Hoppa över navigering
 • § 88

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion har inkommit från Jessica Carlqvist (V) med flera om rätt till hemsjukvård för ME-patienter till Region Örebro län 2024-03-27.

  Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdens ärende- och utredningsenhet för stöd i beredningen.

 • Kompletteringsval till samverkansråd kultur efter Torbjörn Ahlin (C).

 • Regionstyrelsen beviljade Tommy Karlsson (C) entledigande från uppdraget som ersättare i NTF Sörmland, Örebro län, Östergötland 2023-12-20.

  Nu utses ny ersättare.

 • Andreas Brorsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som representant för ERUF Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige.

 • Regionstyrelsens sammanträde den 29 augusti behöver flyttas. Det finns nu ett förslag att sammanträdet flyttas till den 27 augusti.

 • Balanskravsresultatet för perioden uppgår till -152 miljoner kronor i jämförelse med -274 miljoner kronor föregående år.

  Nettokostnaden uppgår till 3,2 miljarder kronor och ökningen mellan åren uppgår till 98 miljoner kronor, eller 3,1 procent. Motsvarande period 2023 hade en nettokostnadsökningstakt på 15,3 procent, vilken präglades av höga inflationsdrivna kostnadsökningar och lägre intäkter i form av riktade statsbidrag för covid-19.

  Helårsprognosen för balanskravsresultatet uppgår till -600 miljoner kronor.

 • Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2023 innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutar om alla hel- och delägda bolags årsredovisningar och instruktioner till stämmoombuden vid sammanträde den 10 april, förutom Inera AB (ägarandel 0,2 procent), AB Transitio (ägarandel 5 procent) och Tåg i Bergslagen AB (ägarandel 25 procent). För dessa bolag har beslutet delegerats till regionstyrelsen.

  Årsredovisning för Inera AB, AB Transitio och Tåg i Bergslagen AB har fastställts av bolagens styrelser under mars och dessa har inkommit till Region Örebro län för behandling.

 • Utifrån Överenskommelse om fördjupad länssamverkan mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har ett samverkansdokument med förslag till prioriterade frågor för samverkan för åren 2024-2025 arbetats fram.

  Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län beslutade under 2018 om en fördjupad länssamverkan genom handlingen Överenskommelse om fördjupad länssamverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.
  Utifrån denna överenskommelse föreslås sedan prioriterade områden för samverkan.

 • Den 6 juni 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Örebro län ska använda krigsplacering som en planeringsåtgärd samt att regionstyrelsen såsom arbetsgivarmyndighet har att närmare ange hur beslut ska fattas i frågor som rör det fortsatta arbetet med krigsplaceringar.

  Nu föreslås att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare i Region Örebro län samt de visstidsanställda som respektive förvaltningschef anser bör krigsplaceras.

 • Region Örebro län bedriver samhällsviktig verksamhet som måste fungera även vid olika samhällsstörningar. Regionens civila beredskap ska stärka verksamhetens förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar i fredstid (krisberedskap) samt inför och vid höjd beredskap (civilt försvar). Förmågan byggs upp genom bland annat utbildning, övning samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. Målet är att skapa robusthet och att kunna upprätthålla verksamheter som skulle få allvarliga konsekvenser för samhället och enskilda människor om verksamheterna sattes ur funktion.

  Revisorerna har i rapporten lämnat några rekommendationer till regionstyrelsen, vilken ber att få svara på dem på följande sätt:

  Som revisorerna har konstaterat finns det en rad grundläggande styrdokument inom det aktuella området. Ett ytterligare dokument, ett övergripande styrdokument för Region Örebro läns krisberedskap kan mycket väl övervägas, men måste likt annat arbete vägas mot de resurser det drar för att genomföra det.

  Kontinuitetshantering är fundamentet för den civila beredskapen. Genom att Region Örebro läns samhällsviktiga verksamheter arbetar med kontinuitetshantering skapas ett robustare samhälle för länets invånare. Arbetet med kontinuitetshantering bidrar även till det övergripande målet för det civila försvaret, att ha förmåga att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Ett regionövergripande styrdokument som beskriver arbetssättet för kontinuitetshantering är under framtagande. Grunden för utformningen är standarder inom området samt det metodstöd som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetssättet är systematiskt uppbyggt, bestående av momenten; Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra. Även utbildning, övning samt utvärdering är centrala delar i arbetet med kontinuitetshantering och arbete med detta pågår och kommer att utvecklas.

  I Region Örebro läns reglemente för intern styrning och kontroll (ISK), samt riktlinje för intern styrning och kontroll, tydliggörs den ”röda tråden” mellan regionstyrelsens, nämndernas och verksamhetsledningarnas ansvar för planering, samordning, uppföljning och kontroll. Här ingår rapporteringen och uppsiktsplikten. All verksamhet inom nämndernas ansvarsområden omfattas, så även arbetet med den civila beredskapen. Inom ramen för detta arbete kan rapporteringen av de aktuella frågorna komma att få en tydligare plats.

