

  Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för år 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom Region Örebro län. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

  Bilagor

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en granskning av intern kontroll rörande hantering av statsbidrag. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.
  Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

  Följande iakttagelser redovisas i revisionsrapporten:

  Revisorerna bedömer:

  att det delvis finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej.

  att det delvis finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag.

  att det delvis finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag

  att hanteringen av statsbidrag inte omfattas av nämndernas interna kontroll.

  att nämnderna och regionstyrelsen säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed.

  Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att:

  • Upprätta styrande dokument som omfattar hantering av statsbidrag avseende beslut, ansökan och återrapportering.
  • Överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidrag.
  • Överväga behovet att förtydliga delegationsordningen avseende ansöka, rekvirera samt avstå statsbidrag.

  Regionstyrelsens yttrande

  *Allmänt om statsbidrag
  Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Det generella statsbidraget utbetalas i samband med skattemedlen och behöver inte sökas. Det generella statsbidraget består av cirka 70 olika beslutade statsbidrag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bevakar de generella statsbidragen och inkluderar dem i de prognoser över skatteintäkter och generella statsbidrag som SKR presenterar för regioner och kommuner. Regionkansliets ekonomistab stämmer av att utbetalda generella statsbidrag överensstämmer med SKRs lämnade uppgifter.

  Hanteringen av riktade statsbidrag är inte lika strömlinjeformad. Antalet beslutade riktade statsbidrag till regioner uppgår i juni 2022 (avseende 2022) till 39 stycken, varav 27 avser hälso- och sjukvård. Avseende statsbidragen till hälso- och sjukvården sker ett samarbete mellan SKR och regeringen inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen.

  I överenskommelserna mellan SKR och regeringen preciseras villkoren för respektive statsbidrag. För 2022 finns 20 stycken överenskommelser. Ofta sluts dessa en bit in på det år som statsbidraget avser. För 2022 har 14 överenskommelser slutits under 2022, det senaste i juni 2022. Vidare ska statsbidragen i vissa fall rekvireras, medan de ibland betalas ut per invånare utan krav på återredovisning. Oftast ställs krav på någon form av återredovisning, ibland även delredovisning. Återredovisningarna kan handla om vad regionen gjort i form av aktiviteter, volymtal, väntetider eller kostnader. Det finns således en flora av varianter vad gäller hantering av de riktade statsbidragen, vilka regionen inte kan påverka.

  SKR företräder kommuner och regioner gentemot regeringen i bevakning av de generella statsbidragen samt i förhandlingar med regeringen om vilka villkor som ska gälla för de riktade statsbidragen. SKR informerar regelbundet kommuner och regioner om utfallet av de generella statsbidragen samt överenskomna villkor för de riktade statsbidragen.

  *Regionens hantering av riktade statsbidrag för finansiering av hälso- och sjukvård
  Regionfullmäktige beslutade 2019 att inkomna riktade statsbidrag ska hanteras och tillfalla den nämnd eller nämnder vars verksamhet överenskommelsen berör.

  Avseende av regeringen beslutade nya riktade statsbidrag har fullmäktige i verksamhetsplan med budget beslutat ge regionstyrelsen mandat att besluta om vilken nämnd som det nya statsbidraget ska tillfalla.

  Med besluten ovan finns en eller flera ansvariga nämnder för respektive statsbidrag. Därefter har respektive nämnd ansvaret att i dess verksamhetsplan med budget budgetera statsbidragets intäkt och dess eventuella kostnadseffekt.
  Respektive nämnds förvaltning ansvarar därefter för att ansökan och att återrapportering sker utifrån de villkor som gäller för respektive statsbidrag.

  *Slutsatser
  Regionstyrelsen anser att regionen har en tillfredsställande beslutskedja rörande riktade statsbidrag. De statsbidrag som ska sökas återfinns i berörd nämnds verksamhetsplan med budget. Nya beslutade statsbidrag under året fördelas via regionstyrelsen.

  Regionstyrelsen anser att verkställigheten, att rekvirera och återrapportera till kammarkollegiet eller motsvarande, är att betrakta som verkställighet och ryms inom befintlig delegationsordning. Det kan dock finnas skäl att pröva om delegationsordningen ytterligare kan förtydligas gällande statsbidrag. Detta ska prövas i samband med att nya delegationsordningar utarbetas.

  Av revisionsrapporten framgår att ”Inarbetade arbetsrutiner finns både inom Regionkansliet och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dokumenterade rutiner saknas.” Regionstyrelsen är i det här fallet mycket tveksam till värdet av ”en normal” rutinbeskrivning med syftet att ange hur riktade statsbidrag hanteras inom Region Örebro län. Denna rutinbeskrivning skulle behöva omfatta nära lika många exempel som antalet statsbidrag, ständigt behöva uppdateras och inte kunna ange något om hur nästa beslutade statsbidrag ska hanteras, då villkoren för detta inte kan förutses.

  De administrativa insatserna för att hantera de riktade statsbidragen är redan idag betydande. Att dokumenterar hanteringen av varje enskilt statsbidrag skulle göra administrationen än mer omfattande. Regionstyrelsen bedömer att värdet av sådana rutinbeskrivningar är lågt i relation till dess kostnad.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 juni 2022 behandlat revisionsrapporten avseende behov av att ta upp statsbidragshanteringen i internkontrollplanen. I sitt svar anger nämnden att de och dess beredningar kontinuerligt får information om hur förvaltningen arbetar rörande statsbidragen. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det inte finns behov att införa ytterligare internkontrollmoment som omfattar statsbidragen. Nämnden bedömer att den organisation som förvaltningen har kring statsbidragen säkerställer att regionen följer statens intentioner med den styrning som statsbidragen innebär och att regionen inte förlorar pengar som regionen skulle ha möjlighet att få.

  Regionstyrelsen vill till nämndens yttrande tillägga att hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en omfattande internkontrollplan. För 2022 omfattar den 22 olika risker. 28 åtgärder har formulerats och ska genomföras i syfte att minska dessa risker. Uppföljning sker på ett systematiskt sätt.

  Regionstyrelsen vill dessutom framföra att det, utöver vidtagna åtgärder kopplat till IK-planen, rutinmässigt sker en så kallad ”egen kontroll”. Det innebär att verksamheter följer upp och utvärderar den egna verksamhetens resultat. I det avseendet är hanteringen statsbidragen ett bra exempel. Uppföljning av statsbidrag sker regelbundet på verksamhetsnivå, i beredningar, i nämnden och på regionnivå. Jämförelser sker med SKRs lämnade information, med andra regioner och med föregående års utfall.

  Regionstyrelsens samlade uppfattning är att uppföljning och kontroll av statsbidragshanteringen, med hjälp av SKR och inom regionen, sker med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag bedöms därmed vara tillräcklig.

  Bilagor

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.
  Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har tre nya områden tillkommit: hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster, utbetalningsrutiner samt attesthantering.

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, dock kan inget av områdena anses vara fullt ut åtgärdade.
  Iakttagelser och förslag till förbättringar

  Följande iakttagelser redovisas i revisionsrapporten:

  • Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Under 2021 har det genomförts informationsinsatser till både anställda chefer men uppföljning av i vilken omfattning bisysslor anmälts enligt regionens riktlinjer har fortfarande inte gjorts. Enligt uppgift kommer detta att göras under 2022.

  • Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna på förbättringar jämfört med tidigare år.

  Revisorernas bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

  • Hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Revisorerna bedömer att det finns rutiner inom området men verifieringen visar att det rutinerna inte fullt ut följs.

  • Utbetalningsrutiner
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Granskningen visar att det finns rutiner och dessa efterlevs.

  • Hantering av attesträtter
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Granskningen visar, likt föregående år, att hantering av attesträtter inte fullt ut skett enligt Region Örebro läns regler. För de förvaltningar där attesträtter hanterats enligt gällande attestregler, visar genomfört stickprov att nämndens fakturor har attesterats i enlighet med gällande attestförteckning. För de förvaltningar där det saknas formellt utsedda attestanter kan vi inte bedöma huruvida nämndens fakturor har attesterats av rätt person 2021. I granskningen av förtroendekänsliga poster noterades även två transaktioner där det finns risk för att avsteg gjorts från Region Örebro läns attestregler avseende jäv och integritet.


  Regionstyrelsens yttrande

  Den 1 januari 2019 infördes en ny politisk organisation i Region Örebro län. Den politiska organisationen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att tillräcklig intern kontroll finns avseende uppföljning av kostnader för köpt vård och hyrläkare, medan regionstyrelsen till följd av arbetsgivaransvaret har ansvara för att tillräcklig intern kontroll finns inom Region Örebro läns HR-rutiner. Respektive nämnd ansvarar för att tilldelning av attester sker enligt attestreglemente och egen delegationsordning. Vidare ansvarar respektive nämnd för att tillfredsställande rutiner finns avseende godkännande och betalning av fakturor.

  Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

  Uppföljning av tidigare granskningsområden

  • Hantering av bisysslor
  Region Örebro län har genomfört insatser för att möjliggöra och underlätta anmälan av bisysslor. Dessa hanteras nu digitalt. En uppföljning av antalet godkända bisysslor är genomförd för 2021. Uppgiften, 613 godkända bisysslor, är redovisad i årsredovisning 2021.
  I de uppdaterade riktlinjerna för bisysslor tydliggörs både chefens och medarbetarens ansvar, i internkontrollplanen för 2022 är hanteringen av bisysslor återigen upptagna. Chefer och medarbetare har tydlig information om vad som gäller inom detta område och kommunikationen sker vid flertalet tillfällen både före och under anställningen. En gång om året ska i medarbetarsamtalet eventuell bisyssla beröras.

  • Kontroll av kostnader för inhyrd personal
  Revisorerna har granskat denna rutin under flera år och bidragit till ökad intern kontroll. Rutinen är dokumenterad och regelbundet genomförs stickprovs-kontroller i en fakturavolym omfattande cirka 3 000 fakturor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 juni 2022 hanterat nämndens yttrande över revisorernas iakttagelser och förslag till åtgärd. Här framgår att de genomförda stickproven av kostnader för inhyrd personal visat på ett antal avvikelser, men att detta kan anses som rimligt med tanke på antalet fakturor. Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats i den interna kontrollen.

  Nya granskningsområden
  • Hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster. Med förtroendekänsliga poster avses till exempel kostnader för alkohol vid representation, anställdas resor i tjänsten, gåvor, uppvaktning till anställda, skattepliktiga ersättningar, tjänsteresor, traktamenten och kvitton med mera.
  Revisorerna noterar att grundkravet är uppfyllt. Dock har revisorerna i en verifiering noterat vissa brister. Verifieringen genomfördes genom att transaktioner kontrollerades genom följande: att syfte och deltagare framgår, att transaktionen till sin inriktning och omfattning är rimlig samt att transaktionen är rätt konterad. Verifieringen genomfördes med ett antal avvikelser. Bland annat saknades det erforderliga underlag för ett antal transaktioner. Flera av dessa kompletterades i samband med granskningen. Därtill fanns enstaka felkonteringar. För de poster som granskats bedömdes alla transaktionerna till sin inriktning och omfattning som rimlig.

  Upprättade rutiner för kontroll, dokumentation och kontering av förtroendekänsliga poster medför en striktare hantering än andra kostnader. Skälen till det är flera, bland annat av skattemässiga skäl och förtroende för hur Region Örebro län använder invånarnas skattemedel. Därför är det positivt att revisorerna konstaterar att samtliga kontrollerade fakturor anses vara rimliga. I de flesta fall behövs en extra anteckning eller bifogad förteckning på till exempel deltagare för att kunna bedöma en fakturas rimlighet. I ekonomisystemet ställs krav på att anteckning sker kopplat till förtroendekänsliga kostnader. Däremot kan systemet inte kontrollera vad som antecknas. Det är därför de attestansvariga som måste ansvara för att kontrollera en faktura och tillse att underlaget till en faktura är fullständigt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att respektive nämnd vidtar åtgärder för att öka kunskapen om de krav som åligger attestansvaret.

  • Hantering av attesträtter
  Ett nytt ekonomisystem infördes från 1 januari 2021. Införandet påverkade möjligheterna att upprätta relevanta underlag, utan omfattande manuellt arbete. Avseende verksamhetsåret 2022 har eller kommer nämnderna att besluta om attesträtter inom sina verksamheter enligt nedan:

  Fullmäktige 2021-11-23
  Regionstyrelsen 2021-11-23
  Hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-03-16
  Forskningsnämnd 2022-04-08
  Folktandvårdsnämnd 2022-01-14
  Servicenämnd 2022-04-25
  Samhällsbyggnadsnämnd 2022-09-01
  Regional tillväxtnämnd 2022-02-10
  Kulturnämnd 2022-10-26
  Gemensam nämnd för företagshälsovård och tolkservice 2022-01-27

  Mot bakgrund av genomförda åtgärder inom flera av de granskade områdena är regionstyrelsens sammanfattande bedömning att den interna kontrollen i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt.

  Bilagor

 • Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län år 2023 är det förfrågningsunderlag som anger förutsättningar för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län (Regionen).

  De revideringar som gjorts i Krav- och kvalitetsboken för år 2023 gäller krav att vårdcentralen ska erbjuda fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt när patienten begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Fast läkarkontakt ska även erbjudas till personer boende på SÄBO.

  Revideringar i Krav och kvalitetsboken 2023 har även gjorts runt listning (utifrån ändrade lagkrav), uppräknad ersättning till utförare samt vissa redaktionella ändringar.

  Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län 2023 beskriver uppdrag och ekonomiska ramar för primärvården. Förfrågningsunderlaget publiceras på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem och på regionens webbplats. Den som uppfyller kraven har rätt att etablera en vårdcentral med ersättning från regionen.

  I Region Örebro län gäller ett sammanhållet primärvårdsuppdrag. Vissa verksamhetsområden ingår inte i Hälsovalsuppdraget.

  Bilagor

 • Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.

  En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget.

  Inga förändringar har gjorts i förfrågningsunderlag med bilagor förutom att ersättningsnivåerna har indexjusterats med 4,3 procent och höjts till 1 033 kronor för ett 45 minuters fysiskt besök och digitalt återbesök samt 1 550 kronor för ett förlängt (90 minuter) fysiskt och digitalt återbesök.

  Bilagor

 • I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter regionen vårdgivaren varje månad för de barn och unga som vårdgivaren har vårdansvar för. Ersättningen, den så kallade ”barnpengen”, är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare.

  Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för år 2023 är 4,3 procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. ”Barnpengen” föreslås därför för år 2023 höjas med 4,3 procent till 1 590 kronor per individ och år.

  Bilagor

 • Inför 2023 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse.

  Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag folktandvården har och som ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen beskrivs i överenskommelsen.

  Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av överenskommelsen.

  Folktandvårdens särskilda ansvar för barn och unga tydliggörs i överenskommelsen 2023. Folktandvården har vårdansvar för de barn och unga som inte gör ett aktivt val av vårdgivare. Bland de barn som inte gör ett aktivt val av vårdgivare finns individer, där särskilda resurser krävs för att barnen ska komma till tandvårdsbehandling och där graden av uteblivande är stor.

  Inför 2023 kommer regionernas ansvar för finansiering och utbildning av allmäntandläkare till specialisttandläkare att förändras enligt tidigare politiska beslut i samtliga regioner. Folktandvården kommer att samverka med andra regioner i Mellansverige. Folktandvården Örebro/Uppsala är i detta sammanhang utsett som en kunskapsnod som innebär förutom egen ST-utbildning även att bistå övriga regioner i kvalitetssäkrade utbildningsinsatser.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämna in redovisning för 2021, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2023.

  Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen.

  Bilagor

 • Handlingar skickas ut senare.

 • Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har i en motion till Region Örebro län den 8 september 2021 lyft frågan om att utveckla kompetensen kring ME. Myalgisk Encefalomyelit (ME) eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS) kallas också kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att den första att-satsen i motionen avslås och att de två andra att-satserna förklaras besvarade.

  I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är fortfarande otillräckliga och det saknas en samsyn inom vården kring diagnostisering och behandling. Region Örebro län följer forskningen inom området och även hur nuvarande diagnosspecifika och icke-diagnosspecifika mottagningar och flöden i Sverige utvecklas.

  Fokus ligger på att säkra ingången till vård genom att höja kompetensen i primärvården och förbättra mottagandet för ett långsiktigt rehabiliterande oavsett om det leder till utomlänskliniker eller förvaltningsinterna lösningar. Diagnosen kan genom en relativt omfattande utredning ställas inom primärvården och under denna process kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till en privat utomlänsklinik som utreder ME.

  Behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera det nya flödet av post-covid-patienter har lett till en kunskapshöjning gällande svårdiagnosticerade sjukdomar såsom ME. Detta förväntas också skapa samordningsvinster. I syfte att skapa en ingång för stöd i specialistvården har en multidisciplinär konferens nyligen inrättats där olika medicinska specialiteter gemensamt bedömer remisser med post-covid-frågeställningar. Arbetsformen innebär i sig en kunskapsökning inom området och skulle om den faller väl ut kunna fortsätta utvecklas.

  Region Örebro län arbetar alltså kontinuerligt för att säkra och utveckla vårdkedjan vid diagnoserna ME och post-covid inom såväl primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning blir en följd av detta. Det finns sålunda i nuläget inga planer på att starta en ME-kopplad mottagning eller ett kunskapscentrum i Örebro. Här behöver det arbetas mer med vad som kan bedrivas sjukvårdsregionalt och vad som med fördel kan vara nationella verksamheter.

  Bilagor

 • Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har lämnat in en om motion om att utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparker.

  Förvaltningen Regional utveckling arbetar idag till del med de punkter som motionen tar upp. Arbetet sker dels genom egen personal och genom avtal med skötselföreningar och länets kommuner.

  Bilagor

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor inom länet.

  I förslaget till svar framgår det att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga som omfattar insatser och strategier från nationell nivå ner till regional- och lokal nivå.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta patienter samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. För samtliga verksamheter gäller att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas och i all denna hantering är dokumentationen avgörande.

  Regionen har med det ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att kvinnan har varit utsatt för våld oavsett var hon vänder sig inom regionen. En specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor kräver en multiprofessionell kompetens och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa utsatta kvinnor till en specifik mottagning.

  Bilagor

 • Miljöpartiet har inlämnat en motion där de föreslår regionfullmäktige besluta
  att ge regionledningen i uppdrag att skyndsamt förbättra Region Örebro läns kommunikation för finsktalande på hemsidorna och i andra kanaler,
  att finsktalande ska ha möjlighet att få information av finsktalande personal via 1177 samt att skriftlig information ska göras tillgänglig på vårdcentraler och sjukhus i de kommuner som ingår i finsktalande förvaltningsområde.

  För hälso- och sjukvårdsinformation är 1177.se navet i kommunikationen. Det är alla regioners gemensamma webbplats med råd om vård som administreras av en nationell redaktion i samarbete med webbredaktörer och innehållsgranskare i hela landet. På 1177.se finns grundläggande information på finska om bland annat covid-19, regler och rättigheter, tänder och egenvårdsråd. Det är också på 1177.se som Region Örebro län vill arbeta vidare med att ta fram mer finskspråkigt innehåll gemensamt med övriga regioner.

  I våra övriga kanaler fungerar Region Örebro läns riktlinje för översättning vägledande för vad som ska översättas. Enligt den har finska en särställning då Region Örebro län är finskt förvaltningsområde, och översättning till finska ska alltid särskilt beaktas vid översättning. Finska är också listat bland de språk som ska prioriteras vid översättning.

  Samrådsgruppen för Sverige Finska föreningar i Örebro län har diskuterat hur information/kommunikation till finsktalande kan förbättras inom Region Örebro län. 1177 upplevs som en bra informationskanal men man önskar att ännu mer information översätts till finska.

  Samrådsgruppen men framförallt föreningarna i länet tar initiativ till olika aktiviteter som bidrar till att samhällsinformation och annan information kommer ut på finska. Ett exempel som Samrådsgruppen tillsammans med kommunerna genomfört under våren 2022 är en föreläsningsserie på finska kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

  Den sammanvägda bedömningen är att samordning kring översättning även fortsättningsvis bör ske gemensamt med övriga regioner inom 1177-samarbetet.

  Erbjuda möjlighet att få information på finska av finsktalande personal via 1177 är inte en fråga som Region Örebro län själva kan lösa utan måste lösas nationellt eller att många regioner samverkar.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. T.f. regiondirektör har fattat följande beslut:
  - undertecknat säkerhetsskyddsavtal för samverkan, 22RS6687,
  - undertecknat ansökan om dispens för kravet, om riktlinjer för remittering till diagnostiska undersökningar, i enlighet med SSMFS 2018:2 kap 1 §.

  2. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - byggnation av fördröjningstank vid helikopterplattan på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS5836,
  - firmateckning i vissa fall, 22RS2152,
  - bidrag om klimatväxlingsbidrag år 2022, 22RS4608.

  3. Områdeschefen för nära vård har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 22RS5523, 22RS5807, 22RS5810, 22RS5816, 22RS6042, 22RS6415, 22RS6417,
  - avstängning AB § 10 mon 2 och 3, 22RS6420,
  - lönetillägg, 22RS7012,
  - avstängning AB § 10 mom.3, 22RS7013.

