Hoppa över navigering
 • § 138

  Protokollsjustering

 • Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till Region Örebro län 2022-10-03 om att Region Örebro län ska ta fram en klimatanpassningsplan för perioden 2024-2030.

  Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Hållbar utveckling för stöd i beredningen.

 • John-Ivar Fallström har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Activa i Örebro läns styrelse. Till ny ledamot föreslås att Maria Rönningen väljs.

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (S2022/00607). Satsningen på utökade VFU-platser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning. Totalt ska 250 miljoner kronor fördelas på regionerna i förhållande till hur mycket de ökar antalet VFU-veckor under året. Regionerna får söka statsbidraget senast 30 november och därefter beslutar Socialstyrelsen om tilldelning under december och medlen kan användas retroaktivt för hela 2022.

  Antalet VFU-veckor som genomfördes i regionens regi för sjuksköterskeutbildningen höstterminen 2021 var 1 870 stycken och uppskattningen av veckor höstterminen 2022 uppgår till 1 985 stycken.
  Antalet VFU-platser som genomfördes i regionens regi för sjuksköterskeutbildningen höstterminen 2021 var 466 stycken och uppskattningen för höstterminen 2022 uppgår till 520 stycken.

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 7 juni 2022 beslutat om
  Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 (Region Örebro läns dnr 22RS5891). I samband med överenskommelsen tillför staten 500 miljoner kronor för att täcka initiala kostnader uppkomna i regionernas arbete med att stärka försörjningsberedskapen för läkemedel.

  Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa
  tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till
  läkemedelsadministration. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs. Målsättningen är att regionerna, vid utgången av 2022, i så stor utsträckning som möjligt har säkerställt tillgång till de prioriterade läkemedlen för minst en månads förbrukning inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård med utgångspunkt i den substanslista Socialstyrelsen presenterat.

  Region Örebro län planerar följande aktiviteter inom överenskommelsen:

  - Utökning av lager avseende prioriterade läkemedel och sjukvårdsmateriel
  Utöka lager av prioriterade läkemedel på sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Örebro. Målsättningen är att öka till minst en månads lager och till tre månaders lager avseende särskilt vårdkritiska läkemedel, gäller förbrukning i normalläge.
  Utöka lager av prioriterade sjukvårdsmateriel. Målsättningen är att öka till tre månaders lager, gäller förbrukning i normalläge.

  - Anskaffning av lagerhanteringssystem
  I nuläget har Region Örebro län avtal med ApoEx AB avseende drift av sjukhusapoteket som ombesörjer läkemedelsförsörjningen till sjukhusen. Enligt krav i avtalet har ApoEx ett lokalt lager för regionens bruk på Universitetssjukhuset i Örebro. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fattat beslut om att sjukhusapoteket ska bedrivas i egen regi inom Region Örebro län efter utgången av nuvarande avtal, 2024-09-30. Vid övertagande av sjukhusapoteket i egen regi kommer regionen upprätta ett lokalt sjukhusapotekslager med läkemedel.
  Gällande sjukvårdsmateriel har Region Örebro län avtal med Apotekstjänst AB avseende materialförsörjning. Initialt kommer lager av sjukvårdsmateriel utökas hos Apotekstjänst AB, via varuförsörjningen. Utredning gällande upprättande av ett lokalt regionlager med sjukvårdsmateriel pågår och målsättningen är att ett sådant upprättas.
  Ett starkt skäl till dessa inriktningar är att det i utredningen En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården föreslås att det i Hälso- och sjukvårdslagen införs krav på regioner att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter som används i verksamheten till vardags. För att kunna hantera lokala lager i regionens regi behöver lagerhanteringssystem anskaffas.

  - Ny-, om- och/eller tillbyggnation av lagerlokaler
  För att ge plats åt utökade lokala lager av läkemedel och sjukvårdsmateriel kan ytterligare anpassade lokaler för lagerhållning behövas.