 • Region Sörmland har tagit fram en målbild för regionala cykelstråk i länet. Syftet med målbilden är att skapa ett långsiktigt planeringsunderlag för cykelinfrastruktur som vägledning för utbyggnation och prioriteringar av cykelstråk i Sörmlands län.

  Region Örebro län (Regionen) berörs av målbilden då stråket mellan Vingåker och Örebro nämns under avsnittet "Koppling till närliggande regioner". Behovet av kopplingen mellan länen blir enligt Region Sörmland aktuell först på lång sikt. Det är kortare kopplingar över länsgränserna som främst är intressant.

  Utgår Regionen från Region Sörmlands resonemang skulle en koppling mellan länen på lång sikt potentiellt kunna ske mellan Hampetorp och Läppe. Regionen har idag inga planer på utbyggnation av gång- och cykelväg längs med denna sträckning.

  I det fall som Regionen på sikt skulle prioritera byggnation av gång- och cykelväg fram till länsgränsen mot Sörmland bör Regionen föra en dialog med berörd part för att få till ett sammankopplat stråk.

  Regionen bör därför uppmuntra Sörmland att en eventuell koppling mellan länen i framtiden bör i sådant fall ske i samverkan.

 • Den remitterade utredningen handlar om en viktig fråga. Utredningen berör dock i första hand kommunerna och statliga myndigheter och bara i mindre utsträckning regionerna. Region Örebro län ber ändå att få nämna följande:

  Region Örebro län arbetar redan med närbesläktade frågor. I den regionala utvecklingsstrategin nämns förstärkning av länets hållbara försörjning av livsnödvändiga produkter och tjänster. Även bevarandet av jordbruksmark nämns i strategin och spelar roll i detta sammanhang, vilket även frågan om kompetensförsörjning inom bland annat det aktuella området gör. Den regionala handlingsplanen för livsmedel i Örebro län kopplar an till självförsörjningsmålet och slår fast att livsmedelsproduktionen i länet ska öka.

  Kommunerna ska enligt den remitterade utredningen vidta förberedande åtgärder genom att analysera de behov som kan uppstå för befolkningen i kommunen vid en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen. Vid analysen ska kommunen särskilt beakta vilka grupper av personer som kan behöva livsmedel i ett tidigt skede, och samverka med andra aktörer om det bedöms nödvändigt. Region Örebro län är en sådan aktör och ser fram emot sådan samverkan, varför denna skrivning i utredningen tillstyrks.

 • § 101

  Beslut om förlikningsavtal och projektavtal med leverantör av framtidens vårdinformationssystem

 • I dag regleras anställningar, de så kallade förenade anställningarna mellan universitet/högskola och legitimerad personal i regionen i högskolelagen och högskoleförordningen. En förenad anställning är en anställning där universitet/högskola är huvudarbetsgivare och där tjänstgöring sker som lektor eller professor vid universitet/högskola i kombination med arbete i en verksamhet inom regionen som ex läkare. Den är i dag förbehållen vissa yrkeskategorier.

  Syftet med förslagen i utredningen är att öka mobiliteten mellan högskolan och andra sektorer och ett möjliggörande även tidigt i den akademiska karriären att kunna ha denna form av anställningar.

  Förslaget i utredningen är att regleringarna som idag finns tas bort så att det möjliggörs fler yrkeskategorier och inom andra sektorer och länder att inneha denna typ av anställningar.

  Förenade anställningar är nödvändigt inom vår verksamhet för att utveckling av verksamheten, kompetensförsörjning, forskning i dess hela bredd och professionsutbildningarna ska vara relevanta. Utan tillräckligt antal forskare och lärare kan inte grundutbildning, vidareutbildning och forskarutbildning bedrivas. För individen kan detta bidra till utveckling och vidare meritering.

 • Region Örebro län är remissinstans för ovan angiven statlig utredning.

  Regionen är positiv till de föreslagna åtgärderna i utredningen. Regionen anför dock ett antal övergripande synpunkter där främst åtgärderna ses positiva ur ett kvalitetshöjande perspektiv på berörda utbildningsprogram för ökad attraktivitet och genomströmning snarare än för att utöka antalet programstudenter på grundutbildningsnivå.

 • En motion har inkommit från Erik Baecklund (M), Cecilia Askeskär Philipsson (M), Thomas Vuolo (M) och Lennart Carlsson (M) om kollektivt resande i samband med evenemang i länet. De föreslår att kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att utreda en särskild evenemangsbiljett i kollektivtrafiken. Denna skulle kunna kopplas till specifika evenemang och gynna såväl näringslivet som kollektivtrafiken.

  I förslaget till svar anförs att det kan finnas situationer där Länstrafiken kan skapa fördelar genom att ingå samarbeten med externa partners. Ett exempel kan vara att ge resenärer möjlighet att enkelt resa kollektivt till evenemang inom besöksnäring, fritid och sport. I dagens biljettsystem som Länstrafiken nu förfogar över finns det dessvärre inget tekniskt stöd för att koppla biljetter till olika typer av evenemang. En sådan funktion kommer dock att finnas i det nya biljettsystemet som lanseras i samband med nya appen, som är planerad att lanseras efter sommaren.