  4. Områdeschefen för psykiatri har fattat följande beslut:
  - avgiftsbefrielser, kostnadsfria läkemedel, 22RS5486, 22RS5483, 22RS5481, 22RS5480, 22RS5479, 22RS5478, 22RS5477, 22RS5476, 22RS5475, 22RS6250, 22RS6251, 22RS6252, 22RS6245, 22RS6246, 22RS6247, 22RS6248,
  - avgiftsbefrielser, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 22RS5488, 22RS5487, 22RS5484, 22RS5483, 22RS6243, 22RS6244, 22RS6249, 22RS6254,
  - avgiftsbefrielser, psykiatrisk öppenvård, 22RS5234,
  - lönetillägg, 22RS232-21, 23,
  - löneändring, 22RS232-34.

  5. Forsknings- och utbildningschefen har fattat följande beslut:
  - chefsförordnande för verksamhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område forskning och utbildning, verk-samhetsområde Läkemedelscentrum avtalsperiod 2022-06-01 - 2026-06-01, 22RS5029,
  - chefsförordnande för enhetschef, FoU-staben, Område forskning och utbildning, 22RS5860,
  - chefsavtal för enhetschef-AT vid utbildningscentrum, Område forskning och utbildning, 22RS5904,
  - chefsförordnande för enhetschef vid forskning och utbildning, kliniskt forskningscentrum, 22RS6135,
  - lönesättning under pågående avtalsperiod, 22RS6715, 22RS6717, 22RS6718,
  - lönetillägg inom utbildningscentrum våren 2022, 22RS6806.

  6. Rektor Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS2004.

  7. Områdeschef Välfärd och folkhälsa har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3093, 2389.

  8. Kulturchefen har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3743.

  9. Rektor Fellingsbro folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3906, 22RS4794, 22RS5294, 22RS5303, 22RS5771.

  10. Områdeschef Trafik och samhällsplanering har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3385, 22RS2658, 22RS2657, 22RS2656, 22RS2655, 22RS6221, 22RS6137.

  11. Administrativ chef har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS4344, 22RS4346.

  12. Områdeschef näringsliv har fattat beslut om tillsvidareanställning, 22RS4181.

  13. Enhetschef Serviceresor har fattat beslut om tillsvidareanställning, 22RS5434.

  14. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar maj, juni och juli 2022, 22RS151.

  15. Regionservice har överlämnat sammanställning över beviljade bisysslor maj och juni 2022, 22RS191.

  16. Enhetschef Folktandvården Karlskoga, verksamhetschef Folktandvården Adolfsberg, verksamhetschef Folktandvården Wivallius, verksamhetschef Folktandvården Hertig Karl och Enhetschef Folktandvårdens specialisttandvård Ortodonti – Tandreglering har fattat beslut om tillsvidareanställningar.

  17. Verksamhetschef inom psykiatrin har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 22RS232-25,
  - avgiftsbefrielser, kostnadsfria läkemedel, 22RS6932, 22RS5928,
  - avgiftsbefrielser, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 22RS6931, 22RS6929.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om:
  - avtal om bostads- och reseförmån (2022-03-10), 22RS7130.

  Meddelandeärenden:

  1. Sveriges Kommuner och Regioner och överlämnat:
  - cirkulär 22:21, Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, 22RS5815,
  - cirkulär 22:25, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 22RS6399,
  - Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022,
  - Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027.

  2. Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat:
  - föreskrifter om tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud mot sjötrafik på del av sjön Möckeln i Karlskoga kommun, 18FS 2022:9,
  - tillfälliga föreskrifter om förbud för båttrafik på Stora och Lilla Lindesjön samt Bottenån upp till bron vid riksväg 26 inom Lindesbergs kommun, 18FS 2022:10,
  - sjöföreskrifter om ankringsförbud i Letälven, Degerfors kommun, 18FS 2022:11.

  3. Protokoll
  - Länsgården Fastigheter AB 2022-05-31,
  - Örebro Gåsen Fastigheter AB, 2022-05-31,
  - Svealandstrafiken AB 2022-05-23, 2022-05-24, 2022-06-06,
  - Tåg i Bergslagen AB 2022-05-20,
  - Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07,
  - Rådet för funktionshinderfrågor 2022-06-14.

  4. Finansrapporter Region Örebro län maj, juni och juli 2022, 22RS1225.

  5. Gustav Ekbäck är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2022-06-23 – 2022-07-03.

  6. Mats G Karlsson är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2022-07-04 – 2022-07-17.

  7. Malin Sandberg är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa & Tolkförmedling under Caroline Balkstedts ledighet 2022-09-14 – 2022-09-16.

  8. Kerstin Hargreaves är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2022-07-11 – 2022-07-12.

  9. Arto Åkerman är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2022-07-12 – 2022-08-07.

  10. Ingmar Ångman är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-07-11 – 2022-07-17.

  11. Katarina Strömgren-Sandh är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-07-25 – 2022-07-31.

  12. Therese Hjelseth är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-08-01 – 2022-08-14.

  13. Tack-kort i samband med Elvy Olssons begravning.

  Bilagor

 •   22

  Regiondirektörens information

 • § 103

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion inkommit från Sebastian Cehlin (M) och Katarina Tolgfors (M) till Region Örebro län den 22 juni 2022 om att införa en särskild mottagning inom Region Örebro län för sexualbrottsutsatta.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Andreas Tranderyd (MP) om förbättrad synlighet av Region Örebro läns demokratiska mötesplats och funktion.

  Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben för administration, juridik och säkerhet för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion inkommit till Region Örebro län från Anna Nordqvist (M) om kvinnors smärtproblematik ska tas på allvar – endometrios.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.

 • Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2022 utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2022, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022.

  Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

  Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

 • Verksamhetsplanen innehåller effektmål från regionfullmäktige med indikatorer och strategier enligt regionstyrelsens ansvar. Effektmålen och strategierna har konkretiserats med regionstyrelsens mål, indikatorer samt uppdrag. Verksamhetsplanen innehåller de ekonomiska förutsättningarna och budget för regionstyrelsens verksamheter. Verksamhetsplanen innehåller också internkontrollplan med risker och åtgärder. I bilaga finns Regionkansliets gemensamma verksamhetsplan.

  Med anledning av ny politisk organisation från 2023 kommer regionstyrelsen att ta över ansvaret för infrastruktur för transporter och kommunikation, samhällsplanering och de uppdrag inom regional samhällsplanering som ligger på Region Örebro län. Beskrivning av ansvaret finns i nuvarande samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan med budget 2023. Förändringen ska beslutas i en kompletterande verksamhetsplan med budget 2023.

 • Regeringen har avsatt 372 miljoner kronor i statsbidrag med syftet att ge regionerna incitament att utöka antalet AT-tjänster utöver vad dessa redan planerat för inom ramen för överenskommelsen om God och nära vård. Medlen delas upp i tre block och bedömningen är för närvarande att Region Örebro län kan ta del av block 1 och rekvirera 6,9 miljoner kronor. Då det är forsknings- och utbildningsnämnden som ansvarar för AT-tjänsterna bör det statsbidrag som Region Örebro län kan ta del av tillfalla nämnden.

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag (S2022/01057) att betala ut ytterligare medel till regionerna för att öka kapaciteten i vården. Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgick till 12,4 miljoner kronor för Region Örebro län och regionstyrelsen har i juni beslutat om att fördela detta bidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Regeringen ser behov av att ytterligare stärka vårdens kapacitet och tillför därför ytterligare 500 miljoner kronor till regionerna. Detta mot bakgrund av den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården. Regeringen ändrar även i samband med detta villkoren för bidraget. Enligt regeringens ändringsbeslut 2022-07-07 kan regionerna använda medlen för att utöka antalet vårdplatser (inklusive intensivvårdsplatser), förbättra arbetsmiljön inom vården samt bland annat anställa fler sjuksköterskor.

  Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att utöka antalet
  vårdplatser. Utökningen av vårdplatser kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård inklusive intensivvård. Medlen kan användas för att öka kapaciteten i vården genom att förbättra arbetsmiljön inom vården. Att förbättra arbetsmiljön innebär att medlen till exempel kan användas för att skapa en bättre arbetssituation för personalen inom vården och som även medför att kapaciteten i vården ökar. Medlen kan också användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även användas till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

  Fördelningen av medel räknas utifrån andel invånare per region, vilket motsvarar 14,7 miljoner kronor för Region Örebro län.

  Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för år 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom Region Örebro län. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en granskning av intern kontroll rörande hantering av statsbidrag. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

  Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

  Följande iakttagelser redovisas i revisionsrapporten:

  Revisorerna bedömer:

  att det delvis finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej.

  att det delvis finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag.

  att det delvis finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag

  att hanteringen av statsbidrag inte omfattas av nämndernas interna kontroll.

  att nämnderna och regionstyrelsen säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed.

  Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att:

  • Upprätta styrande dokument som omfattar hantering av statsbidrag avseende beslut, ansökan och återrapportering.
  • Överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidrag.
  • Överväga behovet att förtydliga delegationsordningen avseende ansöka, rekvirera samt avstå statsbidrag.

  Regionstyrelsens yttrande

  *Allmänt om statsbidrag
  Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Det generella statsbidraget utbetalas i samband med skattemedlen och behöver inte sökas. Det generella statsbidraget består av cirka 70 olika beslutade statsbidrag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bevakar de generella statsbidragen och inkluderar dem i de prognoser över skatteintäkter och generella statsbidrag som SKR presenterar för regioner och kommuner. Regionkansliets ekonomistab stämmer av att utbetalda generella statsbidrag överensstämmer med SKRs lämnade uppgifter.

  Hanteringen av riktade statsbidrag är inte lika strömlinjeformad. Antalet beslutade riktade statsbidrag till regioner uppgår i juni 2022 (avseende 2022) till 39 stycken, varav 27 avser hälso- och sjukvård. Avseende statsbidragen till hälso- och sjukvården sker ett samarbete mellan SKR och regeringen inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen.

  I överenskommelserna mellan SKR och regeringen preciseras villkoren för respektive statsbidrag. För 2022 finns 20 stycken överenskommelser. Ofta sluts dessa en bit in på det år som statsbidraget avser. För 2022 har 14 överenskommelser slutits under 2022, det senaste i juni 2022. Vidare ska statsbidragen i vissa fall rekvireras, medan de ibland betalas ut per invånare utan krav på återredovisning. Oftast ställs krav på någon form av återredovisning, ibland även delredovisning. Återredovisningarna kan handla om vad regionen gjort i form av aktiviteter, volymtal, väntetider eller kostnader. Det finns således en flora av varianter vad gäller hantering av de riktade statsbidragen, vilka regionen inte kan påverka.

  SKR företräder kommuner och regioner gentemot regeringen i bevakning av de generella statsbidragen samt i förhandlingar med regeringen om vilka villkor som ska gälla för de riktade statsbidragen. SKR informerar regelbundet kommuner och regioner om utfallet av de generella statsbidragen samt överenskomna villkor för de riktade statsbidragen.

  *Regionens hantering av riktade statsbidrag för finansiering av hälso- och sjukvård
  Regionfullmäktige beslutade 2019 att inkomna riktade statsbidrag ska hanteras och tillfalla den nämnd eller nämnder vars verksamhet överenskommelsen berör.

  Avseende av regeringen beslutade nya riktade statsbidrag har fullmäktige i verksamhetsplan med budget beslutat ge regionstyrelsen mandat att besluta om vilken nämnd som det nya statsbidraget ska tillfalla.

  Med besluten ovan finns en eller flera ansvariga nämnder för respektive statsbidrag. Därefter har respektive nämnd ansvaret att i dess verksamhetsplan med budget budgetera statsbidragets intäkt och dess eventuella kostnadseffekt.
  Respektive nämnds förvaltning ansvarar därefter för att ansökan och att återrapportering sker utifrån de villkor som gäller för respektive statsbidrag.

  *Slutsatser
  Regionstyrelsen anser att regionen har en tillfredsställande beslutskedja rörande riktade statsbidrag. De statsbidrag som ska sökas återfinns i berörd nämnds verksamhetsplan med budget. Nya beslutade statsbidrag under året fördelas via regionstyrelsen.

  Regionstyrelsen anser att verkställigheten, att rekvirera och återrapportera till kammarkollegiet eller motsvarande, är att betrakta som verkställighet och ryms inom befintlig delegationsordning. Det kan dock finnas skäl att pröva om delegationsordningen ytterligare kan förtydligas gällande statsbidrag. Detta ska prövas i samband med att nya delegationsordningar utarbetas.

  Av revisionsrapporten framgår att ”Inarbetade arbetsrutiner finns både inom Regionkansliet och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dokumenterade rutiner saknas.” Regionstyrelsen är i det här fallet mycket tveksam till värdet av ”en normal” rutinbeskrivning med syftet att ange hur riktade statsbidrag hanteras inom Region Örebro län. Denna rutinbeskrivning skulle behöva omfatta nära lika många exempel som antalet statsbidrag, ständigt behöva uppdateras och inte kunna ange något om hur nästa beslutade statsbidrag ska hanteras, då villkoren för detta inte kan förutses.

  De administrativa insatserna för att hantera de riktade statsbidragen är redan idag betydande. Att dokumentera hanteringen av varje enskilt statsbidrag skulle göra administrationen än mer omfattande. Regionstyrelsen bedömer att värdet av sådana rutinbeskrivningar är lågt i relation till dess kostnad.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 juni 2022 behandlat revisionsrapporten avseende behov av att ta upp statsbidragshanteringen i internkontrollplanen. I sitt svar anger nämnden att de och dess beredningar kontinuerligt får information om hur förvaltningen arbetar rörande statsbidragen. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det inte finns behov att införa ytterligare internkontrollmoment som omfattar statsbidragen. Nämnden bedömer att den organisation som förvaltningen har kring statsbidragen säkerställer att regionen följer statens intentioner med den styrning som statsbidragen innebär och att regionen inte förlorar pengar som regionen skulle ha möjlighet att få.

  Regionstyrelsen vill till nämndens yttrande tillägga att hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en omfattande internkontrollplan. För 2022 omfattar den 22 olika risker. 28 åtgärder har formulerats och ska genomföras i syfte att minska dessa risker. Uppföljning sker på ett systematiskt sätt.

  Regionstyrelsen vill dessutom framföra att det, utöver vidtagna åtgärder kopplat till internkontrollplanen, rutinmässigt sker en så kallad ”egen kontroll”. Det innebär att verksamheter följer upp och utvärderar den egna verksamhetens resultat. I det avseendet är hanteringen av statsbidragen ett bra exempel. Uppföljning av statsbidrag sker regelbundet på verksamhetsnivå, i beredningar, i nämnden och på regionnivå. Jämförelser sker med SKRs lämnade information, med andra regioner och med föregående års utfall.