 • Staten har i mars 2022 slutit en tilläggsöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att fördela 21 miljoner kronor till landets regioner. Genom överenskommelsen stödjer regeringen regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda de personer som kommer till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19. Medlen ska användas till information och riktade insatser om vaccin mot covid-19, bland annat insatser som genomförs i samverkan med kommuner och civilsamhället, med anledning av Rysslands invasion i Ukraina och det förväntade ökade antalet personer från Ukraina som väntas komma till Sverige.

  I Region Örebro län har insatser för att informera de personer som kommit till länet från Ukraina om vaccinationer bland annat mot covid-19 gjorts till störst del av asyl- och invandrarhälsan inom hälso- och sjukvårdsnämnden och inom staben Hållbar utveckling på Regionkansliet. Det erhållna bidraget föreslås fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Central Sweden är en ideell förening, stationerad i Bryssel. Föreningen har tre medlemmar: Region Örebro län (Värdregion), Region Gävleborg och Region Dalarna. För en två-års period förbereds beställningar från alla tre ägare enskilt.
  Då en utredning påbörjats för att se över Central Swedens erbjudande aktualitetsprövas redan befintlig beställning, och förlängs med ett år. Liknande process pågår i Dalarna och Gävleborg. Dessa beställningar sammanställs och jämkas sedan samman till en verksamhetshetsplanering för Central Sweden för 2023.
  Central Swedens verksamhet ska fokuseras på politisk påverkan och projektutveckling. Under de senaste åren har Central Swedens fokusområden varit desamma, vilket medfört att vi byggt upp en stark kompetens inom olika sakfrågor i Bryssel. Vi föreslår att områdena kvarstår 2023 men med vissa förändringar inom dessa. Samtliga områden är framtagna av respektive ansvarsenhet på Region Örebro län. Vi ser även att EUs styrning, framtid och horisontella frågor bör ha fortsatt stor betydelse som ett horisontellt område.

 • Utvecklingen av Arlanda flygplats har utretts av en utredare på uppdrag av regeringen. Utredaren har kommit fram till olika förslag på hur olika aktörer fortsatt bör arbeta med utvecklingen av Arlanda. Utredaren har även givit rekommendationer på hur regeringen och berörda parter bör hantera Bromma flygplats fram till en definitiv nedläggning av flygplatsen år 2035, då avtalet för flygplatsverksamhet löper ut.

  Förslagen är bra men också överlag förväntade men det finns flera saker att önska för att förslagen ska leda till en utveckling av Arlanda. Framförallt behöver regeringen sätta ned foten kring vad som ska hända med Bromma flygplats eftersom den frågan påverkar utvecklingen av Arlanda. Myndigheter och andra aktörer bör ta ett ansvar att bidra med underlag till utvecklingen av Arlanda flygplats. Förhoppningsvis leder det till en ”Arlandaförhandling” som i sin tur leder till en faktisk utveckling av Arlanda.

  Vad beslutet i regionstyrelsen leder till har inte konsekvensbedömts eftersom de slutliga besluten ligger hos andra organisationer. Beslutet i sig kan påverka andras organisationers beslut längre fram i tid.

 • Program för hållbar utveckling 2021-2025 är Region Örebro läns samlade beskrivning av hur verksamheter i Region Örebro län ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet.

  Programmet utgår från tre övergripande mål med tillhörande inriktningsmål. Inriktningsmålen konkretiseras genom 49 indikatorer som tydliggör vilka effekter som organisationen vill uppnå under programperioden.

  Vid första uppföljningen av Program för hållbar utveckling 2021-2025, konstaterades att tre av indikatorerna behöver revideras. Dessa är
  indikatorerna för intern köptrohet, upphandling av externa leveranser och energieffektivisering.

 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde.

  Förslaget till nya miljökvalitetsnormer i Gullspångsälvens avrinningsområde gäller sammanlagt 67 vattenförekomster. Alla dessa vattenförekomster är påverkade av vattenkraftsanläggningar som under 2023 ska prövas enligt den nationella planen för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, NAP. Miljökvalitetsnormerna ska vara beslutade innan prövningarna av vattenkraftsanläggningarna börjar i februari 2023.

  Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget på nya miljökvalitetsnormer för delar av Gullspångsälvens avrinningsområde. Region Örebro län har inga synpunkter på förslaget.

