Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion har inkommit från Erik Baecklund (M), Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M) och Lennart Carlsson (M till Region Örebro län den 26 maj 2023 om kollektivt resande i samband med evenemang i länet.

  Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen upptar till behandling förslag till verksamhetsplan med budget 2024 och planering 2025-2026.

  Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner men också hur verksamheter och investeringar ska finansieras.

  Förväntningarna inför 2023 dominerades av inflationsutvecklingen och vilken effekt den skulle få på Region Örebro läns ekonomi. Under hösten 2022 kunde inflationens effekter på pensionskostnaderna beräknas, där mycket kraftiga kostnadsökningar 2023 och 2024 blev resultatet. Den ekonomiska utvecklingen skulle dessutom pressas ytterligare genom att de riktade statsbidragen förväntades bli lägre 2023 samt att de generella statsbidragen inte inflationssäkras. Det budgeterade resultatet för 2023 uppgick till -155 miljoner kronor. En bit in på året visar prognosen att underskottet kommer att bli större än så, preliminärt -1 000 miljoner kronor. Förutsättningarna för 2024 visar på fortsatt ökade kostnader till följd av inflationen, vilket tillsammans med den ekonomiska obalansen från 2022-2023 gör att ekonomiska åtgärder behöver vidtas.

  Budgeten för 2024 innebär inkomstförstärkningar i form av höjning av såväl skattesatsen som avgifter och taxor samt kostnadsreduceringar för alla nämnder. Under förutsättning att alla reduceringar i verksamheterna får effekt kommer resultatet för 2024 att uppgå till 10 miljoner kronor. Under åren därefter ökar resultaten och den skuldökning som de svaga resultaten under 2022-2023 bidragit till, kan delvis amorteras. Givet att de i verksamhetsplanen budgeterade åtgärder vidtas finns fortsatt förutsättningar att uppfylla den långsiktiga målsättningen att ha en positiv soliditet år 2030.

  Budgeten innebär att riktlinje för god ekonomisk hushållning behålls oförändrad. Riktlinjen för resultatutjämningsreserven ändras vad gäller möjlighet till disponering av reserven.

  Beslutet att fastställa verksamhetsplan med budget 2024 innebär bland annat följande för 2024, att:
  • Skattesatsen för Region Örebro län höjs med 75 öre till 12,30 kronor.
  • Budgeterat resultat uppgår till 10 miljoner kronor.
  • Respektive nämnd har ett ansvar att bedriva verksamhet inom ekonomisk ram utifrån driftbudgeten, vilket innebär att samtliga nämnder behöver besluta om handlingsplaner, sammantaget motsvarande 629 miljoner kronor, för att nå ekonomisk balans.
  • Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra avgiftshöjningar på 10 procent.
  • Regionstyrelsen har i uppdrag att fördela anslag motsvarande ökningen av statsbidraget för läkemedel till berörd nämnd när beloppet är känt.
  • Regionstyrelsen delegeras ansvaret att, när villkor och andra förutsättningar för ett riktat statsbidrag är känt, tilldela berörd nämnd ekonomiskt ansvar för statsbidraget (bland annat ansöka och disponera statsbidraget).
  • Regionstyrelsen disponerar en planeringsreserv på 50 miljoner kronor.
  • Investeringsnivån uppgår till 732 miljoner kronor.
  • Upplåningsramen, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, uppgår till 3?593 miljoner kronor .
  • Checkräkningskrediten utökas med 1 miljard kronor till 2 miljarder kronor.
  • Nya placeringar i regionens pensionsmedelsportfölj uppgår till 512 miljoner kronor.
  • Kreditlimiter och borgensavgifter för ägda bolag fastställs enligt föreslagna nivåer.
  • Riktlinjen för resultatutjämningsreserven fastställs.
  • Effektmål med indikatorer och strategier fastställs.
  • Bilaga ”Fördelning av ansvar för effektmål och strategier till regionstyrelsen och nämnderna” fastställs.

  Bilagor

 • Handlingar skickas ut senare.

 • Region Örebro län föreslås fatta beslut om att förnya de tidigare borgensbesluten för Örebro Läns Flygplats AB:s låneförpliktelser om totalt 112,5 miljoner kronor.