  Regionstyrelsens samlade uppfattning är att uppföljning och kontroll av statsbidragshanteringen, med hjälp av SKR och inom regionen, sker med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag bedöms därmed vara tillräcklig.

 • På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.

  Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år, hantering av bisysslor och kostnader för inhyrd personal. Därtill har tre nya områden tillkommit: hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster, utbetalningsrutiner samt attesthantering.

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, dock kan inget av områdena anses vara fullt ut åtgärdade.

  Iakttagelser och förslag till förbättringar

  Följande iakttagelser redovisas i revisionsrapporten:

  • Tidigare noterade brister avseende hantering av bisysslor bedöms kvarstå. Under 2021 har det genomförts informationsinsatser till både anställda chefer men uppföljning av i vilken omfattning bisysslor anmälts enligt regionens riktlinjer har fortfarande inte gjorts. Enligt uppgift kommer detta att göras under 2022.

  • Tidigare noterade brister avseende kontroll av kostnader för inhyrd personal bedöms kvarstå, dock visar stickprovskontrollerna på förbättringar jämfört med tidigare år.

  Revisorernas bedömning när det gäller de nya granskningsområdena är följande:

  • Hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Revisorerna bedömer att det finns rutiner inom området men verifieringen visar att det rutinerna inte fullt ut följs.

  • Utbetalningsrutiner
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig i granskad process. Granskningen visar att det finns rutiner och dessa efterlevs.

  • Hantering av attesträtter
  Utifrån genomförd granskning görs bedömningen att interna kontrollen endast delvis är tillräcklig i granskad process. Granskningen visar, likt föregående år, att hantering av attesträtter inte fullt ut skett enligt Region Örebro läns regler. För de förvaltningar där attesträtter hanterats enligt gällande attestregler, visar genomfört stickprov att nämndens fakturor har attesterats i enlighet med gällande attestförteckning. För de förvaltningar där det saknas formellt utsedda attestanter kan vi inte bedöma huruvida nämndens fakturor har attesterats av rätt person 2021. I granskningen av förtroendekänsliga poster noterades även två transaktioner där det finns risk för att avsteg gjorts från Region Örebro läns attestregler avseende jäv och integritet.


  Regionstyrelsens yttrande

  Den 1 januari 2019 infördes en ny politisk organisation i Region Örebro län. Den politiska organisationen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att tillräcklig intern kontroll finns avseende uppföljning av kostnader för köpt vård och hyrläkare, medan regionstyrelsen till följd av arbetsgivaransvaret har att ansvara för att tillräcklig intern kontroll finns inom Region Örebro läns HR-rutiner. Respektive nämnd ansvarar för att tilldelning av attester sker enligt attestreglemente och egen delegationsordning. Vidare ansvarar respektive nämnd för att tillfredsställande rutiner finns avseende godkännande och betalning av fakturor.

  Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill regionstyrelsen framföra följande:

  Uppföljning av tidigare granskningsområden

  • Hantering av bisysslor
  Region Örebro län har genomfört insatser för att möjliggöra och underlätta anmälan av bisysslor. Dessa hanteras nu digitalt. En uppföljning av antalet godkända bisysslor är genomförd för 2021. Uppgiften, 613 godkända bisysslor, är redovisad i årsredovisning 2021.
  I de uppdaterade riktlinjerna för bisysslor tydliggörs både chefens och medarbetarens ansvar, i internkontrollplanen för 2022 är hanteringen av bisysslor återigen upptagna. Chefer och medarbetare har tydlig information om vad som gäller inom detta område och kommunikationen sker vid flertalet tillfällen både före och under anställningen. En gång om året ska i medarbetarsamtalet eventuell bisyssla beröras.

  • Kontroll av kostnader för inhyrd personal
  Revisorerna har granskat denna rutin under flera år och bidragit till ökad intern kontroll. Rutinen är dokumenterad och regelbundet genomförs stickprovskontroller i en fakturavolym omfattande cirka 3 000 fakturor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 juni 2022 hanterat nämndens yttrande över revisorernas iakttagelser och förslag till åtgärd. Här framgår att de genomförda stickproven av kostnader för inhyrd personal visat på ett antal avvikelser, men att detta kan anses som rimligt med tanke på antalet fakturor. Inga fel av större beloppsmässig karaktär har påträffats i den interna kontrollen.

  Nya granskningsområden
  • Hantering och redovisning av förtroendekänsliga poster. Med förtroendekänsliga poster avses till exempel kostnader för alkohol vid representation, anställdas resor i tjänsten, gåvor, uppvaktning till anställda, skattepliktiga ersättningar, tjänsteresor, traktamenten och kvitton med mera.
  Revisorerna noterar att grundkravet är uppfyllt. Dock har revisorerna i en verifiering noterat vissa brister. Verifieringen genomfördes genom att transaktioner kontrollerades genom följande: att syfte och deltagare framgår, att transaktionen till sin inriktning och omfattning är rimlig samt att transaktionen är rätt konterad. Verifieringen genomfördes med ett antal avvikelser. Bland annat saknades det erforderliga underlag för ett antal transaktioner. Flera av dessa kompletterades i samband med granskningen. Därtill fanns enstaka felkonteringar. För de poster som granskats bedömdes alla transaktionerna till sin inriktning och omfattning som rimlig.

  Upprättade rutiner för kontroll, dokumentation och kontering av förtroendekänsliga poster medför en striktare hantering än andra kostnader. Skälen till det är flera, bland annat av skattemässiga skäl och förtroende för hur Region Örebro län använder invånarnas skattemedel. Därför är det positivt att revisorerna konstaterar att samtliga kontrollerade fakturor anses vara rimliga. I de flesta fall behövs en extra anteckning eller bifogad förteckning på till exempel deltagare för att kunna bedöma en fakturas rimlighet. I ekonomisystemet ställs krav på att anteckning sker kopplat till förtroendekänsliga kostnader. Däremot kan systemet inte kontrollera vad som antecknas. Det är därför de attestansvariga som måste ansvara för att kontrollera en faktura och tillse att underlaget till en faktura är fullständigt. Mot bakgrund av detta är det viktigt att respektive nämnd vidtar åtgärder för att öka kunskapen om de krav som åligger attestansvaret.

  • Hantering av attesträtter
  Ett nytt ekonomisystem infördes från 1 januari 2021. Införandet påverkade möjligheterna att upprätta relevanta underlag, utan omfattande manuellt arbete. Avseende verksamhetsåret 2022 har eller kommer nämnderna att besluta om attesträtter inom sina verksamheter enligt nedan:

  Fullmäktige 2021-11-23
  Regionstyrelsen 2021-11-23
  Hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-03-16
  Forskningsnämnd 2022-04-08
  Folktandvårdsnämnd 2022-01-14
  Servicenämnd 2022-04-25
  Samhällsbyggnadsnämnd 2022-09-01
  Regional tillväxtnämnd 2022-02-10
  Kulturnämnd 2022-10-26
  Gemensam nämnd för företagshälsovård och tolkservice 2022-01-27

  Mot bakgrund av genomförda åtgärder inom flera av de granskade områdena är regionstyrelsens sammanfattande bedömning att den interna kontrollen i allt väsentligt fungerar på ett tillfredsställande sätt.

 • Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län år 2023 är det förfrågningsunderlag som anger förutsättningar för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län (Regionen).

  De revideringar som gjorts i Krav- och kvalitetsboken för år 2023 gäller krav att vårdcentralen ska erbjuda fast läkarkontakt och/eller fast vårdkontakt när patienten begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Fast läkarkontakt ska även erbjudas till personer boende på SÄBO.

  Revideringar i Krav och kvalitetsboken 2023 har även gjorts runt listning (utifrån ändrade lagkrav), uppräknad ersättning till utförare samt vissa redaktionella ändringar.

  Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län 2023 beskriver uppdrag och ekonomiska ramar för primärvården. Förfrågningsunderlaget publiceras på den nationella webbplatsen för valfrihetssystem och på regionens webbplats. Den som uppfyller kraven har rätt att etablera en vårdcentral med ersättning från regionen.

  I Region Örebro län gäller ett sammanhållet primärvårdsuppdrag. Vissa verksamhetsområden ingår inte i Hälsovalsuppdraget.

 • Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.

  En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande uppdraget.

  Inga förändringar har gjorts i förfrågningsunderlag med bilagor förutom att ersättningsnivåerna har indexjusterats med 4,3 procent och höjts till 1 033 kronor för ett 45 minuters fysiskt besök och digitalt återbesök samt 1 550 kronor för ett förlängt (90 minuter) fysiskt och digitalt återbesök.

 • I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter Region Örebro län vårdgivaren varje månad för de barn och unga som vårdgivaren har vårdansvar för. Ersättningen, den så kallade ”barnpengen”, är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare.

  Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för år 2023 är 4,3 procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning. ”Barnpengen” föreslås därför för år 2023 höjas med 4,3 procent till  1 590 kronor per individ och år.

 • Inför 2023 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets överenskommelse.

  Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag folktandvården har och som ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen beskrivs i överenskommelsen.

  Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av överenskommelsen.

  Folktandvårdens särskilda ansvar för barn och unga tydliggörs i överenskommelsen 2023. Folktandvården har vårdansvar för de barn och unga som inte gör ett aktivt val av vårdgivare. Bland de barn som inte gör ett aktivt val av vårdgivare finns individer, där särskilda resurser krävs för att barnen ska komma till tandvårdsbehandling och där graden av uteblivande är stor.

  Inför 2023 kommer regionernas ansvar för finansiering och utbildning av allmäntandläkare till specialisttandläkare att förändras enligt tidigare politiska beslut i samtliga regioner. Folktandvården kommer att samverka med andra regioner i Mellansverige. Folktandvården Örebro/Uppsala är i detta sammanhang utsett som en kunskapsnod som innebär förutom egen ST-utbildning även att bistå övriga regioner i kvalitetssäkrade utbildningsinsatser.

 • Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämnat in redovisning för 2021, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2023.

  Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen.

 • Region Örebro län har genomfört upphandling avseende ramavtal för administrativa konsulttjänster inom förvaltningen Regional utveckling. Värdet för upphandlingen uppgår till 15 000 000 SEK. Avtalstiden är två år från och med 2022-09-12 med option om förlängning med 2 gånger 12 månader. Anbuden har utvärderats enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

 • Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har i en motion till Region Örebro län den 8 september 2021 lyft frågan om att utveckla kompetensen kring ME. Myalgisk Encefalomyelit (ME) eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS) kallas också kroniskt trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Förslag till beslut är att den första att-satsen i motionen avslås och att de två andra att-satserna förklaras besvarade.

  I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är fortfarande otillräckliga och det saknas en samsyn inom vården kring diagnostisering och behandling. Region Örebro län följer forskningen inom området och även hur nuvarande diagnosspecifika och icke-diagnosspecifika mottagningar och flöden i Sverige utvecklas.

  Fokus ligger på att säkra ingången till vård genom att höja kompetensen i primärvården och förbättra mottagandet för ett långsiktigt rehabiliterande oavsett om det leder till utomlänskliniker eller förvaltningsinterna lösningar. Diagnosen kan genom en relativt omfattande utredning ställas inom primärvården och under denna process kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till en privat utomlänsklinik som utreder ME.

  Behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera det nya flödet av post-covid-patienter har lett till en kunskapshöjning gällande svårdiagnosticerade sjukdomar såsom ME. Detta förväntas också skapa samordningsvinster. I syfte att skapa en ingång för stöd i specialistvården har en multidisciplinär konferens nyligen inrättats där olika medicinska specialiteter gemensamt bedömer remisser med post-covid-frågeställningar. Arbetsformen innebär i sig en kunskapsökning inom området och skulle om den faller väl ut kunna fortsätta utvecklas.

  Region Örebro län arbetar alltså kontinuerligt för att säkra och utveckla vårdkedjan vid diagnoserna ME och post-covid inom såväl primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning blir en följd av detta. Det finns sålunda i nuläget inga planer på att starta en ME-kopplad mottagning eller ett kunskapscentrum i Örebro. Här behöver det arbetas mer med vad som kan bedrivas sjukvårdsregionalt och vad som med fördel kan vara nationella verksamheter.

 • Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har lämnat in en om motion om att utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparker.

  Förvaltningen Regional utveckling arbetar idag till del med de punkter som motionen tar upp. Arbetet sker dels genom egen personal och genom avtal med skötselföreningar och länets kommuner.   

 • Till Region Örebro län (Regionen) har kommit en motion om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor inom länet.

  I förslaget till svar framgår det att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga som omfattar insatser och strategier från nationell nivå ner till regional och lokal nivå.

  Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar när det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta patienter samt att ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. För samtliga verksamheter gäller att vid enskilda samtal ställa frågan om våldsutsatthet hos kvinnan. Det finns rutiner, övergripande som verksamhetsspecifika, som återger hur det efterföljande arbetet ska följas och i all denna hantering är dokumentationen avgörande.

  Regionen har med det ett arbetssätt som i det vardagliga arbetet innebär en beredskap att reagera och agera vid misstanke om att kvinnan har varit utsatt för våld oavsett var hon vänder sig inom regionen. En specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor kräver en multiprofessionell kompetens och det finns en risk att vården begränsas genom att endast hänvisa utsatta kvinnor till en specifik mottagning.

 • Miljöpartiet har inlämnat en motion där de föreslår regionfullmäktige besluta
  att ge regionledningen i uppdrag att skyndsamt förbättra Region Örebro läns kommunikation för finsktalande på hemsidorna och i andra kanaler,
  att finsktalande ska ha möjlighet att få information av finsktalande personal via 1177 samt att skriftlig information ska göras tillgänglig på vårdcentraler och sjukhus i de kommuner som ingår i finsktalande förvaltningsområde.

  För hälso- och sjukvårdsinformation är 1177.se navet i kommunikationen. Det är alla regioners gemensamma webbplats med råd om vård som administreras av en nationell redaktion i samarbete med webbredaktörer och innehållsgranskare i hela landet. På 1177.se finns grundläggande information på finska om bland annat covid-19, regler och rättigheter, tänder och egenvårdsråd. Det är också på 1177.se som Region Örebro län vill arbeta vidare med att ta fram mer finskspråkigt innehåll gemensamt med övriga regioner.

