Hoppa över navigering
 •   1

  Protokollsjustering

 • Ulla Bergström (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt samverkanråd kultur.

  Bilagor

 • Region Örebro läns forskningskommitté består av 22 ledamöter varav två doktorandrepresentanter.

  Förslag till ny ledamot att ersätta Anna-Karin Bäck, sjuksköterska, doktorand med Emma Adolfsson, embryolog, doktorand.

  Bilagor

 • Uppföljningen av regionstyrelsens delårsrapport per 31 juli 2023 utgår från regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2023.

  Regionstyrelsens verksamhetsplan innehåller effektmål och strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i delårsrapporten.

  Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt produktions- och nyckeltal.

 • Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem.

  David Åkerlund Psykolog och KBT tjänster AB (organisationsnummer 556906-9072) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören är psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT (Kognitiv beteendeterapi). David Åkerlund arbetar idag med individual terapi inom ramen för sin anställning som verksamhetschef och lärare/handledare på psykologmottagningen på Örebro universitet. David har också pararellt ett bolag ( David Åkerlund Psykolog och KBT-tjänster AB) där han träffar patienter. LOV psykoterapin kommer att bedrivas på Gammelbackavägen 1 i Karlskoga. Mottagningen kommer att ha flexibla öppettider, men främst kommer mottagningen ha öppet tisdagar, torsdagar och fredagar i ett fönster om 6-8 timmar.

  Bilagor

 • Region Örebro län kan för år 2023 ta del av ett statsbidrag för att öka förskrivningen och följsamheten till Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
  För Region Örebro län innebär detta 1 082 604 kronor. Insatserna ska kunna komma alla vårdgivare tillgodo, även till exempel kommunal hälso- och sjukvård och elevhälsa, varför statsbidraget bör föras till Regionkansliet.
  Regeringen lämnar via Socialstyrelsen medel till regioner för att genomföra insatser som syftar till att öka förskrivningen av FaR och ökad följsamhet till förskrivna FaR recept. (S2023/01043). Syftet med statsbidraget är att genomföra ändamålsenliga insatser som syftar till att öka dels förskrivningen av fysisk aktivitet på recept (FaR), dels öka följsamheten till förskrivna FaR.

  FaR står för Fysisk aktivitet på Recept, och är en evidensbaserad metod som kan användas både i sjukdomsbehandling och sjukdomsprevention för att på ett strukturerat sätt kunna stödja den enskilda individen till ökad fysisk aktivitet.
  Metoden FaR består av individuellt rådgivande samtal, individanpassad skriftlig ordination och uppföljning. Som metodstöd används Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, (FYSS), och samverkan med föreningar och aktivitetsarrangör genom RF-SISU Örebro län.

  Statsbidraget omfattar totalt 37 miljoner för år 2023. Det fördelas utifrån andel invånare per region och Region Örebro läns andel är 1 082 604 kronor.
  Eftersom statsbidraget är nytt ska enligt verksamhetsplanen för år 2022 regionstyrelsen fatta beslut om hur medlen ska fördelas inom Regionen.

  Medlen ska användas för att stödja ökad förskrivning av FaR samt för att främja följsamhet till förskrivna FaR. Medlen kan exempelvis användas till
  att utveckla samverkan med kommunal hälso- och sjukvård och elevhälsa. Utbilda förskrivare, både introduktions- och eventuella fördjupningsutbildningar. Medel kan även gå till andra skäliga kostnader för att öka förskrivningen av FaR, exempelvis digitala stöd, material och utrustning.

  Regeringens ambition är att användningen av FaR ska vara jämlik över landet.
  För att långsiktigt öka användningen av och följsamheten till Fysisk aktivitet på recept beräknar regeringen att 75 000 000 kronor kommer att avsättas under 2024 och 100 000 000 årligen från och med 2025, under förutsättning att riksdagen har anvisat medel för det aktuella anslaget.

  Bilagor

 • Regionförbundet i Örebro län var medlemmar i Eurochild vid regionaliseringen 2015. Medlemskapet övertogs då av den nybildade regionen. Under senare år har Region Örebro läns engagemang i organisationen avtagit och andra former av europeiskt samarbete utvecklats. I nuläget finns ingen nytta för verksamheten av ett medlemskap.

  Bilagor

 • Region Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKM), är beställare av trafik från Tåg i Bergslagen.

  I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren. Konsekvensen är att biljettintäkter som tidigare tillfallit den upphandlade trafikutövaren från T24 istället kommer tillfalla Tåg i Bergslagen.
  Med anledning av det förändrade ansvaret har ett arbete genomförts under ledning av Region Västmanland med stöd av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter att se över huruvida nuvarande underskottsfördelning bör uppdateras och i sådana fall ge förslag på vilket sätt att gälla från och med december 2023 i samband med tidtabellskiftet.