  Region Örebro län har sedan tidigare beslutat om borgen till Örebro läns Flygplats AB om totalt 112,5 miljoner kronor. Borgensbesluten är fattade år 2013 (LF 2013 §44, LF 2013 §92) och år 2014 (LF §89) och behöver därför förnyas.
  Region Örebro län föreslås ingå borgen såsom för egen skuld för Örebro Läns Flygplats AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 112,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  Per 2023-04-30 nyttjas 77,5 miljoner kronor av borgensåtagandet.

  Bilagor

 • Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Den handlar om nya bestämmelser för planering och dimensionering av den gymnasiala utbildningen. Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar har fått ett tillägg som innebär att fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet och tillhandahålla regionala bedömningar. Den 1 juli 2023 träder ändringar i skollagen ikraft som tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Ändringarna innebär bland annat krav på kommuner att samverka om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning.
  Det införs också en ny princip för dimensionering av utbildningsutbudet där arbetsmarknadens behov ska få större betydelse. Regionerna ska bidra till de regionala planeringsunderlagen som Skolverket ansvarar för att ta fram.

  Bilagor

 • Segersjö Fältrittklubb har ansökt om ett arrangörsbidrag till Segersjödagarna med Europamästerskap i fälttävlan 24-27 augusti 2023.

  I ansökan uppges att cirka 20 000 personer beräknas besöka evenemanget, vilket även omfattar en mässa om mat, fiske och jakt.

  Ambulansverksamheten i Region Örebro län har genomfört en riskbedömning av evenemanget och kommit till slutsatsen att ambulans från Region Örebro län bör finnas på plats i Segersjö under evenemanget.

  Region Örebro län ansvarar för flera samhällsviktiga verksamheter. Till dessa räknas hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för länets utveckling. Region Örebro län har, liksom andra organisationer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet, att noga pröva hur dess resurser ska fördelas. Inkomna ansökningar om stöd till evenemang av den sort som nu är aktuellt måste därför prövas mycket noga, och det finns ingen automatik i att stöd beviljas. Men även vid en sådan prövning, och särskilt mot bakgrund av ambulansverksamhetens riskbedömning, framstår evenemanget som något som Region Örebro län har anledning att stödja. Därför föreslås ett stöd i form av att ambulans finns på plats utan kostnad för fältrittklubben. Däremot avslås begäran om stöd i form av pengar.

  Bilagor

 • Region Örebro län och dess verksamheter har en skyldighet att ha en god beredskap inför särskilda och extraordinära händelser och vid höjd beredskap. En plan för extraordinära händelser och vid höjd beredskap ska fastställas varje mandatperiod.

  Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för uppgifterna delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag. En rad händelser lokalt, regional, nationellt och internationellt under de senaste åren har visat på behovet av en god planläggning på lokal, regional och nationell nivå för att Region Örebro län på bästa sätt ska kunna hantera de situationer som kan uppkomma. Händelserna kan vara av många olika slag; det kan vara sjukvårdsrelaterade händelser, men det kan också vara en rad andra händelser som i första hand har påverkan på andra delar av Region Örebro läns verksamheter. Det är i samverkan mellan andra lokala, regionala och centrala organisationer och myndigheter som Region Örebro län och samhället i stort kan leva upp till berättigade krav på den beredskap som krävs för att Region Örebro län ska kunna möta särskilda och extraordinära händelser till höjd beredskap.

  En särskild och extraordinär händelse hanteras alltså i första hand inom de olika delarna av Region Örebro läns förvaltning inom sina ordinarie befogenheter. Detta innebär att sådana händelser främst hanteras direkt i den del av förvaltningen, som händelsen berör, och med dess resurser. Om saken måste hanteras på mer övergripande sätt, med behov av koordinering mellan de olika delarna av förvaltningsorganisationen, träder Regional ledning i kraft. Regional ledning leds av kanslichefen (eller den person som utses av regiondirektören). Förvaltningscheferna ska på begäran av Regional ledning utse de personer, som med hänsyn till händelsens art och omfattning, är lämpade att delta i arbetet. Regional ledning rapporterar till regiondirektören, som också biträds av sin Ledningsgrupp.