 • Willhelm Sundman med flera, alla (L) föreslår i motion att Region Örebro län ska utreda vilka verksamheter inom Region Örebro län som kan vara möjliga att utlokalisera från Örebro stad till andra tätorter i länet. Till stöd för detta anförs bland annat att utlokalisering skulle stärka den ekonomiska aktiviteten i hela länet, motverka höjda lokalpriser i Örebro samt vara till fördel även för Region Örebro läns egen verksamhet.

  Motionärerna tar upp en viktig fråga, som rör förutsättningarna för konsekvenserna av utövandet av Region Örebro läns verksamhet. Det är viktigt att se till flera aspekter när lokaliseringen av en verksamhet diskuteras. Till dessa hör främst hur lokaliseringen påverkar möjligheten att utföra verksamheten på ett bra, ändamålsenligt och ekonomiskt klokt sätt. Ytterligare en aspekt är naturligtvis hur en lokalisering påverkar omvärlden i olika avseenden. Den geografiska placeringen i länet av en verksamhet är en av de saker som spelar roll i sammanhanget.

  Det är emellertid inte läge att nu göra en sådan utredning som motionärerna föreslår. Skälet för det är att Region Örebro län nyligen har genomfört två processer med efterföljande politiska beslut, som handlar om placering av såväl IT-verksamhet som administrativ verksamhet i allmänhet. I samband med dessa processer har bland annat frågan om geografisk placering funnits med i arbetet.

  I det första fallet har det resulterat i uppförandet av ett IT-hus i Örebro, som nyligen tagits i bruk. I detta samlas de IT-verksamheter, som hitintills har var lokaliserade på minst fem olika platser i Örebro. Erforderlig IT-kompetens fortsätter dock att finnas på bland annat Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

  Vidare beslutade regionfullmäktige i oktober 2021, mot bakgrund av tidigare fattade politiska inriktningsbeslut, att hyresavtal skulle tecknas avseende administrativa lokaler på Klostergatan i Örebro. I dessa lokaler ska politisk ledning, Regionkansliet, Patientnämnden och Regional utveckling samt ledningarna för Folktandvården, Regionservice, hälso- och sjukvården, företagshälsa och tolkförmedling lokaliseras. Därutöver tillkommer även annan administrativ verksamhet från olika förvaltningar. Fullmäktiges, och regionstyrelsens beslut i ärendet, har föregåtts av omfattande utredningsarbete.

  När det i framtiden blir aktuellt att hitta nya lokaler åt olika verksamheter, kommer även det geografiska perspektivet att finnas med. Men det saknas helt skäl att nu bifalla motionen, eftersom det vore att starta om hela den ovan beskrivna processen.

 • Anmälningsärenden:

  1. Områdeschefen för Psykiatri har fattat följande beslut:
  - Lönetillägg, 22RS232-26, 22RS232-27, 22RS232-28, 22RS232-29, 22RS232-30,
  - Avgiftsbefrielser, lagen om psykiatrisk tvångsvård, 22RS7783, 22RS7784, 22RS8184, 22RS8186.

  2. Områdeschefen för nära vård har fattat följande beslut:
  - Lönetillägg, 22RS8492, 22RS9213, 22RS9227,
  - Löneändring under pågående avtalsperiod, 22RS8359, 22RS8363, 22RS9299,
  22RS9302.

  Meddelandeärenden:

  1. Finansrapport september för Region Örebro län, 22RS1225.

  2. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
  - cirkulär 22:32, Särskild AGS-KL förmån upphör.
  - cirkulär 22:34, Premie för TGL-KL år 2023, 22RS9292,
  - cirkulär 22:35, Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK, 22RS9331,
  - cirkulär 22:36, Information angående bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare, 22RS9439.

  3. Protokoll
  - specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2022-09-21,
  - pensionärsrådet 2022-09-14,
  - Tåg i Bergslagen AB 2022-09-16.

  4. Lena Adolfsson är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2022-10-07 – 2022-10-16.

 • § 150

  Regiondirektörens information

 • § 151

  Regionstyrelsens seminarium, uppföljning av nämndernas respektive verksamhets med budget 2022 samt verksamhetsplan med budget 2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.