  Bilagor

 • Anmälningsärenden: 

  1. Regionstyrelsens ordförande har fattat följande beslut:
  - Remissvar - Detaljplan för Kexfabriken 1:3 Örebro, 23RS5993.
  - Remissvar - Detaljplan för Rala 1:19, etapp IV Hallsberg, Hallsbergs kommun, 23RS7290.
  - Remissvar - Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, 23RS7860.

  2. Regiondirektören har fattat följande beslut:
  - förlängt förordnande som förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling, 23RS6535,
  - förlängt förordnande som hälso- och sjukvårdsdirektör/förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 23RS6543,
  - förlängt förordnande som kanslichef vid Regionkansliet Region Örebro län, 23RS6539,
  - förlängt förordnande som ekonomidirektör vid Regionkansliet Region Örebro län, 23RS6545,
  - förordnande av forsknings- och utbildningsdirektör, Region Örebro län, 23RS4930,
  - Firmateckning i vissa fall, 23RS167,
  - Remissvar - Detaljplaneförslag för Attersta 7:8 m.fl. Örebro kommun, 23RS5741,
  - Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Region Örebro län och Institutet för kvalitetsindikatorer i Fenix AB, 23RS4852,
  - att inte besvara granskningsremiss för detaljplan Råkan, Kulanhuset Karlskoga kommun, 22RS6678,
  - att inte besvara remiss om förslag till vattentjänstplan för Örebro kommun, 23RS5846,
  - att inte besvara samrådsremiss om upphävande av byggnadsplan för Sannahed Örebro kommun, 23RS6081.

  3. Tillförordnad regiondirektör har fattat följande beslut:
  - Undertecknande av försäkringsavtal med LÖF, 23RS7651-8.
  - Svar på remiss - Förfrågan om synpunkter på ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, 23RS7646.

  4. Delegationsbeslut Regional utveckling:

  - Förvaltningschef Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 23RS560, 23RS1544.

  - Områdeschef trafik och samhällsplanering, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS10077, 23RS4238, 22RS12071, 22RS11531, 23RS4390, 23RS5070, 23RS4388, 22RS10076, 23RS4628, 23RS6171, 23RS3366, 23RS336.

  - Rektor Kävesta folkhögskola, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 22RS10626.

  - Områdeschef näringslivsutveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS12650-1, 22RS10753.

  - Rektor Fellingsbro folkhögskola, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 22RS11150, 23RS1666, 23RS6581, 23RS5779, 23RS6001. 

  - Områdeschef energi och klimat, har fattat beslut om tillsvidareanställningar,  22RS10974, 23RS4746. 

  - Områdeschef välfärd och folkhälsa, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 23RS2945, 23RS2957.

  - Strateg Regional utveckling, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 23RS3352.

  - Områdeschef kultur och ideell sektor, har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 23RS3949, 22RS11967.

  - Enhetschef administration, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 23RS4536.

  - Områdeschef utbildning och arbetsmarknad, har fattat beslut om tillsvidareanställning, 23RS5275.

  5. Delegationsbeslut hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  -Biobanksansvarig Örebro Biobank, beslut fattat av hälso- och sjukvårdsdirektören, 23RS6885.
  - Lönetillägg, beslut fattat av områdeschef för nära vård, 23RS5117, 23RS6092, 23RS6261, 23RS6615.

  - Områdeschefen för psykiatri har fattat följande beslut:
  - lönetillägg, 23RS238-40, 23RS238-41, 23RS238-42, 23RS238-43,
  - fria läkemedel, 23RS6366, 23RS6372, 23RS6371, 23RS6370, 23RS6373, 23RS6375,
  23RS6376, 23RS6374, 23RS6377, 23RS6368, 23RS6369, 23RS6378, 23RS6379,
  - avgiftsbefrielse specialistpsykiatrin, 23RS6380, 23RS6367, 23RS6365, 
  - avgiftsbefrielse, 23RS7300.

  6. Ekonomi

  - I enlighet med delegation i beslut RS 2023 §83, affärsavslut med Kommuninvest, 23RS1104.
  - Finansrapport juni och juli 2023, 23RS1106.

  7. Regionservice har överlämnat
  - sammanställd lista för beslut om anställningsavtal för Regionservice maj, juni och juli 2023, 23RS66,

  - sammanställd lista för beslut om lönetillägg/löneändring för maj, 23RS2187-2,

  - anmälan om chefsförordnanden, 23RS1083,

  - sammanställd lista för beslut om bisyssla för Regionservice, 23RS1342,

  - lönebeslut, 23RS2187-4.

  8. T.f. forsknings- och utbildningschef har fattat följande beslut:
  - Finansieringsintyg för doktorander anställda inom Region Örebro län, 23RS7753-1--8.

  Meddelandeärenden:

  1. Tillförordnad förvaltningschef Regionservice:
  - Peter Björk, områdeschef, är tf. förvaltningschef för Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2023-07-31 - 2023-08-13.
  - Jasmina Hadzijusufovic, områdeschef, är tf. förvaltningschef Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2023-07-10 - 2023-07-16.
  - Kerstin Hargreaves, HR-chef inom Regionservice är tf. förvaltningschef Regionservice under Mehmed Hasanbegovics semester 2023-07-17 - 2023-07-30.