  Om det inte är möjligt att koordinera arbetet och omfördela Region Örebro läns resurser inom det mandat som Regional ledning har, ska detta rapporteras till regiondirektören, som underrättar regionstyrelsens ordförande inför ett eventuellt behov av att aktivera Krisledningsnämnden.

  Bilagor

 • Krigsplacering av personal är ett organisatoriskt beslut i syfte att förbereda en organisation för att kunna fullgöra sina uppgifter under höjd beredskap och krig. Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt och regleras i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Att en organisation har krigsplacerat någon är alltså en form av planeringsåtgärd. Det innebär att även de som eventuellt inte är krigsplacerade har skyldighet att gå till jobbet som vanligt.

  Fördelen för en organisation att krigsplacera personalen är att organisationen vet vilken personal den disponerar. Det är särskilt viktigt när det gäller nyckelpersonal såsom specialister, som verksamheten inte klarar sig utan. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara – eller komma att bli – krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns tillgängliga om regeringen beslutar om höjd beredskap.

  Krigsplacering ska ske mot bakgrund av den krigsorganisation som en organisation har.

  Genom detta beslut i regionfullmäktige slås fast att Region Örebro län ska använda krigsplacering som en planeringsåtgärd. Genom beslutet fastslås också att regionstyrelsen såsom arbetsgivarmyndighet har att närmare ange hur beslut ska fattas i frågor som rör det fortsatta arbetet med krigsplaceringar.

  Bilagor

 • Skogsstyrelsen har skickat ut ett planerat biotopskydd på samråd. Området är cirka 10ha stort och lokaliserat mellan Karlskoga och Kristinehamn i eventuellt stråk för en framtida Nobelbana. Ett biotopskydd bedöms kunna hamna i målkonflikt med planerna på att bygga ny järnväg i stråket och ett beslut bör avvakta lokaliseringsutredning av Nobelbanan.

  Bilagor

 • Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.

  Psykoterapi Rosdahl Ljung (organisationsnummer 630905-1081) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och är fast anställd inom psykiatrin i Region Örebro läln där individualterapi utgör en del av arbetsuppgifterna. Leverantören har även konsultuppdrag på deltid att bedriva individuell psykoterapi på Örebro läns mansmottagning.
  Terapin kommer att bedrivas på Näbbtorgsgatan 22 i Örebro. Mottagningen kommer att vara öppen måndagar och tisdagar.

  Ansökan med samtliga handlingar har granskats utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Bedömningen är att Psykoterapi Rosdahl Ljung uppfyller kraven för att bedriva psykoterapi i Örebro län.

 • Elisabeth Kjäll (vårdgivaren) har bedrivit en mottagning enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, den så kallade nationella taxan sedan 1994/95. Mottagningen har bedrivits på Rynningegatan i centrala Örebro. Vårdgivaren har nu till Region Örebro län framfört en önskan om att genomföra en upphandling där ersättningsetableringen gäller i länet som helhet.

  Vårdgivaren lämnade in en anmälan om försäljning av sin ersättningsetablering till Hälsovalsenheten under 2022. Region Örebro län annonserade etableringen som var knuten till Örebro under hösten 2022 och våren 2023, men ingen vårdgivare lämnade anbud på upphandlingarna.

  Det finns en vårdgivare i Karlskoga som är intresserad av att köpa etableringen och driva den i Karlskoga. Region Örebro län ser helst att mottagningen säljs i Karlskoga i första hand och i andra hand i länet som helhet.

  Av nämnda lag framgår att en fysioterapeut som är verksam med rätt till ersättning enligt denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om han eller hon i samband med överlåtelsen vill möjliggöra för annan fysioterapeut att få ingå samverkansavtal med regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).

  Efter en sådan anmälan ska regionen utan dröjsmål publicera en ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i någon annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

  Bilagor

 • I en motion från Sebastian Cehlin med flera (alla M) föreslås att Region Örebro län inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. I förslaget till svar framgår att allt fler får hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Det framgår också att många ändå får vänta längre tid än vad som vore önskvärt på att få den hjälp de behöver, eftersom allt fler unga söker hjälp.

  Barn- och ungdomspsykiatrins enheter ser nu över sina arbetssätt med stöd från båda nationella riktlinjer och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nystartade produktionsenhet. Även förbättringsarbeten inom andra regioner följs. I förslaget till svar föreslås därför att motionen avslås.