 • Anmälningsärenden:

  1. Regionstyrelsens ordförande har fattat följande beslut:
  - svar på remissen Detaljplaneförslag för solenergianläggning på fastigheten Kåvi 1:10 Örebro kommun, 24RS1863.
  - sidouppdrag för regiondirektören, 24RS2124.

  2. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - att inte besvara remissen Planförslag för Växtriket 1, Karlskoga kommun, 24RS2488.

  3. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat följande beslut:
  - förlängd satsning på höjd ersättning för arbete på obekväm arbetstid, 21RS3658-10,
  - vidaredelegation från hälso- och sjukvårdsnämnden till forsknings- och utbildningschef, 24RS3220,
  - tillsvidareanställningar, 24RS1901, 24RS1955, 24RS1797, 24RS1775, 
  24RS1943, 24RS2101, 24RS2240, 23RS12963, 24RS2528, 24RS1954, 
  4RS2094, 24RS2676, 24RS2211, 24RS2864, 24RS2870, 24RS2450, 
  24RS2517, 24RS2580, 24RS2699,
  - lönetillägg, 24RS2841, 24RS2842.


  4. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat följande beslut:
  - sammanställning över beslut om godkända bisysslor, 24RS35-4,
  - skriftlig varning, disciplinåtgärd enligt § AB, 35RS2372,
  - chefsförordnanden, 24RS36-5--7,
  - tillsvidareanställningar, 24RS2930, 24RS3031, 24RS3224.

  5. Områdeschef nära vård har fattat följande beslut:
  - chefsförordnanden (2024-02-17), 24RS2632,
  - disciplinpåföljd (2024-02-14), 24RS1649,
  - tillsvidareanställningar, 24RS1780, 24RS504, 24RS1755,
  - lönetillägg, 23RS2732, 23RS304.

  6. Tf. områdeschef nära vård har fattat följande beslut:
  - avgiftsbefrielse, 24RS2444, - lönetillägg, 24RS2583, 24RS2446, 24RS3092, 24RS3341, 24RS3149, 24RS3238, 
  - chefsförordnande för tf. bitr. verksamhetschef Lindesbergs lasarett, 24RS2958,
  - chefsförordnande för tf. verksamhetschef länsverksamheter, 24RS3116.


  7. Forsknings- och utbildningsdirektören har fattat följande beslut:
  - finansieringsintyg för doktorand, 24RS151-3.

  8. Tf. folktandvårdsdirektör har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar, 24RS2021, 24RS2629,
  - lönetillägg, 24RS3238.

  9. Områdeschefen för psykiatri har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställning, 23RS12928,
  - lönetillägg, 24RS3238.

  10. Områdeschefen för specialiserad vård har fattat följande beslut:
  - tillsvidareanställningar, 24RS1899, 24RS1787, 24RS2466, 24RS2505, 
  24RS2541, 24RS2498, 24RS2544.

  11. Chefen för specialisttandvården har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 24RS3238, 24RS3238, 24RS3238.

  Meddelandeärenden:

  1. Anteckningar från samverkansmöte mellan Region Örebro län och Trafikverket, 24RS2029. 

  2. Årsuppföljning 2023 av regional plan för transportinfrastruktur i Örebro län, 20RS4413.

  3. Dom i mål nr 687-24, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 24RS1641.

  4. Protokoll
  - Tåg i Bergslagen AB 2024-02-21,
  - Tåg i Bergslagen AB 2024-03-22,
  - Tåg i Bergslagen AB extra bolagsstämma 2024-03-13,
  - Pensionärsrådet 2024-02-07.

 • Aktuellt storregional och nationell nivå

  Vårdansvarskommittén
  Regeringen har utsett en parlamentarisk kommitté för att utreda huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. Utredningsdirektivet och tidsplanen redovisas.

  Nationell, samordning, planering och ledning (NSPL) civilt försvar
  Information ges om arbetet som pågår.

  Systemanalys inom ramen för en bättre sits
  Simon Jäderberg informerar om Region Örebro läns samarbeten i påverkansarbetet. Vidare redovisas arbets- och beslutsprocessen för systemanalys.

  Aktuellt regional nivå

  Remiss överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet 
  Överenskommelse har skickats ut på remiss till länets kommuner. Utifrån de svar som inkommit kommer arbetet med överenskommelsen att fortsätta för att nå enighet.

  Aktuellt internt

  Avtalsrörelse
  Maria Åkesson ger information om Vårdförbundets varsel om konflikt.

  Ekonomiska handlingsplaner
  Förvaltningarna arbetar med de ekonomiska handlingsplanerna utifrån nämndernas beslut.

  Budget och verksamhetsplan 2025
  Förvaltningar arbetar med underlag till budget och verksamhetsplan 2025.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.