  2. Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör:
  -Martin Gunnarsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, är tf. hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2023-07-17 - 2023-07-23.
  - Gustav Ekbäck, planeringschef, är tf. hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons semester 2023-07-24 - 2023-08-12.

  3. Tillförordnad förvaltningschef Folktandvården
  Carl-Fredrik Arnelund, chef Specialisttandvården, är tf. förvaltningschef för Folktandvården under perioden 20 juni - 22 juni 2023.
  - Christer Ohlsson, chef Ekonomi/IT, är tf. förvaltningschef för Folktandvården under perioden 17 juli - 23 juli 2023.
  - Sabina Winhammar, verksamhetschef Brickebacken, Adolfsberg/Odensbacken, är tf. förvaltningschef för Folktandvården under perioden 24 juli - 30 juli 2023.
  - Britt-Marie Sandberg, Senior rådgivare, är tf. förvaltningschef för Folktandvården under perioden 2023-07-31 - 6 augusti 2023.
  - Anna Westin, utvecklingschef, är tf förvaltningschef för Folktandvården under perioden 7 augusti - 15 augusti 2023.

  4. Tillförordnad förvaltningschef Företagshälsa och tolkförmedling:
  - Malin Sandberg, områdeschef, är tf. förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling under Caroline Balkstedts ledighet 2023-06-05 - 2023-06-06.

  5. Tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling:
  - Ingmar Ångman, områdeschef, är tf. förvaltningschef under Petter Arneback Hjulströms ledighet 2023-07-10 - 2023-07-23.
  - Katarina Strömgren Sandh, områdeschef, är tf. förvaltningschef under Petter Arneback Hjulströms ledighet 2023-07-24 - 2023-07-30.

  14. Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat:
  - 18FS 2023:4, föreskrifter om tillfällig föreskrift om eldningsförbud, 23RS6250,
  - 18FS 2023:5, föreskrifter om förbud mot sjötrafik på del av sjön Möckeln den 16 - 18 juni 2023 i Karlskoga kommun, 23RS6441,
  - 18FS 2023:6, föreskrifter om Vattenskyddsområde för Gälleråsen, 23RS6944,
  - 18FS 2023:8, föreskrifter om beslut om upphävande av eldningsförbud i Örebro län, 23RS7515,
  - 18FS 2023:9, föreskrifter om tillfälliga sjötrafikföreskrifter om förbud för båttrafik på Stora och Lilla Lindesjön samt på Bottenån upp till tron vid riksväg 68 inom Lindesbergs kommun, 23RS8288,
  - 18FS 2023:10, bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrift 19 FS 2023:10 om ändring av föreskrifter om kvalitetsnormer för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 19FS 2021:10, 23RS7638.

  15. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat:
  - cirkulär 23:27 Överenskommelse om uppräkning av särskilda ersättningar m.m. 2023, 23RS6435, 
  - cirkulär 23:28 Tilläggsöverenskommelse till AB § 13 mom. 5, 23RS6456,
  - cirkulär 23:29 Ändringar i PAN 20, Bilaga J och R till Allmänna bestämmelser (AB) angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid, 23RS6462, 
  - cirkulär 23:30 Överenskommelse om ändringar och tillägg i HÖK, 23RS6905, 
  - cirkulär 23:34 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv, 23RS7574.

  16. Arbetsmiljöverket har överlämnat
  - inspektionsmeddelande över genomförd inspektion av arbetsmiljöarbetet på Universitetssjukhuset Örebro.

  17. Protokoll
  - årsstämma Svealandstrafiken AB, 2023-05-22. 
  - Svealandstrafikens konstituerande styrelsemöte 2023-05-22. 
  - Svealandstrafiken 2023-05-23,
  - specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning, 2023-05-24,
  - pensionärsrådet 2023-06-08,
  - rådet för funktionshinderfrågor 2023-06-19.

  18. Örebro kommun har överlämnat:
  - antagande av detaljplan i Örebro kommun; detaljplan för fastigheten Törsjö 13:2 m.fl. antogs av kommunfullmäktige i Örebro kommun den 31 maj 2023.

  19. Regiondirektören har överlämnat
  - Inriktningsbesked avseende medlemsbidrag för 2024 från Region Örebro län till finsamförbunden i Örebro län.

 •   11

  Information - Regiondirektörens information

 •   12

  Information - Periodrapport juli 2023

 • Rickard Simonssons förordnande som regiondirektör går ut. Förlängning av förordnandet föreslås för tiden 2024-01-01 till och med 2027-12-31.

  Ärendet har varit föremål för dialog av regionstyrelsens ordförande med politiska företrädare, regionstyrelsens presidium med regionens tjänstepersonsledningsgrupp och i samverkan med de fackliga organisationerna. MBL § 11 avslutades i full enighet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.