  Bilagor

 • Mats Gunnarsson, Monika Aune och Andreas Tranderyd, alla (MP), har i motion om förbättrad synlighet för regionens demokratiska mötesplats och funktion yrkat att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att undersöka vilka andra kanaler regionen kan utnyttja för att nå ut till flera länsinnevånare samt att uppdra åt regionstyrelsen att föreslå lämpliga lokaler och datum för möten i andra kommuner i regionen minst en gång per år.

  Till stöd för sina yrkanden anför de i huvudsak följande. För att nå fler invånare skulle fullmäktiges möten kunna sändas även i andra kanaler än via hemsidan. Av samma skäl vore det av värde att regelbundet hålla fullmäktigemötena i andra kommuner än i Örebro.

  Fullmäktiges möten hålls i Örebro vilket fullmäktige har beslutat i sin arbetsordning, som fastställdes senast i somras. Att hålla mötena på andra håll i länet låter sig naturligtvis göras, men skulle vara förknippat med kostnader som inte motiveras av det fördelar det möjligen skulle medföra.

  Fullmäktiges möten sänds direkt via Region Örebro läns webbplats. Inför mötena uppmärksammas också mötena på förstasidan på webbplatsen. Ofta uppmärksammas fullmäktigemötena också via twitter och facebook med en länk till sändningen på Region Örebro läns webbplats. Att sända mötena via andra kanaler än den som sedan länge används, låter sig också göras men skulle medföra kostnader av olika slag, som inte heller de kan motiveras i rådande läge. Det skulle även medföra praktiska konsekvenser som inte främjar effektiviteten i verksamheten.

  Mot bakgrund av ovanstående bör motionen avslås.

  Bilagor

 • Till Region Örebro län har kommit en motion om avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta. I motionen föreslås att Region Örebro län inför avgiftsfria besök för sexualbrottsutsatta och att Region Örebro län inför avgiftsfria återbesök kopplat till sexualbrott.

  I förslaget till svar framförs att det är av stor vikt att betalningsförmågan inte påverkar viljan att söka hjälp efter ett övergrepp. Sedan lång tid tillbaka erbjuds därför de kvinnor som kontaktar vården i Region Örebro län hjälp utan kostnad. De förslag som framförs i motionen är alltså redan förverkligade. Förslaget är därför att motionen ska anses vara besvarad.

  Bilagor

 • I en motion föreslås bland annat att en återöppning av förlossningen i Karlskoga ska ske under nuvarande mandatperiod. I motionen föreslås också att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att beslutet verkställs.

  I förslaget till svar framgår att Region Örebro län enligt verksamhetsplanen ska bedriva förlossningsverksamhet i bland annat Karlskoga. Enligt förslaget till svar är det hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att säkerställa att de delar av verksamhetsplanen som berör hälso- och sjukvården blir verkställda.

  Det framgår i förslaget till svar att all vård ska bedrivas på ett patientsäkert sätt, och att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt en plan för ett skyndsamt återöppnande i enlighet med kravet på patientsäkerhet.

  Bilagor

 • Överenskommelsen mellan regeringspartierna och deras stödparti innehåller ett förslag till ordning som innebär ”anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet”. Vidare beskrivs hur kommuner och myndigheter bör vara skyldiga att informera Migrationsverket då de kommer i kontakt med papperslösa i syfte att försvåra möjligheten att leva i landet utan tillstånd.

  Detta medför allvarliga konsekvenser för Region Örebro läns verksamhet och kan, om de implementeras, innebära fara för liv och hälsa, och skapa oro och otrygghet för såväl patienter som personal i organisationen.

  Anmälningsplikt för vårdpersonal kommer i konflikt med den lagstadgade principen om alla människors rätt till vård som inte kan anstå, då en plikt att anmäla papperslösa kan innebära att människor som vistas utan tillstånd i Sverige avstår från att söka vård.

  Med ”vård som inte kan anstå” avses följande:

  ? akut vård och behandling (omedelbar vård)
  ? vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig
  fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten,
  ? vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd,
  ? vård för att undvika mer omfattande vård och behandling,
  ? vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta
  behandlingsåtgärder,
  ? vård som är följdinsatser av vård som getts,
  ? vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp,
  trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt (Vårdgivarguiden).