  I våra övriga kanaler fungerar Region Örebro läns riktlinje för översättning vägledande för vad som ska översättas. Enligt den har finska en särställning då Region Örebro län är finskt förvaltningsområde, och översättning till finska ska alltid särskilt beaktas vid översättning. Finska är också listat bland de språk som ska prioriteras vid översättning.

  Samrådsgruppen för Sverige Finska föreningar i Örebro län har diskuterat hur information/kommunikation till finsktalande kan förbättras inom Region Örebro län. 1177 upplevs som en bra informationskanal men man önskar att ännu mer information översätts till finska.

  Samrådsgruppen men framförallt föreningarna i länet tar initiativ till olika aktiviteter som bidrar till att samhällsinformation och annan information kommer ut på finska. Ett exempel som Samrådsgruppen tillsammans med kommunerna genomfört under våren 2022 är en föreläsningsserie på finska kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

  Den sammanvägda bedömningen är att samordning kring översättning även fortsättningsvis bör ske gemensamt med övriga regioner inom 1177-samarbetet.

  Erbjuda möjlighet att få information på finska av finsktalande personal via 1177 är inte en fråga som Region Örebro län själva kan lösa utan måste lösas nationellt eller att många regioner samverkar.

 • Anmälningsärenden:

  1. T.f. regiondirektör har fattat följande beslut:
  - undertecknat säkerhetsskyddsavtal för samverkan, 22RS6687,
  - undertecknat ansökan om dispens för kravet, om riktlinjer för remittering till diagnostiska undersökningar, i enlighet med SSMFS 2018:2 kap 1 §.

  2. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - byggnation av fördröjningstank vid helikopterplattan på Universitetssjukhuset Örebro, 22RS5836,
  - firmateckning i vissa fall, 22RS2152,
  - bidrag om klimatväxlingsbidrag år 2022, 22RS4608.

  3. Områdeschefen för nära vård har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 22RS5523, 22RS5807, 22RS5810, 22RS5816, 22RS6042, 22RS6415, 22RS6417,
  - avstängning AB § 10 mon 2 och 3, 22RS6420,
  - lönetillägg, 22RS7012,
  - avstängning AB § 10 mom.3, 22RS7013.

  4. Områdeschefen för psykiatri har fattat följande beslut:
  - avgiftsbefrielser, kostnadsfria läkemedel, 22RS5486, 22RS5483, 22RS5481, 22RS5480, 22RS5479, 22RS5478, 22RS5477, 22RS5476, 22RS5475, 22RS6250, 22RS6251, 22RS6252, 22RS6245, 22RS6246, 22RS6247, 22RS6248,
  - avgiftsbefrielser, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 22RS5488, 22RS5487, 22RS5484, 22RS5483, 22RS6243, 22RS6244, 22RS6249, 22RS6254,
  - avgiftsbefrielser, psykiatrisk öppenvård, 22RS5234,
  - lönetillägg, 22RS232-21, 23,
  - löneändring, 22RS232-34.

  5. Forsknings- och utbildningschefen har fattat följande beslut:
  - chefsförordnande för verksamhetschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Område forskning och utbildning, verk-samhetsområde Läkemedelscentrum avtalsperiod 2022-06-01 - 2026-06-01, 22RS5029,
  - chefsförordnande för enhetschef, FoU-staben, Område forskning och utbildning, 22RS5860,
  - chefsavtal för enhetschef-AT vid utbildningscentrum, Område forskning och utbildning, 22RS5904,
  - chefsförordnande för enhetschef vid forskning och utbildning, kliniskt forskningscentrum, 22RS6135,
  - lönesättning under pågående avtalsperiod, 22RS6715, 22RS6717, 22RS6718,
  - lönetillägg inom utbildningscentrum våren 2022, 22RS6806.

  6. Rektor Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS2004.

  7. Områdeschef Välfärd och folkhälsa har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3093, 2389.

  8. Kulturchefen har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3743.

  9. Rektor Fellingsbro folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3906, 22RS4794, 22RS5294, 22RS5303, 22RS5771.

  10. Områdeschef Trafik och samhällsplanering har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS3385, 22RS2658, 22RS2657, 22RS2656, 22RS2655, 22RS6221, 22RS6137.

  11. Administrativ chef har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS4344, 22RS4346.

  12. Områdeschef näringsliv har fattat beslut om tillsvidareanställning, 22RS4181.

  13. Enhetschef Serviceresor har fattat beslut om tillsvidareanställning, 22RS5434.

  14. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar maj, juni och juli 2022, 22RS151.

  15. Regionservice har överlämnat sammanställning över beviljade bisysslor maj och juni 2022, 22RS191.

  16. Enhetschef Folktandvården Karlskoga, verksamhetschef Folktandvården Adolfsberg, verksamhetschef Folktandvården Wivallius, verksamhetschef Folktandvården Hertig Karl och Enhetschef Folktandvårdens specialisttandvård Ortodonti – Tandreglering har fattat beslut om tillsvidareanställningar.

  17. Verksamhetschef inom psykiatrin har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 22RS232-25,
  - avgiftsbefrielser, kostnadsfria läkemedel, 22RS6932, 22RS5928,
  - avgiftsbefrielser, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 22RS6931, 22RS6929.

  18. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om:
  - avtal om bostads- och reseförmån (2022-03-10), 22RS7130.

  Meddelandeärenden:

  1. Sveriges Kommuner och Regioner och överlämnat:
  - cirkulär 22:21, Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, 22RS5815,
  - cirkulär 22:25, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 22RS6399,
  - Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022,
  - Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027.

  2. Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat:
  - föreskrifter om tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud mot sjötrafik på del av sjön Möckeln i Karlskoga kommun, 18FS 2022:9,
  - tillfälliga föreskrifter om förbud för båttrafik på Stora och Lilla Lindesjön samt Bottenån upp till bron vid riksväg 26 inom Lindesbergs kommun, 18FS 2022:10,
  - sjöföreskrifter om ankringsförbud i Letälven, Degerfors kommun, 18FS 2022:11.

  3. Protokoll
  - Länsgården Fastigheter AB 2022-05-31,
  - Örebro Gåsen Fastigheter AB, 2022-05-31,
  - Svealandstrafiken AB 2022-05-23, 2022-05-24, 2022-06-06,
  - Tåg i Bergslagen AB 2022-05-20,
  - Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07,
  - Rådet för funktionshinderfrågor 2022-06-14.

  4. Finansrapporter Region Örebro län maj, juni och juli 2022, 22RS1225.

  5. Gustav Ekbäck är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2022-06-23 – 2022-07-03.

  6. Mats G Karlsson är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2022-07-04 – 2022-07-17.

  7. Malin Sandberg är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa & Tolkförmedling under Caroline Balkstedts ledighet 2022-09-14 – 2022-09-16.

  8. Kerstin Hargreaves är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2022-07-11 – 2022-07-12.

  9. Arto Åkerman är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2022-07-12 – 2022-08-07.

  10. Ingmar Ångman är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-07-11 – 2022-07-17.

  11. Katarina Strömgren-Sandh är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-07-25 – 2022-07-31.

  12. Therese Hjelseth är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter Arnebacks semester 2022-08-01 – 2022-08-14.

  13. Tack-kort i samband med Elvy Olssons begravning.

 • § 124

  Regiondirektörens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.