Hoppa över navigering
 • § 88

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion har inkommit från Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) till Region Örebro län den 30 maj 2022 om att åka kollektivtrafik för en tia om dagen.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling, enheten för allmän kollektivtrafik, för stöd i beredningen.

 • Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD) och Oscar Lundqvist (SD) till Region Örebro län den 7 juni 2022 om att inrätta en kulturarvsfond.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling, kultur och ideell sektor för stöd i beredningen.

 • Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd har vid sitt sammanträde den 16 juni 2022 tagit ställning till ett förslag om att från den tidpunkt som Capio Närsjukvård AB påbörjar vårdcentralsverksamhet i Hallsberg, avsluta sin egen vårdcentralsverksamhet i Hallsberg.

  Region Örebro län har från Capio Närsjukvård AB fått en ansökan om godkännande att driva vårdcentralsverksamhet i Hallsberg inom Hälsoval Örebro län. Ansökan är sådan att den ska godkännas. Regiondirektören får i uppdrag att för Region Örebro läns del och mot bakgrund av en godkänd ansökan, teckna sådant avtal med Capio Närsjukvård AB som avses i den av regionfullmäktige beslutade Krav- och kvalitetsboken avseende primärvård.
   

 • Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.

  Willenfors Consulting AB (organisationsnummer 559359-6769) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är legitimerad psykoterapeut med KBT (Kognitiv beteende terapi) inriktning och arbetar idag med individual terapi på Yxe Herrgård. Terapin kommer att bedrivas på Järnvägsgatan 16 A i Örebro, men leverantören kommer också att att kunna erbjuda samtal på Knutsbergsvägen 21 i Nora vid efterfrågan. Mottagningen kommer att vara öppen måndagar och onsdagar.

 • Enligt smittskyddslagen ska undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning för allmänfarlig sjukdom vara avgiftsfri för de patienter som har rätt att få vård till subventionerad avgift. Samma patientgrupp har enligt smittskyddslagen även rätt till kostnadsfria vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram.

  Regionfullmäktige beslutade den 31 mars 2020 att undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19 skulle vara avgiftsfri för samtliga patienter på grund av den pågående pandemin. Under våren 2022 beslutade riksdagen att covid-19 från och med 1 april inte längre ska klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Anledningen till beslutet är att pandemiläget har förbättrats, bland annat tack vare en omfattande vaccinering.

  Mot bakgrund av riksdagens beslut föreslås att den tidigare beslutade avgiftsfriheten för covid 19-relaterad behandling slopas. Om förslaget godkänns av regionfullmäktige innebär det att behandlingen omfattas av ordinarie avgifter. Det innebär också att provtagning kring covid-19 fortsätter att vara kostnadsfri eftersom all provtagning är avgiftsfri inom Region Örebro län.

  Samtidigt föreslås att undersökning, vård och behandling som läkare bedömer minskar risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom ska vara avgiftsfri för samtliga patienter. Motivet till förslaget är att i möjligaste mån säkerställa att även till exempel turister tar emot vård för allmänfarlig sjukdom, vilket är angeläget för att skydda länets befolkning mot sjukdomen.

  Dessutom föreslås att samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd ska få vaccinationer mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta utan kostnad. Bakgrunden till förslaget är en rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med denna innebörd.

  SKR har utrett frågan med anledning av att delar av civilbefolkningen i Ukraina är på flykt till bland annat Sverige. I Ukraina är vaccinationstäckningen lägre än i Sverige, till exempel när det gäller mässlingen. Motiv för kostnadsfri vaccinering är att ingen av ekonomiska skäl ska avstå från erbjudandet om vaccination samt att minska den administrativa bördan för verksamheten.

 • Region Örebro län (Regionen) kan för år 2022 ta del av ett statsbidrag för att öka antalet vårdplatser. Bidraget uppgår för Regionens del till 12,4 miljoner kronor. Inom Region Örebro län vidtas ett antal åtgärder för att kunna öka antalet vårdplatser. Samtliga åtgärder utförs inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet, varför statsbidraget bör föras till nämnden.

  Regeringen lämnar via Socialstyrelsen medel till regioner för att öka antalet vårdplatser (S2022/01057). Syftet med statsbidraget är att öka antalet vårdplatser för att förebygga överbeläggningar och utlokaliseringar. Med vårdplats avses en disponibel vårdplats det vill säga en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

  Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 423,2 miljoner kronor under år 2022. Det fördelas utifrån andel invånare per region och Region Örebro läns andel är 12,4 miljoner kronor. Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för år 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom Regionen.

  Medlen ska användas för att öka antalet vårdplatser. Ökningen kan ske inom såväl somatisk som psykiatrisk slutenvård. Medlen kan exempelvis användas till att finansiera personalkostnader för att anställa ytterligare sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Medel kan även gå till andra skäliga kostnader för att öka antalet vårdplatser, exempelvis lokaler, material och utrustning.

 • I förslaget till verksamhetsplan med budget för 2023 föreslås en strategisk lönesatsning för vårdens medarbetare. För att kunna påbörja åtgärder redan under 2022 föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får utökad budgetram med 35 miljoner kronor. Därtill föreslås en satsning om 15 miljoner kronor för 2022 för att korta vårdköerna. Sammanlagt höjs därmed hälso- och sjukvårdsnämndens ram med 50 miljoner kronor. Detta finansieras genom att 25 miljoner kronor disponeras ur årets planeringsreserv och 25 miljoner kronor genom en omföring av budgetram från regionstyrelsen/regionkansliet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Region Örebro läns helägda dotterbolag Länsgården Fastigheter AB har av regionfullmäktige tidigare getts i uppdrag att avyttra fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt att frigöra kapital för kommande investeringar.

  Fastigheterna Grillgården 2, 3, 17, 18 och 19 består av sex byggnader belägna mellan Örebro Slott/Stadsparken och Universitetssjukhuset Örebro. Byggnaderna består av 167 lägenheter, varav 63 stycken avser studentbostäder.

  Fullmäktige har tidigare beslutat godkänna en försäljning av Grillgården 3, som var tänkt att ske till en bostadsrättsförening som bildats av hyresgäster. Denna försäljning blev inte av på grund av finansieringsskäl. Länsgården har därefter inlett en ny försäljningsprocess. Denna har nu resulterat i att Länsgården har fått ett indikativt bud på fastigheterna Grillgården 3, 17, 18 och 19 samt på helägda Örebro Grillgården 3 AB (vilket äger fastigheten Grillgården 2 i Örebro, och kommer att äga fastigheten Grillgården 3). Budet uppgår till sammanlagt 365 miljoner kronor och förutsätter att bostadsrättsföreningen tackar nej till så kallat hembud. Budet är lämnat av Lars Göran Söderberg Fastighetsförvaltning AB.

  Regionfullmäktige ska i enlighet med bestämmelse i bolagets bolagsordning ges möjlighet att ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

 • Utifrån Överenskommelse om fördjupad länssamverkan mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har ett samverkansdokument med förslag till prioriterade frågor för samverkan för åren 2022-2023 arbetats fram.

  Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län beslutade under 2018 om en fördjupad länssamverkan genom handlingen ”Överenskommelse om fördjupad länssamverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län”.
  Utifrån denna överenskommelse föreslås sedan prioriterade områden för samverkan.

 • UIC2 Manifesto – är ett manifest om flernivåstyre av det undre urbana luftrummet.

  Genom manifestet uttrycker ledande europeiska aktörer en intention att verka för att regioner, kommuner och städer ska få ett större inflytande och rådighet att bestämma över planeringen av det undre urbana luftrummet och dess mobilitet. Genom att bli en del av initiativet uttrycker parterna en vilja att samarbeta och föra gemensam dialog mot nationell nivå och mot EU-intuitioner i bland annat regelutformning på området i syfte att säkerställa att det undre luftrummet blir en kommunal/regional angelägenhet.

 • Region Örebro län har genomfört upphandling avseende ramavtal för administrativa konsulttjänster inom förvaltningen Regional utveckling. Värdet för upphandlingen uppgår till 15 000 000 SEK. Avtalstiden är två år från och med 2022-07-01 med option om förlängning med 2 gånger 12 månader. Anbuden har utvärderats enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

 • Segersjö Fältrittklubb har ansökt om bidrag till genomförandet av Segersjödagarna med internationell fälttävlan 26-28 augusti 2022. Klubben ansöker dels om ett bidrag om 50 000 kronor, dels om stöd i form av att Region Örebro län har ambulans på plats under evenemanget.

  I ansökan uppges att cirka 15 000 personer beräknas besöka evenemanget, vilket även omfattar en mässa om mat, fiske och jakt.

  Ambulansverksamheten i Region Örebro län har genomfört en riskbedömning av evenemanget och kommit till slutsatsen att ambulans från Region Örebro län bör finnas på plats i Segersjö under evenemanget.

  Region Örebro län ansvarar för flera samhällsviktiga verksamheter. Till dessa räknas hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för länets utveckling. Region Örebro län har, liksom andra organisationer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet, att noga pröva hur dess resurser ska fördelas. Inkomna ansökningar om stöd till evenemang av den sort som nu är aktuellt måste därför prövas mycket noga, och det finns ingen automatik i att stöd beviljas. Men även vid en sådan prövning, och särskilt mot bakgrund av ambulansverksamhetens riskbedömning, framstår evenemanget som något som Region Örebro län har anledning att stödja. Därför föreslås ett stöd i form av att ambulans finns på plats utan kostnad för fältrittklubben. Däremot avslås begäran om stöd i form av pengar.

 • Anmälningsärenden:

  1. Regionstyrelsens ordförande har fattat följande beslut:

  - Godkännande av sidouppdrag (bisyssla) för regiondirektören.

  2. Regiondirektören har fattat följande beslut:

  - vidaredelegation från regiondirektören, 22RS5853,
  - Region Örebro läns firmateckning i vissa fall, 22RS2152-3.

  3. Områdeschefen för nära vård har fattat följande beslut:

  - lönetillägg, 22RS4521, 22RS4526, 22RS4656, 22RS4713, 22RS4715, 22RS5532, 22RS5236, 22RS5238, 22RS5370, 22RS5374, 22RS5373, 22RS5372.

  Meddelandeärenden:

  1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat:

  - cirkulär 22:18, Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om brandmän i beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS,
  - cirkulär 22:19, Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen,
  - cirkulär 22:20, Projektanställning,
  - sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023.

  2. Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat:

  - 18FS 2022:9, Föreskrifter om tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud mot sjötrafik på del av sjön Möckeln i Karlskoga kommun.

  3. Protokoll

  - Pensionärsrådet, 2022-04-05, 2022-05-31,
  - Regionstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-17,
  - Alfred Nobel Science Park AB, 2021-12-17, 2022-02-28, 2022-03-29, 202204-19,
  - Länsteatern Örebro AB, 2022-04-20.

  4. Synpunkter från medborgare, 22RS21-188.

 • § 102

  Regiondirektörens information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.