  Den hälso- och sjukvård samt tandvård som landets regioner enligt lag är skyldiga att erbjuda papperslösa skiljer mellan vuxna och barn. Papperslösa barn omfattas av samma rättigheter till vård som de barn som är folkbokförda. Övriga papperslösa personer har idag rätt till vård som inte kan anstå.

  En anmälningsplikt skulle allvarligt påverka dessa personers möjlighet att söka sådan vård, liksom en anmälningsplikt skulle skapa stor oro och stort obehag för personalen. Därför kan inte personal inom hälso- och sjukvården åläggas en anmälningsplikt då de möter papperslösa vuxna och barn. Vidare kan heller inte utlämnande av journaluppgifter till annan myndighet, exempelvis polis eller migrationsverket, tillåtas om inte samtycke ges av patienten ifråga.

  Regionstyrelsen föreslås därför tillskriva regeringen med uppmaning inte införa anmälningsplikt inom hälso- och sjukvården avseende så kallat papperslösa personer, och att inte heller införa möjlighet till utlämnande av journaluppgifter till annan myndighet, exempelvis polis eller migrationsverket, tillåtas om inte samtycke ges av patienten ifråga.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden:

  1. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - förändringar av attesträtter samt beloppsgränser för automatisk attester, 22RS9649,
  - utfärda fullmakt för var och en av regionens jurister Sofia Öhrman, Henrik Karlsson, Monica Fyrhammar, Agata Cierzniak, Sara Stenman och Niklas Tiedermann eller den någon av dem sätter i sitt ställe, att vid domstolar och övriga myndigheter och inför skiljemän å Region Örebro läns och regionstyrelsens vägnar anhängiggöra, utföra och bevaka Region Örebro läns talan i alla förekommande mål och ärenden, att även utom domstol vid alla tillfällen Region Örebro läns rätt kan vara i fråga, iaktta och bevaka densamma, 23RS5747.

  2. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat följande beslut:
  - förlängt förordnande som till förordnad områdeschef för Forskning och utbildning, 23RS1871.

  3. Till förordnad områdeschef för Forskning och utbildning har fattat följande beslut:
  - chefsförordnanden, 23RS5542, 23RS5751.

  4. Områdeschefen för psykiatri har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 23RS238-21--22,
  - avgiftsbefrielse fria läkemedel, 23RS3650, 23RS3649, 23RS3655, 23RS3656,  23RS3661, 23RS3660, 23RS3659, 23RS3659, 23RS3674, 23RS3673, 23RS3672, 23RS3670, 23RS3668, 23RS3665, 23RS3664, 23RS3679, 23RS3683, 23RS3675, 23RS3682,
  23RS3678, 23RS3677, 23RS3676, 23RS3681, 23RS3654, 23RS3657, 23RS3663, 
  23RS3666, 23RS3667, 23RS3652, 23RS3653, 23RS4111, 23RS4110, 23RS4112,
  - avgiftsbefrielse för vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård i öppenvård (LPT), 23RS3651, 23RS4539, 23RS4538.

  5. Regionjurist har fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, 23RS5521.

  Anmälningsärenden:

  1. Beslut från regionstyrelsens arbetsutskott om att anta direktiv för översyn av krav- och kvalitetsbok för Hälsoval, 23RS5009.

  2. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har översänt beslut om byggstarter för Trafikverket, 23RS2855.

  3. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
  - cirkulär 23:25 Arbetsdomstolens dom 2022 nr 53 om påstått missgynnande i strid med 16 § föräldraledighetslagen, 23RS5691.

  4. Arbetsmiljöverket har överlämnat
  - inspektionsmeddelande avseende resultatet av inspektionen 4 maj 2023 vid medicinavdelning 1 och 2 Karlskoga lasarett, 23RS3777,
  - inspektionsmeddelande avseende resultatet av inspektion 5 maj 2023 vid Ortopedavdelning 6 Karlskoga lasarett, 23RS3779.

  5. Protokoll
  - rådet för funktionshinderfrågor 2023-04-18,
  - Tåg i Bergslagen årsstämma 2023-05-26.

 •   19

  Information - Regiondirektörens